สารสนเทศภายใน

ระบบงานทะเบียน
และประมวลผลนักศึกษา

ระบบงานสารบรรณ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

ระบบการเรียนการสอนออนไลน์

ฐานข้อมูลศิษย์เก่า

ระบบประเมินออนไลน์

สื่อออนไลน์


ระบบงานบุคลากร


การจัดการองค์ความรู้ (KM)


ระบบงานบริหารจัดการโครงการ


 

สารสนเทศภายนอก

ระบบรับสมัครนักศึกษา
สถาบับพระบรมราชชนก

รามาธิบดีพยาบาลสาร

CHE QA Online

ระบบบริหารการเงินฯภาครัฐ
 

ThaiLIS

กยศ.

ระบบการเรียนการสอน สบช.

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

Mosby's Nursing Consult

Mosby's Nursing Skill

Mosby's Nursing Index

วารสารพยาบาล
© http://lib.bcnpy.ac.th 2012