-

 


เข้าสู่ระบบ !

 
ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบประเมิน QA ออนไลน์
ตรวจสอบรายชื่อผู้กรอกแบบสอบถาม

 

สรุปจำนวนผู้ใช้งานระบบประเมินออนไลน์
ชื่อแบบประเมิน จำนวน (คน)
1.การประเมินการบริหารหลักสูตรของอาจารย์ (อาจารย์) 52
2.แบบประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย (เจ้าหน้าที่และอาจารย์) 99
3.แบบประเมินความพึงพอใจของต่อการพัฒนาคุณภาพในมิติศิลปะและวัฒนธรรม (เจ้าหน้าที่และอาจารย์) 99
4.แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อการพัฒนาจุดเน้น เอกลักษณ์ ของวิทยาลัย (เจ้าหน้าที่และอาจารย์) 99
5.แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อการพัฒนาให้บรรลุตามอัตลักษณ์ของบัณฑิต (เจ้าหน้าที่และอาจารย์) 99
6.แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และบุคลากรด้านสวัสดิการต่างๆ สกอ.2.4 (เจ้าหน้าที่และอาจารย์) 99
7.แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลงานคณะกรรมการการบริหารวิทยาลัย (กรรมการบริหาร) 12
8.แบบประเมินความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศ 7.3 99
9.แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการให้บริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 101