No. ชื่อ-นามสกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมชัย
2. นางเกศินี การสมพจน์ -
3. นายกฤตพัทธ์ ฝึกฝน
4. นางสาวคอย ละอองอ่อน -
5. นางจรรยา แก้วใจบุญ -
6. นางสาวชุลีพร ภูโสภา -
7. นางสาวณัฐติพร อ้นด้วง -
8. นางดลนภา หงษ์ทอง -
9. นางดลฤดี เพชรขว้าง -
10. นายแดนชัย ชอบจิตร -
11. นางสาวปภัชญา ธัญปานสิน -
12. นายนครินทร์ นันทฤทธิ์ -
13. นางสาวนันทิกา อนันตชัยพัทธนา -
14. นางสาวนงนุช ปัญจธรรมเจริญ -
15. นางสาวบัวบาน ยะนา
16. นางวราภรณ์ ศรีจันทร์พาล -
17. นางทักษิกา ชัชวรัตน์
18. นางเปรมฤดี ศรีวิชัย -
19. นางจันทรา จันทร์สุภาเสน -
20. นางวัลลภา แก้วศรีเวียง -
21. นางสาวพินทอง ปินใจ
22. นางสาวพิมพิมล วงค์ไชยา
23. นางสาวพรพิมล อรุณรุ่งโรจน์ -
24. นางสาวพร บุญมี
25. นางพัชรบูรณ์ ศรีวิชัย -
26. นางสาวพงศ์พัชรา พรหมเผ่า -
27. นางสาววัชรี ไชยจันดี -
28. นายศักดิกร สุวรรณเจริญ -
29. นางสมศรี ทาทาน -
30. นางสาวสมศรี สัจจะสกุลรัตน์ -
31. นางสาวสมัยพร อาขาล
32. นางสาววรัญญากร โนใจ -
33. นางสิริสุดา เตชะวิเศษ
34. นางพิกุล อุทธิยา -
35. นางหทัยรัตน์ บรรณากิจ -
36. นางอัมพร ยานะ -
37. นางกันติยา ลิ้มประเสริฐ -
38. นางกฤติมา เรืองภักดี - -
39. นางสาวสุทธินี มหามิตร วงค์แสน -
40. นางลักษณา ไทยประเสริฐ -
41. นางรัชนี ซาวคำเขต - -
42. นางสุพิชญา เสมอเชื้อ -
43. นางสาวกนกวรรณ ปันภู - -
44. นางสาววรินทร์ธร ภัทราพิริยนันท์ -
45. นางมธุรวรรณ น้ำสา -
46. นางสาวสุภาภรณ์ นันตา -
47. นายเฉลิมพล ก๋าใจ -
48. นายยุทธการ ประพากรณ์ -
49. นายเอกพันธ์ คำภีระ -
50. นางพูนสุข ไชยมงคล - -
51. นายไสว สุวรรณรัตน์ -
52. นายมานิตย์ เครือจันทร์ -
53. นายเพียรชัย บุญธรรม - -
54. นายปริวา เถาจันทร์ต๊ะ - -
55. นายสมพงษ์ เชื้ออยู่นาน - -
56. นางสัมฤทธิ์ มาบาง - -
57. นางสาวอรทัย แซ่ตั้ง -
58. นางอำนวย ปิงเทพ - -
59. นางสาววินิตตา เพ็งเสงี่ยม - -
60. นางสาวสุจิตรา ศรเชียงคำ - -
61. นางมาลา สารบุญเป็ง - -
62. นางทัศนา ยอดเมือง - -
63. นางวิไลวรรณ บุญธรรม - -
64. นางสุรางคณา ไชยรินคำ -
65. นางพรทิพย์ กองเงิน -
66. นางชนันธร ฟองคำ - -
67. นางสาวสายพิรุณ ใจดี -
68. นางสาวปนัดดา ชาวน่าน - -
69. นางจตุพร ใจซื่อ - -
70. นางสาวปาณิตา วงศ์ปัญญา - -
71. นางสาวอภิญารักษ์ คำนิล - -
72. นายวรายุทธ เจียตระกูล - -
73. นายสมพงษ์ ยังมั่ง - -
74. นางจินตนา เรืองเดชา - -
75. นายเผด็จ สารบุญเป็ง - -
76. นายอดิศร ไชยสาร - -
77. นางปรียาภา นาเจริญ - -
78. นางพรนิภา ธรรมสอน -
79. นางฟองจันทร์ สำราญ - -
80. นายศรีจันทร์ วรรณพรมมินทร์ - -
81. นายบุญศรี เสมอเชื้อ -
82. นายสิทธิเดช ธรรมสอน - -
83. นายบุญธรรม ผสม - -
84. นายอภิชาต เดินแปง - -
85. นางสาวจริยา อินใจ - -
86. นางมะลิวัลย์ คำเมืองชื่น - -
87. นายคฑาวุธ ศักดิ์สูง - -
88. นางสาวกณิกนันต์ บรรดิ - -
89. นายณัทคุณ สุธรรม -
90. นางสาวกชมล บัวนาค -
91. นางปราณี นามวงศ์ - -
92. นางสาวพิกุล แบนประเสริฐ - -
93. นางสาวอัญชลี การคนซื่อ - -
94. นางสาวศรีวรรณ์ คำเรือง - -
95. นางสาววรรณิภา เย็นใจ - -
96. นางสาวพวงผกา ชำนาญยา - -
97. นางกรรณิการ์ รักโค - -
98. นายเอกชัย หมื่นขัติย์ - -
99. นางสุภาภรณ์ อุดมลักษณ์
100. นางโสภาพร พันธุลาวัณย์ -
101. นางปรัศนี สมิธ -
102. นางสาวทิติยา กาวิละ -
103. นางสาวบำเพ็ญ คำดี -
104. นางสาวอรัญญา นามวงศ์ -
105. นางเพ็ญศรี วงศ์ไชยา - -
106. นางสาวชลธิมา ปิ่นสกุล -
107. นางสาวธัญญาภรณ์ ยาดี - -
เสร็จสมบูรณ์ ,ยังไม่ได้กรอก, - ไม่มีสิทธิ์กรอกในหัวข้อนี้

1.การประเมินการบริหารหลักสูตรของอาจารย์ (อาจารย์)
2. แบบประเมินความพึงพอใจของคณะกรรมการบริหารวิทยาลัย (เจ้าหน้าที่และอาจารย์)
3. แบบประเมินความพึงพอใจของต่อการพัฒนาคุณภาพในมิติศิลปะและวัฒนธรรม (เจ้าหน้าที่และอาจารย์)
4. แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อการพัฒนาจุดเน้น เอกลักษณ์ ของวิทยาลัย (เจ้าหน้าที่และอาจารย์)
5. แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อการพัฒนาให้บรรลุตามอัตลักษณ์ของบัณฑิต (เจ้าหน้าที่และอาจารย์)
6. แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และบุคลากรด้านสวัสดิการต่างๆ สกอ.2.4 (เจ้าหน้าที่และอาจารย์)
7. แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลงานคณะกรรมการการบริหารวิทยาลัย (กรรมการบริหาร)
8. แบบประเมินความพึงพอใจต่อระบบสารสนเทศ 7.3