เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สถานที่จัดเก็บวัสดุสารสนเทศ
  กลับหน้าหลัก
ลำดับที่ สาขาห้องสมุด/สถานที่จัดเก็บ
1ห้องสมุดสาขาหลัก
         0H-bk วิทยาศาสตร์สุขภาพ
         1nurs-bk พยาบาลทั่วไป
         2commu-bk พยาบาลชุมชน
         3adults-bk พยาบาลผู้ใหญ่
         4Crit-bk พยาบาลเวชปฏิบัติ
         5mid-bk พยาบาลผดุงครรภ์
         6ped-bk พยาบาลเด็ก
         7Psy-bk พยาบาลจิตเวช
         main-book หนังสือทั่วไป
         main-fic นวนิยาย (ขอยืมได้)
         main-multimedia ห้องสื่อโสตทัศน์ (ขอยืมได้)
         main-res วิจัย
         main-serial วารสาร (ขอยืมได้)
         main-short-story เรื่องสั้น
         main-youth เยาวชน (ขอยืมได้)
         repair ห้องซ่อม (ขอยืมได้)
กลับ
แผนที่ ห้องสมุดสาขาหลัก

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2021. All Rights Reserved.