รายการหนังสือหรือตำราหลักสาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สุงอายุ
ปีการศึกษา 2562

Data retrived from : ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (UlibM), coding retrived by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ วพบ.พะเยา, date: 28 Sep 2020
ที่IDชื่อเรื่องผู้แต่งเลขเรียกพิมพ์ลักษณ์ปีที่พิมพ์จำนวน
1.13399158944 การปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ระยะวิกฤต = Nursing practicum in critically ill adult patients / บรรณาธิการสุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ ... [และคนอื่น ๆ] บรรณาธิการสุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ ... [และคนอื่น ๆ] WY154 พ924ก 2556 ขอนแก่น : สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ สายวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556 56 30
2.13399144127 การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต : แบบองค์รวม = Critical Care Nursing : A Holistic Approach วิจิตรา กุสุมภ์ WY154 ว528ก 2553 กรุงเทพฯ : ห้างห้นส่วนสามัญนิติบุคคล สหประชาพาณิชย์, 255325539
3.13399159110 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 1/โดยคณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก WY152 ก226 2556 นนทบุรี : ยุทธรินทร์การพิมพ์, 2556 56 20
4.13399158463 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 2/โดยคณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก WY152 ก226 2554 นนทบุรี : ยุทธรินทร์การพิมพ์, 2554 54 25
5.13399158464 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 3/โดยคณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก WY152 ก226 2553 นนทบุรี : ยุทธรินทร์การพิมพ์, 2553 53 55
6.13399158465 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 4/โดยคณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก โดยคณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก WY152 ก226 2553 นนทบุรี : ยุทธรินทร์การพิมพ์, 2553 53 55
7.13399159443 การพยาบาลอายุรศาสตร์ 1(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 )/โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันดี โตสุขศรีและคณะ WB115 ค961ก 2559 กรุงเทพมหานคร: โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559 59 11
8.13399158943 การพยาบาลอายุรศาสตร์ 1/โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล WB115 ค961ก 2555 กรุงเทพมหานคร: โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555 55 60
9.13399159445 การพยาบาลอายุรศาสตร์ 2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ) / โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล WB115 ค961ก 2559 กรุงเทพมหานคร : โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559 59 15
10.13399158947 การพยาบาลอายุรศาสตร์ 2 / โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล WB115 ค961ก 2555 กรุงเทพมหานคร : โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555 55 60
11.13399158021 การพยาบาลและหัตถการทางตา/เอื้องพร พิทักษ์สังข์ เอื้องพร พิทักษ์สังข์ WY158 อ931ก 2554 กรุงเทพมหานคร : โครงการตำรา-ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554255415
12.13399144045 ตำราการพยาบาลนรีเวช (ฉบับองค์รวม)/บรรณาธิการ นันทนา ธนาโนวรรณ นันทนา ธนาโนวรรณ, บรรณาธิการ WY156.7 น418ต 2553 กรุงเทพฯ : โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553255322
13.13399158896 ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุและการป้องกัน / ประเสริฐ อัสสันตชัย, บรรณาธิการ ประเสริฐ อัสสันตชัย, บรรณาธิการ WT120 ป422ป 2554 กรุงเทพฯ : ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554 54 9
รวมทั้งหมด386