รายการหนังสือหรือตำราหลักสาขาการพยาบาลเด็ก
ปีการศึกษา 2562

Data retrived from : ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (UlibM), coding retrived by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ วพบ.พะเยา, date: 28 Sep 2020
ที่IDชื่อเรื่องผู้แต่งเลขเรียกพิมพ์ลักษณ์ปีที่พิมพ์จำนวน
1.13399159319 Wong's Essentials of Pediatric Nursing/by Marilyn J. Hockenberry and David Wilson Hockenberry, Marilyn J. WY159 H151W 2013 Missouri : ELSEVIER MOSBY, 201320131
2.13399159470 การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีความเสี่ยงสูง/บรรณาธิการ วัลยา ธรรมพนิชวัฒน์ และคณะ วัลยา ธรรมพนิชวัฒน์, สมสิริ รุ่งอมรรัตน์ และ สุดาภรณ์ พยัคฆเรือง บรรณาธิการ WY159 ว217ก 2559 กรุงเทพมหานคร : โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559255911
3.13399158017 การพยาบาลผู้ป่วยทารก ภาวะเฉียบพลันและเรื้อรัง=Nursing care of acute and chronically III infants/บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์ บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์ WY159 บ481ก 2555 สงขลา : ชานเมืองการพิมพ์, 2555255530
4.13399158598 การพยาบาลเด็ก เล่ม1 (ฉบับปรับปรุง)/บรรณาธิการโดย พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา บรรณาธิการโดย พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา WY159 ก266 2555 นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2555 55 95
5.13399158979 การพยาบาลเด็ก เล่ม2 (ฉบับปรับปรุง)/บรรณาธิการโดย พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา บรรณาธิการโดย พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา WY159 ก266 2555 นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2555 55 90
6.13399158980 การพยาบาลเด็ก เล่ม3 (ฉบับปรับปรุง)/บรรณาธิการโดย พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา บรรณาธิการโดย พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา WY159 ก266 2555 นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2555 55 135
7.13399158680 การพยาบาลเด็กป่วยโรคเรื้อรังโดยใช้ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง = Family-centered care of children with chronic illness / วิภารัตน์ สุวรรณไวพัฒนะ วิภารัตน์ สุวรรณไวพัฒนะ WY159 ว654 2555 นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนกกระทรวงสาธารณสุข, 2555255570
8.13399159369 ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่2) /บรรณาธิการ ศรีสมบูรณ์ มุสิกสุคนธ์...[และคนอื่นๆ] บรรณาธิการ ศรีสมบูรณ์ มุสิกสุคนธ์...[และคนอื่นๆ] WY159 ม246ต 2555 กรุงเทพฯ : หจก.พรี-วัน, 2555 55 1
9.13399159370 ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่2) /บรรณาธิการ ศรีสมบูรณ์ มุสิกสุคนธ์...[และคนอื่นๆ] บรรณาธิการ ศรีสมบูรณ์ มุสิกสุคนธ์...[และคนอื่นๆ] WY159 ม246ต 2555 กรุงเทพฯ : หจก.พรี-วัน, 2555 55 2
10.13399159477 สารน้ำและอิเล็กโทรไลต์ในเด็ก ความผิดปกติที่พบบ่อย/บรรณาธิการ อัจฉรา สัมบุณณานนท์ และคณะ บรรณาธิการ อัจฉรา สัมบุณณานนท์ และคณะ WS320 อ251ส 2559 กรุงเทพมหานคร : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559 59 5
รวมทั้งหมด440