รายการหนังสือหรือตำราหลักสาขาการพยาบาลชุมชน
ปีการศึกษา 2562

Data retrived from : ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (UlibM), coding retrived by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ วพบ.พะเยา, date: 28 Sep 2020
ที่IDชื่อเรื่องผู้แต่งเลขเรียกพิมพ์ลักษณ์ปีที่พิมพ์จำนวน
1.13399159150 Essentials of Community Health Nursing/Basavanthappa, B.T. Basavanthappa, B.T. WY106 B318E 2011 2 New Delhi : JAYPEE BROTHERS Medical Publishers(P) Ltd., 2011 11 1
2.13399159153 Health Promotion for Nurses: A Practical Guide/by Clark, C.C. & Paraska, K.K. Clark, C.C. & Paraska, K.K. WY100.1 C592H 2014 Burlington : Jones & Bartlert Learning., 2014 14 1
3.13399159069 การบำบัดทางการพยาบาล / โดย คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก WY100 ศ142ก 2554 นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2554255450
4.13399159463 การพยาบาลชุมชน : กระบวนการพยาบาล / บรรณาธิการโดย ศิวพร อึ้งวัฒนา บรรณาธิการโดย ศิวพร อึ้งวัฒนา WY106 ก226 2560 เชียงใหม่ : ครองช่างพริ้นท์ติ้ง, 2560 60 12
5.13399158437 การพยาบาลอนามัยชุมชน / โดยจีราภรณ์ กรรมบุตร, จุลจราพร สินศิริ, พานทิพย์ แสงประเสริฐ, และลภัสรดา หนุ่มคำ จีราภรณ์ กรรมบุตร WY106 จ372ก2555 กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 55 20
6.13399158016 การพยาบาลอนามัยชุมชน : แนวคิด หลักการและการปฏิบัติการพยาบาล/ จริยาวัตร คมพยัคฆ์ และ วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย, บรรณาธิการ จริยาวัตร คมพยัคฆ์ และ วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย, บรรณาธิการ WY106 ก226 2554 กรุงเทพมหานคร : จุดทอง, 2554 54 35
7.13399159354 การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น / บรรณาธิการ วราภรณ์บุญเชียง, วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์ 0 วราภรณ์ บุญเชียงและวิลาวัลย์ เตือนราษฏร์..บรรณาธิการ WY100 ก226 2558 เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558 58 10
8.13399143959 การสร้างเสริมสุขภาพ : แนวคิด หลักการและการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย WY108 ว171ก 2553 สมุทรปราการ : โครงการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2553 53 15
9.13399158340 การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน :การประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีสู่การปฏิบัติ = Health promotionand disease prevention in community : an application ofconcepts and theories to practice / โดยอาภาพร เผ่าวัฒนา ...[และคนอื่น ๆ] โดยอาภาพร เผ่าวัฒนา ...[และคนอื่น ๆ] WA590 อ225ก 2555 ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานา, 2555 55 25
10.13399144085 ข้อกำหนดการรักษาโรคเบื้องต้นและการให้ภูมิคุ้มกันโรค สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง สภาการพยาบาล WY101 ส226ข 2554 กรุงเทพฯ : สภาการพยาบาล, 2554255475
11.13399158245 คู่มือยา = Handbook of drugs / ปราณี ทู้ไพเราะ ปราณี ทู้ไพเราะ QV39 ป445 2554 กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด N P Press, 2554255410
12.13399158513 ทฤษฎี-ปรัชญา ความรู้สู่การปฏิบัติในงานพยาบาลอนามัยชุมชน / โดย พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ WY106 พ236ท 2555 กรุงเทพฯ : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 255525555
13.13399159390 อนามัยโรงเรียน/วราภรณ์ บุญเชียง วราภรณ์ บุญเชียง WA350 ว172อ 2558 เชียงใหม่ : สยามพิมพ์นานา จำกัด, 2558 58 15
14.13399159073 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย/โดยอนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล WA400 อ154อ 2556 กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2556255620
รวมทั้งหมด294