รายการหนังสือหรือตำราหลักสาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
ปีการศึกษา 2562

Data retrived from : ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (UlibM), coding retrived by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ วพบ.พะเยา, date: 28 Sep 2020
ที่IDชื่อเรื่องผู้แต่งเลขเรียกพิมพ์ลักษณ์ปีที่พิมพ์จำนวน
1.13399159425 Essentials of psychiatric mental health nursing/by Elizabeth M. Varcarilis Varcarilis,Elizabeth M. WY160 V289E 2017 St. Louis, Missouri : Elsevier, 201720171
2.13399159211 Psychiatric-mental health nursing : evidence-based concepts, skills, and practices Mohe, Wanda K. WY160 M697W 2013 Philadelphia : Wolters Kluwer, 201320131
3.13399158478 การพยาบาลจิตเวช / โดยสุวนีย์ เกี่ยวกิ่งแก้ว สุวนีย์ เกี่ยวกิ่งแก้ว WY160 ส869 2554 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554255438
4.13399158020 การพยาบาลจิตเวช : สู่การปฏิบัติ เล่มที่ 1 = Psychiatricnursing : to practice (Volume I) / ขวัญพนมพร ธรรมไทย ขวัญพนมพร ธรรมไทย WY160 ข171ก 2554 เชียงใหม่ : โครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554255480
5.13399158968 การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (ฉบับปรับปรุง) เล่มที่1/บรรณาธิการโดย ฉวีวรรณ สัตยธรรม...[และคนอื่นๆ] ฉวีวรรณ สัตยธรรม,บก WY160 ฉ181ก 2556 นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2556255660
6.13399159764 การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ศาสตร์และศิลป์สู่การปฏิบัติ 2/บรรณาธิการโดย สายฝน เอกวรางกูร สายฝน เอกวรางกูร บรรณาธิการ WY160 ส661ก 2559 นครศรีธรรมราช : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2559255910
7.13399158959 การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต/เพียรดี เปี่ยมมงคล เพียรดี เปี่ยมมงคล WY160 พ949ก 2556 กรุงเทพมหานคร : ธรรมสาร, 2556255610
8.13399159333 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1/วาทินี สุขมาก0 วาทินี สุขมาก WY160 ว243ก 2556 มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2556255620
9.13399159332 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2/วาทินี สุขมาก0 วาทินี สุขมาก WY160 ว243ก 2556 มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2556255620
10.13399158756 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช/โดยอรพรรณ ลือบุญธวัชชัย อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย WY160 อ332ก 2554 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554255410
11.13399144377 สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช ศรีพิมล ดิษยบุตร WY160 ศ231ส 2553 ศรีสะเกษ : คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา, 2553255315
รวมทั้งหมด265