รายการหนังสือหรือตำราหลักสาขาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์
ปีการศึกษา 2562

Data retrived from : ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (UlibM), coding retrived by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ วพบ.พะเยา, date: 28 Sep 2020
ที่IDชื่อเรื่องผู้แต่งเลขเรียกพิมพ์ลักษณ์ปีที่พิมพ์จำนวน
1.13399158269 การพยาบาลทารกแรกเกิด / กนกวรรณ ฉันธนะมงคล กนกวรรณ ฉันธนะมงคล WY159 ก15ก 2554 กรุงเทพมหานคร : จามจุรีโปรดักส์, 2554 54 20
2.13399158519 การพยาบาลผดุงครรภ์ เล่ม 3 (สตรีที่มีภาวะแทรกซ้อน)/ บรรณาธิการโดย นันทพร แสนศิริพันธ์และฉวี เบาทรวง บรรณาธิการโดย นันทพร แสนศิริพันธ์และฉวี เบาทรวง WY157 ก226 2555 เชียงใหม่ : โครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555 55 105
3.13399159032 การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม3/บรรณาธิการโดย ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์ บรรณาธิการโดย ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์ WY157 ศ178ก 2555 นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2555 55 42
4.13399159044 การพยาบาลสูติศาสตร์: ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์/โดยสุภาวดี เครือโชติกุล สุภาวดี เครือโชติกุล WQ240 ส839ก 2554 กรุงเทพฯ: แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย., 2554 54 81
5.13399159474 การพยาบาลและการผดุงครรภ์สตรีที่มีภาวะแทรกซ้อน/บรรณาธิการ นันนทพร แสนศิริพันธ์ และ ฉวี เบาทรวง นันนทพร แสนศิริพันธ์ และ ฉวี เบาทรวง,บรรณาธิการ WY157 น215ก 2560 เชียงใหม่ : โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 256025601
6.13399159380 การพยาบาลในระยะคลอด: แนวคิด ทฤษฎี สู่การปฏิบัติ/นันทพร แสนศิริพันธ์ และ สุกัญญา ปริสัญญกุล นันทพร แสนศิริพันธ์ และ สุกัญญา ปริสัญญกุล WY157 น215ก 2558 เชียงใหม่ : ครองช่าง พริ้นท์ติ้ง, 2558255821
7.13399158319 การวางแผนการพยาบาลมารดาและทารก = Delmar s Maternal-Infant : Nursing Care Plans./ Karla L. Luxner,RNC,ND Karla L. Luxner,RNC,ND.^eเขียน WY157.3 ล181ก 2555 กรุงเทพฯ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ., 2555255532
8.13399159229 ปฏิบัติการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา/บรรณาธิการโดย รศ.ยุวดี วัฒนานนท์ และ รศ.ศิริวรรณ์ สันทัด รศ.ยุวดี วัฒนานนท์ และ รศ.ศิริวรรณ์ สันทัด, บรรณาธิการ. WY157 ย442ป 2557 กรุงเทพมหานคร : โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557255710
9.13399159273 สาระหลักทางการพยาบาลมารดา ทารกแรกเกิด และการผดุงครรภ์ เล่มที่ 1(ระยะตั้งครรภ์) / บรรณาธิการ อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล บรรณาธิการ อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล WY157.3 ส226 2557 เชียงใหม่ : ครองช่างพริ้นท์ติ้ง, 2557 57 30
10.13399159355 สาระหลักทางการพยาบาลมารดา ทารกแรกเกิด และการผดุงครรภ์ เล่มที่ 2(ระยะตั้งครรภ์) / บรรณาธิการ จันทรรัตน์ เจริญสันติ บรรณาธิการ จันทรรัตน์ เจริญสันติ WY157.3 ส226 2557 เชียงใหม่ : ครองช่างพริ้นท์ติ้ง, 2557 57 30
11.13399158299 สูตินรีเวชวิทยาพื้นฐาน = Basic OB & GYN / บรรณาธิการ,เมธาพันธ์ กิจพรธีรานันท์, จิตติมา รุจิเวชพงศธร, ภาวินพัวพรพงษ์ บรรณาธิการ,เมธาพันธ์ กิจพรธีรานันท์, จิตติมา รุจิเวชพงศธร, ภาวินพัวพรพงษ์ WQ100 ส244 2553 กรุงเทพฯ : ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2553 53 10
รวมทั้งหมด382