2021

รายการหนังสือหรือตำราทางการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ปีการศึกษา 2562

Data retrived from : ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (UlibM), coding retrived by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ วพบ.พะเยา, date: 28 Sep 2020
ที่IDชื่อเรื่องผู้แต่งเลขเรียกพิมพ์ลักษณ์ปีที่พิมพ์จำนวน
1.13399159964 Advances in surgical pathology. Breast cancer / Omar Hameed [and three others] Omar Hameed, Shi Wei, Mohamed Mokhtar Desouki, Heidi Umphrey WP870 A244 2015 Philadelphia : Wolters Kluwer, 201520151
2.13399160140 An introduction to theory and reasoning in nursing / Betty M. Johnson, Pamela B. Webber Betty M. Johnson, Pamela B. Webber WY86 J66i 2010 Philadelphia : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 201020101
3.13399159966 Atlas of clinical emergency medicine / editors, Scott C. Sherman [and four others] Scott C. Sherman, Stephen John Cico, Erik Nordquist, Christopher Ross, Ernest Wang WB17 A88175 2016 Philadelphia : Wolters Kluwer, 201620161
4.13399160004 Bates' pocket guide to physical examination and history taking / Lynn S. Bickley, Peter G. Szilagyi Lynn S. Bickley, Peter G. Szilagyi WB39 B583b 2017 Philadelphia : Wolters Kluwer, 201720171
5.13399159977 Bullying among older adults : how to recognize and address an unseen epidemic / Robin P. Bonifas Robin P. Bonifas WT141 R422b 2016 Baltimore : HPP Health Professions Press, 2016 2016 1
6.13399159956 Cancer : principles & practice of oncology. Primer of the molecular biology of cancer editors, Vincent T. DeVita, Jr., Theodore S. Lawrence, Steven A. Rosenberg QZ202 C215 2015 Philadelphia : Wolters Kluwer, 201520151
7.13399159971 Cancer : principles & practice of oncology. Prostate and other genitourinary cancers / [edited by] Vincent T. DeVita, Jr., Theodore S. Lawrence, Steven A. Rosenberg Vincent T. DeVita, Jr., Theodore S. Lawrence, Steven A. Rosenberg WJ762 C215 2016 Philadelphia : Wolters Kluwer, 201620161
8.13399160258 Challenges and opportunities in medicine / กำพล สุวรรณพิมลกุล, กมลวรรณ จุติวรกุล, ชุษณา สวนกระต่าย, บรรณาธิการ กำพล สุวรรณพิมลกุล, กมลวรรณ จุติวรกุล, ชุษณา สวนกระต่าย WB115 C437 2556 กรุงเทพฯ : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 255625561
9.13399159963 Clinical judgement and decision making in nursing / Mooi Standing Mooi Standing WY100 S885C 2017 Los Angeles : Sage/Learning Matters, 2017 2017 1
10.13399159973 CMSA Core curriculum for case management / Hussein M. Tahan & Teresa M. Treiger Hussein M. Tahan & Teresa M. Treiger WY18.2 T649 2017 Philadelphia : Wolters Kluwer, 2017 2017 1
11.13399159976 Community and public health nursing : promoting the public's health / Cherie Rector Cherie Rector WY108 H282c 2018 Philadelphia : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 2018 2018 1
12.13399159975 Current diagnosis & treatment emergency medicine / edited by C Keith Stone, Roger L. Humphries C Keith Stone, Roger L. Humphries WB105 C976 2017 New York : McGraw-Hill Companies, 201720171
13.13399159965 Devita, Hellman, and Rosenberg's Cancer : principles & practice of oncology review / editor, Ramaswamy Govindan & Daniel Morgensztern Ramaswamy Govindan & Daniel Morgensztern QZ18.2 D496 2016 Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, 201620161
14.13399159962 Diabetes in cardiovascular disease : a companion to Braunwald's heart disease / [edited by] Darren K. McGuire, Nikolaus Marx Darren K. McGuire, Nikolaus Marx WG120 D536 2015 Philadelphia, PA : Saunders/Elsevier, 201520151
15.13399159968 Emergency and trauma radiology : a teaching file / editor, Daniel B. Nissman ; associate editors, Katherine R. Birchard, Benjamin Y. Huang, Ellie R. Lee Daniel B. Nissman ; associate editors, Katherine R. Birchard, Benjamin Y. Huang, Ellie R. Lee WN180 E5361 2016 Philadelphia, PA : Wolters Kluwer, 201620161
16.13399159994 Essentials of clinical rheumatology / บรรณาธิการ พงศ์ธร ณรงค์ฤกษ์นาวิน & สุมาภา ชัยอำนวย พงศ์ธร ณรงค์ฤกษ์นาวิน & สุมาภา ชัยอำนวย WE304 .อ752 2555 กรุงเทพฯ : สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย, 255525554
17.13399160111 Fast track in pharmacology : ตำราเรียนลัดเภสัชวิทยา / บรรณาธิการ, นิสามณี สัตยาบัน ... [และคนอื่นๆ] นิสามณี สัตยาบัน ... [และคนอื่นๆ], บรรณาธิการ QV4 F251 2559 กรุงเทพฯ : โครงการตำรา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า, 255925593
18.13399159974 Foundations of behavioral neurosience / Neil R. Carlson Neil R. Carlson WL102 C284f 2014 Boston, Mass. : Pearson, 201420141
19.13399160008 Handbook of inflammatory bowel disease / editors, Stephen J. Bickston, Richard S. Bloomfeld Stephen J. Bickston, Richard S. Bloomfeld WI420 H236 2010 Baltimore, MD : Lippincott Williams & Wilkins/Wolters Kluwer Health, 201020101
20.13399159960 Health assessment made incredibly visual! / Willis,Laura M., Clinical editor Willis,Laura M. WY49 H434 2017 Philadelphia : Wollters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins, 2017 2017 1
21.13399160098 Health promotion in nursing / Janice A. Maville, Carolina G. Huerta Janice A. Maville, Carolina G. Huerta WY100 M461h 2013 Clifton Park : Thomson Delmar Learning,, 201320131
22.13399159999 HPV-related diseases and HPV vaccines / วิชัย เติมรุ่งเรืองเลิศ, ภานนท์ เกษมศานติ์, จตุพล ศรีสมบูรณ์, บรรณาธิการ วิชัย เติมรุ่งเรืองเลิศ, ภานนท์ เกษมศานติ์, จตุพล ศรีสมบูรณ์, บรรณาธิการ WP480 H872 2554 กรุงเทพฯ : รักลูกกรุ๊ป, 255425542
23.13399159972 Individualized diabetes management : a guide for primary care / Anthony H. Barnett & Jenny Grice Anthony H. Barnett & Jenny Grice WK180 A628i 2016 Boca Raton : CRC Press Taylor & Francis Group, 2016 2016 1
24.13399160193 Introductory medical-surgical nursing / Barbara K. Timby, Nancy E. Smith Barbara K. Timby, Nancy E. Smith WY150 T583I 2010 Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, 201020101
25.13399160259 KM & Innovation in urban medicine 2017 / จิระพงษ์ อังคะรา ... [และคนอื่นๆ], บรรณาธิการ จิระพงษ์ อังคะรา, ชาดากานต์ ผโลประการ, เกรียงศักดิ์ พู่นิลกุล, ปิยนันท์ เกื้อสกูล และ รัสวดี บุษยะจารุ WB115 K66 2560 กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช, 256025602
26.13399159969 Lippincott Williams & Wilkins' Administrative medical assisting / Julie Ledbetter Julie Ledbetter W_80 J94a 2017 Philadelphia : Wolters Kluwer, 2017 2017 1
27.13399160196 Mosby's essentials for nursing assistants / Sheila A. Sorrentino, Leighann N. Remmert and Berne Gorek Sheila A. Sorrentino, Leighann N. Remmert and Berne Gorek WY193 S713m 2010 St. Louis : Mosby Elsevier, 201020101
28.13399159987 Optimal practice in medicine / [คณะบรรณาธิการ] อำนาจ ชัยประเสริฐ ... [และคนอื่นๆ] อำนาจ ชัยประเสริฐ, ตันตนัย นำเบญจพล, จันทราภา ศรีสวัสดิ์, วิชัย ประยูรวิวัฒน์ WB100 O620 2555 กรุงเทพฯ : โครงการตำรา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 255525555
29.13399159967 Pediatric laboratory medicine / Patricia Jones, Dennis J. Dietzen, Shannon Haymond, Michael J. Bennett Patricia Jones, Dennis J. Dietzen, Shannon Haymond, Michael J. Bennett WS25 J77p 2017 New York : McGraw-Hill Education, 201720171
30.13399160078 Pediatric practice : a challenge in management / ศิริวรรณ วนานุกูล ... [และคนอื่นๆ], บรรณาธิการ ศิริวรรณ วนานุกูล, วรนุช จงศรีสวัสดิ์, อังคนีย์ ชะนะกุล, สุชีรา ฉัตรเพริดพราย WS200 P371 2558 กรุงเทพฯ : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 255825586
31.13399159958 Porth pathophysiology : concepts of altered health states / Hannon, Ruth A., Porth, Carol M. Hannon, Ruth A. QZ4 P851 2017 Philadelphia : Wolters Kluwer, 2017 2017 1
32.13399160099 Practical points in adolescent health care / บรรณาธิการ, วิโรจน์ อารีย์กุล ... [และคนอื่นๆ] วิโรจน์ อารีย์กุล WS460 P895 2555 กรุงเทพฯ : ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย, 255525552
33.13399159957 Principles of human physiology / Cindy L. Stanfield Stanfield, Cindy L. QT104 S735p 2017 Boston : Pearson Education, 201720171
34.13399160138 Professional issues in primary care nursing / edited by Carol Lynn Cox, Marie Hill Carol Lynn Cox, Marie Hill WY160 P964 2010 Chichester, West Sussex, U.K. ; Ames, Iowa : Blackwell Pub, 201020101
35.13399160015 Professional nursing : concepts & challenges / Kay Kittrell Chitty, Beth Perry Black Kay Kittrell Chitty, Beth Perry Black WY16 C548P 2011 St. Louis, Missouri : Saunders Elsevier, 201120111
36.13399160239 Professional skills in nursing / Debnath, Rita Debnath, Rita WY16 D286p 2010 London : SAGE Publication Inc., 201020101
37.13399160048 Q&A ไขปัญหา "รับมือเมื่อลูกป่วย" / บรรณาธิการ ชิษณุ พันธุ์เจริญ ชิษณุ พันธุ์เจริญ WS39 ค237 2558 กรุงเทพฯ : ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, 255825586
38.13399160223 Say no to มะเร็ง / Patrick Holford, เขียน ; ปณต, แปล Patrick Holford, เขียน ; ปณต, แปล QZ200 ฮ287ส 2553 กรุงเทพฯ : ตะวันส่อง, 255325532
39.13399160021 Sparks and Taylor's nursing diagnosis pocket guide / Sheila Sparks Ralph, Cynthia M. Taylor Sheila Sparks Ralph, Cynthia M. Taylor WY49 R163SA 2014 Philadelphia : Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins Health, 201420141
40.13399160150 The Kingdom of Thailand health system review / Pongpisut Jongudomsuk ... [et al.] ; editor, Viroj Tangcharoensathien Pongpisut Jongudomsuk ... [et al.] ; editor, Viroj Tangcharoensathien WA540.JT3 K54 2015 Geneva : World Health Organization, 2015 2015 2
41.13399159961 The MD Anderson manual of medical oncology / Hagop N. Kantarjian, Robert A. Wolff Hagop N. Kantarjian, Robert A. Wolff QZ200 K16m 2016 New York : McGraw-Hill Medical, 201620161
42.13399160197 Venous thromboembolism : a nurses guide to prevention and management / Ellen Welch; with contribution from Lynda Bonner Ellen Welch; with contribution from Lynda Bonner WY152.5 W439v 2010 n.p., 201020101
43.13399159955 West's respiratory physiology : the essentials / John B. West, Andrew M. Luks West, John B. (John Burnard), Luks, Andrew M. WF102 W518r 2016 Philadelphia : Wolters Kluwer, 201620161
44.13399160243 Workbook and competency evaluation review for Mosby's essentials for nursing assistants / Sheila A. Sorrentino, Leighann N. Remmert and Berne Gorek Sheila A. Sorrentino, Leighann N. Remmert and Berne Gorek WY193 S713w 2010 United States of America : Mosby Elsevier, 201020101
45.13399160665 20 เรื่องน่ารู้เพื่อสุขภาพจิตที่ดีของคนในครอบครัว = Family first aidby Rama Family Clinic / นิดา ลี้มสุวรรณ, บรรณาธิการ 0 นิดา ลี้มสุวรรณ, บรรณาธิการ WA305 ย318 2562 กรุงเทพฯ : โครงการตำรา รามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2562 2562 5
46.13399160611 Common causes of toxic acute kidney injury : essentialsfor medical students / ฉัตรชัย กรีพละ บรรณาธิการ ฉัตรชัย กรีพละ บรรณาธิการ WJ342 C734 2562 กรุงเทพฯ : ต้นมะนาว, 2562 2562 2
47.13399160483 Laboratory manual for nursing health assessment: A best practice approach/Sharon Jensen. Jensen, Sharon. WY49 J54N 2015 Philadelphia : Wolters Kluwer, 2015 2015 1
48.13399159970 Study guide for Lippincott Williams & Wilkins Administrative medical assisting / Julie Ledbetter Julie Ledbetter W_80 J94s 2017 Philadelphia : Wolters Kluwer, 2017 2017 1
49.13399160527 การจัดการทางการพยาบาลและภาวะผู้นำ/กัญญดา ประจุศิลป กัญญดา ประจุศิลป WY105 ก382ก 2562 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562 2562 15
50.13399160089 การตรวจสัมภาษณ์ทางจิตเวช / มาโนช หล่อตระกูล, บรรณาธิการ มาโนช หล่อตระกูล WM141 ก452 2559 กรุงเทพฯ : ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559 2559 13
51.13399160704 การประเมินภาวะโภชนาการ / จินตนา สุวิทวัส จินตนา สุวิทวัส QU145 จ483ก 2563 ขอนแก่น : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2563 2563 5
52.13399160594 การพยาบาลผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นโรคเบาหวาน/ สกลสุภา อภิชัจบุญโชค และ ธิดารัตน์ ทองหนุน สกลสุภา อภิชัจบุญโชค และ ธิดารัตน์ ทองหนุน WY159 ส11ก 2561 อุบลราชธานี : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์, 2562 2562 1
53.13399160705 การพยาบาลผู้ป่วยโรคจิตเภท: บทบาทและกระบวนการ/ ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์ ผกาพันธุ์ วุฒิลักษณ์ WY160 ผ114ก 2563 เชียงใหม่ : ดีไซน์ปริ้นท์ มีเดีย, 2563 2563 10
54.13399160517 การพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 1/บรรณาธิการ ศิริรัตน์ ปานอุทัย [และคณะ] ศิริรัตน์ ปานอุทัย, ทศพร คำผลศิริ, และ ณัฐธยาน์ สุวรรณคฤหาสห์ WY152 ศ481ก 2561 เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561 2561 6
55.13399160595 การสร้างสัมพันธภาพเพื่อการบำบัดทางการพยาบาล สำหรับผู้ที่มีปัญหาทางจิต/อนงค์ลักษณ์ วงศ์ตรี อนงค์ลักษณ์ วงศ์ตรี WY160 อ15ก 2562 อุบลราชธานี : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์, 2562 2562 1
56.13399160074 การให้บริการสุขภาพที่บ้าน อังค์ริสา พินิจจันทร์ WY115 อ491 2558 ชัยนาท : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท, 2558 2558 1
57.13399160349 คู่มือการจำแนกอาหาร ขนม นม และเครื่องดื่ม ตามมาตรฐานโภชนาการสำหรับเด็กอายุ 3-15 ปี สุนธรี เสรีสุชาติ WS115 ส245ค กรุงเทพฯ : องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2561 2561 2
58.13399160324 คู่มือผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการเข้าถึงบริการและการดูแลผู้ป่วยโรคจิต สำหรับพยาบาล / สำนักบริหารระบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธาณสุข สำนักบริหารระบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธาณสุข WY160 ส423ค 2557 นนทบุรี : สำนักบริหารระบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธาณสุข, 2557 2557 1
59.13399160323 คู่มือผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการเข้าถึงบริการและการดูแลผู้ป่วยโรคจิต สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน / สำนักบริหารระบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธาณสุข สำนักบริหารระบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธาณสุข WY160 ส423ค 2557 นนทบุรี : สำนักบริหารระบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธาณสุข, 2557 2557 1
60.13399160473 ตำราการวิจัยทางคลินิก (ฉบับปรับปรุงใหม่) = Textbook of clinical research Fourth Edition. Revised and Expanded/ พรรณี ปิติสุทธิธรรม, ชยันต์ พิเชียรสุนทร, บรรณาธิการ พรรณี ปิติสุทธิธรรม, ชยันต์ พิเชียรสุนทร, บรรณาธิการ W 20.5 ต227 2561 กรุงเทพฯ : ศูนย์วัคซีน คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561 2561 2
61.13399160120 ประมวลสาระชุดวิชาระบบสุขภาพและการจัดการ หน่วยที่ 1-5 = Health system and management / สาขาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช W.84 ส747ร 2554 นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554 2554 5
62.13399160342 ประมวลสาระชุดวิชาระบบสุขภาพและการจัดการ หน่วยที่ 6-10 = Health system and management / สาขาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช W.84 ส747ร 2554 นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554 2554 4
63.13399160321 ศัพท์ทางสูติศาสตร์ที่ควรทราบ / พรพรรณ ภูสาหัส พรพรรณ ภูสาหัส WQ15 พ247ศ 2553 นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2553 2553 1
64.13399160061 เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการสาธารณภัย หน่วยที่ 8-15 = Disaster management / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช WA250 ส418ก 2553 กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553 2553 1
65.13399160232 เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หน่วยที่ 8-15 = Occupational health and safety management / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช WA400 ม246อ 2553 นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553 2553 5
66.13399159990 เอกสารการสอนชุดวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หน่วยที่ 8-15 = Environmental Health / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช WA670 ส747อ 2556 นนทบุรี : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556 2556 5
67.13399160214 เอกสารการสอนชุดวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หน่วยที่ 1-7 = Occupational health and safety / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช WA400 ส747ก 2556 นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556 2556 5
68.13399160545 โรคต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม เล่ม1/บรรณาธิการ ปฏิณัฐ บูรณะทรัพย์ขจร, ลลิตา วัฒนะจรรยา, พัชญา บุญชยาอนันต์และวีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ 0 บรรณาธิการ ปฏิณัฐ บูรณะทรัพย์ขจร, ลลิตา วัฒนะจรรยา, พัชญา บุญชยาอนันต์และวีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ WK140 ร924 2562 กรุงเทพมหานคร : สาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562 2562 2
69.13399159988 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ / สมใจ ศิระกมล บรรณาธิการ สมใจ ศิระกมล WY32 ส16ก 2556 เชียงใหม่ : โครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556 2556 5
70.13399159982 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศทางการแพทย์และสาธารณสุข / ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ W_32.JT3 ฉ236ก 2558 กรุงเทพฯ : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558 2558 8
71.13399160256 กฎหมายสำหรับพยาบาล / ไพฑูรย์ วุฒิโส ไพฑูรย์ วุฒิโส WY32.1 พ976ก 2561 สงขลา : ห้างหุ้นส่วนสามัญ หาดใหญ่ ดิจิตอล พริ้นท์, 2561 2561 1
72.13399160147 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง / ชัชวาล วงค์สารี, อุทัยวรรณ พงษ์บริบูรณ์, บรรณาธิการ ชัชวาล วงค์สารี, อุทัยวรรณ พงษ์บริบูรณ์, บรรณาธิการ WY32.JT3 ก117ก 2557 กาญจนบุรี : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น, 2557 2557 4
73.13399160204 กฏหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาลและกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง/ชัชวาลย์ วงศ์สารี และ อุทัยวรรณ พงษ์บริบูรณ์ บรรณาธิการ ชัชวาลย์ วงศ์สารี และ อุทัยวรรณ พงษ์บริบูรณ์ บรรณาธิการ WY32 ก114 กาญจนุบุรี : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น, 2557 2557 5
74.13399160029 กลยุทธ์การกระตุ้นพัฒนาการทางสายตาสำหรับเด็กพิการทางตาและเด็กด้อยโอกาส อายุ 0-3 ปี = The Strategies of visual stimulation for children with visually impaired 0-3 years / ศุภา คงแสงไชย ศุภา คงแสงไชย WW600 ศ675ก 2557 พิษณุโลก : ภาควิชาทัศนมาตรศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 255725571
75.13399160466 การควบคุมการประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ : กฏหมายวิชาชีพและจรรยาบรรณพยาบาล = Nursing Regulations: Professional Laws and Code of Ethics for Nurses คัทลียา ศิริภัทรากูร แสนหลวง และ อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม WY32 ค255ก เชียงใหม่ : โครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2562 2562 11
76.13399160261 การจัดการคุณภาพการบริการสุขภาพ : การประยุกต์แนวคิดแบบลีนทางการพยาบาล / จรรยา สันตยากร จรรยา สันตยากร WY16 จ145ก 2560 พิษณุโลก : โรงพิมพ์ตระกูลไทย, 256025601
77.13399160068 การดูแลรักษาภาวะกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุนแบบองค์รวม 1 = Holistic management osteoporotic fractures / บรรณาธิการ ทวี ทรงพัฒนาศิลป์ ทวี ทรงพัฒนาศิลป์ WE175 ก451 2558 ขอนแก่น : มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ, 255825588
78.13399159995 การดูแลวัยรุ่นติดเชื้อเอชไปวีแบบบูรณาการ = Comprehensive care for adolescents with HIV / เพณณินาท์ โอเบอร์ดอร์เฟอร์, เกวลี อุณจักร, บรรณาธิการ พณณินาท์ โอเบอร์ดอร์เฟอร์, เกวลี อุณจักร WC503.2 ก451 2558 เชียงใหม่ : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 255825585
79.13399160153 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ / นภัส แก้ววิเชียร, เบญจพร สุธรรมชัย (บรรณาธิการ) นภัส แก้ววิเชียร, เบญจพร สุธรรมชัย (บรรณาธิการ) WT100 ก451 2554 กรุงเทพฯ : คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ สำนักการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 255425542
80.13399160064 การดูแลสู่ความเป็นเลิศทางการพยาบาลตามกลุ่มอาการที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ = Care towards best nursing practice in geriatric syndromes / เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์ เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท์ WY152 พ925ก 2559 สงขลา : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2559255925
81.13399160268 การดูแลอย่างมีคุณภาพในเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ = Quality care in maternal and fetal medicine / วิบูลย์ เรืองชัยนิคม ... [และคนอื่นๆ], บรรณาธิการ วิบูลย์ เรืองชัยนิคม, บุญศรี จันทร์รัชชกูล, สมศรี พิทักษ์กิจรณกร, ปัทมา พรหมสนธิ, มาลี เกื้อนพกูล และ ภิญญารัตน์ อัสดงพงพนา WQ200 ก451 2559 กรุงเทพฯ : สมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (ไทย), 255925595
82.13399160025 การตรวจสัมภาษณ์ทางจิตเวช / มาโนช หล่อตระกูล, บรรณาธิการ มาโนช หล่อตระกูล WM141 ก452 2558 กรุงเทพฯ : ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 255825585
83.13399160255 การประเมินภาวะสุขภาพและการวินิจฉัยแยกโรคเบื้องต้น / เผ่า อนันจิ๋ว เผ่า อนันจิ๋ว WY100.4 ผ261ก 2561 กรุงเทพฯ : บริษัท นีโอดิจิตอล จำกัด, 256125616
84.13399160115 การป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล = Prevention of nosocomial infectious / อะเคื้อ อุณหเลขกะ อะเคื้อ อุณหเลขกะ WX167 อ584ก 2555 เชียงใหม่ : โรงพิมพ์มิ่งเมือง, 2555255560
85.13399159996 การป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง = Prevention and control of chronic non-communicable diseases & related research / ถาวร มาต้น ถาวร มาต้น WA110 ถ331ก 2557 สุโขทัย : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 255725575
86.13399160137 การผลิตยาปราศจากเชื้อและน้ำยาฆ่าเชื้อ / เพ็ญนภา ศรีหริ่ง ... [และคนอื่นๆ] เพ็ญนภา ศรีหริ่ง, กาญจนา สานุกูล, อวิรุทธ์ สิงห์กุล, ชุติมา วิจิตรานุวัตร QV786 ก491 2554 กรุงเทพฯ : ธนาเพรส, 255425541
87.13399159998 การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ / ประกายแก้ว ประพฤติถ้อย, ผู้แต่ง; กรองกาญจน์ ศิริภักดี, ผู้ปรับปรุง ประกายแก้ว ประพฤติถ้อย, ผู้แต่ง; กรองกาญจน์ ศิริภักดี, ผู้ปรับปรุง WY159 ป191ก 2553 นนทบุรี : โครงการส่งเสริมการแต่งตำรา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553 2553 5
88.13399160023 การพยาบาลจิตเวช : สารสื่อประสาทกับการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับยาจิตเวช = Psychiatric : neurotransmitter and nursing care of the patient who used psychiatric drugs / เอื้อญาติ ชูชื่น เอื้อญาติ ชูชื่น WY160 อ932ก 2557 นครนายก : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2557255719
89.13399160119 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ / ปานจิตต์ นามพลกรัง ปานจิตต์ นามพลกรัง WY150 ป546ก 2554 นครราชสีมา : บริษัท สมบูรณ์การพิมพ์ จำกัด, 255425543
90.13399160042 การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับออกซิเจน / ฐิติอาภา ตั้งค้าวานิช ฐิติอาภา ตั้งค้าวานิช WY154 ฐ343ก 2555 พิษณุโลก : ดาวเงินการพิมพ์, 255525551
91.13399160644 การพยาบาลผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อ/จิณพิชญ์ชา มะมม จิณพิชญ์ชา มะมม 0 WY157.6 จ389ก 2562 กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562 2562 10
92.13399160017 การพยาบาลศัลยศาสตร์วิกฤต = Critical nursing care essentials surgical patient / บรรณาธิการ, รัชนี เบญจธนัง ... [และคนอื่นๆ] รัชนี เบญจธนัง, พิมพ์จิตต์ กาญจนสินธุ์, ปราณี ทองใส, สุมิตร สินธ์ศิริมานะ WY154 กศ492 2558 กรุงเทพฯ : งานการพยาบาลศัลยศาสตร์และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช, 255825581
93.13399160071 การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ / วรรณรัตน์ สุวรรณ, บรรณาธิการ วรรณรัตน์ สุวรรณ, บรรณาธิการ WY157 ก492 กรุงเทพฯ : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข, 2556 2556 6
94.13399160000 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตสังคม. 2 : การสื่อสารและสัมพันธภาพเพื่อการบำบัด / วาทินี สุขมาก วาทินี สุขมาก WY160 ว464ก 2557 กรุงเทพฯ : กากะเยียสำนักพิมพ์, 2557255710
95.13399160267 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช เล่ม 1 / สุนทรีภรณ์ มีพริ้ง สุนทรีภรณ์ มีพริ้ง WY160 ส814ก 2559 พิษณุโลก : โรงพิมพ์ตระกูลไทย, 255925591
96.13399160141 การพยาบาลออร์โธปิดิกส์ / ธวัช ประสาทฤทธา, พรทิพย์ ลยานันท์, สุขใจ ศรีเพียรเอม, บรรณาธิการ ธวัช ประสาทฤทธา, พรทิพย์ ลยานันท์, สุขใจ ศรีเพียรเอม, บรรณาธิการ WY157.6 ก492 2555 กรุงเทพฯ : โรงพยาบาลเลิศสิน, 255525551
97.13399160467 การพยาบาลเด็กเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ /พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น WY159 พ722ก เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561 2561 10
98.13399160142 การพัฒนาศักยภาพชุมชน : แนวคิดและการประยุกต์ใช้ = Community capacity building : concept and application / ผู้เขียน, วีณา เที่ยงธรรม, สุนีย์ ละกำปั่น และอาภาพร เผ่าวัฒนา วีณา เที่ยงธรรม, สุนีย์ ละกำปั่น และอาภาพร เผ่าวัฒนา WA546.JT3 ว815ก 2554 กรุงเทพฯ : ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 255425541
99.13399160081 การรักษาโรคในช่องปากที่พบบ่อย / กอบกาญจน์ ทองประสม, บรรณาธิการ กอบกาญจน์ ทองประสม WU141 ก499 2558 กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 255825586
100.13399160085 การวางแผนการพยาบาลเด็กสุขภาพดีและเด็กป่วย = Nursing care plan for healthy and ill children / รุจา ภู่ไพบูลย์, บรรณาธิการ รุจา ภู่ไพบูลย์ WY159 ก513 2558 กรุงเทพฯ : สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558255810
101.13399160195 การวิจัยเชิงคุณภาพทางการพยาบาล : ระเบียบวิธีวิจัยและกรณีศึกษา / ศิริพร จิรวัฒน์กุล ศิริพร จิรวัฒน์กุล WY20.5 ศ463ก 2555 กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 255525551
102.13399159979 การวิเคราะห์ก๊าซในเลือด = Traditional & alternative approaches / พงศ์ธารา วิจิตรเวชไพศาล พงศ์ธารา วิจิตรเวชไพศาล QY450 พ125ก 2557 กรุงเทพฯ : โครงการตำรา-ศิริราช งานวิชาการ สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557 2557 9
103.13399160139 การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเบาหวาน / นงนุช โอบะ นงนุช โอบะ WK810 น139ก 2555 พิษณุโลก : โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 255525551
104.13399160090 การส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ = Promoting physical activity for health in the elderly / อัจฉรา ปุราคม อัจฉรา ปุราคม WE103 ป297ค 2558 นครปฐม : โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สุงอายุในประเทศไทย ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 255825586
105.13399160305 การเยี่ยมครอบครัวผู้ป่วยเรื้อรัง : กรณีศึกษา / ธิดารัตน์ สุภานันท์ และคณะ ธิดารัตน์ สุภานันท์ และคณะ WY115 ธ342ก 2558 ตรัง : โครงการตำรา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง, 2558 2558 1
106.13399160065 การใช้มาตรฐานการเจริญเติบโตขององค์การอนามัยโลก ปี ค.ศ. 2006 ในเด็กแรกเกิด - 5 ปี / ผู้จัดทำและบรรณาธิการ, ณัฐวรรณ เชาวน์ลิลิตกุล, สุพจน์ รื่นเริงกลิ่น, ลักษณิน รุ่งตระกูล ณัฐวรรณ เชาวน์ลิลิตกุล, สุพจน์ รื่นเริงกลิ่น, ลักษณิน รุ่งตระกูล WS103 ก449 2558 นนทบุรี : สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2558255820
107.13399160220 กำลังคนด้านสุขภาพ : ที่เป็นมา เป็นอยู่ และจะเป็นไป / บรรณาธิการ นงลักษณ์ พะไกยะ, เพ็ญนภา หงษ์ทอง นงลักษณ์ พะไกยะ, เพ็ญนภา หงษ์ทอง W.76 ก227 2554 นนทบุรี : สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ (สวค.), 255425541
108.13399160087 คดีทางการแพทย์ เล่ม 2 / ขวัญชัย โชติพันธุ์ ขวัญชัย โชติพันธุ์ W32.5.JT3 ข262ค 2558 กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 255825583
109.13399160203 ความรุนแรงต่อสตรีตั้งครรภ์ (Violence against pregnant women) / นันทนา ธนาโนวรรณ นันทนา ธนาโนวรรณ WQ200 น215ค กรุงเทพฯ : วี.พริ้นท์, 2555 2555 10
110.13399160149 ความรุนแรงต่อสตรีตั้งครรภ์ = Violence against pregnant women / นันทนา ธนาโนวรรณ นันทนา ธนาโนวรรณ WQ200 น215ค 2555 กรุงเทพฯ : วี.พริ้นท์, 2555255510
111.13399160066 คำศัพท์การพยาบาลผู้ใหญ่ / เรณู อาจสาลี เรณู อาจสาลี WY13 ร765ค 2556 กรุงเทพฯ : เอ็น.พี.เพรส, 2556255680
112.13399160329 คำอธิบายตำราพระโอสถครั้งรัชกาลที่ 2 บืมโรงอัฐศก พ.ศ. 2459/กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก บรรณาธิการ, รัชนี จันทร์เกษ, มนนิภา สังข์ศักดา, สุภัททรา รังสิมาการ QV760 คอ394 นนทบุรี : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, 2561 2561 1
113.13399160328 คำอธิบายตำรายาพระองค์เจ้าสายสนิทวงษ์ บืมโรงอัฐศก พ.ศ.๒๔๕๙ / กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก บรรณาธิการ, รัชนี จันทร์เกษ, มนนิภา สังข์ศักดา, สุภัททรา รังสิมาการ QV760 ค394 นนทบุรี : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, 2561 2561 1
114.13399160118 คู่มือการจัดการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะเริ่มต้น / วรวรรณ ชัยลิมปมนตรี, บรรณาธิการ วรวรรณ ชัยลิมปมนตรี, บรรณาธิการ WJ342 ค695 2555 กรุงเทพฯ : สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย, 255525552
115.13399160238 คู่มือการดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรังกลุ่มเสี่ยงในชุมชน สำหรับบุคลากรของหน่วยบริการระดับปฐมภูมิ / สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรมสุขภาพจิต สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรมสุขภาพจิต WM100 พ326ค 2559 กรุงเทพฯ : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรมสุขภาพจิต, 2559255915
116.13399160001 คู่มือการดูแลผู้สูงอายุที่ต้องการความช่วยเหลือในชีวิตประจำวันสำหรับผู้ดูแล / ยุพาวรรณ ทองตะนุนาม & ศรีวรรณ มีบุญ ยุพาวรรณ ทองตะนุนาม & ศรีวรรณ มีบุญ WT100 ค695 2557 นนทบุรี : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข, 255725576
117.13399160009 คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ปี 2554 / บรรณาธิการ, วรยา เหลืองอ่อน วรยา เหลืองอ่อน WC195 ค695 2554 นนทบุรี : สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 255425543
118.13399160263 คู่มือการสอน หลักสูตรความสำคัญในการจัดการความปวด เรื่อง การประเมินและการจัดการความปวดตามกรอบ RAT Model / กลุ่มพัฒนาการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก กลุ่มพัฒนาการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก QU140 ก318ค 2559 กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์, 255925592
119.13399160022 คู่มือดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุ = Trauma : the pocket guide book / บรรณาธิการ, ธาวิณี ไตรณรงค์สกุล, ไชยพร ยุกเซ็น, รพีพร โรจน์แสงเรือง ธาวิณี ไตรณรงค์สกุล, ไชยพร ยุกเซ็น, รพีพร โรจน์แสงเรือง WO39 ค695 2556 กรุงเทพฯ : ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 255625566
120.13399160332 คู่มือปฏิบัติการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล / สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข W.4 ส392ค 2556 นนทบุรี : สถาบันบำราศนราดูร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2556 2556 10
121.13399160265 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยแบบองค์รวม = Standard of practice for comprehensive safe abortion care. / ผู้เรียบเรียงเนื้อหา เรืองกิตติ์ ศิริกาญนกูล, เรณู ชูนิล และทัศนัย ขันตยาภรณ์ ; ผู้จัดทำ พัชรีวรรณ เจนสาริกรณ์ ... [และคนอื่นๆ] เรืองกิตติ์ ศิริกาญนกูล, เรณู ชูนิล และทัศนัย ขันตยาภรณ์ ; ผู้จัดทำ พัชรีวรรณ เจนสาริกรณ์ ... [และคนอื่นๆ] WQ240 ร881ค 2561 กรุงเทพฯ : เฌอมาศ, 256125611
122.13399160151 คู่มือหมอประจำบ้าน. เล่ม 1 (หมวด ก-ป) = The doctors book of home remedies / The Editors of Prevention Health Books ; พิสิฐ วงศ์วัฒนะ, แปล The Editors of Prevention Health Books ; พิสิฐ วงศ์วัฒนะ, แปล WB327 ค695ม 2554 กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 255425545
123.13399160018 คู่มืออาหารเสริมฉบับสมบูรณ์ / เริงฤทธิ์ สัปปพันธ์ เริงฤทธิ์ สัปปพันธ์ QU145.5 ร796ค 2556 กรุงเทพฯ : เอ็มไอเอส, 255625565
124.13399160079 งานวิจัยการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน = R2R diabetic care / คณะผู้วิจัย: อังศุมาลิน มั่งคั่ง ... [และคณะ] อังศุมาลิน มั่งคั่ง ... [และคณะ] WK810 อ495ง 2555 กรุงเทพฯ : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2555255510
125.13399160045 ง่ายๆ สไตล์คนเมือง : ดูแลตัวเองจากเช้าจรดค่ำตามวิถีธรรมชาติ / นงลักษณ์ สุขใจเจริญกิจ นงลักษณ์ สุขใจเจริญกิจ WB327 น149ง 2556 กรุงเทพฯ : สวนเงินมีมา, 255625563
126.13399160030 จิตวิญญาณของผู้นำทางการพยาบาล ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล : Spritual life of the leader of hursing florence nightingale / พัชนี สมกำลัง พัชนี สมกำลัง WY100 พ501จ 2556 กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 255625564
127.13399160327 จูนจิต ปรับวิธี เปลี่ยนชีวิต / เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ 0 เครือข่ายวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อควบคุมยาสูบ WM290 จ685 กรุงเทพฯ : คมบาง, 2561 2561 2
128.13399160094 ชีวเคมีประยุกต์ / นภา ศิวรังสรรค์ นภา ศิวรังสรรค์ QU4 น196ช 2557 กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 255725575
129.13399160062 ตะลุยข้อสอบการปฏิบัติการพยาบาลเบื้องต้น 1 / วาทินี สุขมาก วาทินี สุขมาก WY18.8 ว464ต 2558 กรุงเทพฯ : กากะเยียสำนักพิมพ์, 2558255815
130.13399160217 ตัวเลขต้องรู้เรื่องสาธารณสุข บรรพ 4 2554-2555 / บริษัท อัลฟา รีเสิร์ช จำกัด บริษัท อัลฟา รีเสิร์ช จำกัด WA900 ต217 2554 นนทบุรี : อัลฟา รีเสิร์ช, 255425542
131.13399160163 ตามหาสุขภาพดีๆ ที่ไม่มีสอนในหลักสูตรแพทย์ / สิทธา ลิขิตนุกูล สิทธา ลิขิตนุกูล WB327 ส719ต 2557 กรุงเทพฯ : ส.เอเชียเพรส (1989), 255725571
132.13399160632 ตำรา หู คอ จมูก (ent text book)/วิฑูร ลีเกริกก้อง วิฑูร ลีเกริกก้อง WV140 ว573ต 2559 สงขลา: ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทา, 2559 2559 2
133.13399160190 ตำราการวิจัยทางคลินิก = Textbook of clinical research / พรรณี ปิติสุทธิธรรม, ชยันต์ พิเชียรสุนทร, บรรณาธิการ พรรณี ปิติสุทธิธรรม, ชยันต์ พิเชียรสุนทร, บรรณาธิการ W20.5 ต227 2554 กรุงเทพฯ : คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล, 255425541
134.13399160026 ตำราสูติศาสตร์ = Modern textbook of obstetrics / บรรณาธิการ, ประภัทร วานิชพงษ์พันธ์, กุศล รัศมีเจริญ, ตรีภพ เลิศบรรพงษ์ ประภัทร วานิชพงษ์พันธ์, กุศล รัศมีเจริญ, ตรีภพ เลิศบรรพงษ์ WQ100 ต367 2560 กรุงเทพฯ : ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560 2560 5
135.13399160133 ต่างต่าง นานาในการแก้ปัญหากำลังคน ด้านสุขภาพ / สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ ; บรรณาธิการ, นงลักษณ์ พะไกยะ, เพ็ญนภา หงษ์ทอง สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ ; บรรณาธิการ, นงลักษณ์ พะไกยะ, เพ็ญนภา หงษ์ทอง W76 ต299 2555 นนทบุรี : สำนักงานวิจัยและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพ, 255525551
136.13399159980 ถามมา ตอบไป ใส่ใจสุขภาพจิต 1 / สงกรานต์ ก่อธรรมนิเวศน์ สงกรานต์ ก่อธรรมนิเวศน์ WM75 ส132ถ 2558 กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558 2558 5
137.13399160201 ถุงยางอนามัยกับการดำเนินชีวิตทางเพศในสังคมไทย / นิวัตร สุวรรณพัฒนา และกาญจนา แถลงกิจ นิวัตร สุวรรณพัฒนา และกาญจนา แถลงกิจ WC144 ถ499 กรุงเทพฯ : มูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง(สคศ.), 2555 2555 1
138.13399159984 นโยบายสุขภาพ : การจัดทำ วิเคราะห์ และประเมินผล / นวรัตน์ สุวรรณผ่อง ... [และคนอื่นๆ] นวรัตน์ สุวรรณผ่อง, มธุรส ทิพยมงคลกิจ, ทองหล่อ เดชไทย, นพพร โหวธีระกุล WA525 น199 2557 นครปฐม : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล, 255725576
139.13399160131 บริหารกฎหมายการแพทย์และสาธารณสุข 2554 / วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ ... [และคนอื่นๆ] ; ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ, บรรณาธิการ วิฑูรย์ อึ้งประพันธ์ ... [และคนอื่นๆ] ; ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ, บรรณาธิการ W32.JT3 บ228 2554 กรุงเทพฯ : ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554 2554 1
140.13399160303 บันทึกของแผ่นดิน 7 สมุนไพร ดูแล แม่หญิง/ บรรณาธิการและผู้เรียบเรียง, สุภาภรณ์ ปิติพร สุภาภรณ์ ปิติพร QV766 ส838บ ล.7 กรุงเทพฯ : มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร, 2557 2557 1
141.13399160262 บูรณาการคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ / ทัศนีย์ ญาณะ, บรรณาธิการ ; พฤกษา บุกบุญ และรัตนศิริ ศิระพาณิชย์กุล, เรียบเรียง ทัศนีย์ ญาณะ, บรรณาธิการ ; พฤกษา บุกบุญ และรัตนศิริ ศิระพาณิชย์กุล, เรียบเรียง WT120 บ743 2560 นนทบุรี : มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.), 256025601
142.13399160100 ประมวลสาระชุดวิชาระบบสุขภาพและการจัดการ หน่วยที่ 11-15 = Health system and management / สาขาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช W.84 ส747ร 2554 นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554 2554 3
143.13399160161 พจนานุกรมการสาธารณสุขไทย : ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2559 / สำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข WA13 พ174 2559 นนทบุรี : สำนักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 255925592
144.13399160095 พยาธิวิทยาทั่วไป = General pathology / บรรณาธิการ, เยาวลักษณ์ ฉ่ำกระมล, วิบูลย์ชัย ยุทธนวิบูลย์ชัย เยาวลักษณ์ ฉ่ำกระมล, วิบูลย์ชัย ยุทธนวิบูลย์ชัย QZ4 พย218 2555 ขอนแก่น : ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 255525555
145.13399159959 พยาธิสรีรวิทยาและการวินิจฉัย Cardiorenal syndrome / สุรีย์ เลขวรรณวิจิตร สุรีย์ เลขวรรณวิจิตร WG142 ส247พ เชียงใหม่ : ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 255625564
146.13399160224 พยาบาลชุมชนก้าวหน้า สุขภาวะชุมชนก้าวไกล / บรรณาธิการ, วีราภรณ์ ประสพรัตนสุข วีราภรณ์ ประสพรัตนสุข WY106 ก482พ 2557 นครราชสีมา : ชมรมพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทย, 255725571
147.13399160213 พื้นฐานโภชนบำบัด = Fundamentals of diet therapy / อัจฉรา ดลวิทยาคุณ อัจฉรา ดลวิทยาคุณ QU145 อ498พ 2558 กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 255825585
148.13399160077 ภาวะวิกฤตในกุมารเวชศาสตร์ I = Critical care in pediatrics I / [บรรณาธิการ] สุขเกษม โฆษิตเศรษฐ ... [และคนอื่นๆ] สุขเกษม โฆษิตเศรษฐ, ศุกระวรรณ อินทรขาว, สุดาทิพย์ ผาติชีพ, พชรพรรณ สุรพลชัย WS366 ภ477 2557 ปทุมธานี : สาขากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557 2557 5
149.13399160326 มาตรฐานทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต = Mental health crisis assessment and treatment team: MCATT / ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์, อภิชาติ แสงสิน, วัลลี ธรรมโกสิทธิ์ และ วราณี ฉายินทุ ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์, อภิชาติ แสงสิน, วัลลี ธรรมโกสิทธิ์ และ วราณี ฉายินทุ WY160 ศ373ม 2556 นนทบุรี : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2556 2556 1
150.13399160096 ยอดอาหารและสมุนไพรป้องกันไตเสื่อม / พิมลพรรณ อนันต์กิจไพศาล พิมลพรรณ อนันต์กิจไพศาล WJ300 พ725ย 2556 กรุงเทพฯ : เก็ทไอเดีย, 255625563
151.13399160072 ระบาดวิทยาและการป้องกันการติดเชื้อที่ตำแหน่งผ่าตัด = Epidemiology and prevention of surgical site infection นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล WA105 น12ร น12ร เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 255725576
152.13399160159 ระเบียบวิธีวิจัยพื้นฐานทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ / วิโรจน์ ไววานิชกิจ วิโรจน์ ไววานิชกิจ W.20.5 ว712ร 2558 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 255825585
153.13399160005 รู้ทันโรคตับ 2 : คุยกันสารพันปัญหาตับ / ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์ ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์ WI700 ป619ร 2558 กรุงเทพฯ : ศูนย์โรคตับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, 255825581
154.13399160209 ศัพท์ทางสูติศาสตร์ที่ควรทราบ / พรพรรณ ภูสาหัส พรพรรณ ภูสาหัส WQ15 พ247ศ 2555 นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2555 2555 112
155.13399160019 ศัลยศาสตร์ทั่วไป เล่ม 16, General surgery : milestones in general surgery / บรรณาธิการ, พรพรหม เมืองแมน ... [และคนอื่นๆ] พรพรหม เมืองแมน, ประยุทธ ศิริวงษ์, ธวัชชัย อัครวิพุธ, วรุฒม์ โล่ห์สิริวัฒน์ WO100 ศท338 2556 กรุงเทพฯ : โฆสิตการพิมพ์, 255625561
156.13399160027 ศัลย์เสวนา = Surgical forum vol. 2 : best surgical practices and management of complications / บรรณาธิการ พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์, ศักดิ์ชาย เรืองสิน พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์, ศักดิ์ชาย เรืองสิน WO140 ศ217 2559 สงขลา : ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 255925595
157.13399160010 ศิลปะศูนย์กลางการศึกษาและการบำบัดเด็กพิการ = Art centered education and therapy for children with disabilities / ฟรานศีส อี. แอนเดอร์สัน ; แปลและเรียบเรียงโดย เลิศศิริร์ บวรกิตติ ฟรานศีส อี. แอนเดอร์สัน WM450.5.A8 อ945ศ 2557 กรุงเทพฯ : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 255725571
158.13399160084 สมุนไพรก้นครัว กินแล้วไม่ป่วย ฉบับสมบุรณ์ / เชิญศิริ รุ่งสบแสง, จักราวุธ รุ่งสบแสง เชิญศิริ รุ่งสบแสง, จักราวุธ รุ่งสบแสง QV766 ช745ส 2556 สมุทรปราการ : มายแบสท์บุคส์, 255625562
159.13399159981 หลักเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเบื้องต้นสำหรับพยาบาล แพทย์ และบุคลากรทางแพทย์ / วิโรจน์ ไววานิชกิจ, บรรณาธิการ วิโรจน์ ไววานิชกิจ W_74.1 ห311 2558 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558 2558 5
160.13399160002 อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงพยาบาล = Occupational health and safety in hospital / บรรณาธิการ, ธีระ กลลดาเรืองไกร ... [และคนอื่นๆ] ธีระ กลลดาเรืองไกร ... [และคนอื่นๆ] WA400 อ616 2557 กรุงเทพฯ : งานอาชีวอนามัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 255725575
161.13399160076 อายุรศาสตร์เวชบำบัดวิกฤต / บรรณาธิการ, ณรงค์กร ซ้ายโพธิ์กลาง. ...[และคนอื่นๆ] ณรงค์กร ซ้ายโพธิ์กลาง, หทัยวรรณ รัตนบรรเจิดกุล, วศิเทพ ลิ้มวรพิทักษ์, ธนา ขอเจริญพร, รัฐกร วิไลชนม์ WB115 อ641 2558 ปทุมธานี : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 255825586
162.13399160034 อายุรเวท : ภูมิปัญญาโบราณในยุคโลกาภิวัตน์ / Indulal Unniappa, Amarjiva Lochan, Kanjiv Lochan ; บรรณาธิการ, โสภนา ศรีจำปา Indulal Unniappa, Amarjiva Lochan, Kanjiv Lochan ; บรรณาธิการ, โสภนา ศรีจำปา WB55.A9 อ571อ 2557 นครปฐม : ศูนย์ภารตะศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย มหาวิทยาลัยมหิดล, 255725571
163.13399160200 เทคนิคในการทำให้จิตใจของผู้ป่วยที่เคยได้รับความกระทบกระเทือนทางด้านจิตใจมั่นคงขึ้น = Stabilization techniques for psychotraumatized patients / ณัฐวัฒน์ งามสมุทร ... [และคนอื่นๆ] ณัฐวัฒน์ งามสมุทร, ดาวชมพู พัฒนาประภาพันธุ์, นวนันท์ ปิยะวัฒน์กูล, เพียงทิพย์ หังสพฤกษ์, ศุภรา เชาว์ปรีชา, สุชาติ พหลภาคย์ WM420 ท591 2553 ขอนแก่น : คลังนานาวิทยา, 2553 2553 1
164.13399160260 เวชศาสตร์ครอบครัวบนเส้นทางนโยบายปฐมภูมิ : องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาระบบบริการตามหลักการของเวชศาสตร์ครอบครัว / สุพัตรา ศรีวณิชชากร, สุกัญญา หังสพฤกษ์ และประกายทิพ สุศิลปรัตน์, บรรณาธิการ สุพัตรา ศรีวณิชชากร, สุกัญญา หังสพฤกษ์ และประกายทิพ สุศิลปรัตน์ WB110 ว896 2560 นนทบุรี : สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 256025601
165.13399160160 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน / สุทธชาติ พืชผล ... [และคนอื่นๆ], บรรณาธิการ สุทธชาติ พืชผล, นพดล วรอุไร, ศุภวิทย์ มุตตามระ, ปริญญา ทวีชัยการ, วิชัย ประยูรวิวัฒน์ WB105 ว896 2555 กรุงเทพฯ : โครงการตำรา-วพม. วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า, 255525557
166.13399160103 เศรษฐศาสตร์สุขภาพสำหรับการจัดบริการสุขภาพ = Health economics for health services / เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย WA30 พ874ศ 2557 กรุงเทพฯ : ชานเมืองการพิมพ์, 255725575
167.13399160230 เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายเกี่ยวกับสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและนิติเวชศาสตร์ หน่วยที่ 9-15= Laws related to public health, environmental health and forensic medicien / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช WA32.JT3 ม246อ 2556 นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 255625565
168.13399160228 เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายและมาตรฐานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หน่วยที่ 1-7= Occupational health and safety law and standards / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช WA32.JT3 ม246อ 2555 นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 255525555
169.13399160060 เอกสารการสอนชุดวิชาการจัดการสาธารณภัย หน่วยที่ 1-7 = Disaster management / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช WA250 ส418ก 2553 กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 255325531
170.13399159991 เอกสารการสอนชุดวิชาการทำงานชุมชนด้านสาธารณสุข หน่วยที่ 9-15 = Public health work in the community / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช WA546.JT3 ม246อ 2556 นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 255625565
171.13399160229 เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หน่วยที่ 1-7 = Occupational health and safety management / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช WA400 ม246อ 2553 นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 255325535
172.13399159992 เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในงานสาธารณสุข หน่วยที่ 8-15 = Management of Human Resource for Public Health Work / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช WU76 ม246อ 2554 นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 255425545
173.13399160236 เอกสารการสอนชุดวิชาการส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช หน่วยที่ 8-15 = Mental health promotion and psychiatric nursing / สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช WY160 ก522 2554 นนทบุรี : สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช, 255425547
174.13399160233 เอกสารการสอนชุดวิชาระบบสุขภาพและวิทยาการระบาดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หน่วยที่ 1-8 = Health system and epidemiology for occupational health and safety / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช WA400 ม246อ 2553 นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 255325535
175.13399159989 เอกสารการสอนชุดวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม หน่วยที่ 1-7 = Environmental Health / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช WA670 ส747อ 2556 นนทบุรี : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556 2556 5
176.13399160121 เอกสารการสอนชุดวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หน่วยที่ 8-15 = Occupational health and safety / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช WA400 ส747ก 2555 นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555 2555 5
177.13399160331 แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ วิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปํญหาทางจิต = Mental care of persons with mental health problems / คณะอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลและกลุ่มพัฒนาการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก คณะอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลและกลุ่มพัฒนาการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก WY160 ค142น 2556 นนทบุรี : กลุ่มพัฒนาการศึกษา สถาบันพระบรมราชชนก, 255625561
178.13399160219 แนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี ประเทศไทย ปี 2557 = Thailand national guidelines on HIV/AIDS treatment and prevention 2014 / กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ; บรรณาธิการ สุเมธ องค์วรรณดี ... [และคนอื่น ๆ] สุเมธ องค์วรรณดี, ชีวนันท์ เลิศพิริยวัฒน์, รังสิมา โล่ห์เลขา, เอกจิตรา สุขกุล WC503 น287 2557 นนทบุรี : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 255725572
179.13399160325 แนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิต สำหรับเครือข่ายบริการสุขภาพจิตและจิตเวช / กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข WY160 ก274น 2556 นนทบุรี : กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2556 2556 2
180.13399160266 แนวทางปฏิบัติอย่างปลอดภัยในเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ = Safe practice in maternal and fetal medicine / วิบูลย์ เรืองชัยนิคม ... [และคนอื่นๆ], บรรณาธิการ วิบูลย์ เรืองชัยนิคม, บุญศรี จันทร์รัชชกูล, ปัทมา พรหมสนธิ, ต้องต นันทโกมล และ มาลี เกื้อนพกุล WQ200 น927 2558 กรุงเทพฯ : สมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (ไทย), 255825581
181.13399160254 แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน 2560 = Clinical practice guideline for diabetes 2017 / สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย, สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย, กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย, สมาคมต่อมไร้ท่อแห่งประเทศไทย, กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ WK810 น287 2560 ปทุมธานี : ร่มเย็น มีเดีย, 256025601
182.13399160208 แนวปฏิบัติ: การดูแลภาวะฉุกเฉินทางจิตเวชในผู้ที่มีปัญหาสารเสพติดกลุ่มแอมเฟตามีน / บุญศิริ จันศิริมงคล, พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์ บุญศิริ จันศิริมงคล, พันธุ์นภา กิตติรัตนไพบูลย์ WM270 บ575น 2556 เชียงใหม่ : แผนงานวิชาการพัฒนารูปแบบการดูแลผู้เสพสารเสพติดในชุมชน, 255625561
183.13399160007 แพทย์แผนไทยเทิดไท้เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินทร / บรรณาธิการ, ปัทมา ทองสม ... [และคนอื่นๆ] ปัทมา ทองสม, ประทีป ชุมพล, เบญจพร ทิพยผลาผลกุล, ไพจิตร พิลึก, เพลินตา อิทธิศานต์ WB50.JT3 พ956 2559 กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์, 255925597
184.13399160264 แลระบบประกันสุขภาพของญี่ปุ่น / วิชัย โชควิวัฒน วิชัย โชควิวัฒน WA540.JJ3 ว539ล 2557 กรุงเทพฯ : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 255725571
185.13399160322 โปรแกรมการพัฒนาการเข้าถึงบริการและการดูแลผู้ป่วยโรคจิต = The mhGAP implementation program for Psychosis field guide manual (2013) / สำนักบริหารระบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธาณสุข สำนักบริหารระบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธาณสุข WY160 ส423ป 2557 นนทบุรี : สำนักบริหารระบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธาณสุข, 2557 2557 1
186.13399160012 โภชนาการเด็กร่วมสมัย 2015 / เรืองวิทย์ ตันติแพทยางกูร, นฤมล เด่นทรัพย์สุนทร, ศิรินุช ชมโท, บรรณาธิการ เรืองวิทย์ ตันติแพทยางกูร, นฤมล เด่นทรัพย์สุนทร, ศิรินุช ชมโท WS130 ภ922 2558 กรุงเทพฯ : ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย, 255825585
187.13399160086 โรคกระดูกเมแทบอลิกและโรคกระดูกพรุน= Metabolic bone disease and Osteoporosis / วิวัฒน์ วจนะวิศิษฐ ,บรรณาธิการ วิวัฒน์ วจนะวิศิษฐ WE250 ร924 2558 กรุงเทพฯ : ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 255825583
188.13399160104 โรคของไส้ตรงและทวารหนักที่พบบ่อย = Common anorectal diseases / วรุตม์ โล่ห์สิริวัฒน์, บรรณาธิการ วรุตม์ โล่ห์สิริวัฒน์, บรรณาธิการ WI600 ร924 2558 กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 255825583
189.13399159993 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ = Communicable disease and non-communicable disease / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช WC100 ส747ร 2554 นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 255425545
190.13399160162 โรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อน / ไกรวัชร ธีรเนตร ไกรวัชร ธีรเนตร WE725 ก978ร 2559 กรุงเทพฯ : อมรินทร์เฮลท์, 255925591
191.13399160003 ใครไม่ป่วยยกมือขึ้น ตอน คู่มือบำบัดโรค / เขียนโดย หมอแดง และ ทีมงาน ดิ อโรคยา หมอแดง และ ทีมงาน ดิ อโรคยา WB327 ห177ค 2558 กรุงเทพฯ : เนชั่นบุ๊คส์, 255825585
192.13399160006 ไขรหัสตับอักเสบเรื้อรังและตับแข็ง ไขมันตับ ไวรัสตับอักเสบซี โรคตับในเด็ก / ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์ ... [และคนอื่นๆ] ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์, สมบัติ ศรีประเสริฐสุข, พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์, วรนุช จงศรีสวัสดิ์, นันทิยา ศรีสุนทร WC536 ข929 2554 กรุงเทพฯ : ศูนย์โรคตับและปลูกถ่ายตับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, 255425541
193.13399160088 ไตวาย การควบคุม ดูแลรักษา และการป้องกัน / พนิดา กุลประสูติดิลก พนิดา กุลประสูติดิลก WJ342 พ199ต 2555 กรุงเทพฯ : Feel good, 2555 2555 20
194.13399160188 ไมโสพรอสตอล = Misoprostol / สายพิณ พงษธา สายพิณ พงษธา QV175 ส226ม 2554 เชียงใหม่ : ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 255425541
195.13399160013 ไม่ใช้ "ยา" ก็หายป่วยได้ / มานพ ประภาษานนท์ มานพ ประภาษานนท์ WB555 ม256ม 2553 กรุงเทพฯ : แฮปปี้บุ๊ค, 255325531
196.13399160221 ไม่ใช้ "ยา" ก็หายป่วยได้ / มานพ ประภาษานนท์ มานพ ประภาษานนท์ WB555 ม256ม 2553 กรุงเทพฯ : แฮปปี้บุ๊ค, 255325533
197.1339916067400 Basic and clinical neuroscience 10 / บรรณาธิการ, พันธมนปัญญาแก้ว [และคนอื่นๆ 3 คน] 4 WL100 จ683บ^d2561 ู กรุงเทพมหานคร:สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562 2562 2
198.1339916064700 Basic ophthalmology = จักษุวิทยาเบื้องต้น / บรรณาธิการ อรวสี จตุทอง, วิวรรณ ศันสนยุทธ, ชวลิต สนธิสมบัติ 04 WW100 B311 2562 กรุงเทพฯ : โครงการตำรา วพม., 2562 2562 5
199.1339916050700 Evidence-based pharmacotherapy of common diseases incommunity / บรรณาธิการ ปวีณา สนธิสมบัติ ... [และคนอื่นๆ] 04 QV38 E93 2560 พิษณุโลก : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2560 2560 1
200.1339916061600 Infectious diseases in ambulatory setting / บรรณาธิการ:จักกพัฒน์ วนิชานันท์, กมลวรรณ จุติวรกุล 04 WC100 IN43 2562 กรุงเทพฯ : สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562 2562 1
201.1339916061900 Non-technical skill สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ / กฤษณา รักษมณี,ธัชวรรณ จิระติวานนท์, บรรณาธิการ 04 W.100 น355 2562 กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล, 2562 2562 3
202.1339916050500 Nutrition review / บรรณาธิการ, สิรกานต์ เตชะวณิช ...[และคนอื่นๆ] 04 QU145 N976 2560 กรุงเทพฯ : สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย, 2560 2560 1
203.1339916065800 Textbook of benign hematological disorders in children &adolescents = ตำราโลหิตวิทยาในเด็กและวัยรุ่น / บรรณาธิการ ;ชาญชัย ไตรวารี 04 WS300 T355 2562 กรุงเทพฯ : โครงการตำรา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า , 2562 2562 2
204.1339916062800 Update in infectious diseases 2019 / สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย ; บรรณาธิการ: ภิรุญ มุตสิกพันธุ์ ...[และคนอื่น ๆ] 04 WC100 U66 2562 กรุงเทพฯ : เบสท์ กราฟฟิค อินเตอร์พริ้นท์, 2562 2562 2
205.1339916064100 การพยาบาลชุมชน (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) / บรรณาธิการกีรดา ไกรนุวัตร และ รักชนก คชไกร 04 WY106 ก492 2561 กรุงเทพฯ : โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561 2561 5
206.1339916041600 การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ = Cardiac critical care nursing / บรรณาธิการโดยจรัญ สายะสถิตย์ 0 จรัญ สายะสถิตย์, บรรณาธิการ 04 WY152.5 จ154ก 2561 พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2561 2561 5
207.1339916056500 การพยาบาลและการผดุงครรภ์ : สตรีในระยะตั้งครรภ์ / จันทรรัตน์ เจริญสันติ, อำไพ จารุวัชรพาณิชกุลและอภิรัช อินทรางกูล ณ อยุธยา 4 WY157 จ275ก 2560 เชียงใหม่ : โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560 2560 25
208.1339916041400 การฟื้นฟูผู้สูงอายุในปัญหาสุขภาพที่พบบ่อย = Geriatric rehabilitationin common health problems / บรรณาธิการ, วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล 0 วิไล คุปต์นิรัติศัยกุล, บรรณาธิการ 04 WT166 ว724ก 2561 กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ศิริราช งานวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล, 2561 2561 4
209.1339916031400 คู่มือการออกกำลังกายและการฟื้นฟูสมรรถนะ เล่ม 1 สำหรับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ / บรรณาธิการ วีระ สถิรอังกูร 4 WB320 ค695 นนทบุรี : เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล, 2558 2558 1
210.1339916031500 คู่มือการออกกำลังกายและการฟื้นฟูสมรรถนะ เล่ม 1 สำหรับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ / บรรณาธิการ วีระ สถิรอังกูร 4 WB320 ค695 นนทบุรี : เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล, 2558 2558 1
211.1339916068800 คู่มือการใช้ยาในผู้ป่วยกลุ่มอาการดาวน์ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ / ผู้นิพนธ์: ธนิกา บุญมา ... [และคนอื่น ๆ ; ]บรรณาธิการ: จินตนา ปรัชญาสันติ 04 WS107 ค695 2562 กรุงเทพฯ : บียอนด์ พับลิสชิ่ง, 2562 2562 2
212.1339916054300 ตำราโรคระบบการหายใจ 2 / บรรณาธิการ, นิธิพัฒน์ เจียรกุล ...[และคนอื่นๆ] 04 WF140 ต367 2562 กรุงเทพฯ : สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย, 2562 2562 3
213.1339916065900 นวัตกรรมทางสุขภาพและสังคมสำหรับประชากรผู้สูงอายุ = Health andsocial innovations for aging populations / บรรณาธิการ,วีรศักดิ์ เมืองไพศาล 04 WT100 น352 2562 กรุงเทพฯ : สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย, 2562 2562 3
214.1339916058300 พยาธิวิทยากายวิภาค = Anatomic pathology / บรรณาธิการ, จริยาไวศยารัทธ์ ... [และคนอื่นๆ] 04 QZ4 พ218 2561 กรุงเทพฯ : ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล, 2561 2561 3
215.1339916058100 ภาวะความผิดปกติของการหายใจขณะหลับ = Sleep-related breathingdisorders / ณัฐพงษ์ เจียมจริยธรรม, บรรณาธิการ 04 WF143 ณ339ภ 2561 กรุงเทพฯ : สาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 2561 2
216.1339916049700 ภาวะผู้นำและการจัดการทางการพยาบาล = Leadership and nursingadministration/ บรรณาธิการโดย อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์ 0 อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, บรรณาธิการ 04 WY105 อ259ภ 2561 เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561 2561 5
217.1339916046400 ภาวะหมดระดูจากการผ่าตัด = Surgical menopause / บรรณาธิการโดยกิติรัตน์ เตชะไตรศักดิ์ 0 กิติรัตน์ เตชะไตรศักดิ์, บรรณาธิการ 04 WP580 ภ476 2561 กรุงเทพฯ : หน่วยต่อมไร้ท่อทางนรีเวช ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561 2561 10
218.1339916052900 ภาวะแทรกซ้อนของการผ่าตัดทรวงอกและการดูแลรักษา = Complicationof thoracic surgery and management / บรรณาธิการ, วรวิทย์ จิตติถาวร และสุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา 04 WF980 ภ469 2561 สงขลา : ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2561 2561 2
219.1339916064600 วิทยาการระบาดทางการพยาบาล = Epidemiology for nursing / บรรณธิการ ; สุพรรณี ธรากุล 0 สุพรรณี ธรากุล, บรรณาธิการ 04 WA105 ว583 2562 [กรุงเทพฯ] : โครงการตำรารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ,มหาวิทยาลัยมหิดล, 2562 2562 5
220.1339916058400 สาระสำคัญทางศัลยศาสตร์หัวใจ = Essentials of heart surgery / บรรณาธิการ, โอภาส ศรัทธาพุทธ 04 WG169 ส677 2561 ปทุมธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 2561 4
221.1339916067600 หัวข้อทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและแพทย์ฝึกหัด 2= Essential topics for family medicine and internist 2 / บรรณาธิการ, วีระศักดิ์ ศรินนภากร [และคนอื่นๆ 3 คน] 4 WB110 ห473^d2561 กรุงเทพมหานคร : กลุ่มงานอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี, 2561 2561 1
222.1339916054100 อาการวิทยาและการจำแนกภาวะทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน = An approach toclinical problems in emergency medicine / บรรณาธิการ วินชนะศรีวิไลทนต์ 04 WB105 อ585 2561 ปทุมธานี : ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 2561 3
223.1339916044000 อายุรศาสตร์ทันใจ / บรรณาธิการ, มณฑิรา มณีรัตนะพร, นัฐพล ฤทธิ์ทยมัย,ศรีสกุล จิรกาญจนากร 0 มณฑิรา มณีรัตนะพร, นัฐพล ฤทธิ์ทยมัย และศรีสกุล จิรกาญจนากร, บรรณาธิการ 04 WB115 อ641 2561 กรุงเทพฯ : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561 2561 5
224.1339916063900 โรคอัลไซเมอร์ : การดูแลแบบองค์รวมและประเด็นทางกฎหมาย =Alzheimer^'s disease : holistic care and legal issues / บรรณาธิการ, มณี ภิญโญพรพาณิชย์, กนกพร ภิญโญพรพาณิชย์, อธิวัฒน์ สุนทรพันธ์ 04 WT155 ร924 2562 กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2562 2562 5
225.1339916061210 ICU SURVIVAL GUIDEBOOK / บรรณาธิการ, สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา[และคนอื่นๆ] 0 สุทัศน์ รุ่งเรืองหิรัญญา[และคนอื่นๆ],บรรณาธิการ 04 WX218 IS17 2561 กรุงเทพฯ : สมาคมเวชบำบัดวิฤตแห่งประเทศไทย, 2561 2561 2
226.1339916063310 กลยุทธ์และเครื่องมือในการบริหารองค์การสุขภาพ = Strategies andtools for healthcare organization management / เพชรสุนีย์ทั้งเจริญกุล 0 เพชรสุนีย์ ทั้งเจริญกุล 4 WA525 พ877ก 2562 เชียงใหม่ : โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2562 2562 2
227.1339916071410 กายภาพบำบัดระบบหายใจ : เทคนิคการตรวจร่างกายและการระบายเสมหะ / ชุลี โจนส์ 0 ชุลี โจนส์ 4 WF145 ช637ก 2562 ขอนแก่น : คลังนานาวิทยา, 2562 2562 4
228.1339916058910 การจัดการรายกรณีโรคเรื้อรังค่าใช้จ่ายสูง = Case management forhigh cost chronic illness / ศิริอร สินธุ 0 ศิริอร สินธุ 04 WT500 ศ499ก 2561 กรุงเทพฯ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561 2561 3
229.1339916061510 การตรวจร่างกายทางรูมาติก = Clinical examination inrheumatology / อนวรรถ ซื่อสุวรรณ, พงศ์ธร ณรงค์ฤกษ์นาวิน, ไพจิตต์อัศวธนบดี 0 อนวรรถ ซื่อสุวรรณ 04 WE140 อ162ก 2562 กรุงเทพฯ : โครงการตำรา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2562 2562 7
230.1339916050310 การปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ = Evidence-based nursing in Songklanagarind Hospital/ บรรณาธิการ, สุพัตรา อุปนิสากร, จารุวรรณ บุญรัตน์, และ วัชรีย์ แสงมณี 4 WY100.7 ก469 2560 สงขลา : คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2560 2560 1
231.1339916059910 การประเมินความคุ้มค่าทางการแพทย์และการวิเคราะห์ผลกระทบด้านงบประมาณ/ อัญชลี เพิ่มสุวรรณ 0 อัญชลี เพิ่มสุวรรณ 04 WX157 อ525ก 2561 เชียงใหม่ : ศูนย์บริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561 2561 1
232.1339916059310 การประเมินความเสี่ยงสุขภาพและการสร้างแบบจำลอง = Health riskassessment and modeling / พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช 0 พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช 04 WA100 พ124ก 2561 เชียงใหม่ : ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561 2561 3
233.1339916052110 การป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น : การสังเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎีและหลักฐานเชิงประจักษ์ = Teenage pregnancy prevention :concepts, theories, and evidence based synthesis / อาภาพรเผ่าวัฒนา 0 อาภาพร เผ่าวัฒนา 04 WQ240 อ634ก 2561 กรุงเทพฯ : แดเน็กซ์ อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น 2561 2561 4
234.1339916052810 การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล / จันทร์ฉาย มณีวงษ์ 0 จันทร์ฉาย มณีวงษ์ 04 WY153 จ258ก 2562 กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562 2562 10
235.1339916065210 การพยาบาลผู้ติดสารเสพติด / นริสา วงศ์พนารักษ์ 0 นริสา วงศ์พนารักษ์ 4 WY150 น256ก 2561 มหาสารคาม : กากะเยีย, 2561 2561 10
236.1339916053110 การพยาบาลผู้ที่เป็นโรคจิตเภท = Nursing care for persons withschizophrenia / ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ 0 ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ 04 WY160 ภ376ก 2560 เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560 2560 5
237.1339916058010 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางการพยาบาล : แนวคิดและการประยุกต์ใช้ / นงค์คราญ วิเศษกุล 0 นงค์คราญ วิเศษกุล 04 WY18.2 น133ก 2562 เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2562 2562 10
238.1339916064910 การหกล้มในผู้สูงอายุการป้องกันและดูแลรักษาทางเวชศาสตร์ครอบครัว = Falling in the older adults: Prevention and managementin family medicine / บรรณาธิการ จิตติมา บุญเกิด 04 WT140 ก528 2561 กรุงเทพฯ : โครงการตำรารามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล; 2561 2561 2
239.1339916068110 คมความคิดในมุมต่าง ๆ / แสงทอง จันทร์เฉิด 0 แสงทอง จันทร์เฉิด 04 WC100 ส961ค 2562 นนทบุรี : กองนวัตกรรมและวิจัย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2562 2562 4
240.1339916060210 ความก้าวหน้าทางการพยาบาลปริศัลยกรรม = Advances inperioperative nursing / อุษาวดี อัศดรวิเศษ 0 อุษาวดี อัศดรวิเศษ 04 WY161 อ864ค 2561 กรุงเทพฯ : ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561 2561 3
241.1339916049910 ความรอบรู้ด้านสุขภาพ : เข้าถึง เข้าใจ และการนำไปใช้ = Healthliteracy : access, understand and application / ขวัญเมือง แก้วดำเกิง 0 ขวัญเมือง แก้วดำเกิง 04 WA590 ข272ค 2561 กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2561 2561 3
242.1339916066110 คู่มือการตรวจวินิจฉัยโรค เล่ม 1 = Handbook of medical diagnosis / ปราณี ทู้ไพเราะ 0 ปราณี ทู้ไพเราะ 04 WB141 ป445ค 2562 กรุงเทพฯ : N P Press, 2562 2562 5
243.1339916066210 คู่มือการตรวจวินิจฉัยโรค เล่ม 2 = Handbook of medicaldiagnosis / ปราณี ทู้ไพเราะ 0 ปราณี ทู้ไพเราะ 04 WB141 ป445ค 2562 กรุงเทพฯ : N P Press, 2562 2562 5
244.1339916061410 คู่มือการให้คำแนะนำปรึกษาทางสูติศาสตร์สำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป = Obstetric counselling for general practitioners / ธารางรัตน์ หาญประเสริฐพงษ์, ณัฐพร จันทร์ดียิ่ง 0 ธารางรัตน์ หาญประเสริฐพงษ์ 04 WQ175 ธ523ค 2562 นครนายก : ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2562 2562 2
245.1339916064010 นวัตกรรมช้างบำบัดเด็กออทิสติก = Innovation elephant-assistedtherapy for children with autism spectrum disorder / นันทณี เสถียรศักดิ์พงศ์ 0 นันทณี เสถียรศักดิ์พงศ์ 04 WM450.5.A6 น417น 2561 เชียงใหม่ : เต็มสิปป์สตูดิโอ, 2561 2561 1
246.1339916050610 พิษวิทยา : ผลกระทบต่อโภชนาการและระบบร่างกาย = Toxicology :impacts on nutrition and body systems / ไมตรี สุทธจิตต์,วาทิตา ผจญภัย, ภัคสิริ สินไชยกิจ ; บรรณาธิการ, ศุภชัย เจริญสิน 0 ไมตรี สุทธจิตต์ 04 QV600 ม965พ 2561 พะเยา : สาขาวิชาโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยา, 2561 2561 3
247.1339916060010 ภาวะดื้อต่ออินซูลินและภาวะความผิดปกติที่เกี่ยวข้อง = Insulinresistance and it's related disorder / ธงชัย ประฎิภาณวัตร 0 ธงชัย ประฎิภาณวัตร 04 WK810 ธ117ภ 2561 กรุงเทพฯ : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น , 2561 2561 1
248.1339916049110 ภาวะโรคร่วมที่พบบ่อยในผู้ป่วยโรคจิตเภท = Common comorbidities inpatients with schizophrenia / ศิริจิต สุทธจิตต์ 0 ศิริจิต สุทธจิตต์ 04 WM203 ศ451ภ 2560 เชียงใหม่ : ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2560 2560 3
249.1339916067510 ยารักษาภาวะหัวใจล้มเหลว / ณัฐ คูณรังษีสมบูรณ์ 0 ณัฐ คูณรังษีสมบูรณ์ 4 WG370 ณ321ย^d2562 เชียงใหม่:เวียงบัวการพิมพ์ 2562 2562 4
250.1339916063110 ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข = Research methodology in publichealth / ถาวร มาต้น 0 ถาวร มาต้น 04 WA20.5 ถ331ร 2560 สุโขทัย : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2560 2560 5
251.1339916060310 วิทยาการก้าวหน้าด้านนิติพันธุศาสตร์ = Recent advances in forensicgenetics / บุษบา ฤกษ์อำนวยโชค 0 บุษบา ฤกษ์อำนวยโชค 04 W750 บ675ว 2561 กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561 2561 1
252.1339916031710 อ้วนลงพุง ไขมันตับ : คุมอาหาร ลดน้ำหนักอย่างไรให้ได้ผล / ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์, สมบัติ ตรีประเสริฐสุข 0 ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์ WD210 ป622อ กรุงเทพฯ : ศูนย์โรคตับ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (ฝ่ายอายุรศาสตร์), 2557 2557 1
253.1339916061710 เวชศาสตร์ครอบครัวเบื้องต้น เล่ม 3 : หลักการดูแลสุขภาพที่บ้านและการเยี่ยมบ้านสำหรับแพทย์พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์/ วิโรจน์ ไววานิชกิจ 0 วิโรจน์ ไววานิชกิจ 4 WB110 ว712ว 2561 ล.3 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561 2561 3
254.1339916060110 โปรติโอกลัยแคน : ชีวเคมีและการประยุกต์ใช้ทางคลินิก = Proteoglycans: biochemistry and clinical applications / ปรียานาถ วงศ์จันทร์ 0 ปรียานาถ วงศ์จันทร์ 04 QU55.5 ป473ป 2559 เชียงใหม่ : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559 2559 1
255.1339916053310 โภชนาการกับความดันโลหิตสูง / วันทนีย์ เกรียงสินยศ และ การะเกด ทองดอนโพธิ์ 0 วันทนีย์ เกรียงสินยศ 04 WG340 ว432ภ 2560 กรุงเทพฯ : สารคดี, 2560 2560 5
256.13399159997 เอกสารการสอนชุดวิชามโนมติและกระบวนการพยาบาลหน่วยที่ 1-6 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่1) สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช WY100 ส747ม 2553 นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553 2553 11
257.13399158063 100 ข้อสงสัย ไขปัญหา โรคหัวใจ / ผู้แต่งEdward K. Chung, ผู้แปลบุญจง แซ่จึง Chung, Edward K. WG113 ช349ห 2554 กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 255425545
258.13399158259 100 ข้อสงสัย ไขปัญหา โรคหัวใจ / ผู้แต่งEdward K. Chung, ผู้แปลบุญจง แซ่จึง Chung, Edward K. WG113 ช349ห 2554 กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 255425543
259.13399159008 101 เกร็ดความรู้เรื่อง เบาหวาน รู้ให้เท่าทันเพื่อป้องกันและรักษา/ภัทรยา เมธาพร ภัทรยา เมธาพร WK810 ภ922น 2555 กรุงเทพมหานคร : มายิก, 255525552
260.13399158548 35 ปี อายุรศาสตร์ มอ. อานุภาพ เลขะกุล บรรณาธิการ WB100 อ954ส 2553 สงขลา : ชานเมืองการพิมพ์, 255325535
261.13399158617 40 สัปดาห์พัฒนาครรภ์คุณภาพ สายฝน ชวาลไพบูลย์ WQ200 ส661 2554 กรุงเทพมหานคร: รักลูก, 255425541
262.13399159423 AACN Procedure manual for high acuity, progressive, and critical care/Wiegand, Debra L. ed. Wiegand, Debra L. ed. WY154 W645A 2017 St. Louis, Missouri : Elsevier, 201720171
263.13399158244 Acute care pediatrics / บรรณาธิการ ประพันธ์ อ่านเปรื่อง... [และคนอื่น ๆ] WS205 อ937 2554 กรุงเทพฯ : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, 2554255427
264.13399144250 Acute Stroke Nursing Williams, Jane WY152.5 W721A 2010 West Sussex : Wiley-Blackwell, 201020101
265.13399144229 Adult Health Nursing Christensen, Barbara Lauritsen WY152 A244 2011 St. Louis, Missouri : MOSBY ELSEVIER, 201120111
266.13399159283 Advanced health assessment and diagnostic reasoning / Jacqueline Rhoads, Sandra Wiggins Petersen.1 Rhoads, Jacqueline,^d1948- WB141 R474 2014 Burlington, MA : Jones & Bartlett Learning, 201420141
267.13399158311 Advanced pediatrics : an endless professional learning / บรรณาธิการโดยนวลจันทร์ ปราบพาล ... [และคนอื่น ๆ] WS200 อ941 2554 กรุงเทพฯ : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 255425545
268.13399158391 Advanced Practice in Critical Care : a case study approach / McGloin, Sarah., Anne McLeod McGloin, Sarah WY154 Mc195A 2011 U.S.A : Wiley-Blackwell, 201120112
269.13399158024 Ambulatory pediatrics 1 / บรรณาธิการ นลินี จงวิริยะพันธุ์... [และคนอื่น ๆ] WS200 อ955 2553 กรุงเทพฯ : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 255325535
270.13399158025 Ambulatory pediatrics 2/ บรรณาธิการ นลินี จงวิริยะพันธุ์... [และคนอื่น ๆ] WS200 อ955 2553 กรุงเทพฯ : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 255325535
271.13399154158 Anatomy & Physiology Patton, Kevin T. QS4 P322A 2010 St.Louis, Missouri: MOSBY ELSEVIER, 201020101
272.13399154159 Anthony's Textbook of Anatomy & Physiology Patton, Kevin T. QS4 P322A 2010 St. Louis, Missouri: MOSBY ELSEVIER, 201020101
273.13399159934 Atlas of cardiovascular emergencies / editors, Cedric Lefebvre, James C. O?Neill, David M. Cline Cedric Lefebvre, James C. O?Neill, David M. Cline WG17 A881 2015 New York : McGraw-Hill Education, 201520151
274.13399147121 Atlas of endoscopic forehead lift นนท์ โรจน์วชิรนนท์ WO600 น154A 2553 กรุงเทพมหาานคร: ไทยเอฟแฟคท์, 255325535
275.13399159902 Atlas of pediatric gastroenterology / บรรณาธิการ, บุษบา วิวัฒน์เวคิน บุษบา วิวัฒน์เวคิน, บรรณาธิการ WS310 A881 2556 กรุงเทพฯ : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 255625563
276.13399160102 Basic and Clinical Neuroscience 1/ ณัฐ พสุธารชาติ, อรอุมา ชุติเนตร และ นิจศรี ชาญณรงค์, บรรณาธิการ ณัฐ พสุธารชาติ /บรรณาธิการ WL100 ณ321B 2553 กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553 2553 2
277.13399158257 Basic and Clinical Neuroscience 2/ ณัฐ พสุธารชาติ WL100 ณ321B 2553 กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553255313
278.13399159059 Basic and Clinical Neuroscience 2/บรรณาธิการโดย ณัฐ พสุธารชาติ, สุธิดา บุญยะไวโรจน์ และ นิจศรี ชาญณรงค์ WL100 ณ321B 2555 กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 255525552
279.13399158041 Basic and clinical neuroscience 3 / บรรณาธิการ ณัฐ พสุธารชาติ, ชัยภัทร ชุณหรัศมิ์, นิจศรี ชาญณรงค์ 0 ณัฐ พสุธารชาติ, ชัยภัทร ชุณหรัศมิ์, นิจศรี ชาญณรงค์ WL100 บ827 2554 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554 2554 10
280.13399160101 Basic and clinical neuroscience 3 / บรรณาธิการ ณัฐ พสุธารชาติ, ชัยภัทร ชุณหรัศมิ์, นิจศรี ชาญณรงค์ 0 ณัฐ พสุธารชาติ, ชัยภัทร ชุณหรัศมิ์, นิจศรี ชาญณรงค์ WL100 บ827 2556 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556 2556 2
281.13399158424 Basic and clinical neuroscience 4 / บรรณาธิการโดยชัยภัทร ชุณหรัศมิ์, ณัฐ พสุธารชาติ, อรอุมา ชุติเนตร และ นิจศรี ชาญณรงค์ WL100 บ827 2555 กรุงเทพฯ : สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555255512
282.13399158967 Basic and clinical neuroscience 5 / บรรณาธิการโดยชัยภัทร ชุณหรัศมิ์, ณัฐ พสุธารชาติ, อรอุมา ชุติเนตร และ นิจศรี ชาญณรงค์ WL100 บ827 2556 กรุงเทพฯ : สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 255625564
283.13399159826 Bates' Nursing Guide to Physical Examination and History Taking, 2ed / Beth Hogan-Quigley,Mery Louise Palm and Lynn Bickley Beth Hogan-Quigley,Mery Louise. Palm,Lynn Bickley WY100.4 H714 2017 China: Wolters Kluwer Health, 201720171
284.13399159282 Bates^' guide to physical examination and history taking / Lynn S. Bickley, Peter G. Szilagyi1 Bickley, Lynn S. WB205 B583B 2013 Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, 201320131
285.13399159816 Beat the OSCE นฤชา จิรกาลวสาน, เจตน์ สิทิตสุววรณกุล, ยงเกษม วรเศรษฐการกิจ, วรวรรณ ศิริชนะ และ พลภัทร โรจน์นครินทร์, บรรณาธิการ WB18.2 บ352 2561 กรุงเทพฯ : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 256125615
286.13399158873 Best Practice in Pediatrics 2010 บรรณาธิการ นวลจันทร์ ปราบพล และคณะ WS200 น315B 2553 กรุงเทพมหานคร : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553255310
287.13399154162 Brief Atlas of the Human Body Patton, Kevin T. QS4 P318B 2010 St.Louis. Missiouri: MOSBY ELSEVIER, 201020101
288.13399159856 Brunner & Suddarth's textbook of medical-surgical nursing Hinkle,Janice L. WY150 H663b 2018 Philadelphia : Wolters Kluwer, 201820181
289.13399159421 Burns and Grove's the practice of nursing research/Gray, Jennifer R., Grove, Susan K., and Sutherland, Suzanne Gray, Jennifer R., Grove, Susan K., and Sutherland, Suzanne WY20.5 G778B 2017 St. Louis, Missouri : Elsevier, 201720171
290.13399149794 Chest X-RAY เล่ม 2 ปัญหาที่พบบ่อย วิวัฒนา ถนอมเกียรติ WF225 ว744C 2553 สงขลา: ชานเมืองการพิมพ์, 255325533
291.13399158714 Children & Young people's nursing made incredibly easy! WY159 D496C 2011 Philadelphia : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 2011 2011 1
292.13399159315 Chronic illness : impact and interventions /edited by Ilene Morof Lubkin and Pamala D. Larsen Lubkin,Ilene Morof and Pamala D. Larsen WT500 L929C 2013 Sudbury, Mass. : Jone and Bartlett, 201320131
293.13399158435 Clinical approach and management in respiratory tractinfections / บรรณาธิการโดย รองพงศ์ โพล้งละ ... [และคนอื่น ๆ] WF140 ค174 2555 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 255525555
294.13399160187 Clinical epidemiology / กิตติ ต่อจรัส, สุธีพานิชกุล, บรรณาธิการ WA110 ก344ค 2554 กรุงเทพฯ : โครงการตำราวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2554 2554 1
295.13399158345 Clinical epidemiology / บรรณาธิการโดย กิตติ ต่อจรัส, สุธีพานิชกุล WA110 ก344ค 2555 กรุงเทพฯ : โครงการตำราวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2555255514
296.13399159949 Clinical Exercise Pathophysiology for Physical Therapy : Examination, Testing, and Exercise Prescription for Movement-Related Disorders by Debra Coglianese Coglianese, Debra WB460 C641 2015 Thorofare : Slack Incorporated, 201520151
297.13399159932 Clinical leadership in nursing and healthcare : values into action / [edited by] David Stanley David Stanley WY105 C641 2017 Chichester, West Sussex : Wiley Blackwell, 201720171
298.13399159853 Clinical lipidology : a companion to Braunwald's heart disease Ballantyne,Christie M. QY465 C641 2015 Philadelphia, PA : Saunders/Elsevier, 201520151
299.13399159732 Clinical nursing calculations/Susan Sienkiewicz and Jennifer Palmunen Sienkiewicz, Susan. and Palmunen, Jennifer QV748 S572C 2017 Burlington, MA : Jones&Bartlett Learning, LLC. an Ascend Learning Company, 201720171
300.13399159276 Clinical nursing skills & techniques / Anne Griffin Perry,Patricia A. Potter and Wendy R. Ostendort.1 Perry, Anne Griffin WY150 P462C 2014 St. Louis : Mosby, 201420141
301.13399159731 Clinical nursing skills & techniques : Skills performance checklists / Anne Griffin Perry,Patricia A. Potter and Wendy R. Ostendort.1 Perry, Anne Griffin WY150 P462C 2014 St. Louis : Mosby, 201420141
302.13399158586 Clinical nursing skills : basic to advanced skills / Sandra F.Smith, Donna J.Duell, Barbara C.Martin 1 Smith, Sandra F. WY100 S659C 2012 New Jersey : Prentice-Hall, 2012 2012 1
303.13399158522 Clinical pearls in ambulatory pediatrics / บรรณาธิการโดยประไพพิมพ์ ธีรคุปต์ ... [และคนอื่นๆ] ประไพพิมพ์ ธีรคุปต์, อารียา เทพชาตรี, แสงแข ชำนาญวนกิจ, นภอร ภาวิจิตร, สนิตรา ศิริธางกุล WS100 ค174 2555 กรุงเทพฯ : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า และกองกุมารเวชกรรมโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า, 2555 2555 7
304.13399159113 Clinical Practice Guideline 2010 เล่มที่ 1 /วิทยา ศรีดามา วิทยา ศรีดามา WB501 ว582C 2553 กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553255322
305.13399151211 Clinical Practice Guideline 2010 เล่มที่ 1 /วิทยา ศรีดามา วิทยา ศรีดามา WB501 ว582C 2553 กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553255310
306.13399158315 Clinical practice guideline 2011.^nเล่มที่ 2 / บรรณาธิการโดย วิทยา ศรีดามา WB115 ค174 2554 กรุงเทพฯ : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 255425548
307.13399159912 Clinical practice in gastroenterology Second Edition/บรรณาธิการโดย สุพจน์ พงศ์ประสบชัย, ทวีศักดิ์ แทนวันดี, สถาพร มานัสสถิตย์ WI100 ค173 2555 กรุงเทพมหานคร : กรุงเทพเวชสาร, 255525555
308.13399158329 Clinical practice in gastroenterology/บรรณาธิการโดย สถาพร มานัสสถิตย์, สุพจน์ พงศ์ประสบชัย, อุดม คชินทร WI100 ค173 2553 กรุงเทพมหานคร : กรุงเทพเวชสาร, 2553 2553 18
309.13399159849 Clinically Oriented Anatomy Moore,Keith L., Dalley,Arthur F. and Agur,Anne M.R. QS4 M822C 2018 Philadelphia: Wolters Kluwer Health, 2018 2018 1
310.13399154157 Clinically Oriented Anatomy Moore,Keith L. QS4 M822C 2010 Philadelphia: Wolters Kluwer Health, 201020101
311.13399158187 Common problems in internal medicine / บรรณาธิการ จันทราภา ศรีสวัสดิ์, ประเจษฎ์ เรืองกาญจนเศรษฐ์, วิชัย ประยูรวิวัฒน์ WB115 ค186ม 2553 กรุงเทพฯ : โครงการตำราวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2553255326
312.13399159735 Community and public health nursing : evidence for practice/Gail A. Harkness and Rosanna F. DeMarci Harkness, Gail A. and DeMarci, Rosanna F. WY108 H282C 2016 Philadelphia : Wolters Kluwer, 201620161
313.13399159213 Community health nursing : an alliance for health / Holzemer, Stephen Paul and Klainberg, Marilyn. WY106 H762C 2014 New York : McGraw-Hill, Health Professions Division, 201420141
314.13399159212 Community/public health nursing practice : health for families and populations / Frances A. Maurer and Claudia M.Smith1 Maurer, Frances A. WY106 M453C 2013 St. Louis : Elsevier/Saunders, 201320131
315.13399158587 Comprehensive nursing care / by Roberta Pavy Ramont, DoloresMaldonado Niedringhaus, Mary Ann Towle. 1 Ramont, Roberta Pavy. WY100 R175C 2012 Upper Saddle River, N.J. : Pearson Prentice Hall, 2012 2012 1
316.13399159321 Concepts for nursing practice/by Jean Foret Giddens0 Giddens, Jean Foret. WY100 G453C 2013 St. Louis, Missouri : ELSEVIER SAUNDERS, 201320131
317.13399152778 Copstead & Banasik: Pathophysiology : Study Guide Banasik, Jacquelyn L. QZ4 B214C 2010 st. Louis, Missouri: SAUNDERS ELSEVIER, 201020101
318.13399158588 Core curriculum for neonatal intensive care nursing / edited by Patricia Beachy, Jane Deason WY18 C797V 2010 Philadelphia : Saunders, 201020101
319.13399159940 Critical care emergency medicine / David A. Farcy ... [et al.] David A. Farcy ... [et al.] WX218 C934 2017 New York, NY : McGraw-Hill Medical, 201720171
320.13399158600 Critical care medicine : make it easy / บรรณาธิการโดย ดุสิตสถาวร, อนันต์ วัฒนธรรม, เอกรินทร์ ภูมิพิเชฐ WB105 ค159ต 2554 กรุงเทพฯ : สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย, 255425545
321.13399159906 Critical care nursing / กองบรรณาธิการ, คณะกรรมการหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต WY154 C934 2554 กรุงเทพฯ : ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554255410
322.13399159850 Critical Care Nursing : Diagnosis and Management Urden Linda D. ,Stacy Kathleen M. and Lough Mary E. WY154 U74T 2014 Missouri : Mosby, 201420141
323.13399159422 Critical care nursing diagnosis and management/Linda D. Urden, Kathleen M. Stacy and Mary E. Lough Urden,Linda D., Stacy, Kathleen M. and Lough, Mary E. WY154 U74C 2018 Marryland Heights, Missouri : Elsevier, 201820181
324.13399144245 Critical Care Nursing Made Incredibly Easy! Cutler, Lee R. WY049 C934C 2010 Philadelphia : Wolters Kluwer Health/Lippincott Wiliams & Wilkins, 201020101
325.13399159844 Critical care nursing made incredibly easy! David W. Woodruff, clinical editor WY49 C934 2016 Philadelphia : Wolters Kluwer, 201620161
326.13399159943 Current diagnosis and treatment : pediatric emergency medicine / C. Keith Stone ... [et al] C. Keith Stone ... [et al] WS205 C976 2015 New York : McGraw-Hill Education, 201520151
327.13399159855 Current medical diagnosis & treatment 2016 Papadakis,Maxine A. , McPhee,Stephen J. ; Rabow,Michael W., associate editor WB100 C976 2016 New York : McGraw-Hill, 201620161
328.13399158857 Current Practical Guige to Stroke Management บรรณาธิการ ดิษยา รัตนากร และคณะ WL355 ด586C 2554 กรุงเทพมหานคร : สมาคมโรคหลอดเลือดสมองไทย, 255425544
329.13399159948 Davis essential nursing content + practice questions psychiatric mental health / Cathy Melfi Curtis, Carol Norton Tuzo Cathy Melfi Curtis, Carol Norton Tuzo WY160 C978d 2017 Philadelphia : F.A. Davis Company, 201720171
330.13399158591 DERMATOLOGY 2020 ตำราโรคผิวหนังในเวชปฏิบัติปัจจุบัน/บรรณาธิการโดย ปรียา กุลละวณิชย์ ประวิตร พิศาลบุตร ปรียา กุลละวริชย์ WR140 ป173ด 2555 กรุงเทพมหานคร: บริษัท โฮลิสติก พับลิชชิ่ง จำกัด, 255525555
331.13399158654 Developing Practice for Public Health Promotion Naidoo Jennie WA546 N155P 2010 Edinburgh : ELSEVIER, 201020101
332.13399158444 Diabetes mellitus =ตำราโรคเบาหวาน / บรรณาธิการโดยสารัช สุนทรโยธิน และปฏิณัฐ บูรณะทรัพย์ขจร WK180 ส271ด 2555 กรุงเทพฯ : หน่วยต่อมไร้ท่อ และเมตะบอลิสม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555255510
333.13399159455 Diabetes mellitus =ตำราโรคเบาหวาน / บรรณาธิการโดยสารัช สุนทรโยธิน และปฏิณัฐ บูรณะทรัพย์ขจร WK180 ส271ด 2556 กรุงเทพฯ : หน่วยต่อมไร้ท่อ และเมตะบอลิสม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 255625565
334.13399158601 Diagnostic approach in hematology : laboratoryinterpretation and clinical correlation / บรรณาธิการโดยนภชาญ เอื้อประเสริฐ WH120 ด994 2555 กรุงเทพฯ : สาขาวิชาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 255525557
335.13399158710 Drug information handbook fot advanced practice nursing/by Turkoski, Beatrice B. and auther QV39 T939D 2010 Ohio : LEXI-COMP, 2010 2010 1
336.13399159420 Ebersole and Hess'gerontological nursing & healthy aging/Touhy,Theris A. and Jeet, Kathleen Touhy,Theris A. and Jeet, Kathleen WY152 T722G 2018 St.Louis, Missouri : Elsevier, 201820181
337.13399159475 ECG Interpretation and management for ICU nurse (เรียบเรียงครั้งที่ 2)/ บรรณาธิการ ปิยะนัยต์ วัฒนประสาน ปิยะนัยต์ วัฒนประสาน,บรรณาธิการ. WY152.5 ป3611อ 2559 สงขลา : สหมิตรพัฒนาการพิมพ์, 2559255910
338.13399159800 EKG interpretation and management for ICU nurse ปิยะนัยต์ วัฒนประสาน, บรรณาธิการ WY152.5 E36 2555 สงขลา : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 255525552
339.13399160105 Emergency Medicine / บรรณาธิการโดย อำนาจ ชัยประเสริฐ [และคณะ] อำนาจ ชัยประเสริฐ, ต้นตนัย นำเบญจพล, สิรกานต์ เตชะวณิช, จันทราภา ศรีสวัสดิ์, วิชัย ประยูรวิวัฒน์, บรรณาธิการ. WB105 อ256อ 2558 กรุงเทพมหานคร : โครงการตำรา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า, 2558 2558 5
340.13399159930 Emergency medicine : oral board review / William G. Gossman, Scott H. Plantz Gossman, William G. and Plantz, Scott H WB18.2 E53 2016 New York : McGraw-Hill Education, 201620161
341.13399159790 Emergency Medicine/บรรณาธิการโดย อำนาจ ชัยประเสริฐ [และคณะ] อำนาจ ชัยประเสริฐ [และคณะ], บรรณาธิการ. WB105 อ256อ 2559 กรุงเทพมหานคร : โครงการตำรา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า, 255925597
342.13399159927 Emergency Nursing Certification (CEN):self-assessment and exam review/McGrath, Jayne. and Foley, Andi. McGrath, Jayne. and Foley, Andi. WY18.2 E53 2017 New York : McGraw-Hill Education, 201720171
343.13399159928 Emergency nursing core curriculum / Emergency Nurses Association Sweet, Vicki. WY18 E53 2018 St. Louis : Elsevier, 201820181
344.13399159214 Epidemiology for public health practice / Robert H. Friis,Thomas A. Sellers00 Friis, Robert H. WA105 F912E 2014 Sudbury, MA : Jones and Bartlett, 201420141
345.13399158265 Essential nephrology / บรรณาธิการ บัญชา สถิระพจน์... [และคนอื่นๆ] WJ300 อ916 2555 กรุงเทพฯ : โครงการตำราวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2555255517
346.13399159936 Essential procedures for practitioners in emergency, urgent, and primary care settings : a clinical companion / Theresa M. Campo, Keith A. Lafferty. Theresa M. Campo, Keith A. Lafferty WY100 C198e 2016 New York : Springer, 201620161
347.13399159867 Essentials in hemodialysis พงศธร คชเสนี, ขจร ตีรณธนากุล, ทวี ชาญชัยรุจิรา, ธนันดา ตระการวนิช, ทวีพงษ์ ปาจรีย์ และ เกรียงศักดิ์ วาธีแสงทิพย์ WJ378 E78 2558 กรุงเทพฯ : เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น, 255825586
348.13399160607 Essentials in hemodialysis/บรรณาธิการโดยอาคม นงนุช, ขจร ตีรณธนากุล, คงกระพัน ศรีสุวรรณ, และ วุฒิเดช โอภาศเจริญสุข อาคม นงนุช, ขจร ตีรณธนากุล, คงกระพัน ศรีสุวรรณ, และ วุฒิเดช โอภาศเจริญสุข บรรณาธิการ WJ378 E78 2562 กรุงเทพฯ : สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย, 2562 2562 5
349.13399159951 Essentials of anatomy & physiology/Kenneth S. Saladin, Kenneth S. Saladin, Robin K. McFarland ; digital authors Stephen J. Sullivan QP34.5 S159e 2014 New York : McGraw-Hill, 201420141
350.13399158716 Essentials of critical care nursing : A holistic approach/ by Morton, Patricia Gonce and Fontain, Dorrie K. 0 Morton, Patricia Gonce and Fontain, Dorrie K. WY154 E78 2013 Philadelphia. : Woltlers Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins, 2013 2013 1
351.13399159837 Essentials of Maternity, Newborn, and Women's Health Nursing Ricci,Susan Scott WY157.3 R491e 2017 Philadelphia, PA : Wolters Kluwer, 201720171
352.13399159245 Essentials of maternity, newborn, and women^'s healthnursing / Susan Scott Ricci1 Ricci, Susan Scott WY157.3 R491E 2013 Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, 201320131
353.13399144174 Essentials of Nursing Research : Appraising Evidence for Nursing Practice Polit, denise F. WY020.5 P769E 2010 Philadelphia : Wolters Kluwer Health, 201020101
354.13399159223 Essentials of pediatric nursing /Kyle, Terri and Carman, Susan. Kyle, Terri and Carman, Susan. WY159 K99S 2013 n.p., 201320131
355.13399159741 Essentials of pediatric nursing /Terri Kyle and Susan Carman Kyle, Terri and Carman, Susan. WY159 K99E 2017 Philadelphia Wolters Kluwer 201720171
356.13399159425 Essentials of psychiatric mental health nursing/by Elizabeth M. Varcarilis Varcarilis,Elizabeth M. WY160 V289E 2017 St. Louis, Missouri : Elsevier, 201720171
357.13399159733 Essentials of psychiatric nursing/Mary Ann Boyd Boyd, Mary Ann. WY160 B789E 2017 Philadelphia : Wolters Kluwer, 201720171
358.13399158718 Examination of the newborn : a practical guide / by HelenBaston and Heather Durward.1 Baston, Helen WS141 B327E 2010 London ; New York : Routledge, 201020101
359.13399159942 Exercise physiology for health, fitness, and performance / Sharon A. Plowman, Denise L. Smith haron A. Plowman, Denise L. Smith WE103 P732e 2017 Philadelphia, PA. : Wolters Kluwer, 201720171
360.13399144228 Family Health Care Nursing : Theory practice and research Kaakinen, Joanna Rowe WY200 K478F 2010 Philadelphia : F.A Davis Company, 201020101
361.13399159385 First hour in emergency room 2013 : the resuscitation / ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล WB105 ฟ692 2556 กรุงเทพฯ : พี.เอ.ลีฟวิ่ง, 255625566
362.13399159901 First hour in emergency room 2015 : surviving ER : from the beginning to the end / [บรรณาธิการ, ทิพา ชาคร ... [และคนอื่นๆ]] บรรณาธิการ, ทิพา ชาคร ... [และคนอื่นๆ] WB105 F527 2558 กรุงเทพฯ : ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 255825585
363.13399158576 First hour in emergency room : the practical approach2012 / ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล WB105 ฟ692 2555 กรุงเทพฯ : พี.เอ.ลีฟวิ่ง, 255525555
364.13399158936 Fluid, electrolytes and acid-base disorders / บรรณาธิการพงศธร คชเสนี ... [และคนอื่น ๆ] WD220 ฟ148 2555 กรุงเทพฯ : เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น, 255525552
365.13399158755 Foundation of Basic Nursing White , Lois and Others WY100 W585F 2011 Australia : CENGAGE Learning, 201120111
366.13399144171 Foundation of Maternal-Newborn and Women's Health Nursing Murray, Sharon Smith WY157.300 M984F 2010 Missouri : SAUNDERS ELSEVIER, 201020101
367.13399159836 Foundations of maternal-newborn and women's health nursing Murray,Sharon Smith, McKinney,Emily Slone, Holub,Karen and Jones,Renee WY157.3 M984fa 2019 St.Louis, Missouri : Elsevier, 201920191
368.13399144175 Foundations of Nusing in the Community: Commynity-Oriented Practice Stanhope, Marcia WY106 S786F 2010 St.Louis, Missouri : MOSBY ELSEVIER, 201020101
369.13399147116 Frontier in wound care พรอนงค์ อร่ามวิทย์ WO700 พ295F 2553 กรุงเทพ: ชมรมสมานแผลแห่งประเทศไทย, 255325534
370.13399158040 Frontier in wound care / บรรณาธิการ พรอนงค์ อร่ามวิทย์,พรพรหม เมืองแมน WO700 ฟ129 2554 กรุงเทพฯ : ชมรมสมานแผลแห่งประเทศไทย, 2554 2554 10
371.13399159320 Fundamental concepts and skill for nursing/by Susan C. dewit and Patricia O'Neill 0 deWit, Susan C.and Patricia O'Neill WY100 D521F 2014 St. Louis, Missouri : ELSEVIER SAUNDERS, 201420141
372.13399160452 Fundamentals of Nursing : THE ART AND SCIENCE OF NURSING CARE/by Carol Taylor, Carol Lillis, Pamela Lynn and Priscilla LeMone WY16 T239f 2015 Philadelphia : Wolters Kluwer, 2015 2015 1
373.13399158624 Fundamentals of nursing : human health and function / by Ruth F. Craven, Constance J. Hirnle1 Craven, Ruth F. WY100 C898F 2013 Philadelphia : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 201320131
374.13399159501 Fundamentals of nursing : human health and function / by Ruth F. Craven, Constance J. Hirnle and Christine M. Henshaw. Craven, Ruth F. et.all WY100 C898F 2017 philadelphia : Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins, 201720171
375.13399159848 Guide to the essentials in emergency medicine Shirley Ooi, Peter Manning WB105 G946 2016 Singapore : McGraw-Hill, 201620161
376.13399159860 Handbook of nursing diagnosis Carpenito-Moyet, Lynda Juall WY49 C294h 2017 Philadelphia : Wolters Kluwer, 201720171
377.13399160014 Handbook of nursing diagnosis / Carpenito-Moyet, Lynda Juall Carpenito-Moyet, Lynda Juall WY49 C294h Philadelphia : Wolters Kluwer, 2010 2010 1
378.13399159394 Harrison's Principles of internal medicine Harison T.R. WB100 L322H 2012 New York : McGraw Hill, 201220121
379.13399159939 Harwood-Nuss' clinical practice of emergency medicine / Allan B. Wolfson, editor-in-chief ; Robert L. Cloutier ... [et al.], associate editors Allan B. Wolfson, editor-in-chief ; Robert L. Cloutier ... [et al.], associate editors WB105 H343 2015 Philadelphia : Wolters Kluwer, 201520151
380.13399159947 Health assessment for nursing practice / Susan FickerttWilson, Jean Foret Giddens.1 Wilson, Susan Fickertt, Giddens,Jean Foret WY100 W753H 2017 St. Louis, Mo. : Mosby/Elsevier, 201720171
381.13399159153 Health Promotion for Nurses: A Practical Guide/by Clark, C.C. & Paraska, K.K. Clark, C.C. & Paraska, K.K. WY100.1 C592H 2014 Burlington : Jones & Bartlert Learning., 2014 2014 1
382.13399158655 Health Promotion Throghout the Life Span Madle Edelman WA590 E21H 2010 Canada : MOSBY ELSEVIER, 201020101
383.13399159060 Heat stroke / บรรณาธิการโดย ภานุวิชญ์ พุ่มหิรัญ, วิชัย ประยูรวิวัฒน์ WD610 ฮ234 2556 กรุงเทพฯ : โครงการตำรา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2556255630
384.13399159926 How experts think คิดต่างอย่างปรมาจารย์ ทางรอดของแพทย์ในศตวรรษที่ 21 / ประพันธ์ ยอดนพเกล้า ประพันธ์ ยอดนพเกล้า W_18 ป319h 2557 สุรินทร์ : ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสุรินทร์, 255725573
385.13399159941 Human Anatomy & Physiology / Marieb,Elaine N, Hoehn,Katja Marieb,Elaine N, Hoehn,Katja QS004 M387H 2016 San Francisco: PEARSON, 201620161
386.13399159851 Human nutrition: science for healthy living Stephenson, Tammy J. and Schiff, Wendy J. QU145 S647h 2019 New York : McGraw-Hill Education, 201920191
387.13399158969 Human Physiology Sherwood Lauralee QT104 S554H 2010 CENGAGE Learning, 201020101
388.13399159954 Human physiology : an integrated approach / Silverthorn, Dee Unglaub Silverthorn, Dee Unglaub., Johnson, Bruce R., Ober, William C., Ober, Claire E., Silverthorn, Andrew C. QT104 S587h 2016 Harlow, Essex : Pearson Education, 201620161
389.13399159739 Illustrated study guide for the NCLEX-RN exam / editorsby JoAnn Zerwekh WY18.2 Z58I 2013 St. Louis : Mosby, 201320131
390.13399158729 Illustrated study guide for the NCLEX-RN exam / editorsby JoAnn Zerwekh and Jo Carol Claborn. WY18.2 Z58I 2010 St. Louis : Mosby, 201020101
391.13399158171 Inflammatory bowel disease / บรรณาธิการ สุพจน์พงศ์ประสบชัย ... [และคนอื่นๆ] WI420 อ745 2555 กรุงเทพฯ : กรุงเทพเวชสาร, 255525553
392.13399158963 Interdisciplinary approach in pediatric critical care / บรรณาธิการโดยดุสิต สถาวร, จิตลัดดา ดีโรจนวงศ์,และ นวลจันทร์ ปราบพาล WS280 อ735 2556 กรุงเทพฯ : ชมรมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็กแห่งประเทศไทย, 2556255610
393.13399159317 Introduction to epidemiology/by Ray M. Merrill Merrill, Ray M. WA905 M571I 2013 Burlington,MA : Jone and Bartlett, 201320131
394.13399159742 Issues of cancer survivorship an interdisciplinary team approach to care/Debra Kantor and Zelda Suzan kantor, Debra and Suzan, Zelda QZ266 K16I 2016 Philadelphia : Wolters Kluwer, 201620161
395.13399159142 Law of nurse/ นครินทร์ นันทฤทธิ์ นครินทร์ นันทฤทธิ์ WY32 น131ล 2557 เชียงใหม่ : พลอยการพิมพ์, 2557 2557 5
396.13399144246 Leadership and Nursing Care Management Huber, Diane L. WY105 H877L 2010 Missouri : SAUNDERS ELSEVIER, 201020101
397.13399159893 Lean hospitals ปรับปรุงคุณภาพ ความปลอดภัยผู้ป่วย และความพึงพอใจของพนักงาน = Lean hospitals : improving quality, patient safety, and employee satisfaction / Mark Graban ; วิทยา สุหฤทดำรง แปล Mark Graban ; วิทยา สุหฤทดำรง แปล WX157 ก257ล 2555 กรุงเทพฯ : อี.ไอ.สแควร์ สำนักพิมพ์, 255525551
398.13399158640 Lecture notes in ENT: สำหรับนักเรียนแพทย์ทหาร นักศึกษาแพทย์ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป / บรรณาธิการ, กรีฑาม่วงทอง...[และคนอื่น ๆ] WV100 L471 2555 กรุงเทพฯ : โครงการตำราวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2555255510
399.13399159834 Lippincott Certification Review: Pediatric Acute Care Nurse Practitioner Kline-Tilford, Andrea M.and Haut Catherine WY18.2 K539l 2016 Philadelphia : Wolters Kuwer., 201620161
400.13399159311 Lippincott's Manual of Nursing Practice/edited by Sandra M. Nettina Nettina, Sandra M. WY49 N474L 2014 Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins,, 201420141
401.13399159316 Lippincott's NCLEX-RN alternate-format questions/by Diana Rupert0 Rupert, Diana WY18.2 R945L 2014 Philadelphia : Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins, 201420141
402.13399158629 Lippincott's photo atlas of medication administration WB340 L989L 2011 Philadelphia : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 201120111
403.13399151345 Manual of Medical Therapeutics ชุษณา สวนกระต่าย WB300 ช639M 2553 กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 255325535
404.13399158738 Manual of pediatric mechanical ventilation/ ดุสิต สถาวร, จิตลัดดา ดีโรจนวงศ์ และ นวลจันทร์ ปราบพาล, บรรณาธิการ ดุสิต สถาวร/ บรรณาธิการ WS280 ด764M 2554 กรุงเทพมหานคร: บียอนด์ เอ็นเทอร์ไพรซ์, 2554 2554 5
405.13399159833 Maternal & child health nursing : care of the childbearing & childbearing family Silbert-Flagg, JoAnne and Pillitteri, Adele WY157.3 Pi641M 2018 Philadelphia : Wolters Kluwer, 201820182
406.13399144170 Maternal Child Nursing Care Perry, Shannon E. WY157.3 P465M 2010 Missouri : MOSBY ELSEVIER, 201020101
407.13399159305 Maternal, fetal, & neonatal physiology : a clinicalperspective / Susan Tucker Blackburn1 Blackburn, Susan Tucker WQ205 B628M 2013 St.Louis, Missouri : Saunders Elsevier, 201320131
408.13399159318 Maternal-child nursing/ by Emily slone McKinney...[ed al.] McKinney, Emily slone...[ed al.] WY157.3 M984M 2013 St. Louis, Missouri : ELSEVIER SAUNDERS, 201320131
409.13399159734 Maternity & Women's health care/Deitra Leonard Lowdermilk Shannon E. Perry, Kitty Cashion and Kathryn Rhodes Alden Lowdermilk. Deitra Leomard ...jt auth WY157.3 L912M 2016 St.Louis,Mo. : ELSEVIER, 201620161
410.13399159838 Maternity and Pediatric Nursing Ricci,Susan Scott, Kylie,Terri and Carman, Susan WY157.3 R538 2017 Philadelphia : Wolters Kluwer, 201720171
411.13399154160 McMinn's Color Atlas of Head and Neck Anatomy QS17 M167 2010 Philadelphia: MOSBY ELSEVIER, 201020101
412.13399154161 McMinn's Color Atlas of Head and Neck Anatomy Logan, Bari M. QS17 M167 2010 Philadelphia: MOSBY ELSEVIER, 201020101
413.13399159658 Medical physiology : principles for clinical medicine0 Rhoades, Rodney A. and Bell, David R. QT104 R489M 2018 philadelphia : Wolters Kluwer, 201820181
414.13399159847 Medical-surgical nursing : patient-centered collaborative care Donna D. Ignatavicius and M. Linda Workman WY161 M489 2016 St. Louis, Mo. : Saunders/Elsevier, 201620161
415.13399159222 Medical-surgical nursing : patient-centered collaborativecare / edited by Donna D. Ignatavicius, M. Linda Workman WY161 M489 2013 St. Louis, Mo. : Saunders/Elsevier, 201320131
416.13399159417 Medical-Surgical Nursing Assessment and Management of Clinical Problems Lewis, Sharon L. WY161 L673M 2017 Philadelphia : MOSBY ELSEVIER, 201720171
417.13399158720 Memmler's the human body in health and disease / by BarbaraJanson Cohen1 Cohen, Barbara Janson QT104 C678M 2013 Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, 201320131
418.13399159846 Mosby's comprehensive review of practical nursing for the NCLEX-PN examination Eyles, Mary O. WY18.2 E894M 2011 St. Louis, Mo. : Elsevier Mosby, 201120111
419.13399159937 Mosby's diagnostic and laboratory test reference /Pagana, Kathleen Deska. Pagana, Kathleen Deska., Pagana, Timothy J., Pagana, Theresa Noel. QY39 P128M 2017 St. Louis : Elsevier, 201720171
420.13399159858 Mosby's Medical dictionary O'Toole,Marie T. W013 M894 2013 St.Louis, Missouri : Elsevier Mosby, 201320131
421.13399158911 National Forum on Birth Defects and Disabilities ครั้งที่ 1 : วันที่ 16-17 กรกฏาคม พ.ศ. 2552 ณ โรงแรมอะเดรียติคพาเลช กรุงเทพมหานคร ชมรมเวชพันธุศาสตร์กุมารแห่งประเทศไทย QZ50 N277 2553 กรุงเทพมหานคร : ชมรมเวชพันธุศาสตร์กุมารแห่งประเทศไทย, 2553255345
422.13399159900 NOC and NIC Linkages to NNANDA-I and Clinical Conditions : Supporting Critical Reasoning and Quality Care/Johnson, Marion Johnson, Marion WY15 N974A 2012 Maryland Heights, MO : Elsevier Mosby, 201220121
423.13399159857 Nurses' Handbook of Health Assessment Weber,Janet R. WY49 W374n 2018 Philadelphia : Wolters Kluwer, 2018 2018 1
424.13399159859 Nursing diagnosis : application to clinical practice Carpenito-Moyet,Lynda Juall WY18.2 N974 2017 Philadelphia, PA : Wolters Kluwer, 201720171
425.13399159831 Nursing for wellness in older adults/Carol A Miller Miller, Carol A WY152 M647N 2019 Philadelphia : Wolters Kluwer, 201920191
426.13399159945 Nursing laboratory and diagnostic tests demystified / Jim Keogh Jim Keogh WY100.4 K37n 2017 New York : McGraw-Hill Medicall, 201720171
427.13399158715 Nursing leadership & management / byPatricia Kelly 1 Kelly, Patricia WY105 K29N 2012 Australia : CENGAGE learning, 2012 2012 1
428.13399158707 Nursing research : methods and critical appraisal forevidence-based practice / edited by Geri LoBiondo-Wood,Judith Haber WY20.5 N974 2010 St. Louis, Missouri : Mosby Elsevier, 2010 2010 1
429.13399159314 Nursing research : methods and critical appraisal forevidence-based practice / edited by Geri LoBiondo-Wood,Judith Haber0 LoBiondo-Wood, Geri and Judith Haber WY20.5 N974 2014 St. Louis, Missouri : Mosby Elsevier, 201420141
430.13399159841 Nursing research: reading, using, and creating evidence Houser, Janet WY20.5 H842n 2018 Burlington, Massachusetts : Jones & Bartlett Learning, 201820181
431.13399159313 Nursing today : transition and trends/by JoAnn,Zerwekh and Ashley Zerwekh Garneau Zerwekh, JoAnn and Ashley Zerwekh Garneau WY16 Z58N 2014 St. Louis : ELSEVIER SAUNDERS, 201420141
432.13399158417 Nutrition & Biochemistry for Nurses SM Raju QU145 R181N 2010 New Delhi : JAYPEE BROTHERS Medical Publishers(P) Ltd., 201020101
433.13399159048 OB & GYN : Update & Practical IX/บรรณาธิการโดย เจริญ ทวีผลเจริญ และ นิพนธ์ เขมะเพชร บรรณาธิการเจริญ ทวีผลเจริญ และ นิพนธ์ เขมะเพชร WQ200 อ449 2553 กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 255325532
434.13399159049 OB & GYN : Update & Practical X/บรรณาธิการโดย นครินทร์ ศิริทรัพย์ และ พธู ตัณฑ์ไพโรจน์ บรรณาธิการนครินทร์ ศิริทรัพย์ และ พธู ตัณฑ์ไพโรจน์ WQ200 อ449 2554 กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 255425542
435.13399159050 OB & GYN : Update & Practical XI/บรรณาธิการโดย พธู ตัณฑ์ไพโรจน์ และ นพดล ไชยสิทธิ์ บรรณาธิการพธู ตัณฑ์ไพโรจน์ และ นพดล ไชยสิทธิ์ WQ200 อ449 2555 กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 255525552
436.13399159744 Occupational therapy and older people/Edited by Anita Atwal and Anne Mclntyre Atwal, Anita and Mclntyre, Anne. edited WB555 A244O 2013 West Sussex UK : WILEY-BLACKWELL, 201320131
437.13399159929 Operative standards for cancer surgery: Volume 1. Breast, lung, pancreas, cancer / presented by the American College of Surgeons and the Alliance for Clinical Trials in Oncology ; editorial board Heidi Nelson ... [et al.] Heidi Nelson ... [et al.] QZ268 O61 2015 Philadelphia : Wolters Kluwer Health, 201520151
438.13399158356 Optimizing practice in pediatric respiratory diseases / บรรณาธิการโดยอรุณวรรณ พฤทธิพันธุ์ ... [และคนอื่นๆ] WS280 อ449 2554 กรุงเทพฯ : ชมรมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็กแห่งประเทศไทย, 2554255415
439.13399159107 Orthopaedic trauma / ธีรชัย อภิวรรธกุล บรรณาธิการ WE175 ธ237อ 2555 เชียงใหม่ : แสงศิลป์, 2555 2555 60
440.13399158305 Orthopaedic trauma / ธีรชัย อภิวรรธกุล บรรณาธิการ WE175 ธ237อ 2553 เชียงใหม่ : แสงศิลป์, 2553255310
441.13399159821 Outcome assessment in advanced practice nursing / Ruth M. Kleinpell WY128 O93 2013 New York : Springer Pub. Co., 201320131
442.13399159552 Palliative and end of life care in nursing/ Jane Nicol and Brian Nyatanga Nicol, Jane and Brian Nyatanga WB310 N364P 2017 California : SAGE, 201720171
443.13399159738 Pass CCRN! /Robin Donohoe Dennison Dennison, Robin Donohoe. WY18.2 D411P 2013 Missouri : ELSEVIER, 201320131
444.13399152777 Pathophysiology Copstead, Lee-ellen C. QZ4 C125P 2010 st.Louis, Missouri: ELSEVIER SAUNDERS, 201020101
445.13399158652 Pathophysiology Qz4 C125P 2010 n.p., 201020101
446.13399159277 Pathophysiology / Lee-Ellen C. Copstead and Jacquelyn L.Banasik.1 Copstead, Lee-Ellen C. QZ140 C781p 2013 St. Louis : Elsevier / Saunders, 201320131
447.13399158926 Pathophysiology : The Biologic Basis for Disease in Adults and Children Mc L. Kathryn and Others QZ4 M122P 2010 MOSBY ELSEVIER, 201020101
448.13399158651 Pathophysiology : the biologic basis for disease in adults and children / [edited by] Kathryn L. McCance, Sue E. Huether ; section editors, Valentina L. Brashers, Neal S. Rote 0 Kathryn L. McCance, Sue E. Huether ; section editors, Valentina L. Brashers, Neal S. Rote QZ140 P297 2010 Maryland Heights, Mo. : Mosby Elsevier, 201020101
449.13399159499 Pathophysiology made incredibly easy! QZ4 P297 2013 philadelphia : Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins, 201320131
450.13399159842 Pathophysiology made incredibly visual! QZ140 P297 2017 Philadelphia : Wolters Kluwer, 201720171
451.13399152779 Pathophysiology the Biologic Basis for Disease in Adults and Children : Study guide McCance, Kathryn L. QZ4 M122P 2010 Missouri: MOSBY ELSEVIER, 201020101
452.13399158130 Patient safety in the ICU / บรรณาธิการ ดุสิต สถาวร WX218 พ281 2554 กรุงเทพฯ : สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย, 2554255420
453.13399159811 Patient-centered communication in medicine & public health / Prathurng Hongsranagon Prathurng Hongsranagon WX162 P912p 2015 Bangkok : Charansanitwong Printing, 201520159
454.13399158819 Pediatric Critical Care : Evolving Concepts and Current Practice บรรณาธิการ ดุสิต สถาวร และคณะ WS366 ด764P 2553 กรุงเทพมหานคร : ชมรมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็กแห่งประเทศไทย, 255325534
455.13399159938 Pediatric emergency medicine secrets / Steven M. Selbst Steven M. Selbst WS18.2 P371 2015 Philadelphia : Saunders/Elsevier, 201520151
456.13399158883 Pediatric Endocrinology : Practical Issues for Pediatricians บรรณาธิการ สมจิตร จารุรัตนศิริกุล และคณะ WS330 ส236P 2554 ชมรมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย, 255425545
457.13399158379 Pediatric endocrinology : practical issues forpediatricians / สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล ... [และคนอื่น ๆ]บรรณาธิการ WS330 พ791พ 2554 กรุงเทพฯ : ชมรมต่อมไร้ท่อเด็กและวัยรุ่นแห่งประเทศไทย, 255425545
458.13399159845 Pediatric nursing made incredibly easy! Mikki Meadows-Oliver WY49 P371 2015 Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, 201520151
459.13399159740 Pediatric Nursing/ Mary Muscari Muscari, Mary E. WY159 M985P 2016 Philadelphia : Wolters Kluwer, 201620161
460.13399159777 Pediatric palliative care/บรรณาธิการโดย วินัดดา ปิยะศิลป์ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย WS220 ว235พ 2558 กรุงเทพมหานคร : ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย, 255825586
461.13399159224 Pediatric primary care Catherine E. Burns, Ardys M. Dunn, Margaret A. Brady, Nancy Barber Starr, and Catherine G. Blosser. WS100 P371 2013 Philadelphia : ELSEVIER, 201320131
462.13399159809 Pediatric Respiratory Diseases in Daily Practice สนิตรา ศิริธางกุล, วนิดา เปาอินทร์, พนิดา ศรีสันต์ และหฤทัย กมลาภรณ์, บรรณาธิการ WS280 P791 2561 กรุงเทพฯ : ชมรมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็กแห่งประเทศไทย, 2561 2561 5
463.13399158713 Pediatrics and child health / by Tim Lee and Malcolm Levene 0 Rudolf, Mary and auther WS200 P126 2011 West Sussex : WILEY-BLACKWELL, 2011 2011 1
464.13399158706 Perianesthesia nursing core curriculum : preprocedure,phase I and phase II, PACU nursing / American Society ofPeriAnesthesia Nurses ; Lois Schick, Pamela E. Windle WY18.2 A512P 2010 St. Louis, Mo. : Saunders/Elsevier, 2010 2010 1
465.13399159323 Pharmacological aspects of nursing care/by Bonita E. Broyles, Barry S. Reiss and Mary E. Evans0 Broyles, Bonita E....ed al. QV4 B885P 2013 Australia : Delmar Cengage Learning, 201320131
466.13399158100 Pharmacotherapy in Cardiovascular Diseases/บรรณาธิการ นารัต เกษตรทัต, ณัฎฐดา อารีเปี่ยม และ ชาญกิจ พุฒิเลอพงศ์ QV150 ฟ491 2553 กรุงเทพมหานคร : คณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 255325535
467.13399158509 Pharmacotherapy in Cardiovascular Diseases/บรรณาธิการ นารัต เกษตรทัต, ณัฎฐดา อารีเปี่ยม และ ชาญกิจ พุฒิเลอพงศ์ WG200 น481P 2553 กรุงเทพมหานคร : คณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553255310
468.13399158352 Pharmacotherapy in infectious diseases / บรรณาธิการ นารัตเกษตรทัต, ชาญกิจ พุฒิเลอพงศ์และณัฏฐดา อารีเปี่ยม QV250 ฟ352 2554 กรุงเทพฯ : คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 255425545
469.13399159950 Physical Examination & Health Assessment/Jarvis, Carolyn. Jarvis, Carolyn. WB205 J38l 2016 St. Louis, Mo : Elsevier, 201620161
470.13399159931 Physiology of behavior / Carlson,Neil R. , Birkett,Melissa A. Carlson,Neil R. , Birkett,Melissa A. WL102 C284p 2017 Vivar in Malaysia : Pearson, 201720171
471.13399158048 Pocket book of pediatrics / ศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช,สมใจ กาญจนพงศ์กุล, ศิริลักษณ์ เจนนุวัตร, บรรณาธิการ WS200 พ482 2554 [นนทบุรี] : สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, 2554255435
472.13399158042 Practical points in internal medicine / บรรณาธิการอำนาจ ชัยประเสริฐ ... [และคนอื่น ๆ] WB115 พ895 2554 กรุงเทพฯ : โครงการตำราวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2554255410
473.13399158453 Practical points in pediatric problems / บรรณาธิการ จุฑารัตน์ เมฆมัลลิกา, ศิริลักษณ์ อัศวบำรุงกุล WS200 ก169P 2553 กรุงเทพฯ : กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทย์ทหารอากาศ, 255325538
474.13399159880 Principles of internal Medicine / อำนาจ ชัยประเสริฐ [และคณะ], บรรณาธิการ อำนาจ ชัยประเสริฐ...[และคณะ]บรรณาธิการ WB115 อ686P 2556 กรุงเทพฯ : นำอักษรการพิมพ์, 255625562
475.13399159881 Problem-Based GI Case Discussion= วิเคราะห์ปัญหาผู้ป่วยโรคระบบทางเดินอาหาร/ รภัส พิทยานนท์ [และคณะ] รัภัส พิทยานนท์, สติมัย อนิวรรณน์ และ ฐนิสา พัชรตระกูล WI100 ร146p 2558 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558255811
476.13399158719 Procedure checklists for fundamentals of nursing : human health and function / editors, Ruth F. Craven, Constance J. Hirnle, Sharon Jensen. WY100 C898P 2013 Philadelphia : Wolters Kluwer/Lippincott Williams &Wilkins Health, 201320131
477.13399159840 Psychiatric & Mental Health Nursing for Canadian Practice Austin,Wendy, Kunyk, Diane, Peternelj, Cindy, and Boyd, Mary Ann WY160 A938p 2019 Philadelphia : Wolters Kluwer, 201920191
478.13399160485 Psychiatric-mental health nursing / Sheila L. Videbeck Videbeck, Sheila L. WY160 V652p 2017 Philadelphia : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 2017 2017 1
479.13399159933 Psychiatric-mental health nursing / Videbeck, Sheila L. Videbeck, Sheila L. WY160 V652p 2017 Philadelphia : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 201720171
480.13399159211 Psychiatric-mental health nursing : evidence-based concepts, skills, and practices Mohe, Wanda K. WY160 M697W 2013 Philadelphia : Wolters Kluwer, 201320131
481.13399159322 Psychiatry : test preparation & review manual WM18 S755P 2013 St. Louis, Missouri : ELSEVIER SAUNDERS, 201320131
482.13399159411 Public health nursing : population-centered health care in the community/Stanhope,Marcia and Jeanette Lancaster Stanhope,Marcia and Jeanette Lancaster WY106 S785P 2014 St.Louis,Missouri : ELSEVIER, 201620161
483.13399159249 Quick reference to wound care:palliative,home, and clinical practices/[edited by] Pamela Brown. Brown, Pamela, ed. WR39 Q6 2013 Burlington, MA. : JONES & BARTLETT LEARNING, 201320131
484.13399159536 Resource manual for nursing research generating and assessing evidence for nursing practice/Denise F. Polit and Beck,Cheryl Tatano Polit, Denise F. and Cheryl Tatano Beck WY20.5 P769R 2017 philadelphia : Wolters Kluwer, 201720171
485.13399159704 Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease/vinay Kumar, Abul K. Abbas and Jon C. Aster Kumar, Vinay, Abbas, Abul K. and Aster, Jon C. QZ004 K63R 2015 philadelphia : ELSEVIER SAUNDERS, 201520151
486.13399158782 Schwartz's Principles of Surgery Brunicardi F. Charles and Others WO100 S399S 2010 New York : McGrawHill, 2010 2010 1
487.13399159215 Seidel's guide to physical examination / Jane W. Ball, Joyce E. Dains, John A. Flynn, Barry S. Solomon, Rosalyn W. Stewart. WB205 S458 2015 St. Louis, Missouri : Elsevier/Mosby, 201520151
488.13399159498 Sparks & Taylor's Nursing diangnosis pocket guide/Linda Lee Phelps. Phelps, Linda Lee WY49 P541S 2018 philadelphia : Wolters Kluwer, 201820181
489.13399159426 Strategies, techniques, approaches to critical thinking : A clinical reasoning workbook for nurses/by Sandra Luz Martinez de Castillo Castillo, Sandra Luz Martinez de WY100 C352S 2018 St. Louis, Missouri : Elsevier, 201820181
490.13399158912 Stroke Mohr P. J. and others WL355 M294S 2011 Philadelphia : ELSEVIER, 201120111
491.13399158722 Student laboratory manual for Bates' nursing guide to physical examination and historytaking / by Beth Hogan-Quigley, Mary Louise Palm, Lynn S.Bickley.1 Hogan-Quigley, Beth. WB205 H714B 2012 Philadelphia : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams& Wilkins, 201220121
492.13399158927 Study Guide : Pathophysiology - The Biologic Basis for Disease in Adults and Children Mc Cance L. Kathryn and others QZ4 M122P 2010 Missouri : MOSBY ELSEVIER, 201020101
493.13399144004 Study Guide for Brunner and Suddarth's Textbook of Medical-Surgical Nursing Boyer, Mary Jo WY100 B791S 2010 Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, 201020101
494.13399159839 Study Guide for Essentials of Pediatric Nursing Kyle,Terri and Carman Susan WY157.3 K99e 2017 Philadelphia : Wolters Kluwer, 201720171
495.13399158721 Study guide for fundamentals of nursing : human health and function / editors, Ruth F. Craven, Constance J. Hirnle, Sharon Jensen. WY100 C898S 2013 Philadelphia : Wolters Kluwer/Lippincott Williams &Wilkins Health, 201320131
496.13399159427 Study guide to accompany The human body in health & disease Swisher, Linda QS4 s979s 2010 St. Louis, Missouri : MOSBY ELSEVIER, 201020101
497.13399159519 Taylor's Handbook of clinical nursing skills /Pamela Lynn Lynn, Pamela WY49 L989T 2015 Philadelphia : Wolters Kluwer, 201520151
498.13399160684 Taylor^'s clinical nursing skills : A nursing process approach/Pamela Lynn Lynn, Pamela WY150 L989T 2019 Philadelphia : Wolters Kluwer, 2019 2019 1
499.13399159854 Teaching in nursing : a guide for faculty Billings,Diane M. and Halstead,Judith A. WY18 T253 2016 St. Louis, Mo. : Elsevier/Saunders, 201620161
500.13399158849 Textbook of hemodialysis เล่ม 2 บรรณาธิการ สมชาย เอี่ยมอ่อง และคณะ WJ378 ส241T 2553 นครปฐม : เอ ไอ พริ้นติ้ง, 255325534
501.13399158396 Textbook of Nephrology 2 / บรรณาธิการ สมชาย เอี่ยมอ่อง ...[และคนอื่น ๆ] WJ300 ส241T 2554 กรุงเทพฯ : เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น, 255425543
502.13399158397 Textbook of Nephrology เล่ม 1 / บรรณาธิการ สมชาย เอี่ยมอ่อง ...[และคนอื่น ๆ] WJ300 ส241T 2554 กรุงเทพฯ : เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น, 255425543
503.13399159553 The Essentials of nursing leadership/Ruth Taylor and Brian Webster-henderson Taylor, Ruth. and Webster-henderson, Brian . WY105 T245E 2017 Los Angeles : SAGE, 201720171
504.13399159862 The evolution of the theory of technological competency as caring in nursing : A middle-range theory of nursing Locsin, Rozzano C. and Waraporn Kongsuwan WY100 E93 2018 Songkhla, Thailand : Rozzano C. Locsin, 201820181
505.13399159312 The Practice of Nursing Research: Appraisal, Synthesis, and Genneration of Evidence/by Susan K. Grove, Nancy Burns and Jennifer Gray Burns, Nancy. WY020.5 B967P 2013 St.Louis , Missouri : SAUNDERS ELSEVIER, 201320131
506.13399158932 Thorax : กายวิภาคและการประยุกต์ใช้ทางคลินิก / โดยสุพิน ชมภูพงษ์,อัครเดช ศิริพร, สรรใจ แสงวิเชียร สุพิน ชมภูพงษ์ WE715 ส463ท 2555 กรุงเทพฯ : ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล, 2555255545
507.13399159362 Thorax: กายวิภาคและการประยุกต์ใช้ทางคลินิกของช่องอก/สุพิน ชมภูพงษ์ อัครเดช ศิริพร และ สรรใจ แสงวิเชียร0 สุพิน ชมภูพงษ์ อัครเดช ศิริพร และ สรรใจ แสงวิเชียร WE715 ส463ท 2555 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ 'พิมพ์สวย', 255525555
508.13399159935 Tintinalli's emergency medicine : a comprehensive study guide / Tintinalli, Judith E. ,editor-in-chief ; Stapczynski,J. Stephan, ... [et al.] ,co-editors Tintinalli, Judith E. ,editor-in-chief ; Stapczynski,J. Stephan, ... [et al.] ,co-editors WB105 T593 2016 New York : McGraw-Hill Education, 201620161
509.13399150380 Update on Pediatric Infectious Diseases 2010 สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย WC100 ส2930 2553 กรุงเทพฯ: สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย, 2553255311
510.13399158146 Update on pediatric infectious diseases 2011 /บรรณาธิการ พิรังกูรเกิดพาณิช, วีระชัย วัฒนวีรเดช, ทวี โชติพิทยสุนนท์, WC100 อ216 2554 กรุงเทพฯ : สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย, 2554255410
511.13399158378 Update on pediatric infectious diseases 2012 /บรรณาธิการ พิรังกูรเกิดพาณิช, วีระชัย วัฒนวีรเดช, ทวี โชติพิทยสุนนท์, WC100 อ216 2555 กรุงเทพฯ : สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย, 2555255510
512.13399159062 Update on pediatric infectious diseases 2013 /บรรณาธิการ พิรังกูร เกิดพาณิช, วีระชัย วัฒนวีรเดช, ทวี โชติพิทยสุนนท์, WC100 อ216 2556 กรุงเทพฯ : สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย, 255625565
513.13399159908 Update on pediatric infectious diseases 2016 /บรรณาธิการ วีระชัย วัฒนวีรเดช, กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ, WC100 อ216 2559 กรุงเทพฯ : สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย, 255925596
514.13399158293 Update vaccine from infancy to childhood and adolescence / ธันยวีร์ ภูธนกิจ ธันยวีร์ ภูธนกิจ QW805 ธ469U 2553 กรุงเทพฯ : ธนาเพรส, 2553255310
515.13399159645 Vander's Human physiology the mechanisms of body function/by Eric P. Widmaier, Hershel Rafe and Kevin T. Strang Widmaier Eric P. QT104 W641V 2016 New York : McGraw-Hill, 201620161
516.13399159709 Varney's Midwifery/Tekoa L. King and auth. King, Tekoa L. Brucker, Mary C. Osborne, Kathryn and Jevitt, Cecillia M. WY157 V318V 2019 Burlington : Jones & Bartlett Learning, 201920191
517.13399144252 Virtual Clinical Excursions --Medical-Surgical for ignatavicius and Workman: Medical-Surgical Nursing: Patient-Centered Collaborative Care, Mathers, Dorothy WY150 M862V 2010 Missouri : SAUNDERS ELSEVIER, 201020101
518.13399144176 Virtual Clinical Excursions-Obstetrics-Pediatrics for Perry, Hockenbeery, Lowdermilk, and Wilson: Maternal Child Nursing Care Crum, Kelly Ann. WY157.300 C956V 2010 Marryland Heights, Missouri : MOSBY ELSEVIER, 201020101
519.13399159743 West's Pulmonary Pathophysiology: the Essentials/John B. West and Andrew M. Luks West, John B. and Luks, Andrew M. WF600 W518P 2017 Philadelphia : Wolters Kluwer, 201720171
520.13399159415 Williams Gynecology/by Barbara L.Haffman, John O. Schorge, Karen D.Bradshaw, Lisa M.Halvorson, Joseph I.Schaffer and Marlene M.Corton Barbara L.Haffman, John O. Schorge, Karen D.Bradshaw, Lisa M.Halvorson, Joseph I.Schaffer and Marlene M.Corton WP140 W723 2016 New york : McGrawHill Education, 201620161
521.13399158778 Women's Cancers Keen Alison & Lennan Elaine WP145 K26W 2011 Malaysia : Wiley-Blackwell, 201120111
522.13399159319 Wong's Essentials of Pediatric Nursing/by Marilyn J. Hockenberry and David Wilson Hockenberry, Marilyn J. WY159 H151W 2013 Missouri : ELSEVIER MOSBY, 201320131
523.13399159419 Wound made incredibly easy/by Slachta, Patricia A. [Clinical editor] Slachta, Patricia A. WO700 S631W 2016 Philadelphia : Wolters Kluwer, 201620161
524.13399159424 Wound, Ostomy and Continence nurses society core curriculum ostomy management/edited by Jane E. Carmel, Janice C. Colwell, and Matgaret T.Goldberg0 Carmel, Jane E. Colwell, Janice C. and Goldberg, Matgaret T. WY156.5 C287W 2016 Philadelphia : Wolters Kluwer, 201620161
525.13399158923 กฎหมายสำหรับพยาบาล / โดยแสงทอง ธีระทองคำ, ไสว นรสาร แสงทอง ธีระทองคำ WY32 ส961ก 2556 กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล, 2556255625
526.13399159373 กฎหมายและข้อควรระวังของผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์ พยาบาล/แสวง บุญเฉลิมวิภาส แสวง บุญเฉลิมวิภาส, ศาสตาจารย์ WY32 ส772ก 2558 กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน, 255825585
527.13399144358 กฏหมายวิชาชีพการพยาบาลและจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล L&E NR (Low and Ethics Nursing Review) เพื่อนช่วยจำ(นามแฝง) WY032 พ953ก 2554 NULL : NULL, 255425548
528.13399158425 กฏหมายวิชาชีพการพยาบาลและจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล L&E NR (Low and Ethics Nursing Review)/โดยเพื่อช่วยจำ(นามแฝง) เพื่อนช่วยจำ(นามแฝง) WY032 พ953ก 2554 มปท: มปพ, 2554255455
529.13399158741 กฏหมายและจริยศาสตร์สำหรับพยาบาล=Low and ethics for nurse/โดย พร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม และ ชำนาญ มีนิยม พร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม และ ชำนาญ มีนิยม WY32 พ17ก 2553 มหาสารคาม : โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2553 2553 1
530.13399160487 กระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ : การประยุต์ใช้ทางคลินิก =Nursing process & functional health pattern : applicationin clinical practice / โดยพรศิริ พันธสี พรศิริ พันธสี WY100 พ282ก 2561 กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2561 2561 5
531.13399159100 กระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ : การประยุต์ใช้ทางคลินิก =Nursing process & functional health pattern : applicationin clinical practice / โดยพรศิริ พันธสี พรศิริ พันธสี WY100 พ282ก 2556 กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2556255620
532.13399158429 กระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ : การประยุต์ใช้ทางคลินิก =Nursing process & functional health pattern : applicationin clinical practice / โดยพรศิริ พันธสี พรศิริ พันธสี WY100 พ282 2555 กรุงเทพฯ : พิมพ์อักษร, 2555255510
533.13399159051 กระบวนการพยาบาล / บรรณาธิการโดย สุระพรรณ พนมฤทธิ์, และ [สุภาภรณ์อุดมลักษณ์] WY100 ก2181 2554 นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนกกระทรวงสาธารณสุข, 2554255450
534.13399158047 กระบวนการพยาบาล : เครื่องมือนักจัดการสุขภาพองค์กรรวมเพื่อวิวัฒน์และพัฒนาสุขภาพระดับปฐมภูมิ / ศิราณี อินทรหนองไผ่ ศิราณี อินทรหนองไผ่ WY100 ศ444ก 2554 มหาสารคาม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2554255412
535.13399144162 กระบวนการพยาบาล: เครื่องมือนักจัดการสุขภาพองค์รวม เพื่อพัฒนาสุขภาพระดับปฐมภูมิ ศิราณี อินทรหนองไผ่ WY106 ศ444ก 2553 มหาสารคาม : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2553255313
536.13399159766 กระบวนการพยาบาลชุมชน แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ดูแลสุขภาพประชาชน/ลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงส์ และ สุภาภรณ์ วรอรุณ ลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงส์ และ สุภาภรณ์ วรอรุณ WY106 ล114ก 2561 กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561256115
537.13399159521 กระบวนการพยาบาลและการบันทึกทางการพยาบาล/เพ็ญจันทร์ แสนประสาน เพ็ญจันทร์ แสนประสาน WY100 พ253ก 2560 กรุงเทพมหานคร : สุขุมวิทการพิมพ์, 2560256010
538.13399159403 กระบวนการพยาบาลและการประยุกต์ใช้:สมดุลน้ำและอิเล็กโทรไลต์/พันตำรวจเอกหญิงทิพย์ฆัมพร เกษโกมลและพันตำรวจเอกหญิงกานดามณี พานแสง พันตำรวจเอกหญิงทิพย์ฆัมพร เกษโกมลและพันตำรวจเอกหญิงกานดามณี พานแสง QU105 ท366ก 2558 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558255830
539.13399158447 กระบวนการพยาบาลและข้อวินิจฉัยการพยาบาล : การนำไปใช้ในคลินิก/โดยวิจิตรา กุสุมภ์, อรุณี เฮงยศมาก, กาญจนา ศิริเจริญวงศ์, ลดาพร ทองสง และ สุมิตตา สว่างทุกข์ วิจิตรา กุสุมภ์ WY100 ว528ก 2554 กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์, 2554255415
540.13399159529 กระบวนการพยาบาลและบันทึกทางการพยาบาลแบบชี้เฉพาะกับการนำไปใช้=Focus charting with the nursing process: How to do focus จิดาภา เรือนใจมั่น WY100 จ342ก 2559 ชลบุรี : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี, 2559255910
541.13399158753 กระบวนการพยาบาลในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง/โดย ชุลีกร ด่านยุทธศิลป์ ชุลีกร ด่านยุทธศิลป์ WF648 ช637ก 2555 พิษณุโลก : โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 255525551
542.13399144721 กลยุทธ์สู่การพัฒนาการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ นงเยาว์ เกษตร์ภิบาล WX167 น146ก 2553 กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มิ่งเมือง, 255325535
543.13399159037 กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ : ปัญหาที่ไม่ควรละเลย / บรรณาธิการวชิร คชการ WJ146 ก311 2555 กรุงเทพฯ : โครงการตำรารามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555255560
544.13399159364 กายภาพบำบัดในข้อเท้าและเท้า/ธิดารัตน์ อร่ามวัฒนชัย ธิดารัตน์ อร่ามวัฒนชัย WE880 ธ342ก 2557 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 255725575
545.13399158913 กายวิภาคศาสตร์ / คณาจารย์เครือข่ายการศึกษาพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ (SC-Net)บรรณาธิการ QS4 ก268 2555 นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2555255540
546.13399159757 กายวิภาคศาสตร์ 1 / บังอร ฉางทรัพย์ บังอร ฉางทรัพย์ QS004 บ249 2560 กรุงเทพมหานคร: แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560 2560 15
547.13399159102 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ = HUMAN ANATOMY/โดยวิไล ชินธเนศ, และคณะ วิไล ชินธเนศ, และคณะ QS004 ว725ก 2555 กรุงเทพฯ: ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555255550
548.13399159117 กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ตามระบบ I = Human Anatomy by Systems I/โดยธนศิลป์ หวลมานพ ธนศิลป์ หวลมานพ QS004 ธ158ก 2556 กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556255650
549.13399158945 กายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก / โดยเกล็ดแก้วด่านวิวัฒน์ เกล็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์ WE101 ก574ก 2554 กรุงเทพฯ : ไอกรุป เพรส, 2554255460
550.13399158298 กายวิภาคศาสตร์มนุษย์ของ แขน ขา และหลัง / นิธิมา เพียวพงษ์ นิธิมา เพียวพงษ์ QS4 น614ก 2554 กรุงเทพฯ : ทวีโชติการพิมพ์, 2554255422
551.13399159874 กายวิภาคศาสตร์มนุษย์ของ แขน ขา และหลัง / นิธิมา เพียวพงษ์ นิธิมา เพียวพงษ์ QS4 น614ก 2557 กรุงเทพฯ : ทวีโชติการพิมพ์, 255725575
552.13399158580 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา = Anatomy and physiology / โดย ปาร์รามอง(Parramon) แปลโดยภุชงค์ เดชอาคม ปาร์รามอง(Parramon) QS4 ป275 2555 กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2555255510
553.13399159115 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของระบบต่อมไร้ท่อ = Anatomy andphysiology of endocrine system / พรรณี หนูซื่อตรง, อรพิน เกิดประเสริฐ พรรณี หนูซื่อตรง WK100 พ273ก 2555 กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555255550
554.13399158677 การขยับ ดัด ดึง ข้อต่อ Mulligan^'s techniques : miracle ofarts and sciences in physical therapy / โดยอาทิตย์ พวงมะลิ อาทิตย์ พวงมะลิ WB535 อ224ก 2555 เชียงใหม่ : ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 255525555
555.13399159544 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service plan) พ.ศ.2560-2564 เกวลิน ชื่นเจริญสุข และคณะ WA540 ก257ก 2560 นนทบุรี : กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 256025603
556.13399158149 การฆ่าตัวตาย : การรักษาและการป้องกัน = Suicide :management and prevention / มาโนช หล่อตระกูล มาโนช หล่อตระกูล W.864 ม456ก 2553 กรุงเทพฯ : โครงการตำรารามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 255325535
557.13399152487 การฆ่าตัวตาย: การรักษาและการป้องกัน มาโนช หล่อตระกูล W.864 ม455ก 2553 กรุงเทพฯ: โครงการตำรารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล, 255325538
558.13399159866 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรสุขภาพ = Human resource management in healthcare organization / ดรุณวรรณ สมใจ ดรุณวรรณ สมใจ WX159 ด133ก 2560 สมุทรปราการ : โครงการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 256025603
559.13399159497 การจัดการภาวะฉุกเฉินสำหรับผู้สูงอายุ=Emergency management for the elderly/บรรณาธิการโดย วีรศักดิ์ เมืองไพศาล วีรศักดิ์ เมืองไพศาล, บรรณาธิการ. WT100 ว378ก 2557 กรุงเทพมหานคร : ภาพพิมพ์, 255725575
560.13399159548 การจัดการภาวะฉุกเฉินสำหรับผู้สูงอายุ=Emergency management for the elderly/บรรณาธิการโดย วีรศักดิ์ เมืองไพศาล วีรศักดิ์ เมืองไพศาล, บรรณาธิการ. WT100 ว378ก 2560 กรุงเทพมหานคร : ภาพพิมพ์, 256025601
561.13399159496 การจัดการภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุ= Nutritional management in the elderly/บรรณาธิการโดย วีรศักดิ์ เมืองไพศาล วีรศักดิ์ เมืองไพศาล, บรรณาธิการ. WT100 ว378ก 2557 กรุงเทพมหานคร : ภาพพิมพ, 255725576
562.13399159547 การจัดการภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุ= Nutritional management in the elderly/บรรณาธิการโดย วีรศักดิ์ เมืองไพศาล วีรศักดิ์ เมืองไพศาล, บรรณาธิการ. WT100 ว378ก 2560 กรุงเทพมหานคร : ภาพพิมพ, 256025602
563.13399159308 การจัดการรายกรณีผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง / บรรณาธิการ ศิริอร สินธุ, พิเชต วงรอด WK815 ก446 2557 [กรุงเทพฯ] : สมาคมผู้จัดการรายกรณีประเทศไทย, 2557255710
564.13399159456 การจัดการรายกรณีผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง / บรรณาธิการ ศิริอร สินธุและ พิเชต วงรอด0 ศิริอร สินธุ และ พิเชต วงรอด, บรรณาธิการ WK815 ก446 2558 [กรุงเทพฯ] : สมาคมผู้จัดการรายกรณีประเทศไทย, 2558255820
565.13399158428 การจัดการอาการ : การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว = Symptommanagement : nursing care for pediatric patients withleukemia / โดยพูลสุข ศิริพูล พูลสุข ศิริพูล WH250 พ871ก 2554 ขอนแก่น : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554255435
566.13399159348 การจัดการโรคเบาหวาน : มิติของโรคและบทบาทพยาบาล/อรพินท์ สีขาว 0 อรพินท์ สีขาว WY155 อ334ก 2558 กรุงเทพมหานคร : หจก.เอ็ม แอนด์ เอ็ม เลเซอร์พริ้นต์, 2558 2558 10
567.13399158810 การช่วยเหลือทางทะเลและความปลอดภัยทางน้ำ บรรณาธิการ พรรณธร เจริญกุล WA395 พ262ก 2553 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 255325533
568.13399158948 การซักประวัติและตรวจร่างกายเพื่อวินิจฉัยโรคอายุรศาสตร์ / พรภัทร ธรรมสโรช, และคณะ บรรณาธิการ WB200 ก226 2555 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555255510
569.13399158018 การซักประวัติและตรวจร่างกายเพื่อวินิจฉัยโรคอายุรศาสตร์ / พรภัทร ธรรมสโรช, และคณะ บรรณาธิการ WB200 ก226 2554 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554255420
570.13399159114 การดูแลด้านจิตวิญญาณในผู้ป่วยระยะสุดท้าย/บรรณาธิการโดย ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์ ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์, บรรณาธิการ WY152 ก274 2553 นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2553 2553 64
571.13399158460 การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ : มุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุนำไปใช้ดูแลสุขภาพตนเอง อันจะทำให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น / [บรรณาธิการ พรรณธร เจริญกุล, ดารุณี ภูษณสุวรรณศรี, อรพิณฐาปนกุลศักดิ์] WT120 พ451 2555 กรุงเทพฯ : ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัยสภากาชาดไทย, 2555 2555 115
572.13399159088 การดูแลปัญหาที่พบบ่อยทางสูติศาสตร์ = Management ofcommon problems in obstetrics / วรพงศ์ ภู่พงศ์ บรรณาธิการ WQ200 ก451ส 2555 กรุงเทพฯ : ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย, 2555255524
573.13399159778 การดูแลผู้บาดเจ็บที่ห้องฉุกเฉิน=ER Trauma care/บรรณาธิการโดย ไชยยุทธ ธนไพศาล, และคณะ ไชยยุทธ ธนไพศาล, ทวีโชค วิษณุโยธิน และ พนอ เตชะอธิก WA292 ช296ก 2554 ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2554 2554 20
574.13399159878 การดูแลผู้บาดเจ็บที่ไม่ต้องพักรักษาในโรงพยาบาล = Outpatient management of trauma / ไชยยุทธ ธนไพศาล [และคนอื่นๆ], บรรณาธิการ ไชยยุทธ ธนไพศาล, พนอ เตชะอธิก, ทวีโชค วิษณุโยธิน และ สุนทราพร วันสุพงศ์, บรรณาธิการ WO700 ก451 2553 ขอนแก่น : คลังนานาวิทยา, 2553255320
575.13399159252 การดูแลผู้บาดเจ็บและเจ็บป่วยฉุกเฉินขั้นสูง = KATEC : Khon KaenAdvance Trauma and Emergency Care / ศูนย์อุบัติเหตุและวิกฤตบำบัดโรงพยาบาลขอนแก่น ; คณะผู้นิพนธ์ นคร ทิพย์สุนทรศักดิ์ ... [และคนอื่น ๆ] WA292 ก226 2553 ขอนแก่น : โรงพยาบาลขอนแก่น, 255325533
576.13399159907 การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินทางกุมารเวชศาสตร์ / สุชาดา ศรีทิพยวรรณ ... [และคนอื่นๆ], กองบรรณาธิการ สุชาดา ศรีทิพยวรรณ ... [และคนอื่นๆ], กองบรรณาธิการ WS200 ก451 2558 กรุงเทพฯ : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558 2558 6
577.13399159345 การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน/ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย WY200 ก275 2555 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555255510
578.13399144410 การดูแลผู้ป่วยที่มีแผลกดทับ วิจิตร ศรีสุพรรณ WY154.5 ว523ก 2553 เชียงใหม่ : โครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่., 2553 2553 140
579.13399158921 การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ / โดยขวัญฤทัย พันธุ ขวัญฤทัย พันธุ WF26 ข171ก 2556 กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 25562556120
580.13399158573 การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ / โดยขวัญฤทัย พันธุ ขวัญฤทัย พันธุ WF26 ข171ก 2555 กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555255510
581.13399160070 การดูแลผู้ป่วยนอกทางอายุรศาสตร์ / คณะบรรณาธิการ:จันทราภา ศรีสวัสดิ์ และคนอื่น ๆ WB115 จ281ก 2554 กรุงเทพฯ : โครงการตำรา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2554 2554 8
582.13399158797 การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ตามมุมมองศาสนาคริสต์คาทอลิก สุภาพร ดาวดี...และคนอื่นๆ WB310 ส246ก 2553 กรุงเทพมหานคร : แม่พระยุคใหม่, 255325536
583.13399158938 การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง = Palliative care / บรรณาธิการบุษยามาส ชีวสกุลยง ... [และคนอื่นๆ] WB310 ก227 2556 เชียงใหม่ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556 2556 5
584.13399159232 การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ยากต่อการรักษา/รศ.(คลินิก)วีระศาสตร์ ศรินนภากร, บรรณาธิการ รศ.(คลินิก)วีระศาสตร์ ศรินนภากร, บรรณาธิการ WK810 ว371ก 2557 กรุงเทพมหานคร : กรุงเทพเวชสาร, 255725575
585.13399158461 การดูแลผู้สูงอายุ Elderly Care: การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกัน การดูแลและการฟื้นฟูสุขภาพในผู้สูงอายุ / [บรรณาธิการ พรรณธร เจริญกุล, ดารุณี ภูษณสุวรรณศรี, อรพิณฐาปนกุลศักดิ์] WT120 พ451ก 2555 กรุงเทพฯ : ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัยสภากาชาดไทย, 2555 2555 65
586.13399158459 การดูแลระยะสุดท้ายของชีวิต =The end of life care / โดยกิตติกร นิลมานัต กิตติกร นิลมานัต WB310 ก234ก 2555 สงขลา : ออเรนจ์ มีเดีย, 2555255517
587.13399159064 การดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาทางด้านสารน้ำและ electrolyte ชูเกียรติ เกียรติขจรกุล WS320 ช642ก 2553 นนทบุรี: สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, 255325535
588.13399159453 การดูแลรักษาโรคเรื้อรังทางอายุรศาสตร์/บรรณาธิการโดย วีระศักดิ์ ศรินนภากร และคณะ วีระศักดิ์ ศรินนภากร และคณะบรรณาธิการ WB310 ว371ก 2558 กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, 2558255816
589.13399158317 การดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียน : การจัดบริการพยาบาลในโรงเรียน/ โดยปิยะนุช จิตตนูนท์ ปิยะนุช จิตตนูนท์ WA350 ป621ก 2553 สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์, 2553 2553 8
590.13399159381 การดูแลสุขภาพและการให้คำแนะนำวัยรุ่น/วิโรจน์ อารีย์กุล วิโรจน์ อารีย์กุล WS350 ว387ก 2553 กรุงเทพมหานคร : รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977), 255325532
591.13399158533 การตรวจคัดกรองและการวินิจฉัยก่อนคลอดทารกกลุ่มอาการดาวน์ = Prenatal screening and diagnosis of down syndrome / บรรณาธิการโดย นิลภา พฤกษานุศักดิ์, และ สาวิตรี พรานพนัส WS107 ก451 2555 สงขลา : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555255510
592.13399159540 การตรวจคัดกรองและการวินิจฉัยทางการแพทย์=Screening and diagnostic tests in medicine/บรรณาธิการโดยศิริวรรณ ตั้งจิตกมล, และคณะ ศิริวรรณ ตั้งจิตกมล และคณะ, บรรณาธิการ WB141 ศ237ก 2558 นครปฐม : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล, 255825585
593.13399159346 การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวิเคราะห์และแปลผลสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ/จิดาภา เรือนใจมั่น0 จิดาภา เรือนใจมั่น QY25 จ342ก 2557 กรุงเทพมหานคร : ธนาเพรส, 2557255710
594.13399159479 การตรวจทางห้องปฏิบัติการ การวิเคราะห์และแปลผลสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ/จิดาภา เรือนใจมั่น จิดาภา เรือนใจมั่น QY25 จ342ก 2558 กรุงเทพมหานคร : ธนาเพรส, 2558255825
595.13399153777 การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการพยาบาล ชวนพิศ วงศ์สามัญ QU25 ช271ก 2553 ขอนแก่น: ภาควิชาพื้นฐานการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น., 255325531
596.13399158930 การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการพยาบาล/โดย ชวนพิศ วงศ์สามัญ ชวนพิศ วงศ์สามัญ QU25 ช271ก 2555 ขอนแก่น: ภาควิชาพื้นฐานการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น., 2555255560
597.13399158988 การตรวจประเมินทางกายภาพบำบัดบริเวณกระดูกสันหลัง รุ้งทิพย์ พันธุเมธากุล WE725 ร622ก 2553 ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 255325535
598.13399160107 การตรวจร่างกายทางออร์โทปิดิคส์ = Physical Examination in Orthopaedics / ก่อกู้ เชียงทอง, บรรณาธิการ ก่อกู้ เชียงทอง, บรรณาธิการ WE141 ก342ก 2554 เชียงใหม่: คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554 2554 5
599.13399158369 การตรวจวินิจฉัยโรคระบบประสาท= Approach to neurological disorders/ บรรณาธิการ:อาคม อายาวิชานนท์ อาคม อายาวิชานนท์ WL141 อ591ก 2553 อุบลราชธานี: ศิริธรรมออฟเซ็ท, 2553255311
600.13399158013 การตรวจสภาพจิตและการแปลความหมาย = Mental state examinationand interpretation / ณหทัย วงศ์ปการันย์, บรรณาธิการ WM141 ก227 2553 เชียงใหม่ : ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553255326
601.13399158138 การตั้งครรภ์ในมารดาวัยเสี่ยง / เอกชัย โควาวิสารัช, ปัทมาพรหมสนธิ, บุญศรี จันทร์รัชชกูล บรรณาธิการ WQ240 ก451ร 2554 กรุงเทพฯ : สมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (ไทย), 2554255410
602.13399159535 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระยยขั้นพื้นฐานสำหรับบุคคลากรทางการแพทย์/ธีรพล ทิพย์พยอม ธีรพล ทิพย์พยอม W.20.5 ธ237ก 2560 กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 256025605
603.13399151360 การบริบาลผู้ป่วยไป-กลับ = Ambulatory pharmaceutical care พรอนงค์ อร่ามวิทย์ WB330 พ295ก 2554 กรุงเทพมหานคร: คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 255425545
604.13399158745 การบริหารการพยาบาล / โดยอมร สุวรรรนิมิตร อมร สุวรรณนิมิตร WY105 อ16ก 2553 มหาสารคาม : โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2553 2553 1
605.13399158918 การบริหารการพยาบาล/บรรณาธิการโดยนิตยา ศรีญาณลักษณ์ นิตยา ศรีญาณลักษณ์ WY105 น577ก 2554 นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการสถาบันพระบรมราชชนก, 2554255455
606.13399159466 การบริหารการพยาบาล/บรรณาธิการโดยนิตยา ศรีญาณลักษณ์ นิตยา ศรีญาณลักษณ์ WY105 น577ก 2557 นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการสถาบันพระบรมราชชนก, 2557255710
607.13399159805 การบริหารการพยาบาลยุค 4G Plus = Nursing management in 4G plus Era เสาวลักษณ์ จิรธรรมคุณ, อรุณรัตน์ เทพนา, ธัญยรัชต์ องค์มีเกียรติ WY105 ส267ก 2559 กรุงเทพฯ : TBS product, 2559 2559 15
608.13399158667 การบริหารงานในหน่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร/ โดย ประชิต เตมียะเสน ประชิต เตมียะเสน WI141 ป239ก 2555 กรุงเทพมหนคร : โครงการตำรา-ศิริราช สังกัดงานวิชาการ สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555255510
609.13399158751 การบริหารจัดการสุขภาพทางการพยาบาล / โดยจรรจา สันตยากร,รัตนชฎาวรรณ อยู่นาค, ประทุมา ฤทธิ์โพธิ์ จรรจา สันตยากร WY16 จ146ก 2554 131 หน้า : ภาพประกอบ ; 24 ซม. พิษณุโลก : ตระกูลไทย, 255425541
610.13399158321 การบริหารยาเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย / บรรณาธิการโดยธิดานิงสานนท์, สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล, ปรีชา มนทกานติกุล WB330 ก459 2554 กรุงเทพฯ : สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย), 255425545
611.13399159429 การบริหารยาในผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉิน/วีรพงศ์ วัฒนาวนิช และ สุพัตรา อุปนิสากร วีรพงศ์ วัฒนาวนิช และ สุพัตรา อุปนิสากร QV015 ว376ก 2560 สงขลา : ฝ่ายบริหารพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2560256020
612.13399158019 การบันทึกกระบวนการพยาบาลผู้สูงอายุ: จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ/ผ่องพรรณ อรุณแสง ผ่องพรรณ อรุณแสง WY152 ผ225ก 2554 ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2554255465
613.13399159206 การบาดเจ็บในเด็ก = Pediatric trauma / บรรณาธิการ ปิยวรรณ เชียงไกรเวช, มณฑิรา ตัณฑนุช, นครชัย เผื่อนปฐม WS205 ก227 2556 สงขลา : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 255625561
614.13399159069 การบำบัดทางการพยาบาล / โดย คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก WY100 ศ142ก 2554 นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2554255450
615.13399158746 การบำบัดทางจิตเวชและการให้การพยาบาล = Psychiatrictherapies and nursing interventions / โดยนริสา วงศ์พนารักษ์ นริสา วงศ์พนารักษ์ WY160 น256ก 2553 มหาสารคาม : โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2553 2553 1
616.13399158735 การบำบัดระบบหายใจในเวชปฏิบัติ ทนันชัย บุญบูรพงศ์ WF145 ท116ก 2553 กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณธแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553255310
617.13399158840 การบำบัดรักษาทางกิจกรรมบำบัดสำหรับผู้ทีมีความบกพร่องของการรับรู้และความเข้าใจ บรรณาธิการ พีรยา มั่นเขตวิทย์ WB555 พ794ก 2553 เชียงใหม่ : ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 255325535
618.13399144070 การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง: บูรณาการสู่การปฏิบัติ สมจิต หนุเจริญกุล WY100 ส236ก 2553 กรุงเทพฯ : บริษัทจุดทอง จำกัด, 2553255315
619.13399158560 การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง: บูรณาการสู่การปฏิบัติ/บรรณาธิการโดย สมจิต หนุเจริญกุล และ อรสา พันธ์ภักดี WY100 ส236ก 2553 กรุงเทพฯ : สภาการพยาบาล, 2553255311
620.13399158920 การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง: บูรณาการสู่การปฏิบัติ/บรรณาธิการโดยสมจิต หนุเจริญกุลและอรสา พันธ์ภักดี สมจิต หนุเจริญกุล WY100 ส236ก 2555 กรุงเทพฯ : สภาการพยาบาล, 2555255552
621.13399158251 การปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ระยะวิกฤต = Nursing practicum in critically ill adult patients / บรรณาธิการ เพลินตา ศิริปการ ... [และคนอื่น ๆ] WY154 พ924ก 2553 ขอนแก่น : สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ สายวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553255310
622.13399158944 การปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ระยะวิกฤต = Nursing practicum in critically ill adult patients / บรรณาธิการสุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ ... [และคนอื่น ๆ] บรรณาธิการสุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ ... [และคนอื่น ๆ] WY154 พ924ก 2556 ขอนแก่น : สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ สายวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556 2556 30
623.13399158045 การปฏิบัติการพยาบาลในคลินิกศัลยกรรม / บรรณาธิการ นัทธมน วุทธานนท์ WY161 ก226 2554 เชียงใหม่ : นันทพันธ์พริ้นติ้ง, 2554255410
624.13399159130 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ : การประเมินความต้องการเทคนิคการช่วยเหลือ / อรวรรณ แก้วบุญชู อรวรรณ แก้วบุญชู WA292 อ372ก 2555 กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์, 2555255520
625.13399158732 การประชุมพยาบาลแห่งชาติครั้งที่ 14 วันที่ 27 สิงหาคม-1 กันยายน พ.ศ.2555 เรื่อง คุณภาพ และการเข้าถึงบริการสุขภาพ : ภารกิจของพยาบาล (Quality and accessibility of health services : nurses' challenges)/สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ WY16 ส223ก 2556 กรุงเทพมหานคร : สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย, 2556 2556 5
626.13399158736 การประชุมระดับชาติการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเรื่องความเชื่อมโยงของการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ = National forum ofpalliative care : The harmony of education to service / บรรณาธิการโดย ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา, อุมาภรณ์ ไพศาลสุทธิเดช, ศากุนปวีนวัฒน์, WB310 ก479 2554 กรุงเทพฯ : ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554 2554 5
627.13399158824 การประชุมระดับชาติการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเรื่องความเชื่อมโยงของการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ = National forum ofpalliative care : The harmony of education to service / บรรณาธิการโดย ยุวเรศมคฐ์ สิทธิชาญบัญชา, อุมาภรณ์ ไพศาลสุทธิเดช, ศากุนปวีนวัฒน์, WB310 ก479 2554 กรุงเทพฯ : ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 255425545
628.13399158838 การประชุมวิชาการมหกรรมการเรียนรู้ พย.สสส. ครั้งที่ 2 : บ่มเพาะนักศึกษาพยาบาลสู่การเป็นนักสร้างเสริมสุขภาพ WY16 ว451ก 2555 กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 255525553
629.13399159384 การประเมินการสัมผัสและความเสี่ยงต่อสุขภาพ=Exposure and health risk assessment/พรพิมล กองทิพย์ พรพิมล กองทิพย์ WA400 พ176ก 2556 กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 255625565
630.13399158431 การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพ = Health Risk Assessment/โดยอนามัย (ธีรวิโรจน์) เทศกะทึก อนามัย (ธีรวิโรจน์) เทศกะทึก W.85 อ176ก 2553 กรุงเทพฯ: แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 255325535
631.13399158135 การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ = Health impact assessment :HIA / อนามัย (ธีรวิโรจน์) เทศกะทึก อนามัย (ธีรวิโรจน์) เทศกะทึก WA900.1 อ176ก 2555 กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555255560
632.13399158894 การประเมินภาวะสุขภาพทารกแรกเกิด เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์ WS420 ก768ก 2554 กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์, 255425544
633.13399160561 การประเมินภาวะสุขภาพผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ : การประยุกต์ใช้ในการพยาบาล / ผ่องพรรณ อรุณแสง ผ่องพรรณ อรุณแสง WT141 ผ225ก 2560 ขอนแก่น: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2560 2560 2
634.13399159983 การประเมินภาวะสุขภาพผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ : การประยุกต์ใช้ในการพยาบาล / ผ่องพรรณ อรุณแสง ผ่องพรรณ อรุณแสง WT141 ผ225ก 2559 ขอนแก่น: โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2559 2559 15
635.13399160476 การประเมินภาวะสุขภาพผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ : การประยุกต์ใช้ในการพยาบาล / ผ่องพรรณ อรุณแสง ผ่องพรรณ อรุณแสง WT141 ผ225ก 2562 ขอนแก่น: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2562 2562 5
636.13399158451 การประเมินภาวะสุขภาพผู้ใหญ่และผู้สูงอายุสำหรับพยาบาล/โดยผ่องพรรณ อรุณแสง ผ่องพรรณ อรุณแสง WT141 ผ225ก 2555 กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2555255510
637.13399159043 การประเมินภาวะสุขภาพผู้ใหญ่และผู้สูงอายุสำหรับพยาบาล/โดยผ่องพรรณ อรุณแสง ผ่องพรรณ อรุณแสง WT141 ผ225ก 2556 กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2556255610
638.13399159441 การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาล/บรรณาธิการรักชนก คชไกรและเวหา เกษมสุข รักชนก คชไกรและเวหา เกษมสุข WY100.4 ร111ก 2559 กรุงเทพมหานคร : โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559 2559 20
639.13399158754 การประเมินสมรรถนะการปฏิบัติทางคลินิกโดยใช้วิธี Obstructive Structured Clinical Examination (OSCE) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร สถาบันพระบรมราชชนก W.18.2 ก227 2555 นนทบุรี : ยุทธรินทร์การพิมพ์, 255525558
640.13399159918 การประเมินสุขภาพ / ฐิติอาภา ตั้งค้าวานิช และแสงหล้า พลนอก, บรรณาธิการ WB141.4 ก491 2554 พิษณุโลก : โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 255425541
641.13399159435 การประเมินสุขภาพแบบองค์รวม = Health assessment : a holisticapproach / นงณภัทร รุ่งเนย นงณภัทร รุ่งเนย WA100 น135ก^d2559 นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนกกระทรวงสาธารณสุข, 255925595
642.13399158436 การปรึกษาปัญหาผู้ป่วยอายุรกรรมที่พบบ่อย = Consultativeinternal medicine 2011 / บรรณาธิการโดย บดินทร์ ขวัญนิมิตร WB115 ก491 2554 สงขลา : ชานเมืองการพิมพ์, 255425544
643.13399159358 การป้องกันสู่คุณภาพการดูแลทางอายุรกรรม/บรรณาธิการโดยบดินทร์ ขวัญนิมิตร0 บดินทร์ ขวัญนิมิตร...บรรณาธิการ WB115 บ143ก 2556 สงขลา : ชานเมืองการพิมพ์, 2556255621
644.13399158087 การผ่าตัด minimally invasive surgery-total knee arthroplasty / บรรณาธิการ: อารี ตนาวลี WE870 ก491ต 2554 กรุงเทพฯ : โฮลิสติก พับลิชชิ่ง, 255425545
645.13399159461 การผ่าตัดต้อกระจกแผลเล็ก 2 = Manual small incision cataract surgery (MSICS): Technique and tips for challenging cataract / บรรณาธิการ พิพัฒน์ คงทรัพย์ WW260 พ3611ก 2559 สมุทรสาคร : พิมพ์ดี, 255925591
646.13399158406 การผ่าตัดโรคลมชัก/ บรรณาธิการโดย ธีรเดช ศรีกิจวิไลกุล WL385 ธ623ก^d2553 กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 255325538
647.13399159116 การพยาบาล หู คอ จมูก (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)/ ศรีสุนทรา เจิมวรพิพัฒน์ ศรีสุนทรา เจิมวรพิพัฒน์ WY158.5 ศ173ก 2555 นนทบุรี : สถาบันพระบรมราชชนก, 2555255572
648.13399159075 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ หน่วยที่ 1-6 สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย WQ100 ส747ก 2554 นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554255452
649.13399159077 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ หน่วยที่ 11-15 สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย WQ100 ส747ก 2554 นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554255462
650.13399159076 การพยาบาลครอบครัวและการผดุงครรภ์ หน่วยที่ 7-10 สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย WQ100 ส747ก 2554 นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554255462
651.13399158478 การพยาบาลจิตเวช / โดยสุวนีย์ เกี่ยวกิ่งแก้ว สุวนีย์ เกี่ยวกิ่งแก้ว WY160 ส869 2554 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554255438
652.13399158020 การพยาบาลจิตเวช : สู่การปฏิบัติ เล่มที่ 1 = Psychiatricnursing : to practice (Volume I) / ขวัญพนมพร ธรรมไทย ขวัญพนมพร ธรรมไทย WY160 ข171ก 2554 เชียงใหม่ : โครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554255480
653.13399159806 การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ = Psychiatric nursing ยาใจ สิทธิมงคล, พวงเพชร เกษรสมุทร, นพพร ว่องสิริมาศ, อทิตยา พรชัยเกตุ โอว, บรรณาธิการ WY160 ก226 2559 นครปฐม : ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559255910
654.13399160562 การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ = Psychiatric nursing/บรรณาธิการโดยยาใจ สิทธิมงคล, พวงเพชร เกษรสมุทร, นพพร ว่องสิริมาศ, อทิตยา พรชัยเกตุ โอว ยอง, ยาใจ สิทธิมงคล, พวงเพชร เกษรสมุทร, นพพร ว่องสิริมาศ, อทิตยา พรชัยเกตุ โอว ยอง, บรรณาธิการ WY160 ก226 2561 นครปฐม : ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561 2561 4
655.13399158968 การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (ฉบับปรับปรุง) เล่มที่1/บรรณาธิการโดย ฉวีวรรณ สัตยธรรม...[และคนอื่นๆ] ฉวีวรรณ สัตยธรรม,บก WY160 ฉ181ก 2556 นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2556255660
656.13399159764 การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ศาสตร์และศิลป์สู่การปฏิบัติ 2/บรรณาธิการโดย สายฝน เอกวรางกูร สายฝน เอกวรางกูร บรรณาธิการ WY160 ส661ก 2559 นครศรีธรรมราช : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2559255910
657.13399144385 การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต/เพียรดี เปี่ยมมงคล เพียรดี เปี่ยมมงคล WY160 พ949ก 2553 กรุงเทพมหานคร : ธรรมสาร, 255325535
658.13399158959 การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต/เพียรดี เปี่ยมมงคล เพียรดี เปี่ยมมงคล WY160 พ949ก 2556 กรุงเทพมหานคร : ธรรมสาร, 2556255610
659.13399158512 การพยาบาลชุมชน / บรรณาธิการโดย ศิวพร อึ้งวัฒนา, พรพรรณ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ WY106 ก226 2555 เชียงใหม่ : ครองช่างพริ้นท์ติ้ง, 2555 2555 25
660.13399159463 การพยาบาลชุมชน : กระบวนการพยาบาล / บรรณาธิการโดย ศิวพร อึ้งวัฒนา บรรณาธิการโดย ศิวพร อึ้งวัฒนา WY106 ก226 2560 เชียงใหม่ : ครองช่างพริ้นท์ติ้ง, 2560 2560 12
661.13399159919 การพยาบาลด้านจิตสังคมสำหรับเด็กป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล/รัตนชฎาวรรณ อยู่นาค. รัตนชฎาวรรณ อยู่นาค. WY159 ร371ก 2555 พิษณุโลก : โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 255525551
662.13399159495 การพยาบาลทางศัลยศาสตร์ เล่ม 1/บรรณาธิการโดยสมพร ชินโนรส สมพร ชินโนรส, บก. WY161 ส265ก 2557 กรุงเทพฯ: รำไทยเพรส จำกัด, 2557255715
663.13399158083 การพยาบาลทางศัลยศาสตร์ เล่ม 4 / สมพร ชินโนรส, ไสว นรสาร;บรรณาธิการ WY161 ส265ก 2553 กรุงเทพฯ : โครงการตำรารามาธิบดี ภาควิชาพยาบาลศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 255325536
664.13399147076 การพยาบาลทางศัลยศาสตร์ เล่ม 4/บรรณาธิการโดยสมพร ชินโนรส สมพร ชินโนรส, บก. WY161 ส265ก 2553 กรุงเทพฯ: รำไทยเพรส จำกัด, 2553255311
665.13399159251 การพยาบาลทางศ้ลยศาสตร์ เล่มที่1 /บรรณาธิการ สมพร ชินโนรส, สมพร ชินโนรส, บรรณาธิการ WY161 ส265ค 2557 กรุงเทพมหานคร : บริษัท รำไทยเพรส จำกัด, 255725575
666.13399143899 การพยาบาลทารกแรกเกิด กนกวรรณ ฉันธนะมงคล WY159 ก125ก 2553 สมุทรปราการ : โครงการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2553255314
667.13399158269 การพยาบาลทารกแรกเกิด / กนกวรรณ ฉันธนะมงคล กนกวรรณ ฉันธนะมงคล WY159 ก15ก 2554 กรุงเทพมหานคร : จามจุรีโปรดักส์, 2554 2554 20
668.13399159343 การพยาบาลทารกแรกเกิด / กนกวรรณ ฉันธนะมงคล กนกวรรณ ฉันธนะมงคล WY159 ก15ก 2556 กรุงเทพมหานคร : จามจุรีโปรดักส์, 2556 2556 10
669.13399159467 การพยาบาลทารกแรกเกิด / ชลดา จันทร์ขาว ชลดา จันทร์ขาว WY159 ช17ก 2560 กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย, 2560256010
670.13399159491 การพยาบาลทารกแรกเกิด / ชลดา จันทร์ขาว ชลดา จันทร์ขาว WY159 ช17ก 2558 กรุงเทพมหานคร : วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย, 2558255810
671.13399159470 การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีความเสี่ยงสูง/บรรณาธิการ วัลยา ธรรมพนิชวัฒน์ และคณะ วัลยา ธรรมพนิชวัฒน์, สมสิริ รุ่งอมรรัตน์ และ สุดาภรณ์ พยัคฆเรือง บรรณาธิการ WY159 ว217ก 2559 กรุงเทพมหานคร : โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559255911
672.13399144363 การพยาบาลที่เป็นเลิศในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง = Best nursing practice in cancer care วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร WY156 ว113ก 2554 สงขลา : ชานเมืองการพิมพ์, 2554 2554 10
673.13399159336 การพยาบาลบุคคลที่มีภาวะช็อก/วิลาวัลย์ อุดมการเกษตร 0 วิลาวัลย์ อุดมการเกษตร WY154 ว237ก 2558 ปทุมธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต, 2558 2558 5
674.13399160443 การพยาบาลบุคคลที่มีภาวะช็อก=Nursing care of patients with shock/วิลาวัลย์ อุดมการเกษตร 0 วิลาวัลย์ อุดมการเกษตร WY154 ว237ก 2559 ปทุมธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรังสิต, 2559 2559 16
675.13399158740 การพยาบาลปฐมภูมิกับการสร้างเสริมพลังอำนาจชุมชน / โดย อมร สุวรรณนิมิตร อมร สุวรรณนิมิตร WY106 อ16ก 2553 มหาสารคาม : อภิชาติการพิมพ์, 2553 2553 1
676.13399159478 การพยาบาลปริศัลยกรรม/บรรณาธิการศรีเวียงแก้ว เต็งเกียรติ์ตระกูลและเบญจมาภรณ์ บุตรศรีภูมิ ศรีเวียงแก้ว เต็งเกียรติ์ตระกูลและเบญจมาภรณ์ บุตรศรีภูมิ,บรรณาธิการ WY162 ก492 2559 กรุงเทพมหานคร : โครงการตำรารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559255910
677.13399158185 การพยาบาลปัญหาสำคัญของผู้สูงอายุ : การนำใช้ / ผ่องพรรณ อรุณแสง ผ่องพรรณ อรุณแสง WY152 ผ192ก 2554 ขอนแก่น : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554 2554 10
678.13399160216 การพยาบาลปัญหาสำคัญของผู้สูงอายุ : การนำใช้ / ผ่องพรรณ อรุณแสง ผ่องพรรณ อรุณแสง WY152 ผ192ก 2555 ขอนแก่น : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2555 2555 5
679.13399158519 การพยาบาลผดุงครรภ์ เล่ม 3 (สตรีที่มีภาวะแทรกซ้อน)/ บรรณาธิการโดย นันทพร แสนศิริพันธ์และฉวี เบาทรวง บรรณาธิการโดย นันทพร แสนศิริพันธ์และฉวี เบาทรวง WY157 ก226 2555 เชียงใหม่ : โครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555 2555 105
680.13399158937 การพยาบาลผู้ที่มารับการผ่าตัด = Perioperative nursing / เรณู อาจสาลี เรณู อาจสาลี WY161 ร765ก 2553 กรุงเทพฯ : เอ็น พี เพรส, 2553255380
681.13399159442 การพยาบาลผู้บาดเจ็บ=Trauma nursing/บรรณาธิการ ไสว นรสาร และ พีรญา ไสไหม ไสว นรสาร และ พีรญา ไสไหม, บรรณาธิการ WY150 ส297ก 2559 กรุงเทพมหานคร : โครงการตำรารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559 2559 15
682.13399149604 การพยาบาลผู้ป่วยกระดูกหักที่ได้รับการยึดตรึงด้วยวัสดุภายในร่างกาย มารยาท ณ นคร WE180 ม466ก 2553 เชียงใหม่: โครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553255340
683.13399158017 การพยาบาลผู้ป่วยทารก ภาวะเฉียบพลันและเรื้อรัง=Nursing care of acute and chronically III infants/บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์ บุษกร พันธ์เมธาฤทธิ์ WY159 บ481ก 2555 สงขลา : ชานเมืองการพิมพ์, 2555255530
684.13399159217 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีการผันแปรของออกซิเจน= Nursing care for patients with oxygen disturbance / ดรุณี ชุณหะวัต, ปราณี ทู้ไพเราะ, มุกดา หนุ่ยศรี ดรุณี ชุณหะวัต WY150 ด135ก^d2556 นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556255619
685.13399159338 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาในการขับถ่ายปัสสาวะ/พูนทรัพย์ โสภารัตน์ พูนทรัพย์ โสภารัตน์ WJ303 พ866ก 2553 เชียงใหม่: โครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553255355
686.13399159061 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บป่วยวิกฤต = Critical care nursing / บรรณาธิการ สุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ, ชวนพิศ ทำนอง WY154 ส753ก 2556 ขอนแก่น : สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ สายวิชาพยาบาลศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2556 2556 15
687.13399159493 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะเจ็บป่วยวิกฤต = Critical care nursing / บรรณาธิการ สุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ, ชวนพิศ ทำนอง WY154 ส753ก 2559 ขอนแก่น : สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ สายวิชาพยาบาลศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 255925591
688.13399160130 การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดด้วยออกซิเจนและเครื่องช่วยหายใจ / พจนา ปิยะปกรณ์ชัย พจนา ปิยะปกรณ์ชัย WY163 พ172ก 2553 นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2553 2553 1
689.13399158177 การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดด้วยออกซิเจนและเครื่องช่วยหายใจ / พจนา ปิยะปกรณ์ชัย พจนา ปิยะปกรณ์ชัย WY163 พ172ก 2554 นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2554255435
690.13399144295 การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด นงเยาว์ สมพิทยานุรักษ์, พันตำรวจเอก หญิง WY161 น146ก 2553 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย., 255325539
691.13399159137 การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม : กรณีศึกษา / ปรียสลิล ไชยวุฒิ ปรียสลิล ไชยวุฒิ WE860 ป472 2554 นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2554255450
692.13399159228 การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต : แบบองค์รวม = Critical Care Nursing : A Holistic Approach วิจิตรา กุสุมภ์ WY154 ว528ก 2556 กรุงเทพฯ : ห้างห้นส่วนสามัญนิติบุคคล สหประชาพาณิชย์, 2556 2556 30
693.13399144127 การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต : แบบองค์รวม = Critical Care Nursing : A Holistic Approach วิจิตรา กุสุมภ์ WY154 ว528ก 2553 กรุงเทพฯ : ห้างห้นส่วนสามัญนิติบุคคล สหประชาพาณิชย์, 255325539
694.13399159494 การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต : แบบองค์รวม = Critical Care Nursing : A Holistic Approach วิจิตรา กุสุมภ์ และคณะ WY154 ว528ก 2560 กรุงเทพฯ : ห้างห้นส่วนสามัญนิติบุคคล สหประชาพาณิชย์, 256025601
695.13399159356 การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤตทางอายุรศาตร์=Critical care : medical nursing/บรรณณาธิการโดยเสาวนีย์ เนาวพาณิชและวันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล เสาวนีย์ เนาวพาณิชและวันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล, บรรณาธิการ WY154 ส517ก 2558 นนทบุรี : ภาพพิมพ์, 2558 2558 23
696.13399158038 การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง : การป้องกันและการดูแลผู้ป่วย =Oncology nursing : prevention and caring / พัสมณฑ์คุ้มทวีพร พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร WY156 พ587ก 2553 กรุงเทพฯ : ฮายาบุสะ กราฟฟิก, 2553 2553 20
697.13399144418 การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง การป้องกันและการดูแลผู้ป่วย = Oncology nursing : Prevention and caring พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร WY156 พ587ก 2553 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ ฮายามุสะ กราฟฟิก, 2553255310
698.13399159534 การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง=Nursing care for patients with cancer/ดนัย ดุสรักษ์ ดนัย ดุสรักษ์ WY156 ด1511ก 2560 ราชบุรี : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช, 2560256011
699.13399158518 การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ / โดย นัทธมน วุทธานนท์ นัทธมน วุทธานนท์ WY164 น411ก 2555 เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555255565
700.13399158328 การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก/โดย ยุพิน เพียรมงคล ยุพิน เพียรมงคล WP480 ย421ก 2553 เชียงใหม่: โครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553255371
701.13399159483 การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตในระยะท้ายของชีวิตที่ใช้เทคโนโลยี = Nursing for critically III patients at the end stage of life with technology / วราภรณ์ คงสุวรรณ วราภรณ์ คงสุวรรณ WY154 ว172ก 2559 สงขลา : ชานเมืองการพิมพ์, 2559255920
702.13399144035 การพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ วรรณี สัตยวิวัฒน์ WY157.59 ว272ก 2553 กรุงเทพฯ : หจก.เอ็นพีเพรส, 255325537
703.13399159118 การพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง / บรรณาธิการ สุวรรณี สิริเลิศตระกูล...[และคนอื่นๆ] WY156 ก226 2555 สมุทรปราการ : สินทวีกิจ พริ้นติ้ง, 2555255510
704.13399159807 การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ผ่องพรรณ อรุณแสง WY152.5 ผ225ก 2560 ขอนแก่น : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2560256012
705.13399158191 การพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด / โดย ผ่องพรรณอรุณแสง ผ่องพรรณ อรุณแสง^ukku^unu WY152.5 ผ225 2554 ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2554255410
706.13399159819 การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือด = Nursing care of persons with chronic kidney disease receiving hemodialysis วณิชา พึ่งชมภู WY164 ว158ก 2558 เชียงใหม่ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์บริหารงานวิจัย, 2558255810
707.13399158965 การพยาบาลผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม/ศศิธร ชิดนายี ศศิธร ชิดนายี WJ378 ศ291ก 2554 นนทบุรี: โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2554 2554 120
708.13399159412 การพยาบาลผู้สูงอายุ 1=Gerintological Nursing 1/ทีปภา แจ่มกระจ่างและรศ.พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร ทีปภา แจ่มกระจ่างและรศ.พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร WY152 ท235ก 2558 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ ทีเอสบี โปรดักส์, 2558 2558 20
709.13399159106 การพยาบาลผู้สูงอายุ : ปัญหาที่พบบ่อยและแนวทางในการดูแล /ศิริพันธุ์ สาสัตย์ ศิริพันธุ์ สาสัตย์ WY152 ศ465ก 2554 กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2554255450
710.13399144285 การพยาบาลผู้สูงอายุ : ปัญหาระบบประสาทและอื่นๆ ลิวรรณ อุนนาภิรักษ์ WY152 ล461ก 2553 กรุงเทพมหานคร : บุญศิริการพิมพ์, 2553255316
711.13399159406 การพยาบาลผู้สูงอายุ/อรวรรณ แผนคง อรวรรณ แผนคง WY152 อ373ก 2554 กรุงเทพฯ : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 255425545
712.13399159468 การพยาบาลผู้สูงอายุในศควรรษที่ 21/ปะราลี โอภาสนันท์ ปะราลี โอภาสนันท์ WY152 ป519ก 2559 พะเยา : โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา, 255925595
713.13399160093 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 2/พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร WY152 พ587ก 2555 กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555 2555 3
714.13399159078 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หน่วยที่ 1-5 เอกสารการสอนชุดวิชา51208 สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ WY152 ส747ก 2554 นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554255462
715.13399159080 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หน่วยที่ 11-15 เอกสารการสอนชุดวิชา 51208 สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ WY152 ส747ก 2554 นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554255462
716.13399159079 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ หน่วยที่ 6-10 เอกสารการสอนชุดวิชา 51208 สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ WY152 ส747ก 2554 นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554255462
717.13399159110 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 1/โดยคณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก WY152 ก226 2556 นนทบุรี : ยุทธรินทร์การพิมพ์, 2556 2556 20
718.13399158462 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 1/โดยคณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก WY152 ก226 2553 นนทบุรี : ยุทธรินทร์การพิมพ์, 2553 2553 5
719.13399158463 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 2/โดยคณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก WY152 ก226 2554 นนทบุรี : ยุทธรินทร์การพิมพ์, 2554 2554 25
720.13399158464 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 3/โดยคณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก WY152 ก226 2553 นนทบุรี : ยุทธรินทร์การพิมพ์, 2553 2553 55
721.13399158465 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 4/โดยคณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก โดยคณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก WY152 ก226 2553 นนทบุรี : ยุทธรินทร์การพิมพ์, 2553 2553 55
722.13399159879 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ เล่ม 2 = Medical-Surgical Nursing Crinical Management for Positive Outcomes 7th. แบล็ค, จอยซ์ เอ็ม. WY152 บ896ก 2553 กรุงเทพฯ : บริษัท ไอ กรุ๊ป เพรส จำกัด, 255325531
723.13399159386 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ เล่ม 3 = Medical-Surgical Nursing Crinical Management for Positive Outcomes 7th. แบล็ค, จอยซ์ เอ็ม. WY152 บ896ก 2553 กรุงเทพฯ : บริษัท ไอ กรุ๊ป เพรส จำกัด, 255325532
724.13399143929 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาสุขภาพ เล่ม 4 = Medical-Surgical Nursing: clinical management for positive outcomes 7th แบล็ค, จอยซ์ เอ็ม. WY152 บ896ก 2553 กรุงเทพฯ : บริษัท ไอ กรุ๊ป เพรส จำกัด, 2553255311
725.13399159471 การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกและกล้ามเนื้อ/นันทยา เสนีย์ นันทยา เสนีย์ WY152 น115ก 2558 ตรัง : โรงพิมพ์อักษรทอง, 255825581
726.13399159909 การพยาบาลพื้นฐาน / สุปาณี เสนาดิสัย, วรรณภา ประไพพานิช, บรรณาธิการ สุปาณี เสนาดิสัย, วรรณภา ประไพพานิช, บรรณาธิการ WY101 ก492 2558 กรุงเทพฯ : จุดทอง, 2558255815
727.13399159459 การพยาบาลพื้นฐาน : แนวคิดและการปฏิบัติ / ภาควิชาการพยาบาลพื้นฐานและบริหารการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย WY101 ก226 2558 กรุงเทพ : วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย, 2558 2558 20
728.13399159481 การพยาบาลพื้นฐาน : ศาสตร์การดูแล / ภาควิชาการพยาบาลพื้นฐานและบริหารการพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย WY101 ก226 2558 กรุงเทพ : วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย, 2558255820
729.13399159374 การพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 1 = Fundamental of Nursing 1/บรรณาธิการ สุมาลี โพธิ์ทอง, แน่งน้อย สมเจริญ และอภิสรา จังพานิช สุมาลี โพธิ์ทอง WY101 ส373ก 2557 กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ์, 2557 2557 21
730.13399159418 การพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 1 = Fundamentals of Nursing I/บรรณาธิการ สุมาลี โพธิ์ทอง, แน่งน้อย สมเจริญ และอภิสรา จังพานิช สุมาลี โพธิ์ทอง WY101 ส373ก 2559 กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ์, 2559 2559 15
731.13399159375 การพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 2/บรรณาธิการ อรชร ศรีไทยล้วน, สุภวรรณ วงศ์ธีรทรัพย์ และ อมรรัตน์ เสตสุวรรณ อรชร ศรีไทรล้วน WY101 ส373ก 2557 กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ์, 255725571
732.13399158015 การพยาบาลพื้นฐาน แนวคิดและการปฎิบัติ / บรรณาธิการ, สุปาณีเสนาดิสัย, วรรณภา ประภาไพพานิช WY100 ก226 2554 กรุงเทพฯ : จุดทอง, 2554255420
733.13399159337 การพยาบาลมารดาที่มีการคลอดยากและการช่วยคลอด/ศิริวรรณ แสงอินทร์0 ศิริวรรณ แสงอินทร์ WY157.3 ศ237ก 2557 ชลบุรี : ชลบุรีการพิมพ์, 255725575
734.13399159104 การพยาบาลมารดาหลังคลอด/วิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์ วิไลพรรณ สวัสดิ์พาณิชย์ WQ500 ว729ก 2554 ชลบุรี: โรงพิมพ์ศรีศิลปการพิมพ์., 2554255460
735.13399159396 การพยาบาลมารดาหลังคลอดที่มีความต่างทางวัฒนธรรม/ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์ WQ500 ศ465ก 2557 นราธิวาส : โรงพิมพ์นราธิวาส, 255725579
736.13399159397 การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง 1 = Nursing care in risk pregnant women 1/สมบูรณ์ บุณยเกียรติ สมบูรณ์ บุณยเกียรติ WY156.7 ส258ก 2557 กรุงเทพมหานคร : สินธนา ก๊อปปี้ เซ็นเตอร์, 2557255720
737.13399159363 การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อนทางอายุรกรรม นรีเวช และศัลยกรรม/กนกวรรณ ฉันธนะมงคล กนกวรรณ ฉันธนะมงคล WY156.7 ก15ก 2556 กรุงเทพมหานคร : จามจุรีโปรดักท์, 2556255630
738.13399159413 การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวาน=Nursing care of pregnant women with diacetes meallitus/สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ WY156.7 ส245ก 2559 สงขลา : สหมิตรพัฒนาการพิมพ์(1992), 2559255950
739.13399159231 การพยาบาลสตรีที่มีภาวะฉุกเฉินในระยะตั้งครรภ์และคลอด / ชฎาภรณ์ วัฒนวิไล ชฎาภรณ์ วัฒนวิไล WY157 ช114ก 2558 กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558 2558 15
740.13399159119 การพยาบาลสตรีที่มีภาวะฉุกเฉินในระยะตั้งครรภ์และคลอด / ชฎาภรณ์ วัฒนวิไล ชฎาภรณ์ วัฒนวิไล WY157 ช114ก 2555 นนทบุรี : ซีจี ทูล, 2555255530
741.13399159464 การพยาบาลสตรีที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว = Nursing care of women inflicted by family violence / เกสรา ศรีพิชญาการ เกสรา ศรีพิชญาการ WY157 ก258ก 2558 เชียงใหม่ : ครองช่างพริ้นท์ติ้ง, 2558255815
742.13399144137 การพยาบาลสตรีในระยะคลอด สุกัญญา ปริสัญญกุล WY157 ส739ก 2553 เชียงใหม่ : โครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553255310
743.13399160413 การพยาบาลสุขภาพครอบครัว: แนวคิดทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ในครอบครัวระยะวิกฤต/ดารุณี จงอุดมการณ์ ดารุณี จงอุดมการณ์ WY200 ด174ก 2561 ขอนแก่น : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2561 2561 10
744.13399159398 การพยาบาลสุขภาพครอบครัว: แนวคิดทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ในครอบครัวระยะวิกฤต/ดารุณี จงอุดมการณ์ ดารุณี จงอุดมการณ์ WY200 ด174ก 2558 ขอนแก่น : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558255815
745.13399159333 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1/วาทินี สุขมาก0 วาทินี สุขมาก WY160 ว243ก 2556 มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2556255620
746.13399159332 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2/วาทินี สุขมาก0 วาทินี สุขมาก WY160 ว243ก 2556 มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2556255620
747.13399158756 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช/โดยอรพรรณ ลือบุญธวัชชัย อรพรรณ ลือบุญธวัชชัย WY160 อ332ก 2554 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554255410
748.13399160028 การพยาบาลสูติศาสตร์ : ภาวะผิดปกติในระยะคลอด / โดยสุภาพ ไทยแท้ สุภาพ ไทยแท้ WY157 ส838 2556 กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556 2556 1
749.13399158355 การพยาบาลสูติศาสตร์ : ภาวะผิดปกติในระยะคลอด / โดยสุภาพ ไทยแท้ สุภาพ ไทยแท้ WY157 ส838 2554 กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554255422
750.13399159030 การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 1 / บรรณาธิการโดย วรรณรัตน์ จงเจริญยานนท์ 0 วรรณรัตน์ จงเจริญยานนท์ WY157 ก227 2556 นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2556 2556 140
751.13399160489 การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 1 / บรรณาธิการโดย วรรณรัตน์ จงเจริญยานนท์ 0 วรรณรัตน์ จงเจริญยานนท์, บรรณาธิการ WY157 ก227 2561 นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2561 2561 5
752.13399159031 การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 2/บรรณาธิการโดย มณีภรณ์ โสมานุสรณ์ WY157 ม134ก 2556 นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2556 2556 84
753.13399160488 การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 2/บรรณาธิการโดย มณีภรณ์ โสมานุสรณ์ WY157 ม134ก 2561 นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2561 2561 5
754.13399158373 การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม1 / บรรณาธิการโดยวรรณรัตน์ จงเจริญยานนท์ WY157 ก227 2553 นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2553 2553 10
755.13399143835 การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม2 WY157 ม134ก 2553 นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 255325535
756.13399158374 การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม2 / บรรณาธิการโดยมณีภรณ์ โสมานุสรณ์ WY157 ก227 2554 นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2554255410
757.13399158375 การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม3 / บรรณาธิการโดยศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์ WY157 ก227 2553 นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2553255312
758.13399159032 การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม3/บรรณาธิการโดย ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์ บรรณาธิการโดย ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์ WY157 ศ178ก 2555 นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2555 2555 42
759.13399159044 การพยาบาลสูติศาสตร์: ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์/โดยสุภาวดี เครือโชติกุล สุภาวดี เครือโชติกุล WQ240 ส839ก 2554 กรุงเทพฯ: แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย., 2554 2554 81
760.13399158472 การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อน ฉบับปรับปรุง / โดยมาลีวัล เลิศสาครสิริ มาลีวัล เลิศสาครศิริ WQ240 ม226ก 2554 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อัสสัมชัญ, 2554255420
761.13399158992 การพยาบาลองค์รวม : กรณีศึกษาการพยาบาลองค์รวมผู้ป่วยมะเร็งการพยาบาลองค์รวมผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว / สุรีย์ ธรรมิกบวร สุรีย์ ธรรมิกบวร WY100 ส867ก 2555 กรุงเทพฯ : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2555 2555 110
762.13399160126 การพยาบาลองค์รวม : กรณีศึกษาการพยาบาลองค์รวมผู้ป่วยมะเร็งการพยาบาลองค์รวมผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว / สุรีย์ ธรรมิกบวร สุรีย์ ธรรมิกบวร WY100 ส867ก 2554 กรุงเทพฯ : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2554 2554 1
763.13399158437 การพยาบาลอนามัยชุมชน / โดยจีราภรณ์ กรรมบุตร, จุลจราพร สินศิริ, พานทิพย์ แสงประเสริฐ, และลภัสรดา หนุ่มคำ จีราภรณ์ กรรมบุตร WY106 จ372ก2555 กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2555 2555 20
764.13399158016 การพยาบาลอนามัยชุมชน : แนวคิด หลักการและการปฏิบัติการพยาบาล/ จริยาวัตร คมพยัคฆ์ และ วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย, บรรณาธิการ จริยาวัตร คมพยัคฆ์ และ วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย, บรรณาธิการ WY106 ก226 2554 กรุงเทพมหานคร : จุดทอง, 2554 2554 35
765.13399159326 การพยาบาลอนามัยชุมชน คู่มือทบทวนสอบใบประกอบวิชาชีพพยาบาล/สุขศิริ ประสมสุข สุขศิริ ประสมสุข WY106 ส418ก 2558 กรุงเทพมหานคร : นีโอดิจิตอล, 2558255831
766.13399159414 การพยาบาลออสโตมีและแผลในศตวรรษที่ 21/บรรณาธิการโดย จุฬาพร ประสังสิตและกาญจนา รุ่งแสงจันทร์ WO185 ก226 2556 กรุงเทพมหานคร : พุ่มทอง, 2556255610
767.13399159341 การพยาบาลอาชีวอนามัย:แนวคิดและการปฏิบัติ/พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ WA400 พ718ก กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2558 2558 20
768.13399151330 การพยาบาลอายุรศาสตร์ 1 โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล WB115 ค961ก 2553 กรุงเทพมหานคร: โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553 2553 9
769.13399159443 การพยาบาลอายุรศาสตร์ 1(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 )/โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันดี โตสุขศรีและคณะ WB115 ค961ก 2559 กรุงเทพมหานคร: โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559 2559 11
770.13399158376 การพยาบาลอายุรศาสตร์ 1/โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล WB115 ค961ก 2553 กรุงเทพมหานคร: โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553 2553 10
771.13399158943 การพยาบาลอายุรศาสตร์ 1/โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล WB115 ค961ก 2555 กรุงเทพมหานคร: โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555 2555 60
772.13399159445 การพยาบาลอายุรศาสตร์ 2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ) / โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล WB115 ค961ก 2559 กรุงเทพมหานคร : โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559 2559 15
773.13399158084 การพยาบาลอายุรศาสตร์ 2 / [บรรณาธิการ ปราณี ทู้ไพเราะและคณะ] WB115 ก492อ 2554 กรุงเทพฯ : โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554 2554 11
774.13399158947 การพยาบาลอายุรศาสตร์ 2 / โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล WB115 ค961ก 2555 กรุงเทพมหานคร : โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555 2555 60
775.13399159775 การพยาบาลอายุรศาสตร์-ศัลยศาสตร์โรคไตและระบบทางเดินปัสสาวะ=kidney & urinary diseases:midical and surgical nursing care/ชัชวาล วงค์สารี ชัชวาล วงค์สารี WY164 ช112ก 2559 กรุงเทพมหานคร : N P Press Limited Partnership, 2559255930
776.13399158598 การพยาบาลเด็ก เล่ม1 (ฉบับปรับปรุง)/บรรณาธิการโดย พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา บรรณาธิการโดย พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา WY159 ก266 2555 นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2555 2555 95
777.13399158979 การพยาบาลเด็ก เล่ม2 (ฉบับปรับปรุง)/บรรณาธิการโดย พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา บรรณาธิการโดย พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา WY159 ก266 2555 นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2555 2555 90
778.13399158980 การพยาบาลเด็ก เล่ม3 (ฉบับปรับปรุง)/บรรณาธิการโดย พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา บรรณาธิการโดย พรทิพย์ ศิริบูรณ์พิพัฒนา WY159 ก266 2555 นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2555 2555 135
779.13399158443 การพยาบาลเด็ก เล่มที่ 2 / บรรณาธิการโดย วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, อุษณีย์ จินตะเวช0 วิลาวัณย์ พิเชียรเสถียร, อุษณีย์ จินตะเวช, บรรณาธิการ WY159 ก226 2554 เชียงใหม่ : ครองช่างการพิมพ์, 2554255411
780.13399158680 การพยาบาลเด็กป่วยโรคเรื้อรังโดยใช้ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง = Family-centered care of children with chronic illness / วิภารัตน์ สุวรรณไวพัฒนะ วิภารัตน์ สุวรรณไวพัฒนะ WY159 ว654 2555 นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนกกระทรวงสาธารณสุข, 2555255570
781.13399159081 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น หน่วยที่ 1-5 เอกสารการสอนชุดวิชา 51207 สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ WY159 ส747ก 2554 นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554 2554 62
782.13399159083 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น หน่วยที่ 11-15 เอกสารการสอนชุดวิชา51207 สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ WY159 ส747ก 2554 นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554255462
783.13399159082 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น หน่วยที่ 6-10 เอกสารการสอนชุดวิชา 51207 สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ WY159 ส747ก 2554 นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2554255462
784.13399159528 การพยาบาลเพื่อความปลอดภัย: สมรรถนะพยาบาล CVT/เพ็ญจันทร์ แสนประสาน, ดวงกมล วัตราดุลย์และ กนกพร แจ่มสมบูรณ์ เพ็ญจันทร์ แสนประสาน, ดวงกมล วัตราดุลย์และ กนกพร แจ่มสมบูรณ์ WY163 พ253ก 2560 กรุงเทพมหานคร : สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก (ประเทศไทย), 2560256010
785.13399160605 การพยาบาลและการผดุงครรภ์สตรีที่มีภาวะแทรกซ้อน/บรรณาธิการ นันนทพร แสนศิริพันธ์ และ ฉวี เบาทรวง นันนทพร แสนศิริพันธ์ และ ฉวี เบาทรวง,บรรณาธิการ WY157 น215ก 2561 เชียงใหม่ : โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561 2561 20
786.13399159474 การพยาบาลและการผดุงครรภ์สตรีที่มีภาวะแทรกซ้อน/บรรณาธิการ นันนทพร แสนศิริพันธ์ และ ฉวี เบาทรวง นันนทพร แสนศิริพันธ์ และ ฉวี เบาทรวง,บรรณาธิการ WY157 น215ก 2560 เชียงใหม่ : โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 256025601
787.13399158021 การพยาบาลและหัตถการทางตา/เอื้องพร พิทักษ์สังข์ เอื้องพร พิทักษ์สังข์ WY158 อ931ก 2554 กรุงเทพมหานคร : โครงการตำรา-ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554255415
788.13399160636 การพยาบาลโรคเลือดในเด็ก/จารุวรรณ สนองญาติ จารุวรรณ สนองญาติ WY152.5 จ541ก 2558 กรุงเทพมหานคร : ธนาเพรส, 2558 2558 10
789.13399159347 การพยาบาลโรคเลือดในเด็ก/จารุวรรณ สนองญาติ จารุวรรณ สนองญาติ WY152.5 จ541ก 2556 กรุงเทพมหานคร : ธนาเพรส, 2556255610
790.13399143944 การพยาบาลในระบบสุขภาพ หทัยชนก บัวเจริญ WY108 ห135ก 2553 กรุงเทพฯ : โครงการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2553255314
791.13399158742 การพยาบาลในระยะคลอด / โดยพร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม พร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม WY157 พ17ก 2553 มหาสารคาม : โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2553 2553 1
792.13399158958 การพยาบาลในระยะคลอด : หลักฐานเชิงประจักษ์จากงานวิจัย = Intrapartum nursing care : The evidence based-practice / สินีนาฏ หงษ์ระนัย สินีนาฏ หงษ์ระนัย WY157 ส727ก 2556 กรุงเทพฯ : แดเน็กซ์อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น, 2556 2556 5
793.13399158481 การพยาบาลในระยะคลอด : หลักฐานเชิงประจักษ์จากงานวิจัย = Intrapartum nursing care : The evidence based-practice / สินีนาฏ หงษ์ระนัย สินีนาฏ หงษ์ระนัย WY157 ส727ก 2555 กรุงเทพฯ : แดเน็กซ์อินเตอร์คอร์ปอเรชั่น, 2555255515
794.13399159380 การพยาบาลในระยะคลอด: แนวคิด ทฤษฎี สู่การปฏิบัติ/นันทพร แสนศิริพันธ์ และ สุกัญญา ปริสัญญกุล นันทพร แสนศิริพันธ์ และ สุกัญญา ปริสัญญกุล WY157 น215ก 2558 เชียงใหม่ : ครองช่าง พริ้นท์ติ้ง, 2558255821
795.13399159543 การพยาบาลในระยะตั้งครรภ์/สุพร แก้วศิริวรรณ สุพร แก้วศิริวรรณ WY157 ส467ก 2556 กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 255625565
796.13399144157 การพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล = Professional Nursing Development อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม WY016 อ792ก 2553 เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553255333
797.13399159793 การพัฒนาเครื่องมือการบริบาลด้านยา : คุณภาพชีวิตด้านการใช้ยา / พรรณทิพา ศักดิ์ทอง พรรณทิพา ศักดิ์ทอง QV737 พ264ก 2561 กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561256110
798.13399159325 การรักษาพยาบาลเบื้องต้น คู่มือทบทวนสอบใบประกอบวิชาชีพพยาบาล/สุขศิริ ประสมสุข สุขศิริ ประสมสุข WY101 ส418 2558 กรุงเทพมหานคร : นีโอดิจิตอล, 2558255821
799.13399159354 การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น / บรรณาธิการ วราภรณ์บุญเชียง, วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์ 0 วราภรณ์ บุญเชียงและวิลาวัลย์ เตือนราษฏร์..บรรณาธิการ WY100 ก226 2558 เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558 2558 10
800.13399158981 การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น / บรรณาธิการ วราภรณ์บุญเชียง, วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์ WY100 ก226 2556 เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556255615
801.13399158309 การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น เล่ม 1 / บรรณาธิการ วราภรณ์บุญเชียง, วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์ WY100 ก226 2555 เชียงใหม่ : พิมพ์นานา, 2555255520
802.13399158310 การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น เล่ม 2 / บรรณาธิการ วราภรณ์บุญเชียง, วิลาวัณย์ เตือนราษฎร์ WY100 ก226 2555 เชียงใหม่ : พิมพ์นานา, 2555255520
803.13399159469 การรักษาแผลกดทับสำหรับพยาบาล/ขวัญฤทัย พันธุ ขวัญฤทัย พันธุ WR598 ข171ก 2559 กรุงเทพมหานคร : แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559255940
804.13399159340 การรักษาโรคลมชักในสถานการณ์จำเพาะที่พบบ่อย =Treatment of epilepsy in common special situations/คณิตพงษ์ ปราบพาล คณิตพงษ์ ปราบพาล WL385 ค129ก 2557 สงขลา : สหมิตรพัฒนาการพิมพ์, 255725573
805.13399158143 การลดปวดในระยะคลอดโดยไม่ใช้ยา / ศศิธร พุมดวง ศศิธร พุมดวง WQ300 ศ291ก 2553 สงขลา : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 255325534
806.13399158144 การลดปวดในระยะคลอดโดยไม่ใช้ยา / ศศิธร พุมดวง ศศิธร พุมดวง WQ300 ศ291ก 2554 สงขลา : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2554255426
807.13399158933 การลดปวดในระยะคลอดโดยไม่ใช้ยา / ศศิธร พุมดวง ศศิธร พุมดวง WQ300 ศ291ก 2556 สงขลา : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2556255610
808.13399158885 การวางแผนกลยุทธ์ทางการพยาบาล / โดยนงนุช บุญยัง นงนุช บุญยัง WY100 น139 2554 สงขลา : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 255425545
809.13399158450 การวางแผนกลยุทธ์ทางการพยาบาล / โดยนงนุช บุญยัง นงนุช บุญยัง WY105 น139 2555 สงขลา : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555255510
810.13399158319 การวางแผนการพยาบาลมารดาและทารก = Delmar s Maternal-Infant : Nursing Care Plans./ Karla L. Luxner,RNC,ND Karla L. Luxner,RNC,ND.^eเขียน WY157.3 ล181ก 2555 กรุงเทพฯ : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ., 2555255532
811.13399159382 การวิจัยบริการทางสุขภาพ/กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ WA20.5 ก477ก 2557 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 255725575
812.13399159843 การวิจัยบริการทางสุขภาพ/กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ WA20.5 ก477ก 2560 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 256025605
813.13399159864 การวิจัยบริการทางสุขภาพ/กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ กุลวดี โรจน์ไพศาลกิจ WA20.5 ก477ก 2560 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 256025604
814.13399144336 การวิจัยเชิงคุณภาพทางการพยาบาล อารีย์วรรณ อ่วมตานี WY020.5 อ663ก 2553 กรุงเทพมหานคร : แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย., 2553255310
815.13399158190 การวินิจฉัยโรคติดเชื้อแบคทีเรียทางการแพทย์ / วัชรินทร์รังษี ภาณุรัตน์ และคณะ วัชรินทร์ รังษีภาณุรัตน์ WC200 ว514ก 2553 กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 255325535
816.13399159832 การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยด้านสาธารณสุขด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ ปัทมา สุพรรณกุล WA20.5 ป533ก 2557 พิษณุโลก : โรงพิมพ์ตระกูลไทย, 255725573
817.13399159817 การวิเคราะห์ต้นทุนในการพัฒนาระบบสุขภาพ = Cost analysis in health systems development อาทร ริ้วไพบูลย์ W.74.1 อ619ก 2561 กรุงเทพฯ : ศักดิ์โสภาการพิมพ์, 2561 2561 8
818.13399143959 การสร้างเสริมสุขภาพ : แนวคิด หลักการและการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย WY108 ว171ก 2553 สมุทรปราการ : โครงการสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 2553 2553 15
819.13399158471 การสร้างเสริมสุขภาพเด็ก เล่ม 1 (ฉบับปรับปรุง) / บรรณาธิการ นิตยา ไทยาภิรมย์, พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น นิตยา ไทยาภิรมย์, พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น, บรรณาธิการ WS320 ก226 2554 เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554 2554 125
820.13399158505 การสร้างเสริมสุขภาพเด็กทุกช่วงวัย / บรรณาธิการโดย พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น บรรณาธิการโดย พิมพาภรณ์ กลั่นกลิ่น WS320 ก226 2555 ขอนแก่น : หจก.โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2555 2555 7
821.13399158773 การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน :การประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีสู่การปฏิบัติ = Health promotionand disease prevention in community : an application ofconcepts and theories to practice / อาภาพร เผ่าวัฒนา ...[และคนอื่น ๆ] WA590 ก523ร 2554 ขอนแก่น : คลังนานาวิทยา, 255425542
822.13399158340 การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน :การประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีสู่การปฏิบัติ = Health promotionand disease prevention in community : an application ofconcepts and theories to practice / โดยอาภาพร เผ่าวัฒนา ...[และคนอื่น ๆ] โดยอาภาพร เผ่าวัฒนา ...[และคนอื่น ๆ] WA590 อ225ก 2555 ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานา, 2555 2555 25
823.13399158339 การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน :การประยุกต์แนวคิดและทฤษฎีสู่การปฏิบัติ = Health promotionand disease prevention in community : an application ofconcepts and theories to practice / โดยอาภาพร เผ่าวัฒนา ...[และคนอื่น ๆ] WA590 อ225ก 2554 ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานา, 255425543
824.13399159349 การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค หน่วยที่ 1-8/มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช WA540 ส747ก 2556 นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556 2556 7
825.13399159350 การส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค หน่วยที่ 9-15/มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช WA540 ส747ก 2556 นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556 2556 7
826.13399152160 การส่งเสริมสุขภาพในชุมชนแนวคิดและการปฏิบัติ ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน WA390 ณ249ก 2553 กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย., 255325535
827.13399159820 การส่งเสริมและกำกับการใช้ยาต้านจุลชีพอย่างเหมาะสมในโรงพยาบาล = Antimicrobial stewardship in hospitals ภิญโญ รัตนาอัมพวัลย์, บรรณาธิการ QV350 ก646 2561 กรุงเทพฯ : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561 2561 2
828.13399158957 การส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบน = Upper GI endoscopy / บรรณาธิการ สุพจน์ พงศ์ประสบชัย, ธวัชชัย อัครวิพุธ, สมชายลีลากุศลวงศ์ WI141 ก227 2555 กรุงเทพฯ : กรุงเทพเวชสาร, 255525552
829.13399158238 การส่องกล้องลำไส้ใหญ่ = Colonoscopy/บรรณาธิการ สุพจน์ พงศ์ประสบชัย, ธวัชชัย อัครวิพุธ และ อุดม คชินทร WI520 ก277 2554 กรุงเทพมหานคร : กรุงเทพเวชสาร, 255425544
830.13399159863 การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพทางการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต / วาทินี สุขมาก วาทินี สุขมาก WY20.5 ว585 2560 ขอนแก่น : โรงพิมพ์แอนนาออฟเซ็ต, 256025605
831.13399159128 การเตรียมตัวก่อนการดมยาสลบ / บรรณาธิการ ศิริวรรณ จิรสิริธรรม0 ศิริวรรณ จิรสิริธรรม, บรรณาธิการ WO200 ก453 2556 กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดล, 2556255660
832.13399159920 การเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย = Precocious puberty / บรรณาธิการ / เปรมฤดี ภูมิถาวร เปรมฤดี ภูมิถาวร WS450 ป713ก 2558 กรุงเทพฯ : โฮลิสติก พับลิชชิ่ง, 255825586
833.13399158089 การเฝ้าระวังและการสอบสวนการระบาดของการติดเชื้อในโรงพยาบาล= Surveillance and outbreak investigation of nosocomial infections / อะเคื้อ อุณหเลขกะ อะเคื้อ อุณหเลขกะ WX167 อ590ก 2554 เชียงใหม่ : มิ่งเมืองนวรัตน์, 255425545
834.13399159045 การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ / กรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์ ... [และคนอื่น ๆ] WS125 ก511 2556 กรุงเทพฯ : โครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556 2556 2
835.13399158383 การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ / กรรณิการ์ วิจิตรสุคนธ์ ... [และคนอื่น ๆ] WS125 ก511 2555 กรุงเทพฯ : โครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555 2555 13
836.13399158433 การเสริมพลังเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด : แนวคิดและการปฏิบัติ / โดยนิตยา เพ็ญศิรินภา นิตยา เพ็ญศิรินภา WG210 น578 2554 กรุงเทพฯ : จรัลสนิทวงศ์การพิมพ์, 2554255410
837.13399159865 การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจสำหรับพยาบาล /กนกพร แจ่มสมบูรณ์, เพ็ญจันทร์ แสนประสาน, นวรัตน์ สุทธิพงศ์ และ อรสา ไพรรุณ กนกพร แจ่มสมบูรณ์, เพ็ญจันทร์ แสนประสาน, นวรัตน์ สุทธิพงศ์ และ อรสา ไพรรุณ WY152.5 ก64 2560 กรุงเทพฯ : สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก (ประเทศไทย), 2560256029
838.13399158541 การแปลผลและจัดการค่าวิกฤติทางห้องปฏิบัติการทางเวชบำบัดวิกฤตหลักการตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับพยาบาลแพทย์และบุคลากรทางแพทย์ / โดย วิโรจน์ ไววานิชกิจ วิโรจน์ ไววานิชกิจ WX218 ว712ก 2555 กรุงเทพฯ : Love Me Love My Books, 2555255510
839.13399158823 การแพทย์บูรณาการ 1 ... ฉบับหมอมวลชน = Integrated healthcare/ ผู้เรียบเรียง นิวัฒน์ ศิตลักษ์ ... [และคนอื่น ๆ] WB327 น3711ก 2554 กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดยซีเอ็ดยูเคชั่น, 255425545
840.13399158267 การแพทย์บูรณาการ 1 ... ฉบับหมอมวลชน = Integrated healthcare/ ผู้เรียบเรียง นิวัฒน์ ศิตลักษ์ ... [และคนอื่น ๆ] WB327 น3711ก 2554 กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดยซีเอ็ดยูเคชั่น, 255425542
841.13399158500 การแพทย์บูรณาการ 2 ... ฉบับหมอมวลชน = Integrated healthcare/ ผู้เรียบเรียง นิวัฒน์ ศิตลักษ์ ... [และคนอื่น ๆ] WB327 น3711ก 2554 กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดยซีเอ็ดยูเคชั่น, 255425542
842.13399158501 การแพทย์บูรณาการ 3 ... ฉบับหมอมวลชน = Integrated healthcare/ ผู้เรียบเรียง นิวัฒน์ ศิตลักษ์ ... [และคนอื่น ๆ] WB327 น3711ก 2554 กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดยซีเอ็ดยูเคชั่น, 255425542
843.13399158502 การแพทย์บูรณาการ 4 ... ฉบับหมอมวลชน = Integrated healthcare/ ผู้เรียบเรียง นิวัฒน์ ศิตลักษ์ ... [และคนอื่น ๆ] WB327 น3711ก 2554 กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดยซีเอ็ดยูเคชั่น, 255425542
844.13399159284 การใช้ยาทางจิตเวชในผู้สูงอายุ = Psychotropic drug use in elderlypatients / พิเชฐ อุดมรัตน์, ณหทัย วงศ์ปการันย์ บรรณาธิการ QV77.2 ก227 2555 เชียงใหม่ : ชมรมจิตเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและประสาทจิตเวชศาสตร์ไทย, 2555255510
845.13399159335 การใช้ยารักษาโรคระบบปัสสาวะ WJ140 ก449 2555 กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาศัลยศาสตร์ โครงการตำรารามาธิบดี คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 255525552
846.13399158914 การใช้ยาอย่างสมเหตุผล เพื่อการจัดการโรคเบาหวาน ความดันเลือดสูง/โดยพิสนธฺ์ จงตระกูล WB330 พ772ก 2556 กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์วัฒนาการพิมพ์, 2556255611
847.13399159457 การใช้ยาอย่างสมเหตุผล เพื่อการจัดการโรคเบาหวาน ความดันเลือดสูง/โดยพิสนธฺ์ จงตระกูล WB330 พ772ก 2557 กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์วัฒนาการพิมพ์, 2557255723
848.13399158482 การใช้เทคนิคการบรรเทาปวดโดยไม่ใช้ยาในระยะที่หนึ่งของการคลอด: การใช้ผลงานวิจัย/โดยสินีนาฏ หงษ์ระนัยและอรุณี พึ่งแพง สินีนาฏ หงษ์ระนัย WQ300 ส727ก 2554 มปท : มปพ, 255425545
849.13399158796 กินดื่มต้านภาวะกระดูกพรุน / โดยวนิดา คุ้มอนุวงศ์ วนิดา คุ้มอนุวงศ์ WE250 ว153ก 2553 กรุงเทพฯ : อมรินทร์ Cuisine, 255325533
850.13399159040 กินเค็มน้อยลงสักนิดพิชิตโรคความดันฯ/สำนักโภชนาการ กรมอนามัย WG340 ก17ก 2555 นนทบุรี : ศูนย์สื่อและสิ่งพิมพ์แก้วเจ้าจอม, 255525555
851.13399159916 กินเป็น ไม่เป็นมะเร็ง / เริงฤทธิ์ สัปปพันธ์ เริงฤทธิ์ สัปปพันธ์ WB400 ร629ก 2554 กรุงเทพฯ : เอ็มไอเดส, 255425545
852.13399159219 กุมารเวชศาสตร์ 1/บรรณาธิการ สมบูรณ์ จันทร์สกุลพร...[และคนอื่นๆ] WS100 ก246 2557 กรุงเทพมหานคร : นพชัยการพิมพ์, 2557 2557 11
853.13399158141 กุมารเวชศาสตร์ 1/บรรณาธิการ สมบูรณ์ จันทร์สกุลพร...[และคนอื่นๆ] WS100 ก246 2555 กรุงเทพมหานคร : นพชัยการพิมพ์, 2555255512
854.13399160097 กุมารเวชศาสตร์ 2 / บรรณาธิการ สมบูรณ์ จันทร์สกุลพร...[และคนอื่นๆ] 0 สมบูรณ์ จันทร์สกุลพร, อรุชา ตรีศิริโชติ, ชนาธิป ลือวิเศษไพบูลย์, โอฬาร พรหมาลิขิต, เกศรา อัศดามงคล, ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ WS100 ก246 2557 กรุงเทพฯ : นพชัยการพิมพ์, 2557 2557 10
855.13399158142 กุมารเวชศาสตร์ 2/บรรณาธิการ สมบูรณ์ จันทร์สกุลพร...[และคนอื่นๆ] WS100 ก246 2555 กรุงเทพมหานคร : นพชัยการพิมพ์, 2555255512
856.13399159238 กุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉิน / บรรณาธิการกมลวิช เลาประสพวัฒนา ... [และคณะ]0 กมลวิช เลาประสพวัฒนา, และคณะ บรรณาธิการ WS200 ก695 2556 สงขลา : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2556255612
857.13399158029 กุมารเวชศาสตร์ทันยุค / บรรณาธิการโดย ศุกระวรรณ อินทรขาว ...[และคนอื่น ๆ] WS200 ก246 2554 กรุงเทพฯ : ภาควิชา, 2554255417
858.13399158939 กุมารเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอก / บรรณาธิการโดยสมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล...[และคนอื่นๆ] สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล WS100 ส162ก 2555 สงขลา : ชานเมืองการพิมพ์, 2555 2555 5
859.13399158030 กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ / บรรณาธิการ บุญชู ศิริจงกลทอง...[และคนอื่นๆ] บรรณาธิการ WS290 ก246 2555 กรุงเทพฯ : ไอกรุ๊ป เพรส, 2555255516
860.13399159410 ก้าวทันโภชนาการกับชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย/อุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ, นลินี จงวิริยะพันธุ์ และ สุภาพรรณ ตันตราชีวธร อุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ, นลินี จงวิริยะพันธุ์ และ สุภาพรรณ ตันตราชีวธร WS115 อ462ก 2553 กรุงเทพมหานคร : ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย, 2553 2553 4
861.13399144085 ข้อกำหนดการรักษาโรคเบื้องต้นและการให้ภูมิคุ้มกันโรค สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง สภาการพยาบาล WY101 ส226ข 2554 กรุงเทพฯ : สภาการพยาบาล, 2554255475
862.13399144016 ข้อควรระวังทางกฎหมายของพยาบาล มานิตย์ จุมปา WY032 ม453ข 2553 กรุงเทพฯ : แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2553255310
863.13399158834 ข้อดี กระดูกแกร่ง กล้ามเนื้อแข็งแรง บรรณาธิการ ชุลีพร วิริยะวงศ์ชัย WE100 ร495ข 2553 กรุงเทพมหานคร : รีดเดอร์ส ไดเจสท์, 255325531
864.13399160613 ข้อวินิจฉัยการพยาบาลและการวางแผนการพยาบาล : กรณีศึกษา/โดยวิจิตรา กุสุมภ์, สุลี ทองวิเชียร วิจิตรา กุสุมภ์ WY100 ว528ก 2562 กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์, 2562 2562 10
865.13399158749 ข้อเสนอนโยบายพยาบาลศาสตร์เพื่อสร้างสุขภาวะสังคม : แผนงานพัฒนาเครือข่ายพยาบาลศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ/ จัดทำโดยคณะกรรมการดำเนินงานแผนงานพัฒนาเครือข่ายพยาบาลศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (พย.สสส.) ระยะที่ 2 ; ผู้รวบรวม, วรรณภาศรีธัญรัตน์ ... [และคนอื่นๆ] WY108 ข289 2555 ขอนแก่น : แผนงานพัฒนาเครือข่ายพยาบาลศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพระยะที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 255525555
866.13399158561 คลื่นเสียงความถี่สูงในภาวะฉุกเฉินทางสูตินรีเวชกรรม = Ultrasound in obstetrics and gynecological emergency / โดยธารางรัตน์ หาญประเสริฐพงษ์ ธารางรัตน์ หาญประเสริฐพงษ์ WQ209 ธ523ค 2555 สงขลา : หน่วยผลิตตำราคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555255511
867.13399159087 ความก้าวหน้าทางเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ / บรรณาธิการโดย สุภักดี จุลวิจิตรพงษ์ WQ200 ค181 2555 กรุงเทพฯ : ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย, 255525551
868.13399159125 ความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ = Occupational safety / วิทยา อยู่สุข วิทยา อยู่สุข WA400 ว582ค 2555 กรุงเทพฯ : ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555255510
869.13399145970 ความผิดปกติของพัฒนาการระบบอวัยะเพศ = Disorders of sex development สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล WS320 ส236ค 2553 สงขลา: ชานเมืองการพิมพ์, 255325535
870.13399160355 ความผิดปกติของพัฒนาการระบบอวัยะเพศ = Disorders of sex development/สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล WS320 ส236ค 2561 สงขลา: ชานเมืองการพิมพ์, 2561 2561 2
871.13399158982 ความรู้พื้นฐานด้านพยาธิวิทยาคลินิก สุคันธนา สิงห์ทอง QY004 ส748ค 2556 กรุงเทพฯ: โครงการสวัสดิการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2556 2556 25
872.13399152607 ความรู้พื้นฐานด้านพยาธิวิทยาคลินิก สุคันธา สิงห์ทอง QY4 ส748ค 2553 กรุงเทพฯ: โครงการสวัสดิการ สถาบันพระบรมราชชนก, 255325535
873.13399149522 ความรู้พื้นฐานทางคลินิก การรักษาผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกค์ ยงยุทธ ศิริปการ WE168 ย127ค 2553 กรุงเทพฯ: ไอกรุ๊ป เพรส, 2553255310
874.13399158946 ความรู้พื้นฐานทางคลินิก การรักษาผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกค์/โดย ยงยุทธ ศิริปการ ยงยุทธ ศิริปการ WE168 ย127ค 2555 กรุงเทพฯ: ไอกรุ๊ป เพรส, 255525552
875.13399159899 ความรู้พื้นฐานทางจักษุวิทยา / บรรณาธิการ, อติพร ตวงทอง, วณิชา ชื่นกองแก้ว, อภิชาติ สิงคลาลวณิช อติพร ตวงทอง, วณิชา ชื่นกองแก้ว, อภิชาติ สิงคลาลวณิช WW100 ค181 2558 กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 255825581
876.13399158082 ความรู้พื้นฐานเวชบำบัดวิกฤตทางศัลยศาสตร์ / บรรณาธิการ, โอสรี อัครบวร และสุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา WO700 ค181 2554 สงขลา : หน่วยผลิตตำราคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2554255411
877.13399158524 ความรู้เกี่ยวกับการตรวจคัดกรองทางห้องปฏิบัติการด้านกุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดสำหรับพยาบาล แพทย์และบุคลากรทางแพทย์ / โดย วิโรจน์ ไววานิชกิจ บรรณาธิการ [ผู้นิพนธ์] วิโรจน์ ไววานิชกิจ WS420 ว712 2555 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555255510
878.13399158036 ความรู้เบื้องต้นการพยาบาลผดุงครรภ์ เล่ม 1 (ระยะตั้งครรภ์)/ บรรณาธิการโดย อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล WY157 ค172 2554 เชียงใหม่ : โครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554 2554 110
879.13399158318 ความรู้เบื้องต้นการพยาบาลผดุงครรภ์ เล่ม 2 (ระยะคลอดและหลังคลอด)/ บรรณาธิการโดย อภิรัช อินทรางกุล ณ อยุธยา 0 อภิรัช อินทรางกุล ณ อยุธยา, บรรณาธิการ WY157 ค172 2554 เชียงใหม่ : โครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554 2554 105
880.13399158748 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับโรคต่อมไร้ท่อขั้นพื้นฐาน / โดยวิโรจน์ ไววานิชกิจ วิโรจน์ ไววานิชกิจ WK140 ว712 2554 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554255410
881.13399158905 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์สิ่งคัดหลั่งและสารน้ำจากการสวนล้าง สำหรับพยาบาล แพทย์ และบุคลากรทางแพทย์ วิโรจน์ ไววานิชกิจ QU105 ว712ค 2554 กรุงเทพมหานคร : เลิฟมีเลิฟมายบุ๊ค, 255425549
882.13399158343 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผิวหนังและเส้นผม/โดย ปิติ จันทร์วรโชติ ปิติ จันทร์วรโชติ WR100 ป615ค 2555 กรุงเทพมหานคร : นานะภงค์, 255525553
883.13399159404 ความรู้เรื่องการคุ้มครอ่งผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ สำหรับประชาชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะเภสัชศาสตร์ กลุ่มวิชาเภสัชศาสตร์ WA288 ม192ค 2557 ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานา, 255725575
884.13399160032 ความรู้เรื่องเบาหวาน ฉบับสมบูรณ์ / เทพ หิมะทองคำ ... [และคนอื่น ๆ]; บรรณาธิการ รัชตะ รัชตะนาวิน, ธิดา นิงสานนท์ เทพ หิมะทองคำ WK810 ท256ค 2554 กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2554 2554 2
885.13399159131 ความรู้เรื่องเบาหวาน ฉบับสมบูรณ์ / เทพ หิมะทองคำ ... [และคนอื่น ๆ]; บรรณาธิการ รัชตะ รัชตะนาวิน, ธิดา นิงสานนท์ เทพ หิมะทองคำ WK810 ท256ค 2555 กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2555255510
886.13399159439 คำแนะนำการฉีดยาเบาหวานสำหรับบุคลากรทางการแพทย์/บรรณาธิการ เพชร รอดอารีย์,สุภาวดี ลิขิตมาศกุล, สิริมนต์ ริ้วตระกูล ประเทืองธรรม, ระวีวรรณ เลิศวัฒนารักษ์,และสุชาดา ธนภัทร์กวิน เพชร รอดอารีย์,และคณะบรรณาธิการ WK820 พ527ค 2559 กรุงเทพมหานคร : สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ, 2559255911
887.13399160608 คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ / พรรณทิพา ศักดิ์ทอง พรรณทิพา ศักดิ์ทอง W84.41 พ262ค 2562 กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562 2562 3
888.13399158131 คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ / พรรณทิพา ศักดิ์ทอง พรรณทิพา ศักดิ์ทอง W84.41 พ262ค 2554 กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 255425543
889.13399152774 คู่มือ ดูแลเด็กโรคมะเร็ง พวงทอง ไกรพิบูลย์ QZ275 พ465ค 2553 กรุงเทพฯ: อมรินทร์สุขภาพ, 255325538
890.13399159824 คู่มือการดูแลผู้ป่วยทางอายุรศาสตร์ อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์, ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล, ยิ่งยง ชินธรรมมิตร์ และ สมิง เก่าเจริญ, บรรณาธิการ WY150 ค695 2558 กรุงเทพฯ : ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย, 2558 2558 6
891.13399159921 คู่มือการดูแลผู้ป่วยเด็กทางโภชนาการ = Pediatric nutrition handbook / สุนทรี รัตนชูเอก สุนทรี รัตนชูเอก WS120 ส814ค 2558 กรุงเทพฯ : กลุ่มงานกุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี, 255825586
892.13399158682 คู่มือการดูแลผู้สูงอายุ = Elder care manual / โสภาพรรณ รัตนัย โสภาพรรณ รัตนัย WT120 ส862ค 2555 กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2555 2555 20
893.13399144217 คู่มือการดูแลสุขภาพครอบครัว = Working with the family / สายพิณ หัตถีรัตน์ และคณะ สายพิณ หัตถีรัตน์ และคณะ WY200 ส661ย 2553 กรุงเทพ : หมอชาวบ้าน, 2553 2553 12
894.13399159779 คู่มือการตรวจประเมิน วินิจฉัย และแนวทางช่วยเหลือเด็กพิการ=children with disabilities/บรรณาธิการโดย วินัดดา ปิยะศิลป์ และวันดี นิงสานนท์ วินัดดา ปิยะศิลป์ และวันดี นิงสานนท์, บรรณาธิการ WS368 ว618พ 2558 กรุงเทพมหานคร : ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย, 255825586
895.13399159550 คู่มือการประเมินทักษะทางคลินิกด้วย Objective Structred Clinical Excamination (OSCE)ของหลักสูครพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก เบญจพร ทิพยผลาผลกุล,อัจฉรา จั่นเพ็ชร์และดวงนภา ประเสริฐเมือง W.18.2 บ532ค 2559 นนทบุรี : โรงพิมพ์ยุทธรินทร์การพิมพ์, 255925591
896.13399158506 คู่มือการฝึกปฏิบัติการพยาบาลทารกแรกเกิด / โดยพัชรี วรกิจพูนผล พัชรี วรกิจพูนผล WY159 พ212ค 2555 ขอนแก่น : หจก.โรงพิมพ์คลังนานา, 255525557
897.13399159769 คู่มือการพพัฒนาระบบการพยาบาลเฉพาะทางและการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง/บรรณาธิการโดย ศิริพร มงคงถาวรชัย และคณะ ศิริพร มงคงถาวรชัย และคณะ บรรณาธิการ. WY100 ศ237ค 2557 กรุงเทพมหานคร : ศูนย์การพยาบาลรายกรณี ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2557255715
898.13399158449 คู่มือการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด / โดยอุบล จ๋วงพานิช อุบล จ๋วงพานิช WY156 อ832 2554 ขอนแก่น : หอผู้ป่วยเคมีบำบัด 5จ แผนกการพยาบาลบำบัดพิเศษงานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์, 2554 2554 60
899.13399159129 คู่มือการพยาบาลโรคหัวใจ / เฉลิมศรี สุวรรณเจดีย์ เฉลิมศรี สุวรรณเจดีย์ WY152.5 ฉ432ค 2553 กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ์, 2553255350
900.13399159825 คู่มือการพัฒนาระบบการพยาบาลเฉพาะทางและการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ศิริพร มงคลถาวรชัย, อุบล จ่วงพานิช, พนอ เตชะอธิก, เกศนี บุณยวัฒนางกุล และ กรรณิกา ชาธรรม WY49 ศ463ค 2556 ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2556255616
901.13399160148 คู่มือการพัฒนาระบบการพยาบาลเฉพาะทางและการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง / ศิริพร มงคลถาวรชัย, อุบล จ่วงพานิช, พนอ เตชะอธิก, เกศนี บุณยวัฒนางกุล และ กรรณิกา ชาธรรม ศิริพร มงคลถาวรชัย, อุบล จ่วงพานิช, พนอ เตชะอธิก, เกศนี บุณยวัฒนางกุล และ กรรณิกา ชาธรรม WY49 ศ463ค 2557 ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2557 2557 9
902.13399159539 คู่มือการวิเคราะห์ข้อสอบพยาบาลและการผดุงครรภ์/บรรณาธิการโดยชัชวาล วงค์สารี ชัชวาล วงค์สารี, บรรณาธิการ WY157 ช112ค 2558 กรุงเทพมหานคร : หจก.เอ็น พี เพรส, 255825585
903.13399158771 คู่มือการสอนการสร้างเสริมสุขภาพในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต/ บรรณาธิการ, ศิริพร ขัมภลิขิต, จุฬาลักษณ์ บารมี WY18 ค695ก 2555 ขอนแก่น : แผนงานพัฒนาเครือข่ายพยาบาลศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพระยะที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 255525556
904.13399144003 คู่มือการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล: ทบทวนสาระต้วอย่างข้อสอบ (NCLEX-RN REVIEW: 5th ed) เล่ม2 คณะอาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ WY21.100 ค126ค 2553 กรุงเทพฯ : CENGAGE Learning(Thailand), 2553255310
905.13399158387 คู่มือการสัมภาษณ์และตรวจร่างกายเด็ก = Manual of pediatricinterview and physical examination / บรรณาธิการ ดุสิตสถาวร ... [และคนอื่น ๆ] WS141 ด695ค 2553 กรุงเทพฯ : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า : กองกุมารเวชกรรมโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า, 2553255310
906.13399158297 คู่มือการสัมภาษณ์และตรวจร่างกายเด็ก = Manual of pediatricinterview and physical examination / บรรณาธิการ ดุสิตสถาวร ... [และคนอื่น ๆ] WS141 ค695 2553 กรุงเทพฯ : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า : กองกุมารเวชกรรมโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า, 255325535
907.13399158802 คู่มือการอบรมพ่อแม่ไทยในวิถีแอ้ดเลอร์= The parents handbook systematic training for effective parenting-step/ โดยทิพาวดี เอมะวรรธนะและคณะ ทิพาวดี เอมะวรรธนะ WS125 ท488ค 2555 กรุงเทพฯ: บริษัทพี.เอ.ลีฟวิ่ง, 2555255511
908.13399159121 คู่มือการออกกำลังกายแบบช่วยทำการเคลื่อนไหวข้อต่อในผู้ป่วยอัมพาต(ความรู้เบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยและผู้ดูแล) / จิตติมา เจริญลิ้มประเสริฐ จิตติมา เจริญลิ้มประเสริฐ WB460 จ344ค 2555 กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555 2555 50
909.13399159792 คู่มือการเรียนการสอนเวชจริยศาสตร์ W.50 พ284ค 2558 นนทบุรี : แพทยสภา, 2558255810
910.13399159872 คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเองเรื่องการคลอดก่อนกำหนด / ดวงกมล ปิ่นเฉลียว ดวงกมล ปิ่นเฉลียว WQ300 ด153ค 2553 นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 255325535
911.13399159334 คู่มือการใช้ยา/นภัตสร กุมาร์ นภัตสร กุมาร์ QV055 น1611ค 2557 สมุทรปราการ : ณัฎฐ์อักษร, 255725575
912.13399159342 คู่มือการใช้ยาทางจิตเวช / มาโนช หล่อตระกูล มาโนช หล่อตระกูล WM402 ม221ค 2557 กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 255725571
913.13399158931 คู่มือการใช้ยาในการรักษาโรคเบื้องต้น สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง สภาการพยาบาล QV055 ส226ค 2556 กรุงเทพฯ: สภาการพยาบาล, 25562556100
914.13399158066 คู่มือกุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉิน / บรรณาธิการ กาญจนาตั้งนรารัชชกิจ ... [และคนอื่น ๆ] WS200 ค695 2554 กรุงเทพฯ : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 255425545
915.13399159339 คู่มือกู้ชีพ : สำหรับแพทย์ พยาบาล และเวชกรฉุกเฉินทุกระดับ/สันต์ หัตถีรัตน์0 สันต์ หัตถีรัตน์ WB105 ส215ค 2555 กรุงเทพมหานคร : หมอชาวบ้าน, 2555255515
916.13399158510 คู่มือจิตวิทยาคลินิก: ภาคปฏิบัติ =Handbook of clinical psychology : pactice / กนกรัตน์ สุขะตุงคะ กนกรัตน์ สุขะตุงคะ WM105 ก125ค 2555 กรุงเทพฯ : เมดิคัล มีเดีย, 2555255515
917.13399158103 คู่มือจุดเน้นทางการพยาบาลแม่-เด็กและการผดุงครรภ์ / โดยศรีนวล โอสถเสถียร ศรีนวล โอสถเสถียร WY157 ศ213ค 2554 กรุงเทพฯ : น่ำกังการพิมพ์, 2554255415
918.13399158270 คู่มือตรวจโรคเด็กด้วยตนเองเบื้องต้น = A guide to self-diagnosis and treatment your child / ปิติกานต์ บูรณาภาพ:บ.ก.เรียบเรียง WS200 ป343ค 2554 กรุงเทพฯ : วิทยสถาน, 255425545
919.13399146588 คู่มือตั้งครรภ์และเตรียมคลอดสำหรับคุณแม่ยุคใหม่ Handbook for Modern Mom วิทยา ถิฐาพันธ์ WQ200 ว582ค 2553 กรุงเทพฯ: ยูเนี่ยน ครีเอชั่น, 2553255310
920.13399159823 คู่มือทบทวนความรู้และเตรียมสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ / วาทินี สุขมาก วาทินี สุขมาก WY18.2 ว464ค 2561 ขอนแก่น : โรงพิมพ์แอนนาออฟเซต, 2561 2561 10
921.13399160067 คู่มือทบทวนความรู้และเตรียมสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ / วาทินี สุขมาก วาทินี สุขมาก WY18.2 ว464ค 2558 ขอนแก่น : โรงพิมพ์แอนนาออฟเซต, 2558 2558 20
922.13399158973 คู่มือปฏิบัติการพยาบาล เล่ม 1/โดยอภิญญา เพียรพิจารณ์ อภิญญา เพียรพิจารณ์ WY100 อ253ค 2556 นนทบุรี : โครงการสวัสดิการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2556255666
923.13399159458 คู่มือปฏิบัติการพยาบาล เล่ม 2(ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)/โดยอภิญญา เพียรพิจารณ์ อภิญญา เพียรพิจารณ์ WY100 อ253ค 2558 นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2558255830
924.13399158919 คู่มือปฏิบัติการพยาบาล เล่ม 2/โดยอภิญญา เพียรพิจารณ์...และคนอื่นๆ อภิญญา เพียรพิจารณ์และคนอื่นๆ WY100 อ253ค 2555 นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2555255520
925.13399159233 คู่มือปฏิบัติการพยาบาลทางศัลยกรรม /ส่งศรี รัตนมาลาวงศ์ และ อารญา โถวรุ่งเรือง ส่งศรี รัตนมาลาวงศ์ และ อารญา โถวรุ่งเรือง WY161 ส265ค 2558 กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ดีการพิมพ์, 2558255810
926.13399158977 คู่มือผ่าตัดเล็ก เกษียร ภังคานนท์ WO192 ก817ค 2553 กรุงเทพ: หมอชาวบ้าน, 255325538
927.13399158245 คู่มือยา = Handbook of drugs / ปราณี ทู้ไพเราะ ปราณี ทู้ไพเราะ QV39 ป445 2554 กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด N P Press, 2554255410
928.13399159366 คู่มือยา = Handbook of drugs / ปราณี ทู้ไพเราะ ปราณี ทู้ไพเราะ QV39 ป445 2556 กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด N P Press, 255625562
929.13399159462 คู่มือยา = Handbook of Drugs/โดยปราณี ทู้ไพเราะ ปราณี ทู้ไพเราะ QV55 ป446ค 2559 กรุงเทพมหานคร: N P Press Limited Partnership, 255925591
930.13399158080 คู่มือวัคซีน 2010-2011 / บรรณาธิการ, อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์... [และคนอื่นๆ] QW805 ค695 2553 กรุงเทพฯ : ราชวิทยากุมารแพทย์แห่งประเทศไทย, 255325535
931.13399158079 คู่มือวัคซีน 2012 และประเด็นในการสื่อสาร / บรรณาธิการ, ชิษณุ พันธุ์เจริญ ... [และคนอื่น ๆ]. QW805 ค695 2554 กรุงเทพฯ : ศูนย์ทักษะการสื่อสาร ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, 255425545
932.13399158347 คู่มือวัคซีน 2012-2013 และปัญหาที่พบบ่อย / บรรณาธิการโดย วีระชัย วัฒนวีรเดช ... [และคนอื่น ๆ]. QW805 ค695 2554 กรุงเทพฯ : ศูนย์ทักษะการสื่อสาร ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, 255425546
933.13399158960 คู่มือวัคซีน 2013 และประเด็นในการสื่อสาร / บรรณาธิการ, ชิษณุ พันธุ์เจริญ ... [และคนอื่น ๆ]. QW805 ค695 2556 กรุงเทพฯ : ศูนย์ทักษะการสื่อสาร ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, 25562556169
934.13399159328 คู่มือวัคซีน 2015 และประเด็นในการสื่อสาร / บรรณาธิการ, ชิษณุ พันธุ์เจริญ ... [และคนอื่น ๆ]. QW805 ค695 2558 กรุงเทพฯ : ศูนย์ทักษะการสื่อสาร ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, 255825585
935.13399152522 คู่มือหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2554 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) W84 ส691ค 2553 กรุงเทพมหานคร: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.), 255325532
936.13399160011 คู่มือหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2555 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) W_084 ส691ค 2555 กรุงเทพมหานคร: สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.), 2555 2555 2
937.13399158390 คู่มือหัตถการทางวิสัญญี = Handbook of anestheticprocedures / [บรรณาธิการ วิรัตน์ วศินวงศ์] WO235 ว691ค 2554 สงขลา : ชานเมืองการพิมพ์, 255425545
938.13399158126 คู่มือหัตถการทางวิสัญญี = Handbook of anestheticprocedures / [บรรณาธิการ วิรัตน์ วศินวงศ์] WO275 ค695 2554 สงขลา : ชานเมืองการพิมพ์, 255425543
939.13399159359 คู่มือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขการป้องกันและบำบัดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้วยการออกกำลังกาย:โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคอ้วน โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ/สิทธา พงษ์พิบูลย์ สิทธา พงษ์พิบูลย์ WA100 ส234ค 2556 นนทบุรี : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 255625564
940.13399160635 คู่มือแปลผลตรวจเลือด เล่มสอง / ประสาร เปรมะสกุล ประสาร เปรมะสกุล QY400 ป171ค 2554 กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์, 2554 2554 15
941.13399158301 คู่มือแปลผลตรวจเลือด เล่มสอง / ประสาร เปรมะสกุล ประสาร เปรมะสกุล QY400 ป171ค 2554 กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์, 255425547
942.13399158300 คู่มือแปลผลตรวจเลือด เล่มแรก / ประสาร เปรมะสกุล ประสาร เปรมะสกุล QY400 ป171ค 2554 กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์, 2554 2554 7
943.13399160634 คู่มือแปลผลตรวจเลือด เล่มแรก / ประสาร เปรมะสกุล ประสาร เปรมะสกุล QY400 ป171ค 2562 กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์, 2562 2562 11
944.13399158105 คู่มือแพทย์เวร / บรรณาธิการ จารุพิมพ์ สูงสว่าง ...[และคนอื่น ๆ] WB105 ค695อ 2554 กรุงเทพฯ : โครงการตำรา-ศิริราชสำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล, 2554255420
945.13399158817 คู่มือแพทย์เวร / บรรณาธิการ จารุพิมพ์ สูงสว่าง ...[และคนอื่น ๆ] WB105 ค695อ 2554 กรุงเทพฯ : โครงการตำรา-ศิริราชสำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล, 255425545
946.13399158953 คู่มือโรค : Handbook of diseases / โดยปราณี ทู้ไพเราะ ปราณี ทู้ไพเราะ WB110 ป446ค 2554 กรุงเทพฯ : เอ็นพี เพรส, 255425542
947.13399159472 จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์/วิชัย โชควิวัฒน วิชัย โชควิวัฒน W.50 ว232จ 2560 นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), 256025602
948.13399159476 จริยธรรมในวิชาชีพพยาบาล/มณี อาภานันทิกุลและคณะ มณี อาภานันทิกุลและคณะ WY85 ม122จ 2559 นครปฐม : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559255920
949.13399159473 จริยศาสตร์กับการพยาบาล/ดวงแข รักไทย, นิตยา ชีพประสพและปัทมา แคนยุกต์ ดวงแข รักไทย, นิตยา ชีพประสพและปัทมา แคนยุกต์ WY85 ด172จ 2558 ตรัง : โรงพิมพ์อักษรทอง, 255825581
950.13399159105 จริยศาสตร์สำหรับพยาบาล / สิวลี ศิริไล สิวลี ศิริไล WY85 ส733จ 2555 กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555 2555 60
951.13399158296 จริยศาสตร์สำหรับพยาบาล / สิวลี ศิริไล สิวลี ศิริไล WY85 ส733จ 2553 กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 255325539
952.13399144028 จริยศาสตร์สำหรับพยาบาล /สิวลี ศิริไล สิวลี ศิริไล WY085 ส733จ 2553 กรุงเทพฯ : แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2553255310
953.13399147619 จิตบำบัด : ทฤษฎีและเทคนิค ทินกร วงศ์ปการันย์ WM420 ท446จ 2553 เชียงใหม่: ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553255315
954.13399159873 จิตบำบัด : ทฤษฎีและเทคนิค / ทินกร วงศ์ปการันย์ ทินกร วงศ์ปการันย์ WM420 ท446จ 2555 เชียงใหม่: ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 255525552
955.13399158434 จิตบำบัดแนวความหมายในชีวิต = Logotherapy / โดยอรัญญา ตุ้ยคำภีร์ อรัญญา ตุ้ยคำภีร์ WM420 อ388 2554 กรุงเทพฯ : คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554255410
956.13399158770 จิตวิทยาการเลี้ยงดูเด็ก / โดยกิติกร มีทรัพย์ เรียบเรียง กิติกร มีทรัพย์ WS105 ก676จ 2555 นนทบุรี : สมิต, 255525553
957.13399159801 จิตวิทยาเด็กและผู้ใหญ่ที่มีลักษณะพิเศษ: ด้อยความสามารถทางการเรียน (LD) สมาธิสั้น ไฮเปอร์แอกทีฟ ปัญญาเลิศ ศรีเรือน แก้วกังวาล WS105 ศ173จ 2556 กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 255625565
958.13399159808 จิตเวชศาสตร์ = Psychiatry กุศลาภรณ์ ชัยอุดมสม, ภัทรี พหลภาคย์, ภาพันธ์ วัฒนวิกย์กิจ และ ศรินภา อภิสิทธิ์ภิญโญ, บรรณาธิการ WM100 จ464 2560 ขอนแก่น : ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2560256010
959.13399159768 จิตเวชศาสตร์ รามาธิบดี/บรรณาธิการโดย มาโนช หล่อตระกูล และปราโมทย์ สุคนิชย์ มาโนช หล่อตระกูล และปราโมทย์ สุคนิชย์, บรรณาธิการ. WM100 ม456จ 2558 กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, 2558 2558 6
960.13399158348 จิตเวชศาสตร์ รามาธิบดี/บรรณาธิการโดย มาโนช หล่อตระกูล, ปราโมทย์ สุคนิชย์ WM100 จ464 2555 กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555 2555 12
961.13399158520 จิตเวชศาสตร์พื้นฐานและโรคทางจิตเวช สมภพ เรืองตระกูล WM100 ส271จ 2553 กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์, 2553255310
962.13399158860 จุดประกาย เปลี่ยนโฉมประเทศไทยปลอดควันบุหรี่ ประกิต วาทีสาธกกิจ WM290 ป196จ 2553 กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิเพื่อการไม่สูบบุหรี่, 2553 2553 1
963.13399159830 จุลกายวิภาคศาสตร์ เกล็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์ QS504 ก768จ 2561 กรุงเทพฯ : ไอกรุ๊ปเพลส, 2561 2561 14
964.13399159482 จุลชีววิทยาและภูมิคุ้มกันวิทยาสำหรับพยาบาล/โดย จินตนา อาจสันเที๊ยะ จินตนา อาจสันเที๊ยะ QW50 จ483จ 2559 กรุงเทพฯ: หจก.บางกอกบล๊อก, 2559255920
965.13399158136 ฉลาดตรวจสุขภาพ ฉบับรู้ทันโรคถอย เล่ม1 / ประสาร เปรมะสกุล ประสาร เปรมะสกุล WB205 ป411ฉ 2554 กรุงเทพฯ : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์, 255425545
966.13399158137 ฉลาดตรวจสุขภาพ ฉบับรู้ทันโรคถอย เล่ม2 / ประสาร เปรมะสกุล ประสาร เปรมะสกุล WB205 ป411ฉ 2554 กรุงเทพฯ : อมรินทร์บุ๊คเซ็นเตอร์, 255425545
967.13399158763 ฉลาดรู้พัฒนาการลูกรัก / รัตนา พงษ์วานิชอนันต์ รัตนา พงษ์วานิชอนันต์ WS105 ร114ฉ 2554 กรุงเทพมหานคร : รักลูก, 2554 2554 2
968.13399149584 ชีววิทยาของกระดูก : ชีวเคมีระดับเซลล์และโรคที่พบบ่อย สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก WE200 ส723ช 2553 กรุงเทพมหานคร: คณะทันตแพทยศาสสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 255325535
969.13399159378 ชีววิทยาของเซลล์มะเร็ง/ปิติ จันทร์วรโชติ ปิติ จันทร์วรโชติ QZ202 ป343ช 2556 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 255625565
970.13399159725 ชีวิตและงานของฟลอเรนซ์ ไนติ่งเกล=Florence Nightingale's life and work/อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม, กุลวดี อภิชาติบุตร และ ทรียาพรรณ สุภามณี อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม, กุลวดี อภิชาติบุตร และ ทรียาพรรณ สุภามณี WY11 อ244ช 2559 เชียงใหม่ : คณะพยาบาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 255925591
971.13399159109 ชีวเคมี/ บรรณาธิการโดย รัชฎา แก่นเสาร์ รัชฎา แก่นเสาร์, บรรณาธิการ QU4 ช375 2555 นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2555 2555 20
972.13399159913 ชีวเคมีทางการแพทย์ = Medical biochemistry / ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช QU4 ช445ช 2557 กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557 2557 10
973.13399159884 ชีวเคมีทางโภชนาการ = Nutritional biochemistry / สุนีย์ สหัสโพธิ์ สุนีย์ สหัสโพธิ์ QU50 ส821ช 2554 กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 255425545
974.13399159402 ชีวเคมีและเซลล์ชีววิทยาของกระดูก:กลไกระดับโมเลกุลและโรคที่สำคัญ WE200 ส723ช 2558 กรุงเทพมหานคร : บริษัทจามจุรีโปรดักส์จำกัด, 255825585
975.13399159004 ดนตรีบำบัด/โดยบุษกร บิณฑสันต์ บุษกร บิณฑสันต์ WB550 บ481ด 2553 กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 255325532
976.13399149781 ดูแล "ปอด" ให้ปลอดโรค / ดารณีกร ขันธุ์ม่าน ดารณีกร ขันธุ์ม่าน WF600 ด422ด 2553 กรุงเทพฯ: Fell Good, 2553 2553 3
977.13399149574 ดูแล" เท้า" ศูนย์รวมแห่งสุขภาพดี นิชาพร เย็นสิชล WE880 น558ด 2553 กรุงเทพฯ: Fell Good, 2553255310
978.13399160609 ดูแลกระเพาะอาหารและลำไส้/กนกอร บุญพิทักษ์ กนกอร บุญพิทักษ์ WI300 ก151ด 2562 กรุงเทพมหานคร : Feel good, 2562 2562 2
979.13399159391 ดูแลกระเพาะอาหารและลำไส้/กนกอร บุญพิทักษ์ กนกอร บุญพิทักษ์ WI300 ก151ด 2556 กรุงเทพมหานคร : Feel good, 2556255610
980.13399151272 ดูแลสุขภาพบำบัดโรค ด้วยสมาธิและจิตใต้สำนึก พงศ์ปกรณ์ พิชิตฉัตรธนา WB885 พ126ด 2553 กรุงเทพฯ: ฟีลกูด, 255325535
981.13399159774 ดูแลไตไม่ให้เสื่อม/วิมลพรรณ วรรณพฤกษ์ วิมลพรรณ วรรณพฤกษ์ WJ300 ว367ด 2555 กรุงเทพมหานคร : Feel good, 2555255537
982.13399159120 ตจวิทยา = Dermatology /บรรณาธิการ ยุพิน ไทยพิสุทธิกุล WR100 ต12 2554 กรุงเทพฯ : ยูเนี่ยนครีเอชั่น, 2554255450
983.13399152965 ตรวจเลือด ไวรัสลงตับ ประสาร เปรมะสกุล, พลเอก QW170 ป411ต 2553 กรุงเทพฯ: หจก. อรุณการพิมพ์, 255325532
984.13399159133 ตับอ่อนอักเสบ : ปัญหาการย่อยและการดูดซึมสารอาหารการให้การพยาบาลแบบบูรณาการ / พจนา ปิยะปกรณ์ชัย และ ยุคนธร ทองรัตน์ พจนา ปิยะปกรณ์ชัย WI805 พ172ต 2553 นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 25532553110
985.13399158294 ตับอ่อนอักเสบ = Pancreatitis / บรรณาธิการ สุพจน์ พงศ์ประสบชัย, รังสรรค์ ฤกษ์นิมิตร WI805 ต285 2554 กรุงเทพฯ : กรุงเทพเวชสาร, 2554 2554 5
986.13399158247 ตับอ่อนอักเสบ = Pancreatitis / บรรณาธิการ สุพจน์พงศ์ประสบชัย, รังสรรค์ ฤกษ์นิมิตร WI805 ต285 2554 กรุงเทพฯ : กรุงเทพเวชสาร, 255425545
987.13399158804 ตัวเลขต้องรู้ เรื่อง สาธารณสุข 2552-2553 บริษัท อัลฟา รีเสิร์ช จำกัด WA900 บ226ต 2553 นนทบุรี : บริษัท อัลฟา รีเสิร์ช จำกัด, 255325531
988.13399158098 ตาโปน = The proptosis / ธัญญพัทธ์ เบญจวลีย์มาศ ธัญญพัทธ์ เบญจวลีย์มาศ WW210 ธ451ต 2555 สงขลา : หน่วยผลิตตำรา คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 255525555
989.13399158962 ตำรา 'ต้อหิน' / มัญชิมา มะกรวัฒนะ มัญชิมา มะกรวัฒนะ WW290 ม213ต 2553 ปทุมธานี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 255325535
990.13399154163 ตำรา กายวิภาคศาสตร์ทั่วไป = General Anatomy ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์ QS4 ผ381ต 2553 เชียงใหม่: ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553255310
991.13399144871 ตำรา หู คอ จมูก สำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป พิชิต สิทธิไตรย์ WV140 พ648ต 2553 เชียงใหม่: ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 255325535
992.13399151242 ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป 2 : โรคกับการดูแลรักษาและการป้องกัน สุรเกียรติ อาชานานุภาพ WB110 ส846ต 2553 กรุงเทพฯ: โฮลิสติก พับลิชชิ่ง, 2553 2553 3
993.13399158554 ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป1: แนวทางการตรวจรักษาโรคและการใช้ยา/โดย สุรเกียรติ อาชานานุภาพ สุรเกียรติ อาชานานุภาพ WB110 ส846ต 2553 กรุงเทพฯ: โฮลิสติก พับลิชชิ่ง, 255325532
994.13399159771 ตำราการป้องกันและรักษาโรคเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน/บรรณาธิการโดย ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์, บรรณาธิการ WK835 ณ113ต 2556 กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2556255610
995.13399144045 ตำราการพยาบาลนรีเวช (ฉบับองค์รวม)/บรรณาธิการ นันทนา ธนาโนวรรณ นันทนา ธนาโนวรรณ, บรรณาธิการ WY156.7 น418ต 2553 กรุงเทพฯ : โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553255322
996.13399144303 ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 1 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย, ภาควิชาการพยาบาลเด็กและการผดุงครรภ์ WY159 ว585ต 2553 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย., 255325539
997.13399159187 ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 1 / วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย, ภาควิชาการพยาบาลเด็กและการผดุงครรภ์ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย, ภาควิชาการพยาบาลเด็กและการผดุงครรภ์ WY159 ว585ต 2555 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย., 255525555
998.13399144307 ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 2 วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย, ภาควิชาการพยาบาลเด็กและการผดุงครรภ์ WY159 ว585ต 2553 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย., 255325539
999.13399158934 ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม 2 / วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย, ภาควิชาการพยาบาลเด็กและการผดุงครรภ์ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย, ภาควิชาการพยาบาลเด็กและการผดุงครรภ์ WY159 ว585ต 2555 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย., 255525555
1000.13399143992 ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่1) มหาวิทยาลัยมหิดล คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ WY159 ม246ต 2553 กรุงเทพฯ : หจก.พรี-วัน, 255325533
1001.13399160343 ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่2) /บรรณาธิการ ศรีสมบูรณ์ มุสิกสุคนธ์...[และคนอื่นๆ] บรรณาธิการ ศรีสมบูรณ์ มุสิกสุคนธ์...[และคนอื่นๆ] WY159 ม246ต 2561 กรุงเทพฯ : หจก.พรี-วัน, 2561 2561 10
1002.13399159369 ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่2) /บรรณาธิการ ศรีสมบูรณ์ มุสิกสุคนธ์...[และคนอื่นๆ] บรรณาธิการ ศรีสมบูรณ์ มุสิกสุคนธ์...[และคนอื่นๆ] WY159 ม246ต 2555 กรุงเทพฯ : หจก.พรี-วัน, 2555 2555 1
1003.13399143994 ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่1) มหาวิทยาลัยมหิดล คณาจารย์ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ WY159 ม246ต 2553 กรุงเทพฯ : หจก.พรี-วัน, 255325532
1004.13399159370 ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่2) /บรรณาธิการ ศรีสมบูรณ์ มุสิกสุคนธ์...[และคนอื่นๆ] บรรณาธิการ ศรีสมบูรณ์ มุสิกสุคนธ์...[และคนอื่นๆ] WY159 ม246ต 2555 กรุงเทพฯ : หจก.พรี-วัน, 2555 2555 2
1005.13399160344 ตำราการพยาบาลเด็ก เล่ม2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่2) /บรรณาธิการ ศรีสมบูรณ์ มุสิกสุคนธ์...[และคนอื่นๆ] บรรณาธิการ ศรีสมบูรณ์ มุสิกสุคนธ์...[และคนอื่นๆ] WY159 ม246ต 2561 กรุงเทพฯ : หจก.พรี-วัน, 2561 2561 10
1006.13399159915 ตำราการสร้างเสริมสุขภาพแนวใหม่ (80 Yrs c Quality of Life) วิชัย เทียนถาวร WA590 ว3211ต 2553 กรุงเทพฯ : สามเจริญพาณิชย์, 255325531
1007.13399159804 ตำรากุมารเวชศาสตร์ สำหรับนักศึกษาแพทย์และแพทย์เวชปฏิบัติ เล่ม1 = Textbook of pediatrics สุขเกษม โฆษิตเศรษฐ, พรทิพา อิงคกุล, ยุวลักษณ์ ธรรมเกษร, พรรณพัชร พิริยะนนท์, ศิรยา ประจักษ์ธรรม และ ประภาศรี กุลาเลิศ, บรรณาธิการ WS100 ส241ต 2559 ปทุมธานี, ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559255910
1008.13399159532 ตำรากุมารเวชศาสตร์ สำหรับนักศึกษาแพทย์และแพทย์เวชปฏิบัติ เล่ม1 = Textbook of pediatrics/บรรณาธิการโดย สุขเกษม โฆษิตเศรษฐ, ยุวลักษณ์ ธรรมเกษร, ศริยา ประจักษ์ธรรม, พรทิพา อิงคกุล, พรรณพัชร พิริยะนนท์ และ ประภาศรี กุลาเลิศ สุขเกษม โฆษิตเศรษฐ, และคณะ บรรณาธิการ WS100 ส241ต 2560 ปทุมธานี : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2560256010
1009.13399160564 ตำรากุมารเวชศาสตร์ สำหรับนักศึกษาแพทย์และแพทย์เวชปฏิบัติ เล่ม2 = Textbook of pediatrics/บรรณาธิการโดย ศุกระวรรณ อินทรขาว, จักรชัย จึงธีรพานิช, ผกาทิพย์ ศิลปมงคลกุล, กิติวรรณ โรจนเนืองนิตย์, พชรพรรณ สุรพลชัย, ขนิษฐา คูศิวิไลส์และ พรทิพา อิงคกุล ศุกระวรรณ อินทรขาว, และคณะ บรรณาธิการ WS100 ศ241ต 2561 ปทุมธานี : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561 2561 3
1010.13399158477 ตำรากุมารเวชศาสตร์สำหรับเวชปฏิบัติ / บรรณาธิการ, วนิดา เปาอินทร์ ... [และคนอื่นๆ] วนิดา เปาอินทร์ WS200 ว171ต 2554 กรุงเทพฯ : ไอกรุ๊ป เพรส, 2554255410
1011.13399146597 ตำราคลอดก่อนกำหนด Preterm Labour สายฝน ชวาลไพบูลย์ WQ330 ส661ต 2553 กรุงเทพฯ: โครงการตำรา-ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 255325536
1012.13399148351 ตำราความปวดและการระงับปวดในเวชปฏิบัติ = Textbook of Pain Management in Clinical Practice ศศิกานต์ นิมมานรัชต์ WL704 ศ287ต 2553 สงขลา: ชานเมืองการพิมพ์, 2553255320
1013.13399158276 ตำราความปวดและการระงับปวดในเวชปฏิบัติ = Textbook of Pain Management in Clinical Practice ศศิกานต์ นิมมานรัชต์ WL704 ศ287ต 2554 สงขลา: ชานเมืองการพิมพ์, 2554255410
1014.13399158809 ตำราชีวเคมี / บรรณาธิการ พจน์ ศรีบุญลือ ... [และคนอื่น ๆ] QU4 ต367 2555 ขอนแก่น : ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 255525555
1015.13399158263 ตำรานรีเวชวิทยา เล่ม1 / บรรณาธิการ: วีรศักดิ์ วงศ์ถิรพร WP100 ต367ว 2554 กรุงเทพฯ : ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 255425547
1016.13399158621 ตำรานรีเวชวิทยา เล่ม1 / บรรณาธิการ: วีรศักดิ์ วงศ์ถิรพร WP100 ต367ว 2554 กรุงเทพฯ : ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554255410
1017.13399158264 ตำรานรีเวชวิทยา เล่ม2 / บรรณาธิการ: วีรศักดิ์ วงศ์ถิรพร [และคนอื่นๆ] WP100 ต367ว 2554 กรุงเทพฯ : ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 255425546
1018.13399158622 ตำรานรีเวชวิทยา เล่ม2 / บรรณาธิการ: วีรศักดิ์ วงศ์ถิรพร [และคนอื่นๆ] WP100 ต367ว 2554 กรุงเทพฯ : ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554255410
1019.13399158405 ตำราผ่าตัดเล็กในศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ / วชิร คชการบรรณาธิการ WJ168 ว145ต 2553 กรุงเทพฯ : โครงการตำรารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553255310
1020.13399158314 ตำราพยาธิวิทยา : การตรวจสารเคมีในเลือดและสิ่งส่งตรวจ /โดย วีรวรรณ เล็กสกุลไชย วีรวรรณ เล็กสกุลไชย QY400 ว835ต 2555 กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555255510
1021.13399159089 ตำราพยาธิวิทยากายวิภาค.^nเล่ม 1 = Anatomical pathologyvolume 1 / ศันสนีย์ วงศ์ไวศยวรรณ บรรณาธิการ QZ4 ต367 2555 กรุงเทพฯ : ภาควิชาพยาธิวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, 255525552
1022.13399160024 ตำราพฤติกรรมศาสตร์ทางการแพทย์/บรรณาธิการ มาโนช หล่อตระกูล, ธนิตา หิรัญเทพ และ นิดา ลิ้มสุวรรณ มาโนช หล่อตระกูล, ธนิตา หิรัญเทพ และ นิดา ลิ้มสุวรรณ, บรรณาธิการ WA305 ม221ต 2559 กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, 2559 2559 5
1023.13399159395 ตำราพฤติกรรมศาสตร์ทางการแพทย์/บรรณาธิการ มาโนช หล่อตระกูล, ธนิตา หิรัญเทพ และ นิดา ลิ้มสุวรรณ มาโนช หล่อตระกูล, ธนิตา หิรัญเทพ และ นิดา ลิ้มสุวรรณ, บรรณาธิการ WA305 ม221ต 2555 กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, 255525558
1024.13399158147 ตำราพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก สำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป / บรรณาธิการ ทิพวรรณ หรรษคุณาชัย ... [และคนอื่น ๆ] WS103 ต227 2554 [กรุงเทพฯ] : ชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทย, 2554255415
1025.13399158555 ตำราพื้นฐานศัลยศาสตร์และอาการของโรคศัลยกรรม สำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป/โดยวุฒิชัย ธนาพงศธร วุฒิชัย ธนาพงศธร WO100 ว865ต 2554 กรุงเทพฯ: ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์, 255425541
1026.13399158333 ตำรามะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก เล่ม 1 = Textbook of cancer of colon, rectum and anus / ปริญญา ทวีชัยการ, บรรณาธิการ WI529 ป458ต 2554 กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2554255410
1027.13399158344 ตำราระบาดวิทยาและมาตรการควบคุมของเชื้อจุลชีพดื้อยาในโรงพยาบาล = Epidemiology and control of nosocomial drug-resistant microorganisms / อนุชา อภิสารธนรักษ์ อนุชา อภิสารธนรักษ์ WX167 อ187 2554 กรุงเทพฯ : โครงการจัดตั้งภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554255412
1028.13399159084 ตำราวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข / โดยสมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล, ดลฤดี สองทิศ สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล W.20.5 ส232 2556 กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 255625562
1029.13399160570 ตำราวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง / โดยพรชัย โอเจริญรัตน์, กวีศักดิ์ จิตตวัฒนรัตน์, ดลฤดี สองทิศ, ภาณุวัฒน์ เลิศสิทธิชัย พรชัย โอเจริญรัตน์ W.20.5 พ233ต 2560 กรุงเทพฯ : สวัสดิการสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2560 2560 2
1030.13399147087 ตำราศัลยศาสตร์ สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ WO100 ส773ต 2553 กรุงเทพฯ: โรงพิ มพ์แห่งจุฬาฯ, 2553255310
1031.13399147106 ตำราศัลยศาสตร์ (ฉบับปรับปรุงใหม่) สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ WO100 ส773ต 2553 กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 2553255310
1032.13399159368 ตำราศัลยศาสตร์ (ฉบับปรับปรุงใหม่)/บรรณาธิการ สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ และ พัฒน์พงศ์ นาวีเจริญ สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ WO100 ส773ต 2554 กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 255425541
1033.13399159053 ตำราศัลยศาสตร์: พื้นฐานศัลยศาสตร์และอาการของโรคศัลยกรรมสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป วุฒิชัย ธนาพงศธร WO100 ว865ต 2554 กรุงเทพฯ: ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์, 255425542
1034.13399158508 ตำราศัลยศาสตร์ข้อสะโพกและข้อเข่าเทียมเล่ม 2:ข้อสะโพก วัชระ วิไลรัตน์ และคณะ WE870 ว382ต 2553 กรุงเทพเวชสาร : กรุงเทพมหานคร, 2553255310
1035.13399158401 ตำราศัลยศาสตร์คลินิก 1 จุมพล วิลาศรัศมี WO100 จ638ต 2553 กรุงเทพฯ: กรุงเทพเวชสาร, 255325535
1036.13399158065 ตำราหู คอ จมูก : สำหรับนักศึกษาแพทย์และแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป / บรรณาธิการ ธีรพร รัตนาเอนกชัย, สุภาภรณ์ ศรีร่มโพธิ์ทอง WV140 ต367 2554 ขอนแก่น : คลังนานาวิทยา, 2554255415
1037.13399159812 ตำราหู คอ จมูก สำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป / บรรณาธิการ พิชิต สิทธิไตรย์0 บรรณาธิการ พิชิต สิทธิไตรย์... [และคณะ] WV140 ต227 2560 เชียงใหม่ : ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 256025605
1038.13399159829 ตำราออร์โธปิดิคส์ 2 = Textbook of Orthopaedics 2/ บรรณาธิการ ภานุพันธ์ ทรงเจริญ WE168 ต217 2554 กรุงเทพฯ : สมาคมออร์โธปิดิคส์แห่งประเทศไทย, 2554255412
1039.13399159353 ตำราอายุรศาสตร์ เล่ม1 /บรรณาธิการโดย ชุษณา สวนกระต่าย,...และคณะ ชุษณา สวนกระต่าย, บรรณาธิการ...และคณะ WB115 ช484ต 2558 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 255825585
1040.13399159243 ตำราอายุรศาสตร์ เล่ม2 /บรรณาธิการโดย ชุษณา สวนกระต่าย,...และคณะ ชุษณา สวนกระต่าย, บรรณาธิการ...และคณะ WB115 ช484ต 2558 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 255825585
1041.13399159123 ตำราอายุรศาสตร์ทั่วไป = General Internal Medicine/ บรรณาธิการ นิธิพัฒน์ เจียรกุล นิธิพัฒน์ เจียรกุล, บรรณาธิการ WB115 ต217 2556 กรุงเทพมหานคร : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, 2556255610
1042.13399158168 ตำราอายุรศาสตร์สัญจร.^nเล่ม 2 = RCPT textbook of medicinevolume 2 / บรรณาธิการ อมร ลีลารัศมี ... [และคนอื่น ๆ ] WB100 ต367 2553 กรุงเทพฯ : เท็กซ์ แอนด์ เจอร์นัล พับลิเคชั่น, 2553 2553 5
1043.13399158445 ตำราอินซูลิน = Insulin / บรรณาธิการโดย วีระศักดิ์ ศรินนภากร, ชัยชาญ ดีโรจน์วงศ์, ทองคำ สุนทรเทพวรากุล WK820 ต367 2555 กรุงเทพฯ : กรุงเทพเวชสาร, 2555255510
1044.13399158900 ตำราเภสัช สมพร ช้างเผือก QV752 ส266ต 2553 กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น, 255325533
1045.13399151196 ตำราเวชศาสตร์ฟื้นฟู ดุจใจ ชัยวานิชศิริ WB320 ด662ต 2553 กรุงเทพ: ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 255325535
1046.13399159101 ตำราเวชศาสตร์ฟื้นฟู / บรรณาธิการ, ภัทราวุธ อินทรกำแหง WB320 ต226 2554 กรุงเทพฯ : โครงการตำรา วิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฎเกล้า 2554255422
1047.13399159780 ตำราเวชศาสตร์วัยรุ่น = Textbook of Adolescent Medicine/ บรรณาธิการ,รสวันต์ อารีมิตร ...[และคณะ] รสวันต์ อารีมิตร, บรรณาธิการ WS460 ร176ต 2559 นนทบุรี : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาพพิมพ์, 2559255910
1048.13399158480 ตำราแทงเข็ม-รมยา และ สรุปบทเรียนจากประสบการณ์ของ หมอไสว มาลยเวช / โดยหมอไสว มาลยเวช(ไพศาล มาลาพันธุ์ ) ไสว มาลยเวช WB369 ส179ต 2553 กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2553 2553 2
1049.13399158028 ตำราโรคลมชักในเด็ก / อนันต์นิตย์ วิสุทธิพันธ์ อนันต์นิตย์ วิสุทธิพันธ์ WL385 อ171ต 2554 กรุงเทพฯ : โฮลิสติก พับลิชชิ่ง, 2554255421
1050.13399158133 ถนอมตับ ยับยั้งสารพัดโรค / หมอไพร[นามแฝง] หมอไพร[นามแฝง] WI700 ห177ถ 2555 กรุงเทพฯ : เนชั่น บุ๊คส์, 255525555
1051.13399158558 ถอดบทเรียน พย.สสส. เส้นทางสู่สุขภาวะ/บรรณาธิการโดย วัลลา ตันตโยทัย WA590 ส265ถ 2555 กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), 255525555
1052.13399146557 ทบทวนการผดุงครรภ์ MWR (Midwifery Review) เพื่อนช่วยจำ(นามแฝง) WQ021 พ953ท 2553 กรุงเทพฯ: มปท., 2553255315
1053.13399147612 ทบทวนการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช M&P NR เพื่อนช่วยจำ(นามแฝง) WM018 พ953ท 2554 กรุงเทพมหานคร: มปท., 255425544
1054.13399158176 ทบทวนการพยาบาลอนามัยชุมชน และการรักษาเบื้องต้น = Community heallth nursing & primary medical care nursing review(C&P NR) / เพื่อนช่วยจำ เพื่อนช่วยจำ WY106 พ953 2555 ม.ป.ท., 2555255520
1055.13399158513 ทฤษฎี-ปรัชญา ความรู้สู่การปฏิบัติในงานพยาบาลอนามัยชุมชน / โดย พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ WY106 พ236ท 2555 กรุงเทพฯ : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 255525555
1056.13399158744 ทฤษฎีการพยาบาลของโอเร็ม : แนวคิดและการประยุกต์ / โดยพร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม พร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม WY86 พ17ท 2553 มหาสารคาม : โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2553 2553 1
1057.13399158737 ทฤษฎีการพยาบาลของโอเร็ม : แนวคิดและการประยุกต์ในการพยาบาลสูติศาสตร์ / โดยพร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม พร้อมจิตร ห่อนบุญเหิม WY86 พ17ท 2553 มหาสารคาม : โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2553 2553 1
1058.13399158874 ทศวรรษใหม่กับความปลดภัยทางวิสัญญี = Safety and Update in Anesthesia 2010 บรรณาธิการ มลิวัลย์ ออฟูวงศ์ และคณะ WO275 ม215ท 2553 สงขลา : ชานเมืองการพิมพ์, 255325533
1059.13399158750 ทักษะทางการพยาบาล/บรรณาธิการโดย พูลสุข หิงคานนท์ และ ชุลีกร ด่านยุทธศิลป์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, โครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ WY100 น578ท 2555 พิษณุโลก : โครงการตำรา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 255525551
1060.13399158922 ทักษะทางการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์ / ดารินโต๊ะกานิ, ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์ ดาริน โต๊ะกานิ WY157 ด429ท 2556 กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 25562556121
1061.13399159063 ทักษะทางคลินิก/โดย จินตนา ศิรินาวิน และ สาธิต วรรณแสง จินตนา ศิรินาวิน WB200 จ483ท 2555 กรุงเทพมหานคร: หมอชาวบ้าน, 255525554
1062.13399159465 ทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล : Basic nursing skills/บรรณาธิการโดย ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์และอรุณรัตน์ เทพนา WY101 ณ113ท 2559 กรุงเทพมหานคร : โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559255910
1063.13399144412 ทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล : Basic skill in nursing สิริรัตน์ ฉัตรชัยสุชา WY101 ส732ท 2553 กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 255325532
1064.13399158377 ทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล : Basic skill in nursing/บรรณาธิการโดยสิริรัตน์ ฉัตรชัยสุชา; ปรางค์ทิพย์ อุจะรัตน; ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์ WY101 ส732ท 2553 กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 255325538
1065.13399158178 ทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล = Basic skills in nursing / สิริรัตน์ ฉัตรชัยสุชา, ปรางค์ทิพย์ อุจะรัตน,ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์ WY101 ส732ท 2553 กรุงเทพฯ : ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553 2553 10
1066.13399158675 ทันตกรรมจัดฟันรักษา = Orthodontic treatment / โดยธีระวัฒน์ โชติกเสถียร ธีระวัฒน์ โชติกเสถียร WU400 ธ237ท 2553 กรุงเทพฯ : เด็นทัล ไอเดีย, 255325532
1067.13399159651 ทางเลือกใหม่ในการเยียวยามะเร็ง : Anti cancer a new way of life/เดวิด เซอร์แวน-ชไรเบอร์ เซอร์แวน-ชไรเบอร์, เดวิด QZ266 ซ597ท 2558 กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 255825584
1068.13399158999 ธรรมชาติบำบัดโรคมดลูกรังไข่ / โดยลลิตา ธีระสิริ ;บรรณาธิการโดยสุภาณี พรหมนอก] ลลิตา ธีระสิริ WP320 ล145ส 2553 กรุงเทพฯ : รวมทรรศน์, 255325532
1069.13399159883 ธาลัสซีเมีย : การวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ / เทพ นันทพูลทรัพย์ เทพ นันทพูลทรัพย์ WH170 ท595ธ 2554 นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2554255453
1070.13399159034 ธาลัสซีเมียในเด็ก/ดารินทร์ ซอโสตถิกุล ดารินทร์ ซอโสตถิกุล WH160 ด227ธ 2556 กรุงเทพมหานคร : ภาพพิมพ์, 2556255650
1071.13399147865 นิ่วในถุงน้ำดี พัฒน์พงศ์ นาวีเจริญ WI755 พ526น 2553 กรุงเทพฯ: อมรินทร์สุขภาพ, 255325533
1072.13399159074 นิ้วล็อก กับโรคของกระดูกและเอ็น/โดยกนกอร บุญพิทักษ์ กนกอร บุญพิทักษ์ WO192 ก151น 2555 กรุงเทพมหานคร : feel good, 2555255550
1073.13399159868 บทบาทของพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองโป่งพองแตก / เยาวรัตน์ รุ่งสว่าง, ยุพาวรรณ ทองตะนุนาม เยาวรัตน์ รุ่งสว่าง, ยุพาวรรณ ทองตะนุนาม WY152.5 ย754 2560 นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2560256020
1074.13399150390 บทบาทพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับยาต้านเชื้อแบคทีเรีย ณัฐวรรณ สุวรรณ WC350 ณ352บ 2553 กรุงเทพฯ: คณะพยาบาลศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553255311
1075.13399159892 บทเรียนการบริหารจากสุดยอดองค์กรบริการสุขภาพ Mayo Clinic=Management Lessons from Mayo Clinic./อภิชาติ ศิวยาธร แปล เบอร์รี, เลียวนาร์ด แอล. และ เซลท์แมน, เคนท์ ดี. WX155 บ59 2555 กรุงเทพฯ : อี.ไอ.สแควร์ สำนักพิมพ์, 255525551
1076.13399158511 บุคลิกภาพแปรปรวน : การประเมินและการรักษา = Personalitydisorders : assessment and treatment / โดยณหทัย วงศ์ปการันย์และทินกร วงศ์ปการันย์ ณหทัย วงศ์ปการันย์ และ ทินกร วงศ์ปการันย์ WM190 ณ259 2555 เชียงใหม่ : ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 255525559
1077.13399159460 ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน 2 =Fundamentals of nursing practice II/บรรณาธิการสัมพันธ์ สันทนาคณิต, สุมาลี โพธิ์ทองและสุภวรรณ วงศ์ธีรทรัพย์ WY100 ส216ป 2559 กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาการบริหารการพยาบาลและพื้นฐานวิชาชีพ คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์, 2559 2559 33
1078.13399159229 ปฏิบัติการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา/บรรณาธิการโดย รศ.ยุวดี วัฒนานนท์ และ รศ.ศิริวรรณ์ สันทัด รศ.ยุวดี วัฒนานนท์ และ รศ.ศิริวรรณ์ สันทัด, บรรณาธิการ. WY157 ย442ป 2557 กรุงเทพมหานคร : โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557255710
1079.13399159882 ปฐมนิเทศวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ = Introduction to nursing and midwifery profession / สุพิศ รุ่งเรืองศรี และ คัทลียา ศิริภัทรากูร สุพิศ รุ่งเรืองศรี และ คัทลียา ศิริภัทรากูร WY18 ป343 2561 เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2561 2561 10
1080.13399159802 ประมวลความรู้ทางจิตวิทยาคลินิค = Clinical Pshychology Synopsis กนกรัตน์ สุขะตุงคะ WM105 ก125ป 2556 กรุงเทพฯ : นีโอดิจิตอล, 255625565
1081.13399159910 ประมวลสรรพคุณสมุนไพรไทย. เล่ม 1 / คณะผู้จัดทำ, พรทิพย์ เติมวิเศษ ... [และคนอื่นๆ] พรทิพย์ เติมวิเศษ ... [และคนอื่นๆ] QV770.JT3 ป353 2555 นนทบุรี : กลุ่มงานพัฒนาวิชาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร สถาบันการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, 255525554
1082.13399158634 ประสาทกายวิภาคศาสตร์ = Neuroanatomy / โดย มีชัย ศรีใส มีชัย ศรีใส WL101 ม596ป 2554 กรุงเทพฯ : Year Book Pub., 2554 2554 3
1083.13399148341 ประสาทวิทยาทันยุค ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร WL100 ก344ป 2553 กรุงเทพฯ: หน่วยประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2553255310
1084.13399158632 ประสาทวิทยาทันยุค = Modern neurology / ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร WL140 ก344ป 2553 กรุงเทพฯ : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 255325531
1085.13399158054 ประสาทวิทยาทันยุค = Modern neurology / ก้องเกียรติกูณฑ์กันทรากร ก้องเกียรติ กูณฑ์กันทรากร WL140 ก344ป 2554 กรุงเทพฯ : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2554 2554 9
1086.13399158940 ประเด็นและแนวโน้มทางการบริหารการพยาบาล หน่วยที่ 1-4 = Issues and trends in Nursing Management / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช WY105 ม241ป 2556 กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 255625565
1087.13399158942 ประเด็นและแนวโน้มทางการบริหารการพยาบาล หน่วยที่ 11-15 = Issues and trends in Nursing Management / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช WY105 ม241ป 2553 กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 255325535
1088.13399158941 ประเด็นและแนวโน้มทางการบริหารการพยาบาล หน่วยที่ 6-10 = Issues and trends in Nursing Management / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช WY105 ม241ป 2553 กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย, 255325535
1089.13399158596 ประเด็นและแนวโน้มวิชาชีพการพยาบาล = Trends & issue ofnursing profession / วิจิตรา กุสุมภ์ และคณะ ; [บรรณาธิการ] WY16 ว528ป 2555 กรุงเทพฯ : สหประชาพาณิชย์, 2555255515
1090.13399158361 ประเด็นและแนวโน้มวิชาชีพการพยาบาล = Trends &Issue of Nursing Profession/ วิจิตรา กุสุมภ์...(และคณะ) วิจิตรา กุสุมภ์ WY16 ว528ป 2553 กรุงเทพฯ : สหประชาพาณิชย์, 2553 2553 3
1091.13399146806 ปวดท้องประจำเดือน ชัญวลี ศรีสุโข WP560 ช362ป 2553 กรุงเทพฯ: อมรินทร์สุขภาพ, 255325532
1092.13399159377 ปวดเข่า เข่าเสื่อม การดูแลรักษาและการป้องกัน/กนกอร บุญพิทักษ์ กนกอร บุญพิทักษ์ WE870 ก151ป 2556 กรุงเทพมหานคร : Feel good, 2556255650
1093.13399159822 ปัญหาทางอายุรศาสตร์ที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติปัจจุบัน = Common Medical Problems in Modern - day Practice/อาภัสณี โสภณสฤษฎ์สุข บรรณาธิการ ... [และคณะ] WB115 ป525 2559 กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 256025605
1094.13399159484 ปัญหาทารกแรกเกิดที่พบบ่อย : การแก้ไขเบื้องต้น/พิมลรัตน์ ไทยธรรมยานนท์และคณะ พิมลรัตน์ ไทยธรรมยานนท์, สันติ ปุณณะหิตานนท์, ปนัดดา จันทร์สาส์นและอนงค์นาถ ศิริทรัพย์ WY159 พ236ก 2559 กรุงเทพมหานคร : ธนาเพรส, 2559255910
1095.13399159925 ปัญหาที่พบบ่อยและภาวะฉุกเฉินทางโลหิตวิทยา = Common problems and emergencies in hematology / บรรณาธิการ กานศิษฎ์ ประยงค์รัตน์ ... [และคนอื่น ๆ] กานศิษฎ์ ประยงค์รัตน์ ... [และคนอื่น ๆ] WH100 ป525 2559 กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันในผู้ใหญ่, 2559255910
1096.13399158446 ปัญหาสารน้ำ อิเล็กโทรไลต์และโรคไตในเด็ก / บรรณาธิการโดย ประไพพิมพ์ ธีรคุปต์ ... [และคนอื่นๆ] WY320 ป525 2554 กรุงเทพฯ : ชมรมโรคไตเด็กแห่งประเทศไทย, 2554255410
1097.13399158896 ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้สูงอายุและการป้องกัน / ประเสริฐ อัสสันตชัย, บรรณาธิการ ประเสริฐ อัสสันตชัย, บรรณาธิการ WT120 ป422ป 2554 กรุงเทพฯ : ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคมคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554 2554 9
1098.13399159090 ปัญหาโรคเด็กที่พบบ่อย 2 /สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี WS200 ส181ป 2553 กรุงเทพ: สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง, 255325532
1099.13399159449 ผลกระทบจากการรักษาโรคมะเร็ง/บรรณาธิการโดย อิ่มใจ ชิตาพนารักษ์ อิ่มใจ ชิตาพนารักษ์, บรรณาธิการ QZ266 ผ171 2557 เชียงใหม่ : ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 255725575
1100.13399159416 ผลลัพธ์การจัดการรายกรณีผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง/กฤตพัทธ์ ฝึกฝนและปัฐยาวัชร ปรากฏผล กฤตพัทธ์ ฝึกฝนและปัฐยาวัชร ปรากฏผล WK815 ก914ผ 2557 นนทบุรี : ยุทธรินทรการพิมพ์, 2557255750
1101.13399158597 ผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุ : ผู้ดูแลที่เป็นทางการและแนวทางในการประกันคุณภาพในประเทศไทย / ศิริพันธุ์ สาสัตย์ (บรรณาธิการ) WT21 ผ749 2555 กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555255520
1102.13399158909 พยาธิสรีรวิทยาของกลุ่มโรคที่มีความสำคัญทางด้านการพยาบาลและการแพทย์ วิโรจน์ ไววานิชกิจ QZ4 ว712พ 2554 กรุงเทพมหานคร : เลิฟมีเลิฟมายบุ๊ค, 2554255410
1103.13399158014 พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล เล่ม 1 / สุจินดา ริมศรีทอง, สุดาพรรณ ธัญจิรา, อรุณศรี เตชัสหงศ์, บรรณาธิการ 0 สุจินดา ริมศรีทอง, สุดาพรรณ ธัญจิรา, อรุณศรี เตชัสหงศ์, บรรณาธิการ QZ4 พ162 2554 กรุงเทพฯ : สามเจริญพาณิชย์(กรุงเทพฯ), 2554 2554 15
1104.13399158935 พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล เล่ม 2 / บรรณาธิการ สุจินดา ริมศรีทอง,สุดาพรรณ ธัญจิรา, อรุณศรี เตชัสหงษ์และสุภามาศ ผาติประจักษ์ QZ4 พ162 2556 กรุงเทพฯ : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 255625565
1105.13399159365 พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล/พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร...และคณะ พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร QZ440 พ118พ 2558 กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558 2558 32
1106.13399159230 พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล/ลิวรรณ อุนนาภิรักษ์ ลิวรรณ อุนนาภิรักษ์ QZ440 ล461พ 2558 กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558255815
1107.13399159218 พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล/ลิวรรณ อุนนาภิรักษ์, จันทนา รณฤทธิชัย, วิไลวรรณ ทองเจริญ, วีนัส ลีฬหกุล, พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร ลิวรรณ อุนนาภิรักษ์ และคณะ QZ440 ล461พ 2555 กรุงเทพมหานคร : บุญศิริการพิมพ์, 255525552
1108.13399159485 พยาบาลนำการจัดการภาวะน้ำหนักเกิน/บรรณาธิการ ศิริอร สินธุ ปิยะนันท์ ลิมเรืองรอง และฐิติพงษ์ ตันคำปวน WS16 พ219 2559 นนทบุรี : สภาการพยาบาล, 255925595
1109.13399159405 พยาบาลโภชนบำบัด/บรรณาธิการโดย ส่งศรี แก้วถนอม, บุชชา พราหมณสุทธิ์และสรนิต ศีลธรรม ส่งศรี แก้วถนอม, บุชชา พราหมณสุทธิ์และสรนิต ศีลธรรม บรรณาธิการ QU145 ส128พ 2557 กรุงเทพมหานคร : กรุงเทพเวชสาร, 255725575
1110.13399159520 พยาบาลโภชนบำบัด= Nutrition support nurse/บรรณาธิการโดย ส่งศรี แก้วถนอม, บุชชา พราหมณสุทธิ์และสรนิต ศีลธรรม ส่งศรี แก้วถนอม, บุชชา พราหมณสุทธิ์และสรนิต ศีลธรรม บรรณาธิการ QU145 ส128พ 2560 กรุงเทพมหานคร : สมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย, 2560256010
1111.13399159132 พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2540 ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ/ โดย งานกฎหมายสภาการพยาบาล WY32 พ371พ 2554 นนทบุรี : สภาการพยาบาล, 25542554109
1112.13399158964 พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2528และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2540 และข้อบังคับ ระเบียบประกาศสภาการพยาบาลที่เกี่ยวข้อง / โดย งานกฎหมายสภาการพยาบาล WY32 พ371พ 2553 นนทบุรี : สภาการพยาบาล, 2553255365
1113.13399159549 พฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุสำหรับการดูแลผู้ป่วยสูงอายุขั้นต้น=Geronhtology and geriatrics for primary care practice/บรรณาธิการวีรศักดิ์ เมืองไพศาล วีรศักดิ์ เมืองไพศาล,บรรณาธิการ WT100 ว378ก 2560 กรุงเทพมหานคร : สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย, 256025604
1114.13399159401 พฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพ=Ethical behaviors of professional nurses/บรรณาธิการ อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรมและสมใจ ศิระกมล อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรมและสมใจ ศิระกมล WY85 อ792พ 2558 เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558255830
1115.13399159502 พฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพ=Ethical behaviors of professional nurses/บรรณาธิการ อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรมและสมใจ ศิระกมล อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรมและสมใจ ศิระกมล WY85 อ792พ 2560 เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 256025609
1116.13399159505 พฤติกรรมและอารมณ์ในเด็กออทิสติก/สุพัตรา วงศ์วิเศษ แอนดราดี สุพัตรา วงศ์วิเศษ แอนดราดี WM460.5 ส461พ 2560 กรุงเทพมหานคร : แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 256025605
1117.13399146807 พันธุศาสตร์มะเร็งเต้านม พิมพิชฌา ปัทมสิริวัฒน์ WP870 พ722พ 2553 กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553255310
1118.13399159065 พื้นฐานกุมารเวชศาสตร์ / บรรณาธิการ อัจฉรา ตั้งสถาพรพงษ์ ...[และคนอื่น ๆ] WS100 พ235 2555 กรุงเทพฯ : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 255525552
1119.13399159239 พื้นฐานระบาดวิทยา = Basics of epidemiology / บรรณาธิการ คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ ... [และคนอื่น ๆ] WA105 พ235 2557 นนทบุรี : สมาคมนักระบาดวิทยาภาคสนาม, 255725575
1120.13399159066 พื้นฐานวิทยาภูมิคุ้มกันและหลักการทดสอบทางวิทยาภูมิคุ้มกัน= Basic immunology and immunoassay principles / กัญญนันทน์ กฤษศิริวุฒินันท์ กัญญนันทน์ กฤษศิริวุฒินันท์ QW525 ก382 2555 กรุงเทพฯ : วัชรินทร์ พี.พี., 255525552
1121.13399158184 พื้นฐานศัลยศาสตร์ ม.อ. เล่ม1 / บรรณาธิการ ศักดิ์ชาย เรืองสิน WO100 พ816 2554 กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2554255415
1122.13399159192 ฟิสิกส์สำหรับพยาบาล /โดย กอบศิริ วรศรี และ มาลี สุทธิโอภาส กอบศิริ วรศรี และ มาลี สุทธิโอภาส QT34 ก363ฟ 2556 กรุงเทพมหานคร : วิทยพัฒน์, 2556255618
1123.13399159760 ฟิสิกส์สำหรับพยาบาล /โดย กอบศิริ วรศรี และ มาลี สุทธิโอภาส กอบศิริ วรศรี และ มาลี สุทธิโอภาส QT34 ก363ฟ 2557 กรุงเทพมหานคร : วิทยพัฒน์, 2557255712
1124.13399158346 ภาวะความดันหลอดเลือดในปอดสูงในเด็ก = Pediatric pulmonaryhypertension / บรรณาธิการโดยอลิสา ลิ้มสุวรรณ, พงษ์ศักดิ์ โค้วสถิตย์ WG340 ภ226 2553 กรุงเทพฯ : กรุงเทพเวชสาร, 2553255315
1125.13399158862 ภาวะฉุกเฉินทางสูตินรีเวชกรรม บรรณาธิการ ประภาพร สู่ประเสริฐ WQ240 ป342ภ 2553 เชียงใหม่ : ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 255325533
1126.13399158789 ภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์ = Emergency medicine / บรรณาธิการ ณัฎฐิณี จรัสเจริญวิทยา ... [และคนอื่น ๆ] WB105 ภ476 2554 กรุงเทพฯ : กรุงเทพเวชสาร, 2554255437
1127.13399158081 ภาวะฉุกเฉินระบบหัวใจและหลอดเลือด= Cardiac emergencies / บรรณาธิการ ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน WG205 ป266ภ 2554 กรุงเทพ ฯ : ภาพพิมพ์, 255425545
1128.13399159056 ภาวะฉุกเฉินระบบหัวใจและหลอดเลือด= Cardiac emergencies / บรรณาธิการ ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน WG205 ป266ภ 2555 กรุงเทพ ฯ : ภาพพิมพ์, 255525555
1129.13399159794 ภาวะฉุกเฉินในผู้สูงวัย = Geriatric emergency จิราภรณ์ ศรีอ่อน, รพีพร โรจน์แสงเรือง, ชายวุฒิ สววิบูลย์, บรรณาธิการ WT100 ภ227 2561 กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช, 2561256115
1130.13399144387 ภาวะช็อคและการพยาบาล วัลภา คุณทรงเกียรติ WY154 ว442ภ 2554 ชลบุรี : ศรีศิลปการพิมพ์, 2554255410
1131.13399159099 ภาวะช็อคและการพยาบาล/โดยวัลภา คุณทรงเกียรติ วัลภา คุณทรงเกียรติ WY154 ว442ภ 2554 ชลบุรี : ศรีศิลปการพิมพ์, 2554255470
1132.13399159351 ภาวะทางเดินอาหารทำหน้าที่ผิดปกติไร้โรคทางกายในเด็ก=Pediatric Functional Gastrointestinal Disorders/บรรณาธิการโดยสุพร ตรีพงษ์กรุณา สุพร ตรีพงษ์กรุณา WS310 ส467ภ 2558 กรุงเทพมหานคร : โฮลิสติก พับลิชชิ่ง, 255825585
1133.13399158521 ภาวะปรกติและผิดปรกติที่พบบ่อยในทารกแรกเกิด / โดยเกรียงศักดิ์ จีระแพทย์ เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์ WS420 ก768ภ 2555 กรุงเทพฯ : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 255525555
1134.13399159554 ภาวะวิกฤติทางสูติกรรม=Obstetric crisis/บรรณาธิการโดยวิทยา ถิฐาพันธ์และตรีภพ เลิศบรรณพงษ์ วิทยา ถิฐาพันธ์และตรีภพ เลิศบรรณพงษ์, บรรณาธิการ WQ100 ว896ภ 2559 กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 255925591
1135.13399158351 ภาวะแทรกซ้อนทางสูติศาสตร์ = Obstetrics complications / บรรณาธิการ คมสันติ์ สุวรรณพฤกษ์, เด่นศักดิ์พงศ์โรจน์เผ่า WQ240 ภ476ซ 2554 กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2554 2554 22
1136.13399160448 ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ=DysLipidemia/บรรณาธิการโดย นันทกร ทองแตง และสุทิน ศรีอัษฎาพร นันทกร ทองแตง และสุทิน ศรีอัษฎาพร, บรรณาธิการ WD200.5H8 น458ภ 2561 กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561 2561 5
1137.13399159507 ภาวะไขมันในเลือดผิดปรกติ=DysLipidemia/วิมล พันธุเวทย์ วิมล พันธุเวทย์ WD200.5H8 ว663ภ 2559 กรุงเทพมหานคร : แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 255925595
1138.13399159924 มะเร็งชนิดก้อนในเด็ก = Malignant solid tumor in children / สุรพล เวียงนนท์ สุรพล เวียงนนท์ QZ275 ส852 2558 กรุงเทพฯ : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2558 2558 6
1139.13399158056 มะเร็งนรีเวชวิทยา = Gynecologic oncology / จตุพลศรีสมบูรณ์, ชำนาญ เกียรติพีรกุล, บรรณาธิการ WP145 ม269 2554 กรุงเทพฯ : ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย, 2554 2554 17
1140.13399158814 มะเร็งร้ายที่ต้องรู้จัก / โดยวิโรจน์ ไววานิชกิจ วิโรจน์ ไววานิชกิจ QZ201 ว712ส 2554 กรุงเทพฯ : Feel good 255425542
1141.13399159450 มะเร็งวิทยา=Cancer science/บรรณาธิการโดย สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา, บรรณาธิการ QZ200 ส478ม 2560 สงขลา : หน่วยผลิตตำรา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 256025605
1142.13399158777 มะเร็งเต้านม พัฒน์พงศ์ นาวีเจริญ และคณะ WP870 พ526ม 2553 กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์สุขภาพ, 2553255310
1143.13399159448 มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก/บรรณาธิการโดย ศิริวรรณ ตั้งจิตกมล ศิริวรรณ ตั้งจิตกมล, บรรณาธิการ WP458 ศ237ม 2559 กรุงเทพมหานคร : คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช, 2559255910
1144.13399159527 มาตรฐานการพยาบาล CVT : แนวคิดการพยาบาลคุณภาพ/เพ็ญจันทร์ แสนประสาน, ดวงกมล วัตราดุลย์และ กนกพร แจ่มสมบูรณ์ เพ็ญจันทร์ แสนประสาน, ดวงกมล วัตราดุลย์และ กนกพร แจ่มสมบูรณ์ WY163 พ253ม 2560 กรุงเทพมหานคร : สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก (ประเทศไทย)), 256025605
1145.13399153422 มิติใหม่ในการใช้ยาในโรคติดเชื้อ: การประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต, คณะเภสัชศาสตร์ QV350 ม246ม 2553 กรุงเทพฯ: นิวไทยมิตรการพิมพ์ (1996), 2553255310
1146.13399153452 ยากับโรคหัวใจและหลอดเลือด : การประชุมวิชาการเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ครั้งที่ 9 วันที่ 27-28 มกราคม 2554 ณ ห้อง Convention Hall ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยรังสิต, คณะเภสัชศาสตร์ QV150 ม246ย 2554 กรุงเทพมหานคร: นิวไทยมิตรการพิมพ์ (1996), 2554255410
1147.13399159331 ยาฉีดที่ใช้บ่อย QV786 ฐ343ย 2556 กรุงเทพมหานคร : โครงการตำรา-ศิริราชคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 255625567
1148.13399158210 ยาที่มีความเสี่ยงสูง/ อภิฤดี เหมะจุฑา อภิฤดี เหมะจุฑา QV38 อ262ย 2554 กรุงเทพ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 255425545
1149.13399158097 ยาสามัญประจำบ้าน ชุดสมุนไพรไทยและการอยู่ไฟ ล่วมยา [นามแฝง] QV767 ล148ย 2553 กรุงเทพมหานคร : ภูมิปัญญา, 255325533
1150.13399159376 ยาสำหรับความดันเลือดสูง/ลินดา จุฬาโรจน์มนตรีและสุวรา วัฒนพิทยากุล ลินดา จุฬาโรจน์มนตรี WG340 ล354ย 2558 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 255825585
1151.13399152499 รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านการแพทย์และสาธารณสุข เล่มที่1 สภาการพยาบาล W.032 ส226ร 2553 กรุงเทพฯ: สภาการพยาบาล, 2553255370
1152.13399158528 ระบบขับถ่ายปัสสาวะ การตรวจปัสสาวะ / โดยจำนงค์ นพรัตน์ จำนงค์ นพรัตน์ WJ140 0344ร 2555 สงขลา : หน่วยผลิตตำรา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555 2555 12
1153.13399159330 ระบบขับถ่ายปัสสาวะ การตรวจปัสสาวะ / โดยจำนงค์ นพรัตน์ จำนงค์ นพรัตน์ WJ140 จ344ร 2556 สงขลา : หน่วยผลิตตำรา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2556 2556 6
1154.13399158575 ระบบประสาทและการทำงาน = Functional neuroanatomy / โดย สมนึก นิลบุหงา สมนึก นิลบุหงา WL101 ส253 2555 กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555255511
1155.13399159818 ระบบประสาทและการทำงาน = Functional Neuroanatomy / โดย เฉง นิลบุหงา เฉง นิลบุหงา WL101 ส253 2561 กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 256125615
1156.13399159383 ระบบสาธารณสุขและการวางแผนงานสาธารณสุข=Public health system and health planning/พูลศักดิ์ พุ่มวิเศษ พูลศักดิ์ พุ่มวิเศษ WA541 พ417ร 2557 นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2557255711
1157.13399158987 ระบบหลักประกันสุขภาพไทย / บรรณาธิการหลัก สุรจิต สุนทรธรรม W.225 ร228 2555 กรุงเทพฯ : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2555255520
1158.13399158574 ระบบหัวใจและการทำงาน / โดยสมนึก นิลบุหงา และ ปานสิริพันธุ์สุวรรณ สมนึก นิลบุหงา WG100 ส165ร 2555 กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555255511
1159.13399158631 ระบาดวิทยา = Epidemiology/โดย ไพบูลย์ โล่ห์สุนทร ไพบูลย์ โล่ห์สุนทร WA105 พ981ร 2553 กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย., 255325531
1160.13399158739 ระบาดวิทยาพื้นฐาน / สีลม แจ่มอุลิตรัตน์ สีลม แจ่มอุลิตรัตน์ WA105 ส733ร 2554 กรุงเทพฯ : โอเอส พริ้นติ้งเฮาส์, 2554 2554 4
1161.13399158057 ระบาดวิทยาพื้นฐาน / สีลม แจ่มอุลิตรัตน์ สีลม แจ่มอุลิตรัตน์ WA105 ส733ร 2554 กรุงเทพฯ : โอเอส พริ้นติ้งเฮาส์, 255425545
1162.13399159052 ระบาดวิทยาและแนวปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล= Epidemiology and Evidence-Base Practice Guideline in Prevention of Hospital-Associated Infections/อะเคื้อ อุณหเลขกะ อะเคื้อ อุณหเลขกะ WX167 อ590ก 2556 เชียงใหม่ : มิ่งเมืองนวรัตน์, 255625563
1163.13399158430 ระเบียบวิธีการวิจัยทางพยาบาลศาสตร์/โดยบุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร WY20.5 บ418ร 2553 กรุงเทพฯ : ยูแอนด์ไอ อินเตอร์ มีเดีย จำกัด, 255325535
1164.13399149548 รักษาปวดหลังให้หายขาด มานพ ประภาษานนท์ WE755 ม443ร 2553 กรุงเทพฯ: อมรินทร์สุขภาพ, 255325536
1165.13399147867 ริดสีดวงทวารหนัก ปริญญา ทวีชัยการ WI605 ป458ร 2553 กรุงเทพฯ: อมรินทร์สุขภาพ, 255325533
1166.13399158815 รู้จัก รู้เรื่อง รู้รักษา โรคมะเร็ง / โดยสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยา ฝ่ายรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ QZ201 ร925ส 2555 กรุงเทพฯ : ธนาเพรส 255525553
1167.13399147580 รู้จัก เข้าใจ ดูแล ภาวะซึมเศร้า สายฝน เอกวรางกูร WM171 ส661ร 2553 กรุงเทพฯ: แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 255325535
1168.13399159433 รู้จักคาร์บ รู้จักนับ ปรับสมดุล ควบคุมเบาหวาน/บรรณาธิการ สุภาวดี ลิขิตมาศกุล...และคณะ WK815 ส462ร 2560 กรุงเทพมหานคร : สมาคมเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ, 256025605
1169.13399159545 ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อสุขภาพที่ดีที่สุดของมารดาและทารกในครรภ์= Working together to the best maternal and fetal health/บรรณาธิการโดยวิบูลย์ เรืองชัยนิคม, และคณะ วิบูลย์ เรืองชัยนิคม, และคณะ บรรณาธิการ WQ209 ว896ร 2560 กรุงเทพมหานคร : สมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (ไทย), 256025603
1170.13399158139 วัคซีน / บรรณาธิการ โอฬาร พรหมาลิขิต, อัจฉราตั้งสถาพรพงษ์, อุษา ทิสยากร QW805 ว211 2554 กรุงเทพฯ : นพชัยการพิมพ์, 2554255412
1171.13399159490 วัคซีน / บรรณาธิการ โอฬาร พรหมาลิขิต, อัจฉราตั้งสถาพรพงษ์, อุษา ทิสยากร0 โอฬาร พรหมาลิขิต, อัจฉราตั้งสถาพรพงษ์, อุษา ทิสยากร,บรรณาธิการ QW805 ว211 2558 กรุงเทพฯ : นพชัยการพิมพ์, 255825585
1172.13399149791 วัณโรคในเด็ก / จามรี ธีรตกุลพิศาล จามรี ธีรตกุลพิศาล WF415 จ313ว 2553 ขอนแก่น: โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2553 2553 15
1173.13399158102 วัยอย่างหนูแม่รู้ต้องเลี้ยงอย่างไร WM105 ว441 2555 กรุงเทพมหานคร : แพรธรรม สำนักพิมพ์, 255525553
1174.13399159870 วิจัยกรณีศึกษาทางคลินิกสำหรับการฟื้นฟูสภาพทางระบบทรวงอก = Clinical case study research for chest rehabilitation / จิรกฤต ลีลารุ่งระยับ, อินทิรา เนขุนทด จิรกฤต ลีลารุ่งระยับ, อินทิรา เนขุนทด WF20 จ488ว 2558 กรุงเทพฯ : ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 255825585
1175.13399158752 วิจัยทางการพยาบาล / โดยชมนาด วรรณพรศิริ WY20.5 ช16ว 2555 กรุงเทพฯ : โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 255525551
1176.13399158380 วิทยาการระบาดโรคมะเร็ง : หลักและวิธีการ / สุพรรณีพรหมเทศ สุพรรณี พรหมเทศ^ukku^uph QZ220.1 ส829 2554 ขอนแก่น : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554255410
1177.13399158868 วิทยาการร่วมสมัยในมะเร็งนรีเวชวิทยา = Contemporary Evidence-Based Medicine in Gynecologic Oncology บรรณาธิการ จิตติ หาญประเสริฐพงษ์ และคณะ WP145 จ419ว 2554 สงขลา : ชานเมืองการพิมพ์, 255425545
1178.13399158432 วิทยาภูมิคุ้มกันพื้นฐานและคลินิก = Basic and Clinical Immunology QW504 อ371ว 2553 กรุงเทพฯ: คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553255310
1179.13399159890 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม : และการจัดการคุณภาพ = Environmental science and quality management / จำรูญ ยาสมุทร จำรูญ ยาสมุทร WA670 จ369ว 2555 กรุงเทพฯ : ดวงกมล บุ๊คส์ ดิสทริบิวเตอร์, 2555 2555 5
1180.13399158844 วิทยาหลอดเลือดดำ (Phlebology) บรรณาธิการ พรรธนมณฑน์ อุชชิน และคณะ WG600 ไม่พบรหัส 2553 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553255312
1181.13399159888 วิทยาเอ็มบริโอ = Embryology / เกล็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์ เกล็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์ QS604 ก768ว 2556 กรุงเทพฯ : ไอกรุ๊ปเพรส, 255625565
1182.13399158951 วิธีหยุดกรดไหลย้อน = How to stop heartburn / Anil Minocha,Christine Adamec ; น้ำทิพย์ ส่งสวัสดิ์ แปลและเรียบเรียง 1 ไมโนชา, อานิล WI250 ม982ว 2556 กรุงเทพฯ : นกฮูก, 2556 2556 10
1183.13399158302 วิธีเลี้ยงลูกจากในสู่นอก : รู้ใจเรา เข้าใจลูก / โดยแดเนียล เจ. ซีเกล และ แมรี ฮาร์ตเซลล์ ; แปล/เรียบเรียงสุรเกียรติ อาชานานุภาพ และ ตุลาพร อาชานานุภาพ1 ซีเกล, แดเนียล เจ WS113 ซ332ว 2554 กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 255425547
1184.13399158108 วิสัญญีวิทยาคลินิก / บรรณาธิการ วิรัตน์ วศินวงศ์ ...[และคนอื่น ๆ] WO275 ว238ต 2555 สงขลา : หน่วยผลิตตำราคณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์, 2555255510
1185.13399158194 วิเคราะห์กฎหมายพยาบาลและผดุงครรภ์ / นครินทร์ นันทฤทธิ์ นครินทร์ นันทฤทธิ์ WY32 น131ว 2554 เชียงใหม่ : นพบุรีการพิมพ์, 2554255410
1186.13399158542 ศัพท์สูติ-นรีเวช / โดยสุนีย์ สุนทรมีเสถียร และ นัยนา แขดกิ่ง สุนีย์ สุนทรมีเสถียร WQ13 ส337ศ 2554 กรุงเทพฯ : โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554255418
1187.13399158855 ศัลยศาสตร์ทั่วไป เล่ม 10 บรรณาธิการ พรพรหม เมืองแมน และคณะ WO100 พ247ศ 2553 กรุงเทพมหานคร : สมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, 255325533
1188.13399158854 ศัลยศาสตร์ทั่วไป เล่ม 9 บรรณาธิการ พรพรหม เมืองแมน และคณะ WO100 พ247ศ 2553 กรุงเทพมหานคร : สมาคมศัลยแพทย์ทั่วไปแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, 255325533
1189.13399159438 ศัลยศาสตร์บูรณสภาพข้อเข่าเสื่อม= Reconstructive surgery of the osteoarthritic knee/บรรณาธิการ กีรติ เจริญชลวานิช กีรติ เจริญชลวานิช, บรรณาธิการ WE870 ก374ศ 2559 กรุงเทพมหานคร : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 255925592
1190.13399158155 ศัลยศาสตร์วิวัฒน์ 40=Update trauma management /บรรณาธิการ อนันต์ ตัณมุขยกุล, เรวัต ชุณหสุวรรณกุล, พรพรหม เมืองแมน WO100 ศ338 2554 กรุงเทพมหานคร : กรุงเทพเวชสาร, 255425542
1191.13399158156 ศัลยศาสตร์วิวัฒน์ 41 : ศัลยศาสตร์ตกแต่งในปี 2554/บรรณาธิการ บวรศิลป์ เชาวน์ชื่น, กมลวรรณ เจนวิถีสุข, อภิรักษ์ ช่วงสุวนิช WO100 ศ338 2554 กรุงเทพมหานคร : กรุงเทพเวชสาร, 255425542
1192.13399158157 ศัลยศาสตร์วิวัฒน์ 42 : ภาวะฉุกเฉินทางศัลยกรรมหัวใจ หลอดเลือดและทรวงอก/บรรณาธิการ วรวงศ์ ศลิษฎ์อรรถกร, ปิยะ สมานคติวัฒน์, ชัยสิทธิ์ ศรีสมบูรณ์, ธิติพงศ์ เทพสุวรรณ WO100 ศ338 2554 กรุงเทพมหานคร : กรุงเทพเวชสาร, 255425542
1193.13399158158 ศัลยศาสตร์วิวัฒน์ 43 : ปัญหาที่พบบ่อยในศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ/ บรรณาธิการ วชิร คชการ WO100 ศ338 2554 กรุงเทพมหานคร : กรุงเทพเวชสาร, 255425542
1194.13399158159 ศัลยศาสตร์วิวัฒน์ 44 : ศัลยศาสตร์สำหรับโรคเมตาบอลิคและโรคอ้วน/บรรณาธิการ ธีรพล อังกูลภักดีกุล, ปรีดา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์, ไพศาล พงศ์ชัยฤกษ์ WO100 ศ338 2554 กรุงเทพมหานคร : กรุงเทพเวชสาร, 255425542
1195.13399158160 ศัลยศาสตร์วิวัฒน์ 45 : Variety in neurosurgery common comp/บรรณาธิการ สงวนสิน รัตนเลิศ WO100 ศ338 2554 กรุงเทพมหานคร : กรุงเทพเวชสาร, 255425542
1196.13399158161 ศัลยศาสตร์วิวัฒน์ 46 : ภาวะฉุกเฉินในช่องท้องทางกุมารศัลยศาสตร์/บรรณาธิการ สุเมธ ธีรรัตน์กุล WO100 ศ338 2554 กรุงเทพมหานคร : กรุงเทพเวชสาร, 255425542
1197.13399158162 ศัลยศาสตร์วิวัฒน์ 47 : การผ่าตัดสำหรับผู้ป่วยไตวาย/บรรณาธิการ โสภณ จิรสิริธรรม, ศิริวรรณ จิรสิริธรรม, สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ, วสันต์ สุเมธกุล WO100 ศ338 2554 กรุงเทพมหานคร : กรุงเทพเวชสาร, 255425542
1198.13399158163 ศัลยศาสตร์วิวัฒน์ 48 : Acute care surgery/บรรณาธิการ โสภณ จิรสิริธรรม, พรเทพ เปรมโยธิน WO100 ศ338 2554 กรุงเทพมหานคร : กรุงเทพเวชสาร, 255425542
1199.13399158531 ศัลยศาสตร์วิวัฒน์ 49 : Update in Colorectal Surgery 2012/บรรณาธิการโดย วีรพัฒน์ สุวรรณธรรมา และ วรุตม์ โล่ห์สิริวัฒน์ WO100 ศ338 2555 กรุงเทพมหานคร : กรุงเทพเวชสาร, 255525553
1200.13399158851 ศัลยศาสตร์วิวัฒน์ เล่ม 39 บรรณาธิการ จักรพันธ์ เอื้อนรเศรษฐ์ และคณะ WO100 จ225ศ 2553 กรุงเทพมหานคร : กรุงเทพเวชสาร, 255325532
1201.13399159772 ศัลยศาสตร์วิวัฒน์ เล่ม 54 : Dealing with colorectal diseases 2016 /บรรณาธิการโดย ต้น คงเป็นสุข, บุญชัย งามสิริมาศ, ธีรนุช บุญพิพัฒนาพงศ์ และวรุตม์ โล่ห์สิริวัฒน์ ต้น คงเป็นสุข, และคณะ. บรรณาธิการ WO100 ต15ค 2559 กรุงเทพมหานคร : กรุงเทพเวชสาร, 255925593
1202.13399147126 ศัลย์เสวนา = Surgical Forum : Breast, Bowel and minimal invasive surgery สมเกียรติ สรรพวีรวงศ์ WO140 ส232ศ 2553 สงขลา: หน่วยผลิตตำราคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2553255310
1203.13399151231 ศาสตร์น่ารู้สำหรับงานกายภาพบำบัดชุมชน น้อมจิตต์ นวลเนตร์ WB460 น358ศ 2553 ขอนแก่น: โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2553255310
1204.13399160535 ศาสตร์และศิลป์การพยาบาลผู้สูงอายุ / วิไลวรรณ ทองเจริญ,บรรณาธิการ WY152 ศ374 2558 กรุงเทพฯ : โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558 2558 5
1205.13399158167 ศาสตร์และศิลป์การพยาบาลผู้สูงอายุ / วิไลวรรณ ทองเจริญ,บรรณาธิการ WY152 ศ374 2554 กรุงเทพฯ : โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554255422
1206.13399159767 ศาสตร์และศิลป์ของการสัมภาษณ์ทางจิตเวชศาสตร์/ณรงค์ สุภัทรพันธุ์ ณรงค์ สุภัทรพันธุ์ WM141 ณ214ศ 2559 กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, 255925596
1207.13399149985 ศาสตร์และศิลป์ในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด 'การอบรมระยะสั้น อายุรศาสตร์หัวใจ ครั้งที่ 2' ปรีชา เอื้อโรจนอังกูร WG200 ป469ศ 2553 กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มิตรสัมพันธ์, 2553255310
1208.13399158049 ศาสตร์และศิลป์ในการรักษาโรคหัวใจขาดเลือด / บรรณาธิการปรีชา เอื้อโรจนอังกูร WG300 ศ371 2553 กรุงเทพฯ : หน่วยโรคหัวใจ กองอายุรกรรมโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, 2553255320
1209.13399159917 สมรรถนะพยาบาลชุมชน : สมรรถนะเพื่อความเข้าใจชีวิต ชุมชน และสังคม / วรเชษฐ เขียวจันทร์, สุพรรณกัญจนารีย์ รักอิสระ และ พัชรินทร์ สุอินไหว วรเชษฐ เขียวจันทร์, สุพรรณกัญจนารีย์ รักอิสระ และ พัชรินทร์ สุอินไหว WY100 ว17ส 2557 กรุงเทพฯ : ปิ่นโต พับลิชชิ่ง, 255725571
1210.13399144090 สมรรถนะและการออกวุฒิบัตรรับรองความรู้ และความชำนาญเฉพาะทางของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง สภาการพยาบาล. คณะกรรมการฝึกอบรมและสอบความรู้ความชำนาญเฉพาะทางการพยาบาลและการผดุ์ WY21 ส226ส 2553 กรุงเทพฯ : สภาการพยาบาล, 255325535
1211.13399159000 สมาธิบำบัดแบบ SKT รักษาสารพัดโรคได้ด้วยตัวเอง / สมพร กันทรดุษฏี-เตรียมชัยศรี สมพร กันทรดุษฎี-เตรียมชัยศรี WB890 ส166ส 2554 กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 255425542
1212.13399153432 สมุนไพรลดไขมันในเลือด 140 ชนิด จุไรรัตน์ เกิดดอนแฝก QV767 จ653ส 2553 กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ เซเว่น พริ้นติ้ง กรุ๊ป จำกัด, 2553255310
1213.13399158994 สรีรวิทยา 1 (ฉบับปรับปรุงใหม่)/ รัชฎา แก่นสาร์ และคณะ รัชฎา แก่นสาร์ QT104 ร326ส 2555 นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนกกระทรวงสาธารณสุข, 2555255553
1214.13399158188 สรีรวิทยา-พยาธิสรีรวิทยาระบบกล้ามเนื้อและกระดูก / ภนารี บุษราคัมตระกูล ภนารี บุษราคัมตระกูล WE500 ภ146 2553 กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 255325535
1215.13399160211 สรีรวิทยาของไต ความผิดปกติของอิเล็กโทรไลต์และของกรดด่าง = Renal Physiology Electrolytes and Acid-Base Disorders / ดุสิต จิรกุลสมโชค, .....[คนอื่นๆ] ดุสิต จิรกุลสมโชค, สัญญา ร้อยสมมุติ, ปณคพร วรรณานนท์, เทอดไทย ทองอุ่น, วิยะดา ปัญจรัก WJ301 ด764ส 2554 ขอนแก่น: ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น, 2554 2554 1
1216.13399158517 สรีรวิทยาระบบทางเดินอาหาร และการประยุกต์ทางคลินิก / โดยดวงพรทองงาม ดวงพร ทองงาม WI100 ด211ส 2555 กรุงเทพฯ : ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555255510
1217.13399159810 สรีรวิทยาระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดกับการประยุกต์ใช้ทางเภสัชวิทยา = Cardiovascular physiology and pharmacological applications กรองกาญจน์ ชูทิพย์ WG102 ก179ส 2560 พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 256125619
1218.13399158983 สรีรวิทยาระบบหัวใจและหลอดเลือด / พัชรินทร์ เทพอารีนันท์ พัชรินทร์ เทพอารีนันท์ WG102 พ523ส 2555 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555255520
1219.13399159488 สรุปเนื้อหาสำคัญและข้อสอบเสมือนจริงการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ปราโมทย์ ถ่างกระโทก WY100 ป449ส 2559 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ดิจิดอลชูก้าปริ้นท์, 2559 2559 20
1220.13399158774 สร้างเสริมสุขภาพองค์รวม สู่สุขภาวะสังคม/โดย วรรณภา ศรีธัญญรัตน์...และคนอื่นๆ วรรณภา ศรีธัญรัตน์ และคนอื่นๆ WA590 ว177ส 2555 กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), 255525551
1221.13399159477 สารน้ำและอิเล็กโทรไลต์ในเด็ก ความผิดปกติที่พบบ่อย/บรรณาธิการ อัจฉรา สัมบุณณานนท์ และคณะ บรรณาธิการ อัจฉรา สัมบุณณานนท์ และคณะ WS320 อ251ส 2559 กรุงเทพมหานคร : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559 2559 5
1222.13399159304 สารน้ำในร่างกาย = Body fluids / สารวิตรี เจียมพานิชยกุล ...[และคนอื่นๆ] สาวิตรี เจียมพานิชยกุล QU105 ส273ส 2558 เชียงใหม่ : คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558 2558 10
1223.13399159205 สารพัน Newborn Care สไตล์ศิริราช เล่ม1/โดยพิมล วงศ์ศิริเดช, บรรณาธิการ WS113 ส671 2553 a กรุงเทพฯ สาขาทารกแรกเกิดภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทย์ฯศิริ 255325532
1224.13399158620 สารพัน Newborn care สไตล์ศิริราช^nเล่ม 1 / บรรณาธิการ พิมล วงศ์ศิริเดช WQ100 ส671 2553 กรุงเทพฯ : สาขาทารกแรกเกิด ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553 2553 8
1225.13399158359 สารพันปัญหาและบทเรียนด้านการสื่อสารทางการแพทย์ : ฉบับพกพา/ ศูนย์ฝึกอบรมทักษะการสื่อสาร ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ; บรรณาธิการ, ชิษณุ พันธุ์เจริญ, จรุงจิตร์ งามไพบูลย์ ชิษณุ พันธุ์เจริญ W.62 ช576ส 2553 กรุงเทพฯ : ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, 255325535
1226.13399159156 สาระทบทวน วิชา กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล/บรรณาธิการโดยอัญชลี แก้วสรีศรี, ยงยุทธ แก้วเต็มและราตรี เที่ยงจิตตฺ์ อัญชลี แก้วสระศรี และคณะ, บรรณาธิการ WY32 อ113ส 2557 มปท. : เครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลภาคเหนือ สถาบันพระบรมราชนก, 2557255715
1227.13399159157 สาระทบทวน วิชา การพยาบาลอนามัยชุมชน/บรรณาธิการโดยศุภาณ์นาฎ สุวรรณกิจ, และ พิมพ์ใจ อุ่นบ้าน, ศุภาณ์นาฎ สุวรรณกิจ, และ พิมพ์ใจ อุ่นบ้าน, บรรณาธิการ. WY106 ศ464ส 2557 มปท. : เครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลภาคเหนือ สถาบันพระบรมราชนก, 2557255715
1228.13399159158 สาระทบทวน วิชา การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น/บรรณาธิการโดยศิริวรรณ ใบตระกูล, ยุคนธร ทองรัศน์ และ ฐิติรัตน์ พันธุ์เขียน ศิริวรรณ ใบตระกูล, ยุคนธร ทองรัศน์ และ ฐิติรัตน์ พันธุ์เขียน, บรรณาธิการ WY159 ศ486ส 2557 มปท. : เครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลภาคเหนือ สถาบันพระบรมราชนก, 2557255715
1229.13399159247 สาระทบทวน วิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางจิต / บรรณาธิการโดย สุทธามาศ อนุธาตุ..และคณะ WY160 ส444ส 2557 เครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลภาคเหนือ สถาบันพระบรมราชชนก, 2557255711
1230.13399159246 สาระทบทวน วิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ/บรรณาธิการโดย มณฑนา อัจฉริยศักดิ์ชัย WY152 ม257ส 2557 พิษณุโลก : โรงพิมพ์ตระกูลไทย, 2557255713
1231.13399159357 สาระทางการพยาบาลเพื่อความรักและความภาคภูมิใจในวิชาชีพ/ฟาริดา อิบราฮิม ฟาริดา อิบราฮิม WY16 ฟ62ส 2554 นนทบุรี : ธนาเพรส, 255425547
1232.13399159273 สาระหลักทางการพยาบาลมารดา ทารกแรกเกิด และการผดุงครรภ์ เล่มที่ 1(ระยะตั้งครรภ์) / บรรณาธิการ อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล บรรณาธิการ อำไพ จารุวัชรพาณิชกุล WY157.3 ส226 2557 เชียงใหม่ : ครองช่างพริ้นท์ติ้ง, 2557 2557 30
1233.13399159355 สาระหลักทางการพยาบาลมารดา ทารกแรกเกิด และการผดุงครรภ์ เล่มที่ 2(ระยะตั้งครรภ์) / บรรณาธิการ จันทรรัตน์ เจริญสันติ บรรณาธิการ จันทรรัตน์ เจริญสันติ WY157.3 ส226 2557 เชียงใหม่ : ครองช่างพริ้นท์ติ้ง, 2557 2557 30
1234.13399159508 สาระหลักทางการพยาบาลศัลยศาสตร์ 2 ฉบับปรับปรุง/ บรรณาธิการโดย อุษาวดี อัศดรวิเศษ อุษาวดี อัศดรวิเศษ, บรรณาธิการ. WY161 อ864ส 2559 กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2559 2559 10
1235.13399160643 สาระหลักทางการพยาบาลศัลยศาสตร์ 2 ฉบับปรับปรุง/ บรรณาธิการโดย อุษาวดี อัศดรวิเศษ อุษาวดี อัศดรวิเศษ, บรรณาธิการ. WY161 อ864ส 2562 กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2562 2562 5
1236.13399159234 สาระหลักทางการพยาบาลศัลยศาสตร์ 2/ บรรณาธิการโดย อุษาวดี อัศดรวิเศษ อุษาวดี อัศดรวิเศษ, บรรณาธิการ. WY161 อ864ส 2555 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์วัฒนาการพิมพ์ 2555255510
1237.13399144119 สาระหลักทางการพยาบาลศัลยศาสตร์ เล่ม 2 อุษาวดี อัศดรวิเศษ, บก. WY161 อ864ส 2553 กรุงเทพฯ : ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล, 2553255310
1238.13399158553 สาระหลักทางการพยาบาลศัลยศาสตร์ เล่ม 2/ บรรณาธิการโดย อุษาวดี อัศดรวิเศษ อุษาวดี อัศดรวิเศษ, บก. WY161 อ864ส 2554 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์วัฒนาการพิมพ์ 255425541
1239.13399144109 สาระหลักทางการพยาบาลศัลยศาสตร์ เล่ม1 เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธิ์ WY161 ก773ส 2553 กรุงเทพฯ : ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล, 2553255318
1240.13399158950 สาระหลักทางการพยาบาลศัลยศาสตร์ เล่ม1/บรรณาธิการโดย เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธิ์, ปรางทิพย์ ฉายพุทธ และ วัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์ เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธิ์, บรรณาธิการ WY161 ก773ส 2556 กรุงเทพฯ : ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ม.มหิดล, 2556255690
1241.13399144377 สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช ศรีพิมล ดิษยบุตร WY160 ศ231ส 2553 ศรีสะเกษ : คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา, 2553255315
1242.13399158452 สุขภาพดีวิถีอาเซียน = Asean health care system :รวมบทความวิเคราะห์ระบบบริการสุขภาพ / บรรณาธิการโดยวีระวัฒน์ พันธ์ครุฑ, ชนิสรา ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม] W.100 ส743 2555 กรุงเทพฯ : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ, 2555 2555 5
1243.13399159765 สูตินรีเวชทันยุค : OB - GYN in practice 2012/บรรณาธิการโดย ประสงค์ ตันมหาสมุทร และคณะ ประสงค์ ตันมหาสมุทร และคณะ, บรรณาธิการ WQ100 ม197ส 2555 กรุงเทพฯ: ภาควิชาสูติศาสตร์ - นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, 2555255521
1244.13399158299 สูตินรีเวชวิทยาพื้นฐาน = Basic OB & GYN / บรรณาธิการ,เมธาพันธ์ กิจพรธีรานันท์, จิตติมา รุจิเวชพงศธร, ภาวินพัวพรพงษ์ บรรณาธิการ,เมธาพันธ์ กิจพรธีรานันท์, จิตติมา รุจิเวชพงศธร, ภาวินพัวพรพงษ์ WQ100 ส244 2553 กรุงเทพฯ : ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2553 2553 10
1245.13399158536 สูติศาสตร์ฉุกเฉิน = Emergency obstetrics / บรรณาธิการถวัลย์วงค์ รัตนสิริ, ฐิติมา สุนทรสัจ, สมศักดิ์ สุทัศน์วรวุฒิ WQ100 269ส 2553 กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการแม่และเด็กชุดที่ 10ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย, 2553255310
1246.13399159454 สูติศาสตร์ฉุกเฉิน = Emergency obstetrics / บรรณาธิการถวัลย์วงค์ รัตนสิริ, ฐิติมา สุนทรสัจ, สมศักดิ์ สุทัศน์วรวุฒิ WQ100 269ส 2555 กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการแม่และเด็กชุดที่ 10ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย, 255525555
1247.13399159487 หนังสือคู่มือ การพยาบาลโรคพาร์กินสัน=Parkinson's disease nursing handbook/บรรณาธิการนงลักษณ์ บุญรอด, กมลวรรณ บุญเพ็ง และ รุ่งโรจน์ พิทยศิริ WL359 น149ห 2559 กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสัน, 2559255910
1248.13399159451 หลักการของอณูพันธุศาสตร์และพันธุศาสตร์ของมะเร็ง/มานพ พิทักษ์ภากร, ศิวนนท์ จิรวัฒโนทัยและภูมิ สุขธิติพัฒน์ มานพ พิทักษ์ภากร, ศิวนนท์ จิรวัฒโนทัยและภูมิ สุขธิติพัฒน์ QZ200 ม225ห 2559 กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 255925595
1249.13399158527 หลักการตรวจทางห้องปฏิบัติการด้านสูติศาสตร์สำหรับพยาบาลแพทย์และบุคลากรทางแพทย์ / โดยวิโรจน์ ไววานิชกิจ วิโรจน์ ไววานิชกิจ WQ202 ว712ห 2555 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555255510
1250.13399158090 หลักการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ = Principle of health science research / สุมัทนา กลางคาร, วรพจน์ พรหมสัตยพรต สุมัทนา กลางคาร WA20.5 ส842ห 2553 มหาสารคาม : สารคามการพิมพ์, 2553255310
1251.13399158811 หลักการวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ = Principle of health science research / สุมัทนา กลางคาร, วรพจน์ พรหมสัตยพรต สุมัทนา กลางคาร WA20.5 ส842ห 2553 มหาสารคาม : สารคามการพิมพ์, 255325535
1252.13399153757 หลักการและเทคนิคทางห้องปฏิบัติการคลินิก จิตรบรรจง ตั้งปอง QU25 จ445ห 2553 กรุงเทพฯ: แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553255310
1253.13399158747 หลักสูตรวิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา / โดยภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย WQ18 จ249ห 2553 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 255325537
1254.13399159071 หลักและเทคนิคปฏิบัติการทางการพยาบาลเด็ก / บรรณาธิการ ยุพยงค์ ทังสุบุตร...[และคณะ] WY159 ห171 2554 นนทบุรี : โครงการสวัสดิการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2554255420
1255.13399158053 หลักและแนวปฏิบัติการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล =Prevention of nosocomial infections principles andguidelines / อะเคื้อ อุณหเลขกะ อะเคื้อ อุณหเลขกะ WX167 อ271ห 2554 เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 255425545
1256.13399158050 หลักและแนวปฏิบัติในการทำลายเชื้อและการทำให้ปราศจากเชื้อ = Principles and guideline for disinfection andsterilization / อะเคื้อ อุณหเลขกะ อะเคื้อ อุณหเลขกะ WX167 อ463ล 2554 เชียงใหม่ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2554 2554 5
1257.13399159871 หลักโภชนาการคลินิกและการจัดอาหารเบื้องต้นสำหรับโรคที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ / วิโรจน์ ไววานิชกิจ วิโรจน์ ไววานิชกิจ QU145 ว712อ 2561 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 256125615
1258.13399159352 หัตถการทางหัวใจและหลอดเลือดกับการพยาบาล/บรรณาธิการโดย สุนัน สุดดี, เสาวนีย์ เนาวพาณิช, ศรินรัตน์ ศรีประสงค์และวันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล WY152.5 ส451ห 2557 กรุงเทพมหานคร : ภาพพิมพ์, 2557255730
1259.13399160495 หัตถการเบื้องต้นทางการพยาบาลเด็ก / ภาควิชาการพยาบาลเด็กและการผดุงครรภ์ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย WS200 ห459 2559 กรุงเทพฯ : ภาควิชาการพยาบาลเด็กและการผดุงครรภ์ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย, 2559 2559 5
1260.13399159922 หัตถการเบื้องต้นทางการพยาบาลเด็ก / ภาควิชาการพยาบาลเด็กและการผดุงครรภ์ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย WS200 ห459 2558 กรุงเทพฯ : ภาควิชาการพยาบาลเด็กและการผดุงครรภ์ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย, 255825587
1261.13399158358 องค์ความรู้ (Factsheet) เรื่อง โรคติดต่ออุบัติใหม่ / บรรณาธิการโดยวรยา เหลืองอ่อน ; ผู้เรียบเรียงคณะทำงานปรับปรุงคู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ปี 2554] WC195 อ114 2554 นนทบุรี : สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค, 255425543
1262.13399160117 อนามัยโรงเรียน / วราภรณ์ บุญเชียง วราภรณ์ บุญเชียง WA350 ว172อ 2555 เชียงใหม่ : โรงพิมพ์ พิมพ์นานา, 2555 2555 1
1263.13399159985 อนามัยโรงเรียน = School Health / วราภรณ์ บุญเชียง วราภรณ์ บุญเชียง WA350 ว172อ 2557 เชียงใหม่ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557 2557 5
1264.13399159390 อนามัยโรงเรียน/วราภรณ์ บุญเชียง วราภรณ์ บุญเชียง WA350 ว172อ 2558 เชียงใหม่ : สยามพิมพ์นานา จำกัด, 2558 2558 15
1265.13399159085 ออร์โธปิดิกส์ ฉบับเรียบเรียงใหม่ ครั้งที่ 3 บรรณาธิการ วิวัฒน์ วจนะวิศิษฐ และคณะ WE168 ว743อ 2554 กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี, 255425541
1266.13399158303 อัมพฤกษ์ใบหน้า อัมพาต ภัยเงียบที่มาแรงแห่งยุค / โดย วัชระจึงสง่า วัชระ จึงสง่า WL330 ว382อ 2555 กรุงเทพฯ : แฮปปี้บุ๊ค, 255525555
1267.13399159440 อาการทางอายุรศาสตร์=Medical symptomatology/บรรณาธิการธรกร ลักษณ์สมยา, อภิรัตน์ หวังธีระประเสริฐและสุธาทิพย์ พงษ์เจริญ ธรกร ลักษณ์สมยา, อภิรัตน์ หวังธีระประเสริฐและสุธาทิพย์ พงษ์เจริญ, บรรณาธิการ WB100 ธ151 2559 พิษณุโลก : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร, 255925595
1268.13399158530 อาการภายนอกบอกโรคภายใน ตามศาสตร์ตะวันออก / โดย พนิดา กุลประสูติดิลก พนิดา กุลประสูติดิลก WB327 พ199 2553 กรุงเทพฯ : ดอกหญ้าวิชาการ, 255325534
1269.13399151278 อาการวิทยาทางอายุรศาสตร์ เมตตาภรณ์ พรพัฒน์กุล บก. WB100 ม725อ 2553 เชียงใหม่: ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 255325539
1270.13399159898 อาการวิทยาทางอายุรศาสตร์ / เมตตาภรณ์ พรพัฒน์กุล เมตตาภรณ์ พรพัฒน์กุล WB100 ม725อ 2555 เชียงใหม่: ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 255525552
1271.13399158085 อาการอายุรศาสตร์ / บรรณาธิการ,บัญชา สถิระพจน์ บัญชา สถิระพจน์ WB100 บ253อ 2554 กรุงเทพฯ : โครงการตำราวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2554255420
1272.13399159367 อาการอายุรศาสตร์ / บรรณาธิการ,บัญชา สถิระพจน์ บัญชา สถิระพจน์ WB100 บ253อ 2555 กรุงเทพฯ : โครงการตำราวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 255525552
1273.13399159432 อาการอายุรศาสตร์ / บรรณาธิการ,บัญชา สถิระพจน์ บัญชา สถิระพจน์ WB100 บ253อ 2558 กรุงเทพฯ : โครงการตำราวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 255825585
1274.13399159073 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย/โดยอนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล อนุศักดิ์ ฉิ่นไพศาล WA400 อ154อ 2556 กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2556255620
1275.13399159013 อายุรศาตร์ประยุกต์ 7 ชัยยุทธ เจริญธรรม และคณะ WB115 ช421อ 2553 เชียงใหม่ : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553 2553 2
1276.13399158476 อายุรศาสตร์ฉุกเฉิน / บรรณาธิการ, จันทราภา ศรีสวัสดิ์ ...[และคนอื่นๆ] WB105 จ281อ 2553 กรุงเทพฯ : โครงการตำราวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 255325537
1277.13399158295 อายุรศาสตร์ทันยุค 2553 = Update in internal medicine 2010/ บรรณธิการ รุ่งโรจน์ กฤตยพงษ์,วันชัย เดชสมฤทธิ์ฤทัย, , อภิรดี ศรีวิจิตรกมล WB100 ร636อ 2553 กรุงเทพฯ : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล, 2553 2553 10
1278.13399159236 อายุรศาสตร์ทันยุค 2555 = Update in internal medicine 2012/ บรรณธิการ รุ่งโรจน์ กฤตยพงษ์,วันชัย เดชสมฤทธิ์ฤทัย, , อภิรดี ศรีวิจิตรกมล WB100 ร636อ 2555 กรุงเทพฯ : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล, 255525555
1279.13399159399 อายุรศาสตร์ทันยุค 2556 = Update in internal medicine 2013/ บรรณธิการ พูลชัย จรัสเจริญวิทยา, วันรัชดา คัชมาตย์, และพจมาน พิศาลประภา WB100 อ264 2556 กรุงเทพฯ : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล, 255525552
1280.13399160525 อายุรศาสตร์ทันยุค 2560 = Update in internal medicine 2017/ บรรณธิการ มานพ พิทักษ์ภากร, อนุภพ จิตต์เมือง, นราธิป ชุณหะมณีวัฒน์ และ มงคล สมพรรัตนพันธ์ WB100 อ264 2560 กรุงเทพฯ : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล, 2560 2560 1
1281.13399160667 อายุรศาสตร์ทันยุค 2562 = Update in internal medicine 2019/ บรรณธิการ ระวีวรรณ เลิศวัฒนารักษ์, มณฑิรา มณีรัตนะพร, สุรัตน์ ทองอยู่ และ นัฐพล ฤทธิ์ทยมัย WB100 อ264 2562 กรุงเทพฯ : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล, 2560 2560 2
1282.13399160703 อายุรศาสตร์ทันยุค 2563 = Update in internal medicine 2020/ บรรณธิการ รุจิภาส สิรีจตุภัทร พรพรรณ กู้มานะชัย สุรัตน์ ทองอยู่ ศุทธินี อิทธิเมฆินทร์ และ นัฐพล ฤทธิ์ทยมัย WB100 อ264 2563 กรุงเทพฯ : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล, 2563 2563 3
1283.13399158099 อายุรศาสตร์ราชวิถี = Evidence-based practice in criticalcare medicine / บรรณาธิการ ประเสริฐ ธนกิจจารุ WB105 อ641 2554 กรุงเทพฯ : กรุงเทพเวชสาร, 255425542
1284.13399159895 อาหาร & สุขภาพ = Functional foods for health / ชนิดา ปโชติการ, ศัลยา คงสมบูรณ์เวช และ อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ ชนิดา ปโชติการ, ศัลยา คงสมบูรณ์เวช และ อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์ QU145 ช152อ 2557 กรุงเทพฯ : เสริมมิตร พริ้นติ้ง, 255725571
1285.13399159039 อิ่ม อร่อย ได้สุขภาพ สไตล์เบาหวาน สำหรับผู้ที่เป็นเบาหวาน ที่ยังไม่มีภาวะของโรคแทรกซ้อน/สำนักโภชนาการ กรมอนามัย WK819 ก17อ 2555 นนทบุรี : ศูนย์สื่อและสิ่งพิมพ์แก้วเจ้าจอม, 255525555
1286.13399159889 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ = Natural products chemistry / วิลาศ พุ่มพิมล วิลาศ พุ่มพิมล QD415 ว721ค 2556 กรุงเทพฯ : ดวงกลมพับลิชชิ่ง, 2556 2556 5
1287.13399159797 เคล็ดลับทางออร์โธปิดิกส์ = Orthopaedic secrets ธีรชัย อภิวรรธกกุล WE168 ธ237ค 2558 เชียงใหม่ : ภาควิชาออร์โทปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 255825585
1288.13399158997 เตรียมความพร้อมทุกด้านเมื่อตั้งครรภ์ / โดย ธัญจิรา อิ่มประภา ; บรรณาธิการ วรวัฒน์ เอียวสินพานิช ธัญจิรา อิ่มประภา WY150 ธ445ต 2553 กรุงเทพฯ : เอ็ดดูเคชั่น ไมน์ด ไลน์ มัลติมีเดีย, 255325532
1289.13399159492 เทคนิคการจำ การพยาบาลจิตเวช/บรรณาธิการภาณุรัตน์ ศรีมุงคุล ภาณุรัตน์ ศรีมุงคุลบรรณาธิการ WY160 ภ244ท 2560 สกลนคร : สกลนครการพิมพ์, 256025602
1290.13399159791 เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์=Assisted reproductive technology กำธร พฤกษานานนท์, บรรณาธิการ WQ208 ท251 2561 กรุงเทพฯ : ภาควิชาสูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 256125614
1291.13399146796 เนื้องอกทางนรีเวชในเด็กและวัยรุ่น/จิตติ หาญประเสริฐพงษ์ จิตติ หาญประเสริฐพงษ์ WP145 จ419น 2553 สงขลา: ชานเมืองการพิมพ์, 2553255312
1292.13399158516 เนื้องอกและมะเร็งบริเวณทรวงอกในเด็ก = Pediatric thoracictumors / โดยวรวิทย์ จิตติถาวร ; [บรรรณาธิการ: สุรศักดิ์สังขทัต ณ อยุธยา] วรวิทย์ จิตติถาวร QZ275 ว281น 2555 สงขลา : หน่วยผลิตตำราคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 255525555
1293.13399148167 เบาหวาน : วิธีควบคุมน้ำตาลด้วยตัวเองอย่างได้ผล รุ้งระวี นาวีเจริญ WK810 ร632บ 2553 กรุงเทพฯ: อมรินทร์สุขภาพ, 255325532
1294.13399158526 เบาใจไม่เป็นเบาหวาน/โดย วิไล อ่อนศิลา วิไล อ่อนศิลา WK810 ว725บ 2555 กรุงเทพฯ: Good choice Publishing, 255525555
1295.13399158532 เพศศึกษา / จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์ QT255 จ215พ 2555 กรุงเทพฯ : บูรพาสาส์น, 255525552
1296.13399158173 เพศศึกษา / สุมาลี สวยสอาด สุมาลี สวยสอาด QT255 ส842พ 2555 กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555255510
1297.13399159430 เภสัชบำบัดในโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด : ความดันเลือดสูง ไขมันในเลือดผิดปกติ และหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง/วีรวรรณ อุชายภิชาติ วีรวรรณ อุชายภิชาติ QV150 ว377ภ 2559 กรุงเทพมหานคร : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2559255920
1298.13399158984 เภสัชวิทยา 1 = Pharmacology I / บรรณาธิการโดย พยงค์เทพอักษร และคณะ QV55 ภ781ช 2554 นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนกกระทรวงสาธารณสุข, 2554255480
1299.13399159103 เภสัชวิทยา เล่ม 2 = Pharmacology II / บรรณาธิการโดย โพยม วงศ์ภูวรักษ์ และ พยงค์ เทพอักษร QV55 ภ781 2553 นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนกกระทรวงสาธารณสุข, 2553255380
1300.13399159510 เภสัชวิทยา: เนื้อหาสำคัญและแบบฝึกหัด = Pharmacology: principles and exercises/ณัฐวุธ สิบหมู่ ณัฐวุธ สิบหมู่ QV18 ณ363ภ 2559 กรุงเทพฯ: โฮลิสติก พับลิชชิ่ง, 255925595
1301.13399158327 เยื่อบุมดลูกต่างที่ = Endometriosis / โดยโสภณ ชีวะธนรักษ์ โสภณ ชีวะธนรักษ์ WP390 ส979ย 2555 สงขลา : ชานเมืองการพิมพ์, 2555255515
1302.13399159758 เยื่อบุมดลูกต่างที่=Endometriosis /บรรณาธิการ ประสงค์ ตันมหาสมุทร ประสงค์ ตันมหาสมุทร, บรรณาธิการ WP390 ป1711ย 2561 กรุงเทพมหานคร : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, 256125615
1303.13399159307 เรียนการพยาบาลบาดแผลไหม้ด้วยกรณีศึกษา / กัลยา เตชาเสถียร, อารญา โถวรุ่งเรือง, ประภาพรรณ เปลี่ยนแก้ว กัลยา เตชาเสถียร WO704 ก398 2557 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557255721
1304.13399159875 เรียนรู้สู้กระดูกเสื่อม / ถาวร สุทธิยุทธ์ ถาวร สุทธิยุทธ์ WE348 ถ332ร 2558 กรุงเทพฯ: อมรินทร์สุขภาพ, 255825585
1305.13399149555 เรื่องที่ต้องรู้ หลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม อารี ตนาวลี WE870 อ659ร 2553 กรุงเทพฯ: อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์, 255325536
1306.13399147870 เลือดออกในทางเดินอาหาร = Gastrointestinal Bleeding สุพจน์ พงศ์ประสบชัย WI143 ส826ล 2553 กรุงเทพมหานคร: กรุงเทพเวชสาร, 2553255310
1307.13399158995 เลือดออกในสมอง / บรรณาธิการ สรยุทธ ชำนาญเวช WL355 ล934 2556 กรุงเทพฯ : โครงการตำรารามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556255660
1308.13399158165 เวชจริยธรรม / บรรณาธิการ ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์,สุจินต์ อุบลวัตร, วิชัย ประยูรวิวัฒน์ W.50 ว895 2554 กรุงเทพฯ : โครงการตำราวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2554255411
1309.13399158514 เวชบำบัดภาวะวิกฤตทางอายุรศาสตร์ = Challenges in intensivecare medicine / บรรณาธิการ ประเสริฐ ธนกิจจารุ WB105 ว896อ 2555 กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี, 2555255510
1310.13399160445 เวชบำบัดวิกฤตสงขลานครินทร์ บดินทร์ ขวัญนิมิตร WB105 บ116ว 2557 กรุงเทพฯ: หน่วยผลิตตำราคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2557 2557 3
1311.13399159324 เวชปฏิบัติการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ = Clinical practice of breastfeeding/บรรณาธิการโดย ภาวิน พัวพรพงษ์ม คมกฤช เอี่ยมจิรกุล, ศิรินุช ชมโท และอรพร ดำรงวงศ์ศิริ WS125 ว896 2559 กรุงเทพมหานคร : บียอนด์ เอ็นเทอร์ไพรซ์, 255925592
1312.13399158991 เวชปฏิบัติทางการพยาบาล : โจทย์สถานการณ์ / บรรณาธิการ ประไพโรจน์ประทักษ์ WY106 ว252 2553 นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2553255380
1313.13399146602 เวชปฏิบัติปริกำเนิดในสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลง วิทยา ดิฐาพันธ์ WQ210 ว582ว 2553 กรุงเทพมหานคร: สมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย, 255325535
1314.13399159086 เวชปฏิบัติเชิงประจักษ์ร่วมสมัยในเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ / บรรณาธิการ วิบูลย์ เรืองชัยนิคม ... [และคนอื่น ๆ] WQ200 ว896ป 2556 กรุงเทพฯ : สมาคมเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ (ไทย), 2556255627
1315.13399152781 เวชพันธุศาสตร์พื้นฐาน มหัทธนา กมลศิลป์ QZ050 ม224ว 2553 กรุงเทพมหานคร: โครงการตำรา วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า, 2553 2553 8
1316.13399151340 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล WB105 ส232ว 2553 กรุงเทพมหานคร: โครงการตำรา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 255325534
1317.13399151350 เวชศาสตร์ทันยุค 2553 มณี รัตนไชยานนท์ WB100 ม125ว 2553 กรุงเทพมหานคร: คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, 2553255310
1318.13399158154 เวชศาสตร์ปริกำเนิด : คัดกรอง & ป้องกัน & ส่งเสริมสุขภาพ / วิทยา ถิฐาพันธ์ ... [และคนอื่น ๆ] บรรณาธิการ WQ210 ว896ก 2554 กรุงเทพฯ : สมาคมเวชศาสตร์ปริกำเนิดแห่งประเทศไทย, 2554 2554 10
1319.13399159761 เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป/บรรณาธิการโดย กิ่งแก้ว ปาจรีย์ กิ่งแก้ว ปาจรีย์, บรรณาธิการ WB320 ก632ว 2554 กรุงเทพมหานคร : งานตำราวารสารและสิ่งพิมพ์ สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554255415
1320.13399159309 เวชศาสตร์ฟื้นฟูโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke rehabilitation)/วสุวัฒน์ กิติสมประยูรกุล วสุวัฒน์ กิติสมประยูรกุล WL355 ว363ว 2558 กรุงเทพมหานคร : PROTEXTS.COM, 2558255810
1321.13399159759 เวชศาสตร์ฟื้นฟูในปัญหาที่พบบ่อย /บรรณาธิการ กุลภา ศรีสวัสดิ์, รศ. กุลภา ศรีสวัสดิ์, รศ. บรรณาธิการ WB320 ก476ว 2561 กรุงเทพมหานคร : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561256110
1322.13399159054 เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์/บรรณาธิการโดย เยื้อน ตันนิรันดร, วรพงศ์ ภู่พงศ์ และ เอกชัย โควาวิสารัช เยื้อน ตันนิรันดร WQ200 ย617ว 2555 กรุงเทพฯ: ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ แห่งประเทศไทย., 2555255522
1323.13399158559 เส้นทางสร้างสมรรถนะ สร้างเสริมสุขภาพองค์รวม/โดย วรรณภา ศรีธัญญรัตน์...และคนอื่นๆ0 วรรณภา ศรีธัญรัตน์ และคนอื่นๆ WA590 ว177ส 2555 กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), 255525555
1324.13399160237 เอกสารการสอนชุดวิชามโนมติและกระบวนการพยาบาลหน่วยที่ 1-6 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่1) = Nursing concept and process / สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช WY100 ส747ม 2553 นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553 2553 9
1325.13399160235 เอกสารการสอนชุดวิชามโนมติและกระบวนการพยาบาลหน่วยที่ 7-15 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่1) = Nursing concept and process / สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช WY100 ส747ม 2553 นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2553 2553 5
1326.13399158236 เอชไอวีและพยาธิกำเนิดโรคเอดส์ = HIV and the pathogenesisof AIDS / Jay A. Levy ; แปลและเรียบเรียงโดย รวงผึ้งสุทเธนทร์, วรรณี กัณฐกมาลากุล 1 Levy, Jay A WC503 ล795 2555 กรุงเทพฯ : ไอกรุ๊ปเพรส, 2555 2555 6
1327.13399159112 แนวคิด ทฤษฎีการสร้างเสริมสุขภาพ และการนำมาใช้/ประกาย จิโรจน์กุล ประกาย จิโรจน์กุล WY108 ป191น 2556 นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2556 2556 40
1328.13399159361 แนวคิด หลักฐาน และการปฏิบัติ: ความปลอดภัยของการตั้งครรภ์/ทิพวรรณ เลียบสื่อตระกูล ทิพวรรณ เลียบสื่อตระกูล WQ240 ท478น 2557 กรุงเทพมหานคร : สหมิตรพัฒนาการพิมพ์ (1992), 255725572
1329.13399158681 แนวคิดพื้นฐาน ทฤษฎีและกระบวนการพยาบาล / โดยจันทร์เพ็ญ สันตวาจา จันทร์เพ็ญ สันตวาจา WY100 จ272น 2554 นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 2554255410
1330.13399159091 แนวคิดพื้นฐาน ทฤษฎีและกระบวนการพยาบาล / โดยจันทร์เพ็ญ สันตวาจา จันทร์เพ็ญ สันตวาจา WY100 จ272น 2556 นนทบุรี : โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก, 25562556110
1331.13399158915 แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล เล่ม 1/บรรณาธิการโดย เรณู สอนเครือ เรณู สอนเครือ, บก. WY100 ร765น 2553 นนทบุรี : โครงการตำรา สวัสดิการวิชาการ สบช., 25532553151
1332.13399158916 แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล เล่ม 2 / บรรณาธิการโดย อภิญญา เพียรพิจารณ์ อภิญญา เพียรพิจารณ์ WY100 อ253น 2553 นนทบุรี : โครงการตำรา สวัสดิการวิชาการ สบช., 2553 2553 31
1333.13399159506 แนวคิดและการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อน ปรับปรุงใหม่ WY156.7 ม226น 2560 กรุงเทพมหานคร : โครงการตำราวิทยาลัยเซนต์หลุยส์, 2560256010
1334.13399159111 แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคข้อ = Approach to the joint Disease Patient/สมชาย เอื้อรัตนวงศ์ สมชาย เอื้อรัตนวงศ์ WE304 ส241น 2555 กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์, 2555255520
1335.13399159387 แนวทางการดูแลรักษาปัญหาทางระบบหายใจที่พบบ่อยในเด็ก :Practical approach to common respiratory problems in chidren/บรรณาธิการจิตลัดดา ดีโรจนวงศ์, สุชาดา ศรีทิพยวรรณ และ กนกพร อุดมอิทธิพงศ์0 จิตลัดดา ดีโรจนวงศ์, สุชาดา ศรีทิพยวรรณ และ กนกพร อุดมอิทธิพงศ์, บรรณาธิการ WS280 จ683น 2556 กรุงเทพฯ : ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย , 255625565
1336.13399159452 แนวทางการดูแลและรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2/บรรณาธิการโดย สมลักษณ์ จึงสมาน สมลักษณ์ จึงสมาน, บรรณาธิการ WK815 ส167น 2558 กรุงเทพมหานคร : การพิมพ์ดอทคอม, 2558255825
1337.13399159480 แนวทางการดูแลและรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน ชนิดที่ 2/บรรณาธิการโดย สมลักษณ์ จึงสมาน สมลักษณ์ จึงสมาน, บรรณาธิการ WK815 ส167น 2557 กรุงเทพมหานคร : การพิมพ์ดอทคอม, 255725575
1338.13399158829 แนวทางการตรวจวินิจฉัยและการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ระดับชาติ ปี พ.ศ.2553 WC503 ศ814น 2553 ศูนย์พัฒนาระบบบริการยาต้านไวรัสสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ในประเทศไทย, 255325538
1339.13399158439 แนวทางการบำบัดรักษาทางระบบหายใจในเด็ก : ชมรมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤติในเด็กแห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยกุมารแพทยืแห่งประเทศไทย WS280 ส759น 2553 กรุงเทพฯ : ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย , 255325535
1340.13399144726 แนวทางการพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วย (Guidelime of Referral System Development) สุวิภา นิตยางกูร WX215 ส882น 2553 นนทบุรี: สำนักบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข, 255325532
1341.13399149609 แนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคออร์โธปิดิกส์ สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก WE258 ส723น 2553 กรุงเทพมหานคร: แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย, 255325535
1342.13399158357 แนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคออร์โธปิดิกส์ : ระบบสันหลัง-โรคและการบาดเจ็บ = Spine: injuries and disorders / โดยวินัย พากเพียร,และสิทธิศักดิ์ หรรษาเวก วินัย พากเพียร WE725 ว619 2555 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จามจุรีโปรดักท์, 2555255511
1343.13399158266 แนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคออร์โธปิดิกส์ :กระดูกหักและข้อเคลื่อนหลุด = Trauma: fractures and dislocations / สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก ... [และคนอื่น ๆ] WE175 น927ส 2554 กรุงเทพฯ : จามจุรีโปรดักท์, 2554255412
1344.13399149579 แนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคออร์โธปิดิคส์: กระดูกหักและข้อเคลื่อนหลุด สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก WE258 ส723น 2554 กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์จามจุรีโปรดักท์, 255425545
1345.13399159869 แนวทางเวชปฏิบัติทางต่อมไร้ท่อ = Clinical practice guidelines in endocrinology / ธิติ สนับบุญ, ปนัดดา ศรีจอมขวัญ ธิติ สนับบุญ, ปนัดดา ศรีจอมขวัญ WK140 ธ636 2560 กรุงเทพฯ : ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านเบาหวาน ฮอร์โมนและเมตะบอลิสม สาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560256010
1346.13399159372 แนวทางในการสื่อสารเกี่ยวกับวัคซีนสำหรับวัยรุ่นและผู้ใหญ่=Adolescent & Adult immunization:how to communicate?/ชิษณุ พันธุ์เจริญ QW805 ช373น 2558 กรุงเทพมหานคร : แอคทีฟพริ้นท์, 255825585
1347.13399159135 แผลเบาหวาน / บรรณาธิการ จุมพล วิลาศรัศมี, ตรีชฎาบุญจันทร์, ณปภัช โพธิ์พรหม WK835 ผ939 2556 กรุงเทพฯ : โครงการตำรารามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556255680
1348.13399158237 แม่มือใหม่ ใส่ใจเรื่องท้อง/ทรายแก้ว [นามแฝง] ทรายแก้ว [นามแฝง] WQ150 ท172ม 2554 กรุงเทพมหานคร : คลื่นอักษร, 255425541
1349.13399159389 โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน/จินตนา สรายุทธพิทักษ์ จินตนา สรายุทธพิทักษ์ WA350 จ483ป 2558 กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 255825585
1350.13399159407 โภชนาการทันยุค/อุทุมพร สุทัศน์วรวุฒิ, นลินี จงวิริยะพันธ์ และ สุภาพรรณ ตันตราชีวธร อุทุมพร สุทัศน์วรวุฒิ, นลินี จงวิริยะพันธ์ และ สุภาพรรณ ตันตราชีวธร WS115 อ462ภ 2555 กรุงเทพมหานคร : ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย, 255525555
1351.13399159798 โภชนาการเด็กก้าวไกล 2017 เรืองวิทย์ ตันติแพทยางกูร, นฤมล เด่นทรัพย์สุนทร, ศิรินุช ชมโท, บรรณาธิการ WS130 ภ922 2560 กรุงเทพฯ : ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย, 256025605
1352.13399159408 โภชนาการเด็กน่ารู้ 20140 เรืองวิทย์ ตันติแพทยางกูร, นฤมล เด่นทรัพย์สุนทร และ ศิรินุช ชมโท WS115 ร6112ภ 2557 กรุงเทพมหานคร : ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย, 255725576
1353.13399159803 โภชนาการและการกำหนดอาหารในโรคมะเร็ง = Nutrition and dietetics in cancer จงจิตร อังคทะวานิช WB405 จ118ก 2558 กรุงเทพฯ : คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 255825585
1354.13399159409 โภชนาการในเด็กและวัยรุ่น: ประเด็นที่ควรรู้/นลินี จงวิริยะพันธุ์, เรืองวิทย์ ตันติแพทยางกูรและนฤมล เด่นทรัพย์สุนทร นลินี จงวิริยะพันธุ์, เรืองวิทย์ ตันติแพทยางกูรและนฤมล เด่นทรัพย์สุนทร WS115 น173 2556 กรุงเทพมหานคร : ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย, 255625565
1355.13399158949 โรคกรดไหลย้อน / สุเทพ กลชาญวิทย์, บรรณาธิการ WI250 ร921 2553 กรุงเทพฯ : สาขาวิชาโรคทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553255315
1356.13399158498 โรคกระดูกสันหลังเสื่อม : หลักฐานเชิงประจักษ์ เล่ม 1 =Degenerative diseases of the spine : an evidence-based approach / กิตติ จิระรัตนโพธิ์ชัย, เสมอเดือน คามวัลย์, ชัช สุมมานนท์ กิตติ จิระรัตนโพธิ์ชัย WE725 ก673ร 2554 ขอนแก่น : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 255425545
1357.13399158362 โรคกระดูกสันหลังเสื่อม : หลักฐานเชิงประจักษ์ เล่ม 2 =Degenerative diseases of the spine : an evidence-based approach / กิตติ จิระรัตนโพธิ์ชัย, เสมอเดือน คามวัลย์, ชัช สุมมานนท์ กิตติ จิระรัตนโพธิ์ชัย WE725 ก673ร 2554 ขอนแก่น : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554 2554 5
1358.13399158572 โรคกล้ามเนื้อ = Muscle diseases / โดย รวิพรรณ วิทูรพณิชย์ รวิพรรณ วิทูรพณิชย์ WE550 ร281ร 2555 กรุงเทพฯ : โฮลิสติก พับลิชชิ่ง, 2555255516
1359.13399159235 โรคของช่องปากและฟัน / พวงทอง ไกรพิบูลย์ พวงทอง ไกรพิบูลย์ WU140 พ172ร 2556 กรุงเทพฯ : อมรินทร์สุขภาพ, 2556255660
1360.13399158221 โรคของตับ ถุงน้ำดี ท่อน้ำดี และตับอ่อน / พวงทอง ไกรพิบูลย์ เขียน พวงทอง ไกรพิบูลย์ WI700 พ465ร 2554 กรุงเทพฯ : อมรินทร์สุขภาพ, 2554 2554 10
1361.13399159138 โรคของปอด / พวงทอง ไกรพิบูลย์: เขียน ; toojaa:วาดภาพประกอบ พวงทอง ไกรพิบูลย์ WF600 พ465 2555 กรุงเทพฯ : อมรินทร์สุขภาพ, 2555255550
1362.13399159127 โรคของหู จมูก คอ / พวงทอง ไกรพิบูลย์ เขียน ; toojaaวาดภาพประกอบ ; ใจรัตน์ สมบัติพิบูลย์ บรรณาธิการ พวงทอง ไกรพิบูลย์ WV140 พ465 2555 กรุงเทพฯ : อมรินทร์สุขภาพ, 2555255550
1363.13399159237 โรคของหูชั้นนอก = External ear diseases /วันดี ไข่มุกต์, บรรณาธิการ วันดี ไข่มุกต์, บรรณาธิการ WV220 ว115ร 2555 กรุงเทพมหานคร : หน่วยผลิตตำราคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 255525555
1364.13399158088 โรคขี้แมว : ความรู้พื้นฐานสู่เวชปฏิบัติ = Toxoplasmosis : basic knowledge to clinical practice/ เยาวลักษณ์ สุขธนะ เยาวลักษณ์ สุขธนะ WC725 ย547ร 2554 กรุงเทพมหานคร: กรุงเทพเวชสาร, 255425545
1365.13399158385 โรคข้อ รักษาด้วยธรรมชาติบำบัด/ ลลิตา ธีระสิริ ลลิตา ธีระสิริ WE304 ล145ร 2554 กรุงเทพฯ : รวมทรรศน์, 255425544
1366.13399158469 โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ = Rheumatoid arthritis / โดยมนาธิปโอศิริ มนาธิป โอศิริ WE346 ม151ร 2554 กรุงเทพฯ : ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 255425545
1367.13399158925 โรคคลาสสิก มะเร็ง หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไต รู้ทัน ป้องกันไว้ก่อนจะาสยเกินแก้ อุษา บุษบาโสภณ WB115 อ864ร 2553 นนทบุรี : เอ็นเคกรุ๊ป พับลิชชิ่ง, 2553 2553 10
1368.13399158052 โรคความดันโลหิตสูงปฐมภูมิ = Essential hypertension / พีระ บูรณะกิจเจริญ พีระ บูรณะกิจเจริญ WG340 พ796 2553 กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2553255310
1369.13399158525 โรคตับ : การป้องกันและรักษา / โดย ม. อึ้งอรุณ, (เมฆีย์ อึ้งอรุณ) ม. อึ้งอรุณ, (เมฆีย์ อึ้งอรุณ) WI700 ม232ร 2554 กรุงเทพฯ : สมิต, 255425545
1370.13399159827 โรคตับคั่งไขมันที่ไม่ได้เกิดจากแอลกอฮอล์ = Nonalcoholic fatty liver สมบัติ ตรีประเสริฐสุข, บรรณาธิการ WI700 ร921 2557 กรุงเทพฯ] : สร้างสื่อ, 255725573
1371.13399159489 โรคทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อในผู้ที่ทำงานในสำนักงาน จากงานวิจัยสู่แนวทางปฏิบัติ ประวิตร เจนวรรธนะกุล WE140 ป1711ร 2558 กรุงเทพมหานคร : ก.พล (1996) จำกัด, 255825585
1372.13399159773 โรคที่พบบ่อยในศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ=Common diseases in urology/บรรณาธฺการโดย พิษณุ มหาวงศ์และสุริธร สุนทรพันธ์ พิษณุ มหาวงศ์ และ สุริธร สุนทรพันธ์, บรรณาธิการ WJ168 ว145ร 2558 กรุงเทพมหานคร : หน่วยศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558255821
1373.13399159828 โรคผนังลูกตาชั้นกลางอักเสบในเวชปฏิบัติ = Uveitis in clinical practice เกษรา พัฒนพิฑูรย์, บรรณาธิการ WW240 ก815ร 2558 เชียงใหม่ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 255825581
1374.13399158579 โรคภูมิแพ้และโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องปฐมภูมิในเด็ก = Pediatric allergy & primary immunodeficiency diseases / บรรณาธิการโดย อรทัย พิบูลโภคานันท์ ... [และคนอื่น ๆ] WD300 ร921 2555 กรุงเทพฯ : สาขาวิชาโรคภูมิแพ้ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, 2555255510
1375.13399158961 โรคภูมิแพ้ในเด็ก สาเหตุและการป้องกัน/บรรณาธิการโดยสุวัฒน์ เบญจพลพิทักษ์ WD300 ร921 2555 กรุงเทพมหานคร : บียอนด์ เอ็นเทอร์ไพรซ์, 2555255580
1376.13399159446 โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวในเด็ก/สามารถ ภคกษมา สามารถ ภคกษมา WH250 ส262ร 2559 กรุงเทพมหานคร : โครงการตำรารามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559255910
1377.13399159126 โรคหลอดเลือดดำ / บรรณาธิการ จุมพล วิลาศรัศมี ...[และคนอื่น ๆ] WG610 ร924 2556 กรุงเทพฯ : โครงการตำรารามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556255680
1378.13399158956 โรคหลอดเลือดลำไส้ = Intestinal vascular disorders / บรรณาธิการ สุพจน์ พงศ์ประสบชัย ... [และคนอื่นๆ] WG500 ร281 2556 กรุงเทพฯ : กรุงเทพเวชสาร, 255625564
1379.13399159057 โรคหลอดเลือดสมอง = Cerebrovascular diseases / บรรณาธิการโดย เกรียงศักดิ์ ลิ้มพัสถาน WL355 ร281 2553 เชียงใหม่ : ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 255325535
1380.13399158599 โรคหัวใจแต่กำเนิด = Congenital heart disease / บรรณาธิการโดย พรเทพ เลิศทรัพย์เจริญ, วิชัย เบญจชลมาศ WS290 ร921 2554 กรุงเทพฯ : สุขขุมวิทการพิมพ์, 255425545
1381.13399158426 โรคหืด : อิมมูโนวิทยาโมเลกุลและการรักษาด้วยยา / บรรณาธิการโดย กิตติพงศ์ มณีโชติสุวรรณ WF553 ร924 2554 กรุงเทพฯ : โครงการตำรา-ศิริราชสำนักงานรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล, 255425546
1382.13399159911 โรคอ้วนในเด็กวัยเรียน : จากอณูสู่ชุมชน / โดย ชุติมา ศิริกุลชยานนท์ ชุติมา ศิริกุลชยานนท์ WD210 ช617ร 2558 กรุงเทพฯ : ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558255811
1383.13399158316 โรคอ้วนในเด็กวัยเรียน : จากอณูสู่ชุมชน / โดยชุติมาศิริกุลชยานนท์ ชุติมา ศิริกุลชยานนท์ WD210 ช617ร 2554 กรุงเทพฯ : ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล, 255425545
1384.13399145963 โรคเด็กสมองพิการ (Cerebral Palsy) ไพรัช ประสงค์จีน WS342 พ987ร 2553 กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย., 255325539
1385.13399159447 โรคเบาจืดในเด็ก สุขเกษม โฆษิตเศรษฐ WK550 ส241ร 2557 กรุงเทพมหานคร : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557255711
1386.13399159434 โรคเบาหวาน: ความรู้พื้นฐานและการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง/รัชดา เครสซี่ รัชดา เครสซี่ WK810 ร212ร 2558 เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558255826
1387.13399149975 โรคเลือดออกง่ายและหลอดเลือดอุดตันในเขตร้อน พลภัทร โรจน์นครินทร์ WG540 พ441ร 2553 กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย., 2553255317
1388.13399158676 โรคในทารกและเด็กเล็ก / กนกอร บุญพิทักษ์ , [บรรณาธิการเจษฎา ศรีวัฒนเมธากุล] กนกอร บุญพิทักษ์ WS200 ก125 2555 กรุงเทพฯ : Feel good, 255525555
1389.13399159392 โรคในอุ้งเชิงกราน/วลัยลักษณ์ วลัยลักษณ์ WP155 ว346ร 2556 กรุงเทพมหานคร : Feel good, 2556255650
1390.13399158330 โรคในไตและกระเพาะปัสสาวะ / พวงทอง ไกรพิบูลย์ พวงทอง ไกรพิบูลย์ WJ102 พ465ร 2554 กรุงเทพฯ : อมรินทร์สุขภาพ, 2554 2554 10
1391.13399158151 โรคไตอักเสบลูปัส=Lupus nephritis/บรรณาธิการ ยิ่งยศ อวิหิงสานนท์ WJ353 ย264ร 2554 กรุงเทพมหานคร : มปท., 255425545
1392.13399158908 ใช้ยาเท่าที่จำเป็นและใช้อย่างถูกวิธี วิชัย คูสกุล QV55 ว543ช 2553 กรุงเทพมหานคร : Feel good, 255325535
1393.13399159306 ไขสันหลังบาดเจ็บ / กิ่งแก้ว ปาจรีย์ บรรณาธิการ WL400 ก327ข 2558 กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล, 2558255811
1394.13399158890 ไซนัสอักเสบ = Rhinosinusitis บรรณาธิการ พีรพันธ์ เจริญชาศรี และคณะ WV340 พ793ซ 2553 กรุงเทพมหานคร : Pentagon Advertising, 255325535
1395.13399148169 ไทรอยด์ เทพ หิมะทองคำ WK200 ท596ท 2553 กรุงเทพฯ: อมรินทร์สุขภาพ, 255325534
1396.13399159537 ไทรอยด์/เทพ หิมะทองคำ เทพ หิมะทองคำ WK200 ท596ท 2556 กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์สุขภาพ, 2556255650
รวมทั้งหมด16,261