ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา

เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สืบค้นข้อมูล
  กลับหน้าหลัก
คำค้น:
พบจำนวน 15 รายการ
 ค้นหา หัวเรื่อง ตั้งครรภ์ การพยาบาล
ผลการค้นหา เลขเรียก
การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูง 1 = Nursing care in..
   สมบูรณ์ บุณยเกียรติ / 2557
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    มี 19 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 20 ไอเทม)
WY156.7
ส258ก
2557 
การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อนทางอายุรกรรม นรีเวช แ..
   กนกวรรณ ฉันธนะมงคล / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 30 ไอเทม)
WY156.7
ก15ก
2556 
การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวาน=Nursing care of pregnan..
   สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ / 2559
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    มี 49 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 50 ไอเทม)
WY156.7
ส245ก
2559 
การพยาบาลสตรีระยะตั้งครรภ์ =Prenatal nursing care/บรรณาธิการ..
   ปิยะนันท์ ลิมเรืองรอง, บรรณาธิการ / 2560
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    มี 9 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 10 ไอเทม)
WY157 ก495 2560 
การพยาบาลสตรีในระยะตั้งครรภ์และระยะคลอด/มาลีวัล เลิศสาครศิริ
   มาลีวัล เลิศสาครศิริ / 2562
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    มี 5 พร้อมให้บริการ และ 5 ไอเทมถูกยืม (มี 10 ไอเทม)
WY157 ม226ก 2562 
การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 1
   วรรณรัตน์ จงเจริญยานนท์, บรรณาธิการ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WY157
ก227
2561 
การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 1
   วรรณรัตน์ จงเจริญยานนท์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    มี 137 พร้อมให้บริการ และ 3 ไอเทมถูกยืม (มี 140 ไอเทม)
WY157
ก227
2556 
การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม1
    / 2543
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    มี 9 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 10 ไอเทม)
WY157
ก227
2553 
การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม3/บรรณาธิการโดย ศรีเกียรติ อนันต์สวั..
   บรรณาธิการโดย ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    มี 41 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 42 ไอเทม)
WY157
ศ178ก
2555 
การพยาบาลสูติศาสตร์: ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์/โดยสุภาวดี..
   สุภาวดี เครือโชติกุล
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 81 ไอเทม)
WQ240
ส839ก
2554 
การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อน ฉบับปรับปรุง
   มาลีวัล เลิศสาครศิริ
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 20 ไอเทม)
WQ240
ม226ก
2554 
การพยาบาลในระยะตั้งครรภ์/สุพร แก้วศิริวรรณ
   สุพร แก้วศิริวรรณ / 2556
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 5 ไอเทม)
WY157
ส467ก
2556 
เวชบำบัดวิกฤตสงขลานครินทร์
   บดินทร์ ขวัญนิมิตร
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 3 ไอเทม)
WB105
บ116ว
2557 
เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ 4.0 เพื่อสุขภาพที่ดีของครอบครัว..
   วิบูล เรืองชัยนิคม, และคณะ บรรณาธิการ / 2561
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    ทุกไอเทมพร้อมให้บริการ (มี 1 ไอเทม)
WY157 ว896ว 2561 
แนวคิดและการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อน ปรับปรุงใหม่
    / 2560
   หนังสือ ที่ หนังสือทั่วไป(ห้องสมุดสาขาหลัก)

    มี 9 พร้อมให้บริการ และ 1 ไอเทมถูกยืม (มี 10 ไอเทม)
WY156.7
ม226น
2560 
ผลการค้นหา เลขเรียก
   [แสดง 15/15 รายการ]

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.