เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

บริการห้องสมุดและสิทธิในการยืม
บริการห้องสมุด
1. บริการอ่านเฉพาะที่ ตำรา,วารสารไทย-อังกฤษ หนังสือพิมพ์
2. บริการยืม-คืน ทั่วไป
3. บริการยืมชั่วคราว เพื่อถ่ายเอกสาร ฯลฯ
4. บริการตอบคำถามช่วยการค้นคว้า
5. บริการบอร์ดข่าวสารความรู้
6. บริการสืบค้นข้อมูลระหว่างห้องสมุด
7. บริการวารสารอิเล็คทรอนิค (e-journal)
8. บริการสืบค้นด้วยคอมพิวเตอร์
9. บริการคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย (CD-ROM)
10. บริการพิมพ์เอกสารด้วยเครื่องระบบเลเซอร์
11. บริการแนะนำหนังสือใหม่

ผู้ยืมหนังสือของห้องสมุดต้องเป็นสมาชิกของห้องสมุด สำหรับนักศึกษาใช้บัตรนักศึกษาในการยืม-คืน หนังสือ
กรณีบัตรนักศึกษายังไม่เรียบร้อย ให้ใช้บัตรประชาชนยืมหนังสือ
บัตรนักศึกษาหายให้แจ้งที่ฝ่ายทะเบียนนำหลักฐานการแจ้งหาย มายืนยันที่ห้องสมุดเพื่อขอรับสิทธิการยืม
ห้ามใช้บัตรผู้อื่นยืมหนังสือ
การยืมต้องแสดงบัตรผู้ยืมทุกครั้ง
กรณีหนังสือที่ไม่มีบาร์โค้ท ให้ลงลายมือผู้ยืมในสมุด
การคืนหนังสือ ไม่ต้องแสดงบัตร หากไม่มีธุระเร่งด่วนใด ให้รอเจ้าหน้าที่ทำการบันทึกคืนให้เรียบร้อยหากมีธุระเร่งด่วน สามารถฝากส่งได้
การทวงหนังสือจะติดบอร์ดประกาศหน้าห้องสมุดทุกสัปดาห์
หนังสือหาย ให้ปฏิบัติดังนี้
1) ต้องแจ้งให้ห้องสมุดทราบโดยเร็ว เสียค่าปรับตั้งแต่วันกำหนดส่งถึงวันแจ้งหาย
2) ต้องหาหนังสือให้ได้ภายใน 1 เดือน หลังจากวันแจ้งหายหากหาไม่พบต้องซื้อหนังสือมาทดแทนหรือชดใช้เป็นเงินมูลค่า 2 เท่าของราคาหนังสือ
3) หากเกิน 1 เดือน ให้เริ่มนับค่าปรับต่อเนื่องไปจนกว่าจะชดใช้สมบูรณ์
4) ถ้าไม่ชดใช้/คืนให้ห้องสมุด งานห้องสมุดเสนอผู้อำนวยการเพื่อขอระงับใบtranscript
สิทธิในการยืมหนังสือ

 
รายการหนังสือ จำนวนเล่ม จำนวนวัน ค่าปรับ/วัน หมายเหตุ
1.หนังสืออ้างอิง   ยืมถ่ายเอกสารได้ไม่เกิน 1 ชั่วโมง   ใช้เฉพาะในห้องสมุดเท่านั้น
2.หนังสือสำรอง 5 เล่ม 1 คืน 5 บาท - ยืมได้หลัง 15.00 น.
- ส่งไม่เกิน 12.00 น.
3.หนังสือทั่วไป 5 เล่ม
3 เล่ม
15 เล่ม
- 5 วัน/นศ.
- 5 วัน/บุคคลภายนอก
- 30 วัน/อาจารย์
2 บาท  
4.วารสารใหม่   ยืมถ่ายเอกสารได้ไม่เกิน 1 ชั่วโมง   ใช้เฉพาะในห้องสมุดเท่านั้น
5.วารสารล่วงเวลา 3 เล่ม 3 วัน 2 บาท  
6.วิจัย วิทยานิพนธ์ งานวิชา
   สิ่งพิมพ์รัฐบาล
3 เล่ม 3 วัน 5 บาท  

** หมายเหตุ:
1) หนังสือเล่มเดียวกันยืมซ้ำกันได้ 2 ครั้ง ต่อเนื่องกัน
2) หนังสือชนิดเดียวกันห้ามยืมหลายเล่มพร้อมกัน **


ป้ายชั้นหนังสือ
 

การใช้งานห้องสมุดอัตโนมัติผ่านเครื่องสือสื่อสาร
         เมนู Search
         


 
สมาชิกล็อกอิน
     


 
บริการยืมด้วยตนเอง
    
 

ไปยังหัวข้อบทความ