-

 


เข้าสู่ระบบ !

ตรวจสอบรายชื่อผู้กรอกแบบสอบถาม

สรุปจำนวนผู้ใช้งานระบบประเมินออนไลน์
ชื่อแบบประเมิน จำนวน (คน)
แบบสอบถามที่ 1 แบบประเมินผลร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจทิศทางขององค์การ
  • ส่วนที่ 1: การรับรู้และความเข้าใจของบุคลากร ต่อทิศทาง (วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัฒนธรรม ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์) ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนีพะเยา
302
แบบสอบถามที่ 1 แบบประเมินผลร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจทิศทางขององค์การ
  • ส่วนที่ 2 : การนำวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และค่านิยมของวิทยาลัย ไปปฏิบัติ
309
แบบสอบถามชุดที่ 2
  • แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรต่อการนำองค์การของผู้บริหารของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนีพะเยา
211
แบบสอบถามที่ 3
  • แบบประเมินระดับความเชื่อมั่นด้านธรรมภิบาลของผู้รับบริการต่อองค์การวิทยาลัยบรมราชชนนีพะเยา
116
แบบสอบถามที่ 4
  • แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กร
117
แบบสอบถามที่ 5
  • ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการส่งเสริมด้านการพัฒนาบุคลากร
121
แบบสอบถามที่ 6
  • แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
118
แบบสอบถามที่ 7
  • แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจ ที่มีต่อระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามหลักคุณธรรม/หลักธรรมาภิบาลของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนีพะเยา
แบบสอบถามที่ 8
  • แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจ ที่มีต่อระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามหลักคุณธรรมหลักธรรมาภิบาลของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนีพะเยา