เลือกปีที่ต้องการแสดง
No. ชื่อ-นามสกุล 1 2 3 4 5 6 7 8 9

แบบสอบถามที่ 1 แบบประเมินผลร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจทิศทางขององค์การ
  • ส่วนที่ 1: การรับรู้และความเข้าใจของบุคลากร ต่อทิศทาง (วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัฒนธรรม ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์) ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนีพะเยา
แบบสอบถามที่ 2 แบบประเมินผลร้อยละของบุคลากรที่เข้าใจทิศทางขององค์การ
  • ส่วนที่ 2 : การนำวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และค่านิยมของวิทยาลัย ไปปฏิบัติ
แบบสอบถามชุดที่ 3
  • แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรต่อการนำองค์การของผู้บริหารของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนีพะเยา
แบบสอบถามที่ 4
  • แบบประเมินระดับความเชื่อมั่นด้านธรรมภิบาลของผู้รับบริการต่อองค์การวิทยาลัยบรมราชชนนีพะเยา
แบบสอบถามที่ 5
  • แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อองค์กร
แบบสอบถามที่ 6
  • ความพึงพอใจของบุคลากรต่อการส่งเสริมด้านการพัฒนาบุคลากร
แบบสอบถามที่ 7
  • แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
แบบสอบถามที่ 8
  • แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจ ที่มีต่อระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามหลักคุณธรรม/หลักธรรมาภิบาลของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนีพะเยา
แบบสอบถามที่ 9
  • แบบสอบถามความคิดเห็นและความพึงพอใจ ที่มีต่อระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามหลักคุณธรรมหลักธรรมาภิบาลของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนีพะเยา