เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

ประวัติห้องสมุดห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ก่อตั้งมาพร้อมกับวิทยาลัยฯ ในปี พ.ศ. 2525
พ.ศ. 2540 นำ Computer มาใช้งานบริการยืม-คืนและให้บริการระบบ LAN
พ.ศ. 2542- 2547 จัดห้องสมุดเป็น 2 ห้อง คือ ที่ห้องสมุดอาคารเรียน 2 และห้องสมุดหอพัก
9 สิงหาคม 2547 – ปัจจุบัน ห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พะเยาได้ย้ายห้องสมุดมารวมกัน โดยได้ปรับปรุงอาคารหอพัก1 ชั้น1 ให้เป็นห้องสมุดที่มีขนาดใหญ่ขึ้น มีหนังสือประมาณ 23,800 เล่ม วารสารชีพทางการพยาบาล-สาธารณสุข 32 ชื่อเรื่อง วารสารวิชาการอื่นๆ 20 ชื่อเรื่อง วารสารนิตยสารทั่วไป 16 ชื่อเรื่อง เปิดให้บริการทั้งในและนอกเวลาราชการ มีบุคลากร 3 คน ได้แก่ บรรณารักษ์ 1 คน เจ้าหน้าที่ช่วยงานห้องสมุด 2 คน ขึ้นตรงกับฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยาไปยังหัวข้อบทความ  

Registered ULIB  Copyright 2022. All Rights Reserved.