เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

วัตถุประสงค์/วิสัยทัศน์/พันธกิจวัตถุประสงค์
1.เพื่อให้บริการทางวิชาการและความรู้ทั่วไปแก่อาจารย์ นักศึกษา ตลอดจนบุคลากรอื่นๆ ในวิทยาลัย
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัย การเรียนการสอน และเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตร ให้มีประสิทธิภาพสามารถสนองความต้องการของอาจารย์และนักศึกษาได้
4.เพิ่มพูนความเข้าใจ และรู้จักแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพื่อจัดประสบการณ์การใช้ห้องสมุดให้นักศึกษาซึ่งจะเป็นแนวทางการพัฒนาความสนใจและความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้
5.เพื่อเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

วิสัยทัศน์ (Vision)
ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาด้านสุขภาพและเป็นแหล่งค้นคว้าที่เพิ่มพูนปัญญาให้กับทุกคน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ให้เกิดความสะดวกในการดำเนินงานและการบริการ

พันธกิจ (Mission)
1. จัดหาทรัพยากรด้านสุขภาพ
2. สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ
3. เป็นแหล่งสืบค้นสารสนเทศทั้งภายในภายนอก
4. จัดระบบสารสนเทศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ไปยังหัวข้อบทความ  

Registered ULIB  Copyright 2022. All Rights Reserved.