เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องสมุดผู้ใช้ห้องสมุดต้องแต่งกายให้เรียบร้อย สำรวมวาจา และ ปฎิบัติตนมิให้รบกวนผู้อื่น
ห้ามนำกระเป๋า ถุง ย่าม หรือหีบห่อต่างๆ เข้าห้องสมุดให้วางไว้หน้าห้องสมุดเท่านั้น
ห้ามนำอาหาร หรือเครื่องดื่มเข้าไปในห้องสมุด
การตัด ฉีก หนังสือหรือสิ่งพิมพ์ของห้องสมุด จะถือว่าเป็นการทำลายทรัพย์สินของวิทยาลัย ผู้กระทำต้องได้รับการพิจารณาโทษ
ขโมยหนังสือปรับ 10 เท่าของราคาหนังสือ และพิจารณาโทษ ระดับ 3
หนังสือที่ได้รับการยืมเรียบร้อยแล้ว ห้ามนำเข้าไปในห้องสมุดยกเว้นจะต้องขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่เสียก่อน(เพื่อป้องกันการเข้าใจผิด)
ผู้ใช้ห้องสมุดจะต้องแสดงหนังสือ เอกสาร และสิ่งของต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนออกจากห้องสมุด
ผู้ใช้ห้องสมุดต้องชดใช้ค่าเสียหายหากก่อให้เกิดการชำรุด ฉีกขาด ของสื่อสารสนเทศในห้องสมุด
ไปยังหัวข้อบทความ  

Registered ULIB  Copyright 2022. All Rights Reserved.