เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

โครงสร้างการบริหารงาน/บุคลากรห้องสมุดโครงสร้างการบริหารงานห้องสมุด
การบริหารงาน โดยบรรณารักษ์เป็นผู้รับผิดชอบงานห้องสมุดทั้งหมด มีรองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการเป็นที่ปรึกษาและเป็นผู้บังคับบัญชาสูงขึ้นไป 1 ระดับ มีผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พะเยาเป็นผู้บริหารสูงสุด


บุคลากรห้องสมุด
จำนวนบุคลากรห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา มีดังนี้

บรรณารักษ์ จำนวน 1 คนอ.สุพิชญา เสมอเชื้อ
วุฒิการศึกษา ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์)
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด จำนวน 2 คนคุณอำนวย ปิงเทพ
วุฒิการศึกษา ม.6คุณแสงเพียร มาบาง
วุฒิการศึกษา ม.6

ไปยังหัวข้อบทความ  

Registered ULIB  Copyright 2022. All Rights Reserved.