เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

การยืม-คืนหนังสือผู้ยืมหนังสือของห้องสมุดต้องเป็นสมาชิกของห้องสมุด สำหรับนักศึกษาใช้บัตรนักศึกษาในการยืม-คืน หนังสือ
กรณีบัตรนักศึกษายังไม่เรียบร้อย ให้ใช้บัตรประชาชนยืมหนังสือ
บัตรนักศึกษาหายให้แจ้งที่ฝ่ายทะเบียนนำหลักฐานการแจ้งหาย มายืนยันที่ห้องสมุดเพื่อขอรับสิทธิการยืม
ห้ามใช้บัตรผู้อื่นยืมหนังสือ
การยืมต้องแสดงบัตรผู้ยืมทุกครั้ง
กรณีหนังสือที่ไม่มีบาร์โค้ท ให้ลงลายมือผู้ยืมในสมุด
การคืนหนังสือ ไม่ต้องแสดงบัตร หากไม่มีธุระเร่งด่วนใด ให้รอเจ้าหน้าที่ทำการบันทึกคืนให้เรียบร้อยหากมีธุระเร่งด่วน สามารถฝากส่งได้
การทวงหนังสือจะติดบอร์ดประกาศหน้าห้องสมุดทุกสัปดาห์
หนังสือหาย ให้ปฏิบัติดังนี้
1) ต้องแจ้งให้ห้องสมุดทราบโดยเร็ว เสียค่าปรับตั้งแต่วันกำหนดส่งถึงวันแจ้งหาย
2) ต้องหาหนังสือให้ได้ภายใน 1 เดือน หลังจากวันแจ้งหายหากหาไม่พบต้องซื้อหนังสือมาทดแทนหรือชดใช้เป็นเงินมูลค่า 2 เท่าของราคาหนังสือ
3) หากเกิน 1 เดือน ให้เริ่มนับค่าปรับต่อเนื่องไปจนกว่าจะชดใช้สมบูรณ์
4) ถ้าไม่ชดใช้/คืนให้ห้องสมุด งานห้องสมุดเสนอผู้อำนวยการเพื่อขอระงับใบtranscriptไปยังหัวข้อบทความ  

Registered ULIB  Copyright 2022. All Rights Reserved.