เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์ห้องสมุด
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆ

บริการห้องสมุดและสิทธิในการยืมบริการห้องสมุด
1. บริการอ่านเฉพาะที่ ตำรา,วารสารไทย-อังกฤษ หนังสือพิมพ์
2. บริการยืม-คืน ทั่วไป
3. บริการยืมชั่วคราว เพื่อถ่ายเอกสาร ฯลฯ
4. บริการตอบคำถามช่วยการค้นคว้า
5. บริการบอร์ดข่าวสารความรู้
6. บริการสืบค้นข้อมูลระหว่างห้องสมุด
7. บริการวารสารอิเล็คทรอนิค (e-journal)
8. บริการสืบค้นด้วยคอมพิวเตอร์
9. บริการคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย (CD-ROM)
10. บริการพิมพ์เอกสารด้วยเครื่องระบบเลเซอร์
11. บริการแนะนำหนังสือใหม่

สิทธิในการยืมหนังสือ

รายการหนังสือ จำนวนเล่ม จำนวนวัน ค่าปรับ/วัน หมายเหตุ
1.หนังสืออ้างอิง   ยืมถ่ายเอกสารได้ไม่เกิน 1 ชั่วโมง   ใช้เฉพาะในห้องสมุดเท่านั้น
2.หนังสือสำรอง 5 เล่ม 1 คืน 5 บาท - ยืมได้หลัง 15.00 น.
- ส่งไม่เกิน 12.00 น.
3.หนังสือทั่วไป 5 เล่ม
3 เล่ม
15 เล่ม
- 5 วัน/นศ.
- 5 วัน/บุคคลภายนอก
- 30 วัน/อาจารย์
2 บาท  
4.วารสารใหม่   ยืมถ่ายเอกสารได้ไม่เกิน 1 ชั่วโมง   ใช้เฉพาะในห้องสมุดเท่านั้น
5.วารสารล่วงเวลา 3 เล่ม 3 วัน 2 บาท  
6.วิจัย วิทยานิพนธ์ งานวิชา
   สิ่งพิมพ์รัฐบาล
3 เล่ม 3 วัน 5 บาท  

** หมายเหตุ:
1) หนังสือเล่มเดียวกันยืมซ้ำกันได้ 2 ครั้ง ต่อเนื่องกัน
2) หนังสือชนิดเดียวกันห้ามยืมหลายเล่มพร้อมกัน **


ไปยังหัวข้อบทความ  

Registered ULIB  Copyright 2022. All Rights Reserved.