เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

อื่น ๆคำค้น:
 
 ฐานข้อมูลออนไลน์

Mosby's Nursing Consult

    ฐานข้อมูลทางการพยาบาล Mosby's Nursing Consult ประกอบด้วยหนังสือ วารสาร ฐานข้อมูลยา evidence based ฯลฯ (จัดซื้อปี 2555)
[ คู่มือการใช้งาน ]
Mosby's Nursing Skill

 ฐานข้อมูลทางการพยาบาล Mosby's Nursing Skill รวบรวมวิดีโอเกี่ยวกับ    ทางการพยาบาล

[ ทดลองใช้สิ้นสุด 13 มี.ค.55 ]

Proquest
ฐานข้อมูลทางการพยาบาลและสาขาที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยวารสาร สิ่งพิมพ์ วิดีโอ วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม ฯลฯ
(จัดซื้อปี 2553-4)
[ คู่มือการใช้งาน]
ThaiLIS
ฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ของ วิทยานิพนธ์รายงานการวิจัย บทความ วิชาการ และ อื่น ๆ

[ คู่มือการใช้งาน ]


Free CursorsMyspace LayoutsMyspace Comments

วัสดุสารสนเทศแนะนำ

Lippincott's Manual of Nursing Prac..
Nettina, Sandra..
Ebersole and Hess'gerontological nu..
Touhy,Theris A...
คู่มือวัคซีน 2015 และประเด็นในการสื..
ชิษณุ พันธุ์เจร..
การบริหารการพยาบาล/บรรณาธิการโดยนิต..
นิตยา ศรีญาณลัก..
Psychiatric-mental health nursing :..
Mohe, Wanda K.
การพยาบาลและการผดุงครรภ์สตรีที่มีภา..
นันนทพร แสนศิร..
การพยาบาลผู้บาดเจ็บ=Trauma nursing/..
ไสว นรสาร และ ..
First hour in emergency room 2013 :..
ภาควิชาเวชศาสตร..
กระบวนการพยาบาลและการประยุกต์ใช้:สม..
พันตำรวจเอกหญิง..
Community/public health nursing pra..
Maurer, Frances..
Wound made incredibly easy/by Slach..
Slachta, Patric..
Community health nursing :an allian..
Klainberg, Mari..
Epidemiology for public health prac..
Friis, Robert H..
Quick reference to wound care:palli..
Brown, Pamela, ..
การดูแลผู้บาดเจ็บและเจ็บป่วยฉุกเฉิน..
โรงพยาบาลขอนแก่..
Advanced health assessment and diag..
Rhoads, Jacquel..
Maternal, fetal, & neonatal physiol..
Blackburn, Susa..
Chronic illness : impact and interv..
Lubkin,Ilene Mo..
Nursing research :methods and criti..
LoBiondo-Wood, ..
Lippincott's NCLEX-RN alternate-for..
Rupert, Diana
Introduction to epidemiology/by Ray..
Merrill, Ray M.
Maternal-child nursing/ by Emily sl..
McKinney, Emily..
Wong's Essentials of Pediatric Nurs..
Hockenberry, Ma..
Concepts for nursing practice/by Je..
Giddens, Jean F..
Pharmacological aspects of nursing ..
Broyles, Bonita..
เวชปฏิบัติการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ = C..
สารน้ำในร่างกาย = Body fluids /สารว..
สาวิตรี เจียมพา..
ชีววิทยาโมเลกุล/ภพเก้า พุทธรักษ์
ภพเก้า พุทธรักษ์
การพยาบาลบุคคลที่มีภาวะช็อก/วิลาวัล..
วิลาวัลย์ อุดม..
ยาฉีดที่ใช้บ่อย
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1/วาทิน..
วาทินี สุขมาก
คู่มือการใช้ยา/นภัตสร กุมาร์
นภัตสร กุมาร์
การพยาบาลมารดาที่มีการคลอดยากและการ..
ศิริวรรณ แสงอิ..
คู่มือกู้ชีพ : สำหรับแพทย์ พยาบาล แ..
สันต์ หัตถีรัตน์
การรักษาโรคลมชักในสถานการณ์จำเพาะที..
คณิตพงษ์ ปราบพาล
การพยาบาลอาชีวอนามัย:แนวคิดและการปฏ..
พิมพ์พรรณ ศิลปส..
ภาวะทางเดินอาหารทำหน้าที่ผิดปกติไร้..
สุพร ตรีพงษ์กร..
การรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้น /บรรณาธิ..
วราภรณ์ บุญเชี..
สาระหลักทางการพยาบาลมารดา ทารกแรกเก..
อำไพ จารุวัชรพา..
แนวคิด หลักฐาน และการปฏิบัติ: ความป..
ทิพวรรณ เลียบส..
การสะท้อนคิด : กระบวนการคิดอย่างเป็..
มกราพันธุ์ จูฑ..
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2/วาทิน..
วาทินี สุขมาก
การรักษาพยาบาลเบื้องต้น คู่มือทบทวน..
สุขศิริ ประสมสุข
พฤติกรรมจริยธรรมของพยาบาลวิชาชีพ=Et..
อุดมรัตน์ สงวน..
การพยาบาลสุขภาพครอบครัว: แนวคิดทฤษฎ..
ดารุณี จงอุดมก..
การพยาบาลทารกแรกเกิด /ชลดา จันทร์ข..
ชลดา จันทร์ขาว..
พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล/พัสมณฑ์ ..
พัสมณฑ์ คุ้มทว..
การพยาบาลอนามัยชุมชน คู่มือทบทวนสอบ..
สุขศิริ ประสมสุข
การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤตทางอายุรศา..
เสาวนีย์ เนาวพ..
Williams Gynecology/by Barbara L.Ha..
Barbara L.Haff..
Medical-Surgical Nursing Assessment..
Lewis, Sharon L..
Burns and Grove's the practice of n..
Gray, Jennifer ..
Critical care nursing diagnosis and..
Urden,Linda D.,..
AACN Procedure manual for high acui..
Wiegand, Debra ..
Wound, Ostomy and Continence nurses..
Carmel, Jane E...
Essentials of psychiatric mental he..
Varcarilis,Eliz..
Strategies, techniques, approaches ..
Castillo, Sandr..
เภสัชบำบัดในโรคระบบหัวใจและหลอดเลือ..
วีรวรรณ อุชายภ..
การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวา..
สุนันทา ยังวนิ..
รู้จักคาร์บ รู้จักนับ ปรับสมดุล ควบ..
สิริมนต์ ริ้วต..
การพยาบาลผู้สูงอายุ 1=Gerintologica..
ทีปภา แจ่มกระจ..
โรคเบาหวาน: ความรู้พื้นฐานและการตรว..
รัชดา เครสซี่
การประเมินสุขภาพแบบองค์รวม =Health ..
นงณภัทร รุ่งเนย
อาการทางอายุรศาสตร์=Medical symptom..
ธรกร ลักษณ์สมย..
ศัลยศาสตร์บูรณสภาพข้อเข่าเสื่อม= Re..
กีรติ เจริญชลว..
คำแนะนำการฉีดยาเบาหวานสำหรับบุคลากร..
เพชร รอดอารีย์..
มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก/บรรณาธิการโด..
ศิริวรรณ ตั้งจ..
การพยาบาลอายุรศาสตร์ 1(ฉบับปรับปรุง..
โครงการตำราคณะพ..
การพยาบาลอายุรศาสตร์ 2 (ฉบับปรับปรุ..
โครงการตำราคณะพ..
ผลกระทบจากการรักษาโรคมะเร็ง/บรรณาธิ..
อิ่มใจ ชิตาพนา..
การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาล/บร..
รักชนก คชไกรแล..
มะเร็งวิทยา=Cancer science/บรรณาธิก..
สุรศักดิ์ สังข..
หลักการของอณูพันธุศาสตร์และพันธุศาส..
มานพ พิทักษ์ภา..
แนวทางการดูแลและรักษาผู้ป่วยโรคเบาห..
สมลักษณ์ จึงสม..
การดูแลรักษาโรคเรื้อรังทางอายุรศาสต..
วีระศักดิ์ ศริ..
คู่มือปฏิบัติการพยาบาล เล่ม 2(ฉบับป..
อภิญญา เพียรพิจ..
การพยาบาลสตรีที่ได้รับผลกระทบจากควา..
เกสรา ศรีพิชญาการ
การพยาบาลผู้สูงอายุในศควรรษที่ 21/ป..
ปะราลี โอภาสนั..
การพยาบาลพื้นฐาน :แนวคิดและการปฏิบั..
วิทยาลัยพยาบาลส..
การรักษาแผลกดทับสำหรับพยาบาล/ขวัญฤท..
ขวัญฤทัย พันธุ
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีป..
นันทยา เสนีย์
จริยศาสตร์กับการพยาบาล/ดวงแข รักไท..
ดวงแข รักไทย, ..
การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีความเสี่ยง..
วัลยา ธรรมพนิช..
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์/วิชัย โชค..
วิชัย โชควิวัฒน
สารน้ำและอิเล็กโทรไลต์ในเด็ก ความผิ..
อนิรุธ ภัทรากา..
จริยธรรมในวิชาชีพพยาบาล/มณี อาภานั..
มณี อาภานันทิก..
การพยาบาลปริศัลยกรรม/บรรณาธิการศรีเ..
ศรีเวียงแก้ว เ..
การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตในระยะท้ายของช..
วราภรณ์ คงสุวรรณ
การพยาบาลพื้นฐาน :ศาสตร์การดูแล /ภา..
วิทยาลัยพยาบาลส..

วัสดุฯแนะนำ

ธ สถิตย์ในดวงใจไทยนิรันดร์


ฟังธรรม...
Hong-Samut
อ่านการ์ตูน


ฐานข้อมูลออนไลน์ 


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2018. All Rights Reserved.