เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English


คำค้น:

รายการจำนวนหนังสือแยกตามสาขาวิชาตำราหลัก 
*สาขาการพยาบาลชุมชน                                        
*สาขาการพยาบาลเด็ก                                            
*สาขาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สุงอายุ                      
*สาขาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
*สาขาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์


รายการจำนวนหนังสือแยกตามประเภท
*หนังสือการพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
*หนังสือทั้งหมด


 

วัสดุสารสนเทศแนะนำ

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางการพยา..
นงค์คราญ วิเศษก..
การพยาบาลมารดาหลังคลอด/ อุดมวรรณ ว..
อุดมวรรณ วันศร..
ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ=DysLipidemi..
นันทกร ทองแตง ..
การรักษาโรคเบื้องต้น/มหาวิทยาลัยวงษ..
มหาวิทยาลัยวงษ์..
ส่องเซลล์=Through the Cell/ศิริกุล ..
ศิริกุล มะโนจั..
ตำรากุมารเวชศาสตร์ สำหรับนักศึกษาแพ..
ศุกระวรรณ อินท..
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ : สตรีในระ..
จันทรรัตน์ เจริ..
ตำราโรคไตเรื้อรัง=A Textbook of Chr..
การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจ /วรรณไ..
วรรณไพร แย้มมา..
สาระสำคัญทางศัลยศาสตร์หัวใจ =Essent..
โอภาส ศรัทธาพุท..
การพยาบาลผู้ป่วยโรคจิตเภท: บทบาทและ..
ผกาพันธุ์ วุฒิ..
การประเมินภาวะโภชนาการ / จินตนา สุว..
จินตนา สุวิทวัส
การพยาบาลทารกแรกเกิดและเด็กที่มีปัญ..
เนตรทอง นามพรม|..
กายภาพบำบัดระบบหายใจ :เทคนิคการตรวจ..
ชุลี โจนส์||มหา..
กายภาพบำบัดในผู้ป่วยภาวะวิกฤต = Phy..
วีระพงษ์ ชิดนอ..
อายุรศาสตร์ทันยุค 2563 =Update in i..
พรพรรณ กู้มานะ..

วัสดุฯแนะนำ