เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to Englishคำค้น:

ตำราหลักทางการพยาบาล
5 สาขาวิชา ปีการศึกษา 2561
  ฐานข้อมูลออนไลน์
  clinicalkey-for-nursing-icon
คู่มือการใช้งาน
การพยาบาลเด็ก 000
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต  
การพยาบาลมารดา ทารกและ การผดุงครรภ์  
   
   
     
     
รายงานชื่อหนังสือ   เว็บไซต์ทางการแพทย์ที่น่าสนใจ
 
รายการหนังสือหรือตำราทั้งหมด
   ปีการศึกษา 2561
 
   

  
 

วัสดุสารสนเทศแนะนำ

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางการพยา..
นงค์คราญ วิเศษก..
การพยาบาลมารดาหลังคลอด/ อุดมวรรณ ว..
อุดมวรรณ วันศร..
ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ=DysLipidemi..
นันทกร ทองแตง ..
การรักษาโรคเบื้องต้น/มหาวิทยาลัยวงษ..
มหาวิทยาลัยวงษ์..
ส่องเซลล์=Through the Cell/ศิริกุล ..
ศิริกุล มะโนจั..
ตำรากุมารเวชศาสตร์ สำหรับนักศึกษาแพ..
ศุกระวรรณ อินท..
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ : สตรีในระ..
จันทรรัตน์ เจริ..
ตำราโรคไตเรื้อรัง=A Textbook of Chr..
การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจ /วรรณไ..
วรรณไพร แย้มมา..
สาระสำคัญทางศัลยศาสตร์หัวใจ =Essent..
โอภาส ศรัทธาพุท..
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ : สตรีในระ..
ปิยะนุช ชูโต, ..
Comprehensive revies of nephrology/..
English for Communication /Jitsajee..
Jitsajee Pibuln..
กลยุทธ์และเครื่องมือในการบริหารองค์..
เพชรสุนีย์ ทั้ง..
จิตบำบัดและการให้คำปรึกษาครอบครัว=F..
อุมาพร ตรังคสม..
ตำรานรีเวชวิทยา/บรรณาธิการโดย กิติร..
กิติรัตน์ เตชะ..
สมองและสารสื่อประสาท ความผิดปกติในภ..
สุทิสา ถาน้อย
การพยาบาลอายุรศาสตร์/บรรณาธิการ ประ..
ประทุม สร้อยวง..
ตำราเวชศาสตร์ผู้สูงวัย /บรรณาธิการโ..
เกื้อเกียรติ ป..
Nutrition review /บรรณาธิการ, สิรกา..
สิรกานต์ เตชะวณ..
Evidence-based pharmacotherapy of c..
ปวีณา สนธิสมบัต..
Fast-Track TOEIC grammar/สุทิน พูลส..
สุทิน พูลสวัสดิ์
Longman preparation series for the ..
Lougheed, Lin,1..
โรคหู คอ จมูกที่พบบ่อยในผู้ป่วยเด็ก..
กิติรัตน์ อังก..
การสร้างสัมพันธภาพเพื่อการบำบัดทางก..
อนงค์ลักษณ์ วงศ..
ความก้าวหน้าทางการพยาบาลปริศัลยกรรม..
อุษาวดี อัศดรวิ..
วิทยาการก้าวหน้าด้านนิติพันธุศาสตร์..
บุษบา ฤกษ์อำนวย..
การพยาบาลและการผดุงครรภ์สตรีที่มีภา..
นันนทพร แสนศิริ..
Essentials in hemodialysis/บรรณาธิก..
อาคม นงนุช, ขจ..
ข้อวินิจฉัยการพยาบาลและการวางแผนการ..
วิจิตรา กุสุมภ์..
โรคไบโพลาร์
ประเสริฐ ผลิตผ..
จิตเวช ม.อ.=Psychiatry pratucal han..
การพยาบาลบุคคลที่มีภาวะช็อก=Nursing..
วิลาวัลย์ อุดมก..
ระเบียบวิธีวิจัยทางสาธารณสุข =Resea..
ถาวร มาต้น||มหา..
การปฐมพยาบาล=First AIDS/รำแพน พรเท..
รำแพน พรเทพเกษ..
Update in infectious diseases 2019 ..
ภิรุญ มุตสิกพัน..
การพยาบาลผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อ/จิณ..
จิณพิชญ์ชา มะมม
การพยาบาลสูติศาสตร์: ปฎิบัติการพยาบ..
ปิยะพร ศิษย์กุ..
วิทยาการระบาดทางการพยาบาล =Epidemio..
สุพรรณี ธรากุล..
Basic ophthalmology =จักษุวิทยาเบื้..
อรวสี จตุทอง,บร..
การหกล้มในผู้สูงอายุการป้องกันและดู..
มหาวิทยาลัยมหิด..
สถิติเพื่อการวิจัย/อนุวัติ คูณแก้ว
อนุวัติ คูณแก้ว
Textbook of benign hematological di..
ชาญชัย ไตรวารี ..
คู่มือการตรวจวินิจฉัยโรค เล่ม 1 =Ha..
ปราณี ทู้ไพเราะ
คู่มือการตรวจวินิจฉัยโรค เล่ม 2 =Ha..
ปราณี ทู้ไพเราะ
จริยธรรมทางการพยาบาล/กนกวรรณ ฉันธน..
กนกวรรณ ฉันธนะ..
ยารักษาภาวะหัวใจล้มเหลว /ณัฐ คูณรัง..
ณัฐ คูณรังษีสมบ..
Essentials of human anatomy & physi..
Marieb, Elaine ..
การตรวจร่างกายทางกายภาพบำบัดสำหรับผ..
พัชรี ่คุณค้ำช..

วัสดุฯแนะนำ


 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.