เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก

โครงสร้างการบริหารงาน/บุคลากรห้องสมุด
โครงสร้างการบริหารงานห้องสมุด
การบริหารงาน โดยบรรณารักษ์เป็นผู้รับผิดชอบงานห้องสมุดทั้งหมด มีรองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการเป็นที่ปรึกษาและเป็นผู้บังคับบัญชาสูงขึ้นไป 1 ระดับ มีผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พะเยาเป็นผู้บริหารสูงสุด
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้บริการทางวิชาการและความรู้ทั่วไปแก่อาจารย์ นักศึกษา ตลอดจนบุคลากรอื่นๆ ในวิทยาลัย
2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัย การเรียนการสอน และเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตร ให้มีประสิทธิภาพสามารถสนองความต้องการของอาจารย์และนักศึกษาได้
4.เพิ่มพูนความเข้าใจ และรู้จักแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพื่อจัดประสบการณ์การใช้ห้องสมุดให้นักศึกษาซึ่งจะเป็นแนวทางการพัฒนาความสนใจและความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสังคมได้
5.เพื่อเป็นการพักผ่อนหย่อนใจ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

วิสัยทัศน์ (Vision)
ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาด้านสุขภาพและเป็นแหล่งค้นคว้าที่เพิ่มพูนปัญญาให้กับทุกคน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ให้เกิดความสะดวกในการดำเนินงานและการบริการ

พันธกิจ (Mission)
1. จัดหาทรัพยากรด้านสุขภาพ
2. สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการ
3. เป็นแหล่งสืบค้นสารสนเทศทั้งภายในภายนอก
4. จัดระบบสารสนเทศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 

บุคลากรห้องสมุด
จำนวนบุคลากรห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา มีดังนี้

บรรณารักษ์ จำนวน 1 คนอาจารย์สุพิชญา เสมอเชื้อ
บรรณารักษ์ชำนาญการ

ข้าราชการ


เจ้าหน้าที่ห้องสมุด จำนวน 2 คนคุณอำนวย ปิงเทพ
พนักงานซ่อมเอกสาร

ลูกจ้างประจำ


คุณนันท์นภัส  ทาลายา
เจ้าพนักงานห้องสมุด
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

 
ไปยังหัวข้อบทความ