เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 หน้าหลักเว็บไซต์
  กลับหน้าหลัก
ขึ้นตรงไหน

โครงสร้างการบริหารงาน/บุคลากรห้องสมุด
โครงสร้างการบริหารงานห้องสมุด
การบริหารงาน โดยบรรณารักษ์เป็นผู้รับผิดชอบงานห้องสมุดทั้งหมด มีรองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการเป็นที่ปรึกษาและเป็นผู้บังคับบัญชาสูงขึ้นไป 1 ระดับ มีผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี พะเยาเป็นผู้บริหารสูงสุด


บุคลากรห้องสมุด
จำนวนบุคลากรห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา มีดังนี้

บรรณารักษ์ จำนวน 1 คนอาจารย์สุพิชญา เสมอเชื้อ
บรรณารักษ์ชำนาญการ

ข้าราชการ


เจ้าหน้าที่ห้องสมุด จำนวน 2 คนคุณอำนวย ปิงเทพ
พนักงานซ่อมเอกสาร

ลูกจ้างประจำ


คุณนันท์นภัส  ทาลายา
เจ้าพนักงานห้องสมุด
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

 
ไปยังหัวข้อบทความ  

 Union Library Management : ULibM
Copyright 2020. All Rights Reserved.